PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Pełen tekst

(1)

Załącznik do uchwały nr 9/2020/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym

z dnia 29 września 2020 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

(2)

1 Spis treści:

I. Podstawy prawne – główne założenia, cele i zadania wynikające z nowej podstawy programowej ………4

II. Wstęp ……….6

III. Charakterystyka programu wychowawczo – profilaktycznego ………6

Zadania szkoły ………7

Działalność w szkole obejmuje w szczególności ………7

Realizacja programu ………...9

Instytucje pozaszkolne współpracujące przy realizacji programu ……….…………. 9

Opracowanie programu ………..10

IV. Sylwetka absolwenta ………..…..10

V. Założenia programu wychowawczo – profilaktycznego ……….…12

Cele główne: ………12

Cele szczegółowe ……….12

VI. Monitorowanie programu wychowawczo – profilaktycznego ………13

Sposoby monitorowania do wyboru ………..13

VII. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego ……….14

Sposoby i środki ewaluacji ……….14

Ocena skuteczności ……….14

Przykładowe wskaźniki ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego ……….15

VIII. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021… ……….16

Harmonogram uroczystości szkolnych ………..16

Wdrażanie do samorządności ……….18

Zdrowy styl życia ………..18

Profilaktyka ………. 19

Integracja i bezpieczeństwo ……….21

Kultura i tradycja ………..24

Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych ……….25

Organizacja czasu wolnego ………26

(3)

2

Orientacja zawodowa ………27

Uzyskanie adekwatnej wiedzy na temat problematyki uzależnień ………28

Nabycie umiejętności potrzebnych do prawidłowych relacji z innymi ludźmi ………..29

Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz zapewnienie możliwości rozwoju uczniom zdolnym …………..30

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość……….31

Przeciwdziałanie zjawiskom agresji psychicznej i fizycznej ……….31

Edukacja ekologiczna………..32

IX. Oczekiwane efekty ………..33

X. Zatwierdzenie programu ……….………….34

(4)

3

I. Podstawy prawne – główne założenia, cele i zadania wynikające z nowej podstawy programowej:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r.

Art. 26 – program wychowawczo – profilaktyczny

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3 – 5, 7 i 8, realizują program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzona diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowanej do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkolę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2) opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust.2;

3) opiniowania projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły lub placówki. O którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia przez radę rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną.

4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo – profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.

5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez prawne inne niż jednostki

samorządu terytorialnego lub przez inne osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach

niepublicznych program wychowawczo – profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa

w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

(5)

4

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – art. 72.

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (opracowano na podstawie Dz. U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002, poz. 96).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703)

8. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.

9. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

10. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957) .

11. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

12. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

13. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

14. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

15. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019.

16. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym.

(6)

5

II. Wstęp

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania

2) program wychowawczo – profilaktyczny szkoły Cechy programu:

Działania wychowawcze: Działania profilaktyczne:

1) spójny z programami nauczania;

2) tworzony z udziałem wszystkich członków społeczności szkolnej:

nauczycieli, uczniów, rodziców;

3) dąży do jednolitości oddziaływań szkoły i rodziców;

4) kształtuje postawy i umiejętności;

5) zawiera wartości ważne dla społeczności szkolnej;

6) uwzględnia zmiany zachodzące w społeczności szkolnej i lokalnej;

7) wyznacza cele, zadania do realizacji;

8) określa odpowiedzialnych za realizację

1) wspomaga uczniów w radzeniu sobie z trudnościami, które zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

2) ogranicza i likwiduje czynniki ryzyka (jednostkowe, rodzinne, rówieśnicze, szkolne, środowiskowe), które

zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia;

3) inicjuje i wspomaga czynniki chroniące (jednostkowe, rodzinne, rówieśnicze, szkolne, środowiskowe), które sprzyjają prawidłowemu

rozwojowi ucznia oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia

Wychowanie i profilaktyka są procesami odrębnymi, różniącymi się celem działań, są jednak ze sobą powiązane i posiadają wspólny obszar. Celem wychowania jest uczeń/ wychowanek dojrzały na miarę fazy rozwojowej, w której się znajduje. Dojrzałość tę powinien osiągnąć w 4 sferach: fizycznej, psychicznej (w tym m. in. emocjonalnej i intelektualnej), społecznej oraz duchowej. Celem profilaktyki jest wspomaganie wychowania i kompensowanie jego niedostatków.

Wychowanie pełni role nadrzędną, nadającą sens działaniom profilaktycznym. Poprzez działanie zapobiegawcze i korekcyjne, działania profilaktyczne tworzą warunki do sprawnej realizacji procesu wychowawczego (Zbigniew B. Gaś)

III. Charakterystyka programu wychowawczo – profilaktycznego

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany w oparciu o zadania zawarte

w podstawie programowej, a także na podstawie diagnozy potrzeb i problemów

występujących w środowisku szkolnym z uwzględnieniem:

(7)

6

a) wyników ewaluacji wewnętrznej,

b) wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

c) wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych, d) uwag, spostrzeżeń, oczekiwań nauczycieli, uczniów, rodziców,

e) dokumentacja pedagoga.

Zadnia szkoły

Szkoła powinna stwarzać możliwości:

1) przebywania w zadbanym i bezpiecznym miejscu, gdzie panuje przyjazna i życzliwa atmosfera;

2) korzystania z bogatej oferty zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zaspakajając tym samym ich potrzebę nieustannego rozwoju, ciekawości świata, odnoszenia sukcesów, przynależności do grupy społecznej;

3) doskonalenia umiejętności wychowawców i nauczycieli w podmiotowym traktowaniu uczniów i ich rodziców;

4) bezinteresownego zaangażowania społeczności szkolnej na rzecz potrzebujących, uczenia postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;

5) integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowości, poprzez proces przemian prowadzących do uformowania się pewnego systemu wartości i odpowiadających mu reguł postępowania;

6) kształtowania postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wyrabianie nawyków higienicznych, uczenia zachowań bezpiecznych dla zdrowia i życia własnego oraz innych osób.

