• Nie Znaleziono Wyników

Rachunki kościoła w Opawicy z 1781 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rachunki kościoła w Opawicy z 1781 r."

Copied!
40
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

o

( ^ 'u ^ m S Lr-vjrS c- r*

>/^*^ f-Tr^ ł-1'ii*j^^^t-iJ / / U A ?

c0 ^i

/

A / ^ / t ; ^ /71Jt ^ / / c5(7

( M. o i /'

^ li^W 1^

'^ ^ v »-y '^ ^ -ił >^ nW

,1 I

- J L

<V^w -ifTU 0- iP ;z ł} /1^|J

//''5/h

/ / r . — =

*y>t ^ n 4 } '' i, «- C ^

■yvA.'i'

l

L U ^ y*t W

? <=i- 7’ - ^ ’*! y- '^h)

i P n, .

yth\ \% 7#-' yt^ 4 ^ ^

O

i ^ U )

'T T

.7 , J ? ^

/ A

/ I

(3)
(4)

o " o /*

C ^ W »>-ou7 if J*

y^Hl

/

! I Ol. ^ l u

u \

^ ^ r^w 0^» r

.'^ o 9^

( / l © >

i - i

.♦ ^'? jł-»* v yV fril A-Jł- )ł»v

i l ^ y i . i J-n łi-iS .K

¥ 7 i i J S

V t^m a)

P ' \ /’/ ^ f / ' I

b (:/ Y

' J u

jJ

V i / l ś )

^ //ł A Th

(X'(^^yin fjC t)

^ i

(/ - - = —

0 7W > V

(5)

-9X I i^C-Tr^^^O-h-i^if , . ^ 7-yr y^ -n^ y^eUr-tr~^^"A^

TK-^/■ćy^C^^-tTi'^ ^'^yr'9-^-% -71 .^i^^cr

/i?\x^ć^n /^ 2 v ^ <rt ^

{ ^ u ,■ « • ^ ■ ^ ^ ^ rr> % n . < 4 y T - » i A a ' ' '

r-ol^ ^-ty^rr^ /^^^^

. r-)L^ -\J!ły^-7l ^<-‘T U t

«*^r» rtty'7'>*y'

^ <r<Łt

. (‘'I^yi-t>-ty ^ ' f ^(•'UU^yOr O U ^

^:?eL'rr*-l'-A.^ 7 >1 lĄ^ ^^-tayn*- ^ "^yC ^t- j'~t~ ^ <^^%v‘-afi.c^

1 -i T. ^ ^ '^ ■ »'^ '’> ^ >»-i^ X X ^^<^CŁ«V eu^Hx

yLM »-0- cĄ,x^ 2^'i T^tf-C-t \^y^n' ^ ■/'^oa. £ 7~f l<2 v ^ -t V ^ S?•^<^>^^U(r ^'^-n^-TArcJ;^

^ tlt^O .J i~e "Tyzyi^yyr^r/ytl,

\0- j i sC-77V n I. <*■' >-rt ^C-yx L> v-^V^

J~i2ei t-^PyyiyiA^ ^ -> T*

_ - - - - - / ? :j^ - .t- ? ^ ^ j/ 6

y ~ j-< y ~ * y t t r \ ' ^ A i t y a ^ n t i - a A / ^ — P

S^JCyALt /I /'v t-l-A^i ?~r\ ■C‘ZĄ, yi y r o o - -Y ^ -

y ^ rtA -i r a ^// r~r 7 »i -rt n . . . / l y j z - / j ' - p 3.

-I-1 Ł / y - i / /~r n / ' / t /7 - >5',!7 y

X r » y # ' OS

/

y/{ 7\t y S^ctyr~thC^ A X_ Sa y~ry.y t ;T^if^ I J-At /a • Tt^^tA•^L^'A a C AyL4 y ^ ^ <7