Działalność w szkole obejmuje w szczególności:

1) edukację rozumianą jako:

a) poszerzanie wiedzy rodziców i opiekunów, nauczycieli, wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;

b) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;

c) kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

d) kształtowanie krytycznego myślenia i wspieranie uczniów w podejmowaniu

konstruktywnych decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu

rozwojowi i zdrowiu;

(8)

7

e) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji wychowawców

i nauczycieli we wczesnym rozpoznawaniu objawów sięgania po używki oraz podejmowania interwencji;

2) informację polegającą na:

a) dostarczeniu rzetelnej wiedzy nauczycielom oraz rodzicom jak podejmować skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne, aby zapobiec używaniu przez dzieciom i młodzież substancji psychoaktywnych;

b) udostępnianiu danych kontaktowych instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy osobom eksperymentującym ze środkami psychoaktywnymi;

c) zaznajomieniu uczniów oraz rodziców z procedurami szkoły w sytuacjach posiadania bądź sięgania po środki psychoaktywne;

d) uświadomieniu uczniom, rodzicom i nauczycielom konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

3) profilaktykę obejmującą swym zakresem:

a) profilaktykę uniwersalną – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychoaktywnych, psychotropowych, środków zastępczych;

b) profilaktykę selektywną – wspieranie uczniów, którzy ze względu na sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;

c) profilaktykę wskazującą – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy zażywania substancji oraz środków psychoaktywnych lub występowanie innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Diagnoza

Podstawę do podejmowania działań wychowawczo – profilaktycznych stanowi opracowywana w każdym roku diagnoza. W oparciu o te diagnozę wychowawcy oraz nauczyciele w uzgodnieniu z dyrektorem wybierają formę, w której będą realizować program wychowawczo – profilaktyczny.

Przy opracowaniu diagnozy należy wziąć pod uwagę czynniki chroniące, czynniki ryzyka oraz zachowania ryzykowne, które należy rozumieć jako:

1) czynniki chroniące – indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska

społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie

wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego

odporność na czynniki ryzyka

(9)

8

2) czynniki ryzyka – indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych, stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.

Po dokonaniu analizy problemów występujących w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020 w bieżącym roku szkolnym należy:

1.Kontynuować wszelkie działania wspierające rozwój ucznia poprzez jego udział w zajęciach specjalistycznych, rozwijających zainteresowania.

2.Dostosować ofertę zajęć dodatkowych do indywidualnych potrzeb uczniów.

3.Informować rodziców i uczniów o sposobie indywidualizacji procesu dydaktycznego.

4.Zachęcać uczniów do informowania w przypadku wystąpienia trudności edukacyjnych oraz osobistych dziecka.

5.Reagować na bieżąco na problemy uczniów.

6.Wzmóc działania związane z profilaktyką zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi.

Realizacja programu może mieć formę:

1) zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;

2) godzin wychowawczych z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, policją, zaproszonym gościem;

3) zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

4) innych zajęć.

PS Może odbywać się w oddziale, grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, z udziałem całej społeczności szkolnej lub w trakcie indywidualnej pracy z uczniem.

Formy prowadzenia działalności wychowawczo - profilaktycznej:

a) warsztaty, trening umiejętności społecznych, projekty, szkolenia;

b) spektakle teatralne, kampanie społeczne, imprezy szkolne;

c) inne formy uwzględniające wykorzystanie aktywnych metod pracy.

Instytucje pozaszkolne współpracujące przy realizacji programu:

1) Jednostki samorządu terytorialnego;

2) Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku;

3) Placówki doskonalenia nauczycieli;

(10)

9

4) Podmioty realizujące świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki

medycznej;

5) Policja, sąd rodzinny;

6) Miejscowa parafia;

7) Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Opracowanie programu:

Pedagog szkolny w konsultacji z:

1) dyrektorem szkoły;

2) przedstawicielami rady pedagogicznej;

3) przedstawicielami samorządu uczniowskiego;

4) przedstawicielami rady rodziców.

IV . Sylwetka absolwenta

Absolwent Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym:

 jest ciekawy świata, otwarty na wiedzę, aktywny w jej poszukiwaniu;

 posiada odpowiedni zasób wiedzy o własnym kraju i współczesnym świecie;

 zna i w sposób właściwy korzysta ze współczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych i mediów;

 jest odpowiedzialny, solidny i obowiązkowy;

 jest uczciwy, prawdomówny, potrafi przyznać się do błędów;

 posiada własne zdanie, umie je zaprezentować, szanując tych, którzy mają odmienne zdanie;

 wykazuje się kulturą osobistą, stosuje ogólnie przyjęty system norm i zasad;

 ma poczucie własnej wartości, akceptuje swoje mocne i słabe strony;

 wykazuje się postawą obywatelską, szanuje tradycję i kulturę własnego narodu;

 szanuje środowisko przyrodnicze;

 preferuje zdrowy styl życia, stara się unikać zagrożeń związanych z życiem i zdrowiem;

 jest gotowy do podejmowania działań na rzecz innych oraz do pracy zespołowej.

(11)

10

Powinności rodziców, nauczycieli, wychowawców

1) Rodzice wpajają dzieciom podstawowe zasady funkcjonowania w społeczeństwie i współpracują ze szkołą, w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju dziecka:

a) przekazują i egzekwują stosowanie ogólnie przyjętych norm i zasad obowiązujących w kontaktach międzyludzkich;

b) wdrażają do poczucia obowiązku i odpowiedzialności za własne postępowanie;

c) uczą prawidłowych relacji z innymi ludźmi, przyjaznego do nich stosunku;

d) motywują do nauki i kontrolują jej postępy;

e) pomagają dokonywać trafnych wyborów;

f) wspierają dziecko w dążeniu do obranego celu;

g) współpracują ze szkołą.

2) Nauczyciele rzetelnie realizują podstawowe zadania szkoły tj. dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążą do pełni rozwoju osobowości ucznia oraz własnego:

a) dbają o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, wolności sumienia;

b) kształcą młodzież w poczuciu przywiązania do tradycji, Ojczyzny;

c) uczą poszanowania symboli narodowych, różnic światopoglądowych;

d) dążą, aby uczniowie:

 rozwijali dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, piękna, dobra;

 mieli świadomość życiowej użyteczności wiedzy oraz spójności wszystkich dziedzin życia;

 umiejętnie godzili własne dobro z interesem innych ludzi;

 rzetelnie pracowali, aby osiągnąć cele życiowe;

 uczyli się poszanowania dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie;

 kształtowali umiejętność dialogu i współdziałania;

 przestrzegali zasad kultury osobistej oraz ogólnie przyjętych norm.

3) Wychowawcy opracowują i realizują plany wychowawczo – profilaktyczne klas, które są spójne z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły:

a) rozpoznają środowisko rodzinne uczniów;

b) poznają predyspozycje, zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dbają o ich rozwój, współpracując z innymi nauczycielami;

c) współpracują z rodzicami, dokumentując spotkania klasowe bądź indywidualne;

(12)

11

d) integrują rodziców, angażując ich w życie klasy i szkoły;

e) organizują spotkania klasowe: wycieczki, imprezy okolicznościowe, wyjazdy do instytucji krzewiących kulturę i sztukę;

f) dbają o atmosferę w klasie, kształtują normy współżycia koleżeńskiego;

g) reagują i przeciwdziałają wszelkim formom agresji i wandalizmu;

h) zajęcia z wychowawcą uwzględniają istotne problemy społeczne, zdrowotne, prawne, klimatyczne i ochrony środowiska.

V. Założenia programu wychowawczo – profilaktycznego

Cele główne:

Działalność wychowawczo – profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie dojrzałości w sferach:

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, wypracowanie właściwych nawyków higienicznych;

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie zdrowia oraz poczucia sensu istnienia;

5) intelektualnej – ukierunkowanej na: motywowanie uczniów do nauki, pomocy tym, którzy maja z nią problemy, rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, samokształcenie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Cele szczegółowe:

1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2) kształtowanie systemu wartości, właściwych postaw;

3) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz międzyludzkich;

4) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców;

5) modelowanie postaw prospołecznych;

6) wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;

7) ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole;

(13)

12

8) wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie;

9) uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem, napięciem pojawiającym się w sytuacjach trudnych;

10) przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw przeciwnych zażywaniu środków uzależniających, psychoaktywnych;

11) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie stosowania procedur interwencji w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych;

12) wskazywanie sposobów konstruktywnego spędzania wolnego czasu;

13) wzmacnianie wśród uczniów poczucia wspólnoty z innymi w szkole a także wśród społeczności lokalnej.

Priorytety polityki oświatowej 2020/2021:

1) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

2) Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

3) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

5) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

VI. Monitorowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły:

1) przyglądanie się rezultatom realizowanych zadań;

2) wymiana poglądów z odbiorcami działań (jak je oceniają?, co chcieliby zmienić i dlaczego?);

3) badanie wyników naszych działań.

Sposoby monitorowania (do wyboru):

 notowanie spostrzeżeń;

 podsumowanie podczas spotkań zespołów oddziałowych;

 krótkie ankiety skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli,

 charakterystyka klas, przygotowywane przez wychowawców na koniec roku

szkolnego;

(14)

13

 rozmowy z uczniami podczas godzin wychowawczych;

 rozmowy z rodzicami podczas zebrań i kontaktów indywidualnych,

 sprawozdania pedagoga.

W przypadku konieczności będą dokonywane zmiany, wprowadzane poprawki, mające na celu dostosowanie programu do stale zmieniających się potrzeb środowiska szkolnego.

VII. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły , czyli systematyczne gromadzenie informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu.

Sposoby i środki ewaluacji:

 obserwacja zachowania uczniów;

 obserwacja postępów w nauce;

 analiza frekwencji uczniów na zajęciach organizowanych przez szkołę (dzienniki zajęć pozalekcyjnych);

 analiza ewaluacji programu ( ankieta, wywiad, rozmowa);

 ocena samopoczucia uczniów i pracowników w szkole;

 ocena stopnia zintegrowania uczniów, umiejętności współdziałania ponoszenia współodpowiedzialności.

Ocena skuteczności dokonuje się na podstawie informacji i danych płynących z aktualnej diagnozy środowiska wychowawczego szkoły:

1) analizuje się podejmowane przez nauczycieli działania w ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego poprzez kontrolę planów wychowawczo – profilaktycznych poszczególnych klas, kontrolę dokumentacji pedagoga szkolnego, monitorowanie dzienników lekcyjnych pod kątem realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych podczas lekcji przedmiotowych, kontrolę dzienników zajęć dodatkowych;

2) skuteczność prowadzonych oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych

sprawdzana jest poprzez przegląd informacji zwrotnych zawartych w dziennikach

poszczególnych klas, danych klasyfikacyjnych, sprawozdaniach z ewaluacji

wewnętrznej, innych dokumentach szkolnych;

(15)

14

3) funkcjonowanie uczniów, ich zachowanie podlega ocenie przez wychowawców,

pedagoga, innych pracowników szkoły;

4) informacje na temat aktualnych problemów, oczekiwanej poprawy zachowań uczniów pozyskuje się na podstawie wpisów w zeszycie uwag, notatek pedagoga, rozmów z rodzicami;

5) dokonaniu ewaluacji służą też ankiety, które wypełnią uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Na podstawie analizy zebranych danych zostaną wyciągnięte wnioski dotyczące poprawy sytuacji problemowych i opracowane zalecenia w zakresie oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych na kolejny rok.

Przykładowe wskaźniki ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego:

1) ilościowe:

 frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych;

 liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych (% ogółu uczniów);

 aktywność uczniów (wykonane prace, przygotowane imprezy, przedsięwzięcia, projekty);

 liczba uczniów sprawiających problemy wychowawcze;

 liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów;

 ilość wycieczek organizowanych przez szkołę, liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły itp.

2) jakościowe:

3) aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

4) umiejętności, wiadomości, postawy uczniów;

5) samopoczucie i funkcjonowanie uczniów w klasie, w szkole;

6) przyczyny nieobecności na zajęciach szkolnych;

7) poprawa zachowania i postępy w nauce;

8) współpraca ze środowiskiem lokalnym itp.