■' -> -

•/

0>^A rr^x^'€,^a~f'-r-t'Ac f (A(~ C --^ ty «. ^ - r y i ^ erv~\-er7r~x--Ae^^

^ JLcl y\^A Ł-A ' 1 y*- ^%A- A fj_ yi^l/l^ty-Kn. ^ **^%

^J-VU u i x/'^L^

a J ^ 4: J i / m ^ < i y i r < i . c < § C e y ^ A ^ a. yvy >1. ^

(6)

f 7 8 0 ^ -1

«i^Cwv# cL^*4//c^ /ysT/ 1 — _ y ę ^

^ _ ^ _ ^ _ 6/ ^ ^ o ~ r

'> ..^c-^^y= € t'-= rt^^ ^ r v / ~\^ ' ■ ^ " ^~

j ^- r u y ^ Ł - / * - tS ^ ^ y f ^

y^^{hn. -rt

^ c ć u^j^-Ty<. ^9^

/Łrtxi

-J^-yt f - ^ /' O l-^ J [y%- l 9 -K t^ ^ V K ^ 9 ^ x ^ ' ~

ł / « ^'~f<fy.

cy./^.

t Ą^cU<y c y ,^ ^ -/ y x y ,^

^ ^ a ś /y/^T^ i-x9,y.y^c c-i

^ ! y , - _ , . » “'~f

/•

^*7 ^^d rlt r iy ^ ^ * ^

, 1 - t A . j r J ^ c j - l ^ s

1/<.

V ^ T Ł ;n. ^ t i. ^

'■ e J. t -7^ ^ {^y~c-r9^ <'“i>Ł,J‘^ ;ł<. C- 2t/^ -^r*i >»-wy / " ^ ■ • > .

.f A*

/ ... ..

/ • ,

z<si- W *

« ^ w - ę .Al^ i / _ - ^ 2P0f ^

7 i-^T-t-^rj-^ rt / ' y y

f -^rTf-U^'*'^ /~vyf~rJL f-1’ -7i--«> ^ r\^ y,^ i. n ^

n . 7\^ 7X ^ -9 Q ^ j ^ 2 y y - 3 r c y y ~ t \ y ^ ^

X ^

' c ^

• / ^ ->rv-4 ,/J- /''-»< > m

-Ty. ^ 4. Kłrt^ •' ^ r

' f ^ " / x V y ^ T J L ^

. 7^ -

C& yv '^iM^ ^ ly A

j u c 'ó-^rt- ^ \-C

X^rT>-^^t -t-tL^yt^TTyy t/^L^-Tyyy x ^

^ ^n^ ~n. ^^fLA^tyS

y^ -t^ A , , '<^j 7> v « « - tL^y ^ Tny^ 4.y / AzXt

^,'97 C^ t4 . 0 y i . y t

U -r\./-iA, -^-ti^^-i ^iT^y śLyt-^-‘-"AXAtvv,^^

? "*^7

(7)

--- ^ -

. /Cet,'^iy C^\

■rf »At.

, / L ^ Ar- ~C^-t~i x^rrv

-xi/A«l---?v^i

y t f j^w ■ f A fy^^^-f-Ac-'.

n^fy^

^ > < V -

. / ^ ‘^

' / 7jfr) A u / ^

C^^y5Ł^ ^.^Ac -3

J~yx ^r-1-~e^ur-^ ~ ^ ~ _

~ - ~~^ź

s ~ z ^ " s ^ 'f - z S

2^ ^ 5 ---

_

SS7 ^ -Z a -c^

/ h x U < r r r U r f v C

^ ± ; ^ « 5 5 - -4 :

e W ^ - -

c- A i ^ ‘ A - r i ^ ^ Aj

^ ^ ________-O S - 7

^ _ _ _ /Zi? -v u ~ - y ' <J7/? -^<5 - c»

Ł c

( ^ ' r - r v ^ r-t^ ^ > o _ ^ ^ . r w t ^ / _

[ J » Ty3-.7 *xA.y^ -lA-ft,^^ — <?^/zV - --- -

S u U - ^ o ^ --- --- - zi^i - n - ~

J , nAA^^JUt ^ ^ f i - 00 ~

l . ^ - 2> - ?

/ >-K%/ łt^-łT'

^ y f L , c A 'A - ^ 7vJ* Z z ^ A c - ^ f T -

J~t^n^

Sr! cJ^^

i o u - o

. A / jf\ 'P'' 7 * Y*-r*-AT-C-z e c Z A ^n-V -^ .r 7^ 1^ - y r - w - e ^ ^ t - e * - < A ^

A z z - U s - i s Akj39* ^ ^

EJf-n- ^-etc-^ryz. - c ^ _ --- _ 2c5^^ ^

J ^ v T-«-# P