(16)

15

IX. Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny 2020/2021

Harmonogram uroczystości szkolnych

Uroczystości obchodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zasad bezpieczeństwa związanego z pandemią.

Uroczystości szkolne mogą odbywać się np. w klasach lub zgodnie z bieżącymi wytycznymi mogą zostać odwołane.

NAZWA UROCZYSTOŚCI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2020r. Wychowawcy klas

Spotkanie rocznicowe w Jaworówce

IX 2020r. Nauczyciel historii, opiekunowie MDP

Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2020r. Wychowawcy na godzinie wychowawczej

Ślubowanie klas I X 2020r. Wychowawcy klas I

Rocznica Odzyskania Niepodległości

XI 2020r. Wychowawcy na godzinie

wychowawczej

Mikołajki XI/XII 2020r. Wychowawcy na godzinie

wychowawczej

Święto Patrona szkoły XII 2020r. Nauczyciel języka polskiego

Spotkanie opłatkowe XII 2020r. Wychowawcy na godzinie

wychowawczej

Choinka klas I-III I 2021r. Nauczyciele klas I-III

Walentynki II 2021r. Samorząd Uczniowski,

opiekunowie SU

Dzień Bezpiecznego Internetu II 2021r. Nauczyciele informatyki,

wychowawca klasy IIIB i IIA szkoły podstawowej

Gminny Konkurs Ortograficzny IV/V 2021r. Wychowawca klasy IA Pierwszy Dzień Wiosny 21 III 2021r. Wychowawcy klas I-III

Światowy Dzień Zdrowia, IV 2021r. Wychowawcy na godzinie

(17)

16

Dzień Ziemi wychowawczej

Rocznica Konstytucji 3-Maja V 2021r. Wychowawcy na godzinie wychowawczej

Dni Książki V 2021r. Nauczyciel bibliotekarz

Dzień Dziecka VI 2021r. Wychowawcy na godzinie

wychowawczej

Zakończenie roku szkolnego VI 2021r. Dyrektor szkoły, wychowawcy klasy VIII

(18)

17

Wdrażanie do samorządności

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty Sposób realizacji

Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Wybór samorządów klasowych i samorządu uczniowskiego

-wykształcenie

umiejętności współpracy i

współodpowiedzialności, -poznanie zasad

wyborczych,

-posiadanie umiejętności argumentowania własnego zdania, -dostrzeżenie swojego wpływu na sprawy klasowe i szkolne, -poznanie zasad demokracji,

-ćwiczenie umiejętności prezentowania własnych przemyśleń na forum klasy, szkoły

-zaproszenie wszystkich uczniów do głosowania na wybranych kandydatów, -przygotowanie przez uczniów propozycji planu pracy i wybranie najważniejszych zadań do realizacji, -udział w wyborach, -opracowanie regulaminu SU

wychowawcy, opiekunowie SU,

uczniowie

IX- X 2020r.

społeczna, psychiczna

2.Działalność SKO

-rozwinięcie przedsiębiorczości, -rozwój osobisty

-aktywność i systematyczność w gromadzeniu środków

opiekun SKO cały rok społeczna

3.Kontrola przestrzegania regulaminów w szkole

-poprawa stanu

bezpieczeństwa w szkole

-przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad

dyrektor, wychowawcy

cały rok społeczna, psychiczna, intelektualna

Zdrowy styl życia

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Dbanie o higienę osobistą i estetykę otoczenia

-nabycie prawidłowych nawyków dbania o czystość i higienę, -schludny wygląd i porządek w najbliższym otoczeniu oraz podczas wykonywania różnych prac

-pilnowanie porządku wokół siebie,

-systematyczne wietrzenie klas, -przypominanie o częstym i

dokładnym myciu rąk, -zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków,

wychowawcy, nauczyciel biologii/przyrody, nauczyciele

cały rok społeczna, psychiczna

2.Promowanie -rozumienie roli -pogadanki, wychowawcy, cały rok społeczna,

(19)

18 zdrowego stylu

życia

wypoczynku czynnego dla zachowania zdrowia i sprawności fizycznej, -umiejętność zarządzania czasem z uwzględnieniem odpoczynku i nauki,

-zdrowe nawyki żywieniowe

-gazetki ścienne, -zajęcia w ramach

przyrody/biologii, -udział w

zawodach sportowych, -konkursy plastyczne o tematyce prozdrowotnej, -udział uczniów w programach edukacyjnej

pedagog, nauczyciel przyrody/biologii, wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna, wychowawcy świetlicy, opiekun PCK

intelektualna, fizyczna

3.Uświadomienie rodziców o potrzebie działań prozdrowotnych

- dbałość o jakość spożywanych przez dzieci posiłków (kanapka, owoce na II śniadanie), -ograniczenie zwolnień z lekcji wychowania fizycznego, -uczenie i kontrolowanie dbałości o higienę na co dzień

- pogadanki dotyczące zbilansowanej diety, higieny podczas zebrań

wychowawcy, pedagog, pielęgniarka szkolna

cały rok społeczna, fizyczna intelektualna

4.Pomoc w określaniu własnych uczuć i radzeniu sobie ze stresem

-umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, -umiejętność odreagowania stresu np.

poprzez aktywność fizyczną

-uczenie

konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, -budowanie poczucia własnej wartości

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

cały rok fizyczna, psychiczna, społeczna, duchowa

Profilaktyka

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Profilaktyka dydaktyczno - wychowawcza

-znajomość potrzeb i problemów uczniów, -dostosowanie działań szkoły do możliwości i ograniczeń

-diagnozowanie sytuacji

dydaktyczno – wychowawczej uczniów -zorganizowanie pomocy

psychologiczno –

dyrektor wychowawcy, pedagog, nauczyciele

na bieżąco

IX 2020

fizyczna psychiczna społeczna duchowa

(20)

19 uczniów pedagogicznej

oraz bieżącej w nauce

-zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, -współpraca z rodziną i środowiskiem w tworzeniu lepszych warunków edukacji i rozwoju.

2.Wdrożenie procedur związanych z zagrożeniem wystąpienia Covid-19

- jak najdłuższa praca w systemie stacjonarnym

-dyżury nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych oraz kontrola zachowania uczniów w toaletach -lekcje

wychowawcze na temat

bezpieczeństwa z uwzględnieniem zmian w przepisach sanitarnych

wszyscy pracownicy szkoły

cały rok fizyczna psychiczna

3.Dbanie o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży

-dostrzeganie i umiejętne rozwiązywanie trudności w kontekście pojawiających się kryzysów -dobre relacje z nastolatkiem, udzielanie mu wsparcia.

-dbanie o relację nastolatek – dorosły -budowanie odporności psychicznej młodych ludzi, aby potrafili radzić sobie z przeciwnościami losu,

niekorzystnymi warunkami rozwojowymi (jak np. bycie w rodzinie z uzależnieniem od alkoholu)

wychowawcy pedagog nauczyciele

cały rok fizyczna psychiczna społeczna aksjologiczna

(21)

20 -uczenie dziecka

zwracania się o pomoc i przyjmowania wsparcia -uczenie dziecka przyglądania się sytuacjom z różnych punktów widzenia

-uczenie akceptowania zmian, jako coś naturalnego -uczenie dziecka , aby

podejmowało próby zmierzenia się z

trudnościami, nie wycofywało się z aktywności, lecz koncentrowało się na zadaniu i przezwyciężaniu problemu.

Integracja i bezpieczeństwo

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec innych

-respektowanie prawa każdego człowieka do bycia sobą i życia zgodnie z własnymi przekonaniami, -okazywanie szacunku do odmiennych obyczajów, wierzeń, tradycji, -unikanie oceniania innych,

-włączanie osób niepełnosprawnych w życie szkoły

-tematyka godzin wychowawczych, -organizowanie zajęć

integracyjnych, -organizacja pomocy koleżeńskiej w klasach, -wolontariat, -przedstawienia edukacyjno - profilaktyczne

wychowawcy, nauczyciele, pedagog,

cały rok społeczna, intelektualna, aksjologiczna

2.Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie i

efektywnego w niej działania

-poczucie

przynależności do klasy,

-współpraca w grupie rówieśniczej,

-zajęcia

integrujące zespół klasowy (gry i zabawy integracyjne), -imprezy klasowe,

wychowawcy, pedagog, wychowawcy świetlicy

cały rok społeczna, psychiczna

(22)

21 odpowiedzialność

za efekty swojej pracy,

-dostosowanie się do obowiązujących norm i ich

przestrzeganie

wycieczki, -zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone metodami aktywizującymi, -wyjazdy projektowe 3.Kształtowanie

umiejętności rozwiązywania konfliktów

-mniejsza ilość konfliktów w klasach i umiejętne ich rozwiązywanie

-przyjmowanie określonych postaw

nawiązujących do jednego z 3 systemów podejścia do sytuacji konfliktowych:

moralistycznego (odwołującego się do wartości i norm moralnych), legalistycznego (którego

podstawę stanowi obowiązujący w szkole zbiór reguł i zasad

postępowania, wraz z

hierarchicznie uporządkowanymi sankcjami za ich łamanie), humanistycznego (którego celem jest dążenie do zrozumienia drugiej strony, często do porozumienia)

wychowawcy, pedagog, nauczyciele

cały rok społeczna, psychiczna, aksjologiczna

4.Kształtowanie postaw

odpowiadających przyjętym normom i zasadom

-wykazywanie się znajomością praw i obowiązków ucznia, -okazywanie szacunku rówieśnikom i dorosłym, -umiejętność skutecznej komunikacji z innymi, -umiejętność kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji

-uczenie posługiwania się komunikatem typu „Ja”, -wdrażanie i egzekwowanie używania zwrotów

grzecznościowych,

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, pracownicy szkoły

cały rok psychiczna, społeczna, intelektualna

(23)

22 5.Wykorzystywanie

negocjacji i mediacji w sytuacjach konfliktowych

-umiejętność argumentowania własnego zdania, z zachowaniem szacunku dla poglądów strony przeciwnej, -dostrzeganie wartości pokojowego rozwiązywania problemów

-wdrażanie do kulturalnej wymiany

poglądów, obrony własnych

argumentów na każdej lekcji, -zawieranie kontraktów klasowych i odwoływanie się do ich zapisów

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

cały rok psychiczna, społeczna

6.Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i za innych

- znajomość i stosowanie zapisów

statutowych oraz regulaminów szkolnych, -branie

odpowiedzialności za własne

postępowanie, -wspieranie słabszych, Znajomość zasad udzielania

pierwszej pomocy,

-zapoznanie się ze szkolnymi regulaminami, -zapoznanie się z planem ewakuacji szkoły, z sygnałami alarmowymi, instrukcją zachowania na wypadek ewakuacji, -zapoznanie się z przepisami BHP i ich przestrzeganie podczas pobytu w szkole,

-pogadanki na lekcjach, scenki, filmy,

- systematyczne ćwiczenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, -zapoznanie się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, -szkolenia i egzaminy na kartę rowerową

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, koordynator wychowania komunikacyjnego

cały rok psychiczna, społeczna,

7.Kształtowanie postaw i zachowań służących

bezpieczeństwu w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabaw

-zachowanie należytej ostrożności w kontaktach z obcymi, -znajomość podstawowych zasad

bezpiecznego poruszania się po drogach,

-umiejętność

-kształtowanie nawyku właściwego korzystania z szafek ubraniowych, -wdrażanie do spędzania przerw we właściwych miejscach w szkole, -pogadanki nt.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, wychowawcy świetlicy, pracownicy administracji

cały rok psychiczna, fizyczna, społeczna, intelektualna

(24)

23 właściwego

reagowania w kontakcie z psem, -zapoznanie z ogólnymi zasadami i podstawowym sprzętem ochrony przeciwpożarowej, -bezpieczne korzystanie ze świetlicy szkolnej

bezpieczeństwa podczas zabaw, zajęć sportowych i wyjść klasowych -sprecyzowanie zasad

przebywania w świetlicy szkolnej osób

sprawiających problemy wychowawcze

Kultura i tradycja

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Poznawanie kultury i tradycji własnego regionu, kraju, innych państw

- udział w uroczystościach szkolnych, realizowanych projektach, -znajomość symboli i miejsc pamięci narodowych, współtworzenie tradycji szkoły, -uczestniczenie w zajęciach pozaszkolnych

-organizowanie imprez

klasowych i uroczystości szkolnych, -organizowanie rajdów, wycieczek, -opieka nad miejscami pamięci, -odkrywanie i dokumentowanie zwyczajów, tradycji i historii regionu, -uroczyste obchody rocznicy odzyskania niepodległości -organizowanie konkursów wiedzy, artystycznych

wychowawcy, nauczyciele (szczególnie muzyki, plastyki, historii, języka polskiego, języków obcych), pedagog,

cały rok społeczna, intelektualna, aksjologiczna

2.Uczestniczenie w życiu

kulturalnym

-korzystanie z dóbr kultury, -umiejętność brania udziału w dyskusji, wyrażania własnych poglądów i opinii,

identyfikowanie

-organizowanie wyjazdów do kina, muzeum, teatru, na wycieczki, -organizowanie zajęć

pozaszkolnych, -zbieranie dokumentacji,

wychowawcy, nauczyciele (zwłaszcza historii, języka polskiego, języków obcych)

cały rok intelektualna, aksjologiczna, społeczna

(25)

24 się z miejscem

pochodzenia, regionem, krajem, -odczuwanie dumy z dorobku kulturowego kraju i przodków, współtworzenie i promowanie nowych tradycji

zdjęć, informacji celem

wykorzystania np. w kronice szkoły

Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty

Sposób realizacji

Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Poznanie symboli narodowych i wybitnych postaci

historycznych na zajęciach lekcyjnych, uroczystych apelach i spotkaniach klasowych

-znajomość symboli narodowych, zasłużonych postaci historycznych, hymnu państwowego -umiłowanie Ojczyzny

- tematyka lekcji, -konkurs plastyczny – symbole narodowe w kl.

I-III -konkurs recytatorski na wiersz

patriotyczny

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, bibliotekarz

cały rok społeczna, intelektualna, aksjologiczna

2.Obchody świąt państwowych, rocznic i apeli rozpoczynających się hymnem państwowym

-udział w uroczystościach związanych z obchodami świąt

państwowych -nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości

-przygotowanie kotylionów przez uczniów kl. IV-VII

wychowawcy, nauczyciel plastyki

wg kalendarza imprez szkolnych 11 XI - kotyliony

społeczna, intelektualna, aksjologiczna

3.Nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości i w miejscach pamięci narodowej;

odpowiedzialność za miejsca pamięci

-dbałość o miejsca pamięci narodowej -nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach pamięci narodowej

-odwiedzanie miejsc pamięci narodowej

wychowawcy, nauczyciel historii

rocznice świąt narodowych według kalendarza

społeczna, intelektualna, aksjologiczna

(26)

25 narodowej

Organizacja czasu wolnego

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty

Sposób realizacji

Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Rozwijanie zainteresowań turystyczno - kulturoznawczych

-uczestniczenie w rajdach pieszych, rowerowych, wycieczkach, -rozwijanie posiadanej wiedzy, -przyjemne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu, -poznanie i docenienie walorów turystyczno – krajoznawczych kraju,

-umiejętność współpracy i przebywania w grupie

rówieśniczej

-organizowanie rajdów, wycieczek, -wspólne planowanie tras i programów pobytu w danym miejscu, -analizowanie ofert

turystycznych, -doskonalenie umiejętności czytania map, atlasów, kompasów itp.

wychowawcy, nauczyciele

cały rok społeczna, intelektualna, aksjologiczna

2.Rozwijanie zdolności organizacyjnych i zarządzania czasem

-umiejętność przygotowania się do wyjazdu, -umiejętność planowania pobytu, -uczestniczenie w wyjazdach, -znajdowanie czasu na hobby, zainteresowania, kontakty z innymi ludźmi

-wspólne planowanie, organizowanie i uczestniczenie w wycieczkach, rajdach, ogniskach, -spotkania z kolegami, rozwijanie własnych pasji

wychowawcy, nauczyciele

wg planów klasowych

społeczna, intelektualna, psychiczna

3.Wdrażanie do poszukiwania ciekawych form spędzania wolnego czasu

-wartościowanie różnych form spędzania wolnego czasu, -zdobywanie nowych doświadczeń i poszerzanie

-włączanie uczniów do organizowania ciekawych wydarzeń, imprez, wycieczek na każdym etapie

wychowawcy, nauczyciele

cały rok społeczna, intelektualna, psychiczna

(27)

26 wiedzy,

-pogłębianie własnych zainteresowań, -umiejętność przebywania i egzystowania w grupie

Orientacja zawodowa

Zadania do realizacji Oczekiwane efekty

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia 1.Rozwijanie

aktywności

poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych

- obiektywna ocena swoich mocnych i słabych stron pod kątem dalszego kształcenia w wybranych szkołach i zawodach

- konsultacje ind., -testy predyspozycji

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, doradca zawodowy

cały rok

społeczna, intelektualna aksjologiczna

2.Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze szkoły i zawodu

- umiejętność świadomego planowania kariery naukowej i zawodowej oraz wzięcie

odpowiedzialności za jej dalszy rozwój

-udostępnianie bazy informacyjnej dotyczącej szkół, zawodów, wymagań, -informowanie o

„dniach otwartych”

w szkołach

ponadpodstawowych

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, doradca zawodowy

III-V 2021r.

intelektualna społeczna,

3.Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

-współpraca z uczniami objętymi pomocą

psychologiczno – pedagogiczną oraz uczniów

zainteresowanych pomocą

-porady i konsultacje, -informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w poradni

psychologiczno- pedagogicznej

wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy

cały rok

psychiczna

4.Poznawanie rynku pracy oraz zjawiska reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia

-uświadomienie dynamiki zmian na rynku pracy i potrzeby

nadążania za tym co oferuje rynek

-tematyka godzin wychowawczych, -konsultacje

doradca zawodowy

cały rok

intelektualna psychiczna, społeczna

5.Omówienie dokumentacji i kryteriów przyjęć uczniów klas VIII do szkół

ponadpodstawowych

-sprawne przejście procesu rekrutacji

-zapoznanie się z bazą danych, które otrzymuje szkoła

wychowawcy klas 8, pedagog

III-V 2021r.

psychiczna

(28)

27 (uwzględnienie

naboru

elektronicznego)

Uzyskanie adekwatnej wiedzy na temat problematyki uzależnień

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Dostarczanie i systematyzowanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców nt.

problematyki uzależnień (negatywnego wpływu nikotyny, alkoholu,

dopalaczy narkotyków na zdrowie i życie człowieka)

-posiadanie rzetelnej wiedzy nt. szkodliwości używek i

systematyczne jej pogłębianie zarówno przez nauczycieli jak i uczniów oraz rodziców

-tematyka godzin wychowawczych, lekcji biologii, -pogadanki, -rozmowy ind., -gazetka z adresami instytucji, oferującej fachową pomoc -cykl edukacyjny w klasach I-III: „Listy do Hani i Henia”

-przygotowanie na zajęciach

rozwijających zainteresowania uczniów materiałów informacyjnych na gazetkę ścienną nt.

skutków palenia ze szczególnym uwzględnieniem e- papierosów

-prelekcja/warsztaty prowadzone przez osobę zajmującą się problematyką uzależnień

wychowawcy, nauczyciele, katecheci, pedagog, nauczyciel języka polskiego, specjalista od uzależnień

cały rok II semestr

społeczna, intelektualna, aksjologiczna, psychiczna

2.Kształtowanie postaw

sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych ze spożywaniem alkoholu i sięganiem po środki uzależniające

-umiejętność kierowania własnym życiem w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami

społecznymi

-tematyka godzin wychowawczych,

wychowawcy, pedagog, zaproszeni goście

cały rok społeczna, aksjologiczna, psychiczna, intelektualna

3.Kształtowanie umiejętności kierowania się własnym zdaniem w sytuacji presji grupy

- nieuleganie namowom i zachętom kolegów, kierowanie się własnym „morale”

-tematyka godzin wychowawczych, pogadanki

wychowawcy, pedagog

cały rok społeczna, psychiczna, aksjologiczna

(29)

28 w sytuacji presji

grupy

4.Uświadomienie uczniom zagrożeń zdrowotnych i kosztów społecznych wynikających z uzależnień

- posiadanie wiedzy nt. kosztów zdrowotnych, społecznych wynikających z potrzeby leczenia uzależnień

pogadanki/warsztaty na godzinach wychowawczych -obchody

Międzynarodowego Dnia Zdrowia

wychowawcy, pedagog

cały rok kwiecień

społeczna, psychiczna, aksjologiczna

5.Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań

wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniu od palenia papierosów

-kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich -zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego -kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu

-pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów

-konkurs plastyczny

„Paleniu mówię NIE”

wychowawcy, pedagog

cały rok społeczna, psychiczna, aksjologiczna, fizyczna

Nabycie umiejętności potrzebnych do prawidłowych relacji z innymi ludźmi

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Upowszechnianie zasad poprawnego komunikowania się (kultura osobista, kultura słowa)

-kulturalne komunikowanie się,

-rozumienie pojęcia asertywność

-tematyka godzin wychowawczych, -kreowanie pozytywnych wzorców

poprawnych form językowych na poszczególnych lekcjach

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, pracownicy szkoły

cały rok społeczna, intelektualna, psychiczna aksjologiczna

2.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych uczuć oraz ich wyrażania;

budowanie umiejętności empatii i

-umiejętne rozwiązywanie sytuacji trudnych i problemowych, -wrażliwość na potrzeby innych

-tematyka godzin wychowawczych, -pomoc koleżeńska w klasach,

-umiejętne rozwiązywanie sytuacji trudnych, -realizacja projektów

wychowawcy, pedagog

cały rok -społeczna, -

intelektualna, -psychiczna -aksjologiczna

(30)

29 refleksyjności;

utrwalanie prawidłowych form w sytuacjach trudnych

Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz zapewnienie możliwości rozwoju uczniom zdolnym

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów

-umożliwienie uczniowi słabemu odnoszenie sukcesów na miarę jego możliwości, -korzystanie z zajęć specjalistycznych, organizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

-zajęcia pozalekcyjne, -dostarczanie wzmocnień

pozytywnych w celu budowania poczucia własnej wartości u uczniów słabych, -stworzenie im możliwości włączania się w życie klasy i osiągania sukcesów na miarę ich możliwości

wychowawcy, nauczyciele, specjaliści pedagog,

cały rok społeczna, intelektualna, psychiczna aksjologiczna

2.Poszerzanie zainteresowań ucznia, rozwijanie jego pasji na zajęciach pozalekcyjnych

-uczestnictwo w konkursach

wewnątrzszkolnych, na szczeblu

lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim -udział w kołach zainteresowań, -udział w projektach edukacyjnych

-zajęcia pozalekcyjne, -projekty

edukacyjne, -konkursy przedmiotowe

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

cały rok społeczna, intelektualna, psychiczna

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty

Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia 1.Bezpieczne

korzystanie z Internetu,

-posiadanie rzetelnej wiedzy nt.

-tematyka godzin wychowawczych, lekcji informatyki,

wychowawcy, nauczyciele informatyki,

cały rok, pierwsza połowa

społeczna, intelektualna, psychiczna

(31)

30 zwłaszcza z

mediów

społecznościowych

cyberprzestrzeni i cyberprzemocy -bezpieczne i celowe

wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych

-spotkanie ze specjalistą, -konkursy, -informacje umieszczone na stronie www szkoły, skierowane do rodziców, -filmik zrobiony przez uczniów, dokumentujący ważne

wydarzenie z życia szkoły, -obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

pedagog, zaproszony gość

lutego/11.02 aksjologiczna

2.Wykorzystanie w procesach

kształcenia narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

-wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli i uczniów poprzez wykorzystanie zasobów cyfrowych, -płynne przejście (jeśli zajdzie taka potrzeba) na naukę w systemie hybrydowym lub zdalnym

-wzbogacanie bazy cyfrowej w szkole oraz jej wykorzystywanie w codziennej pracy,

-wewnątrzszkolne formy

doskonalenia nauczycieli, w celu sprawnego przejścia na pracę zdalną (jeśli zajdzie taka potrzeba) lub wykorzystania elementów takiego systemu pracy

rada

pedagogiczna

w miarę potrzeb

społeczna psychiczna

Przeciwdziałanie zjawiskom agresji psychicznej i fizycznej

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Wpajanie uczniom

praktykowania w stosunkach międzyludzkich zasady: ”Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”

-poprawne relacje rówieśnicze

pozbawione agresji i przemocy

-tematyka godzin wychowawczych, -wykorzystanie bajek, tekstów literackich na lekcjach j. polskiego, -apele,

-konkursy, -imprezy szkolne,

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, pracownicy administracyjni szkoły

cały rok społeczna, intelektualna, aksjologiczna, psychiczna

(32)

31 -zawody sportowe

2.Uczenie pozytywnych sposobów rozładowania napięcia

-umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, -posiadanie poczucia własnej wartości, -umiejętność rozróżniania i nazywania emocji

-tematyka godzin wychowawczych, -rozmowy indywidualne, -trening umiejętności społecznych, -imprezy szkolne

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

cały rok społeczna, intelektualna, aksjologiczna, psychiczna

3.Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami

-umiejętność mediacji, negocjacji, dialogu, współpracy z drugim

człowiekiem,

-własny przykład, -tematyka lekcji j. polskiego, -tematyka godzin wychowawczych związana z „savoir – vivrem”

-rozmowy indywidualne

wszyscy pracownicy szkoły

cały rok społeczna, intelektualna, aksjologiczna, psychiczna

4.Reagowanie na wszelkie

przejawy agresji

-brak przyzwolenia na agresje w jakiejkolwiek postaci

-rozpoznawanie ukrytych i jawnych form agresji

- zapoznanie uczniów z zapisami w statucie szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa oraz praw i obowiązków ucznia,

konsekwentne ich egzekwowanie -zajęcia w formie pogadanek, warsztatów

wszyscy pracownicy szkoły

cały rok społeczna, intelektualna, aksjologiczna, psychiczna

5.Uczenie krytycznego stosunku do ofert medialnych propagujących przemoc, pornografię i inne treści szkodliwe dla rozwoju dzieci i młodzieży

-umiejętność dokonywania wyboru pomiędzy wartościowymi propozycjami a tymi, które

propagują szkodliwe treści

- tematyka godzin wychowawczych, lekcji

przedmiotowych

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

cały rok społeczna, intelektualna, aksjologiczna, psychiczna

Edukacja ekologiczna

Zadania do realizacji

Oczekiwane efekty Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Sfera rozwoju ucznia

1.Prowadzenie działań

uświadamiających jak ważna jest troska o

-posiadanie wiedzy nt. świata i jego zasobów, które ulegają ciągłym

-tematyka godzin wychowawczych, przyrody, biologii, -udział w imprezach szkolnych

wychowawcy, nauczyciele,

cały rok społeczna, intelektualna, aksjologiczna

(33)

32 środowisko

przyrodnicze

przemianom pod wpływem sił przyrody i działalności człowieka

2.Uświadamianie znaczącej roli ekologii w życiu człowieka

- wzrost wiedzy i zachowań proekologicznych uczniów w zakresie oszczędzania wody, energii i zasobów naturalnych oraz nabycie

umiejętności gospodarowania odpadami (surowcami wtórnymi), -zwiększenie świadomości i kompetencji dotyczących potrzeby ochrony środowiska, -wykształcenie i utrwalenie pożądanych zachowań

-tematyka godzin wychowawczych, przyrody, biologii, -udział w imprezach szkolnych

wychowawcy, nauczyciele

cały rok społeczna, intelektualna, aksjologiczna

IX. Oczekiwane efekty

Przy realizacji powyższego planu założono osiągnięcie określonych efektów pracy wychowawczo – profilaktycznej. Oczekuje się, że uczeń:

 ma poczucie własnej wartości, liczy się ze zdaniem innych, szanuje ludzi;

 dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej, umie zadbać o własne interesy, mając na uwadze też dobro innych;

 dokonuje trafnej samooceny;

 jest aktywny w zdobywaniu wiedzy, w życiu społeczności szkolnej i lokalnej;

 potrafi korzystać w sposób świadomy z nowinek technologicznych;

 samodzielnie myśli, radzi sobie ze stresem, umie rozpoznać i wyrazić emocje;

(34)

33

 jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnień i potrafi ich uniknąć;

 wie, gdzie szukać pomocy w przypadku przejęcia kontroli uzależnieniom nad jego życiem;

 dba o własne zdrowie;

 przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych;

 zdaje sobie sprawę potrzeby nieustannego rozwoju i pracy nad sobą;

 zna symbole narodowe, tradycje i kulturę kraju, w którym żyje;

 potrafi korygować własne zachowanie zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami moralnymi;

 angażuje się w pomoc innym ludziom.

Dyrektor szkoły na bieżąco nadzoruje realizację programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły oraz stwarza warunki do jego realizacji poprzez:

 wspieranie samorządności i samodzielności uczniów;

 wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

 zapewnienie właściwych warunków lokalowych i bazy naukowej do prowadzenia procesu dydaktyczno - wychowawczego;

 umożliwienie działalności na terenie szkoły wolontariatu i innych organizacji młodzieżowych;

 stwarza warunki do kultywowania tradycji i kultury.

X. Zatwierdzenie programu

Program będzie poddany ewaluacji na koniec roku szkolnego 2020/2021.

Program jest zapisem oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów pracy wychowawczej i działań profilaktycznych w szkole. Nie jest dokumentem zamkniętym, może podlegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością szkolną.

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny opracowany dla Szkoły

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dobrzyniewie Dużym na rok

szkolny 2020/2021 został przyjęty uchwałą Rady Rodziców oraz uchwałą

Rady Pedagogicznej dnia 29 września 2020r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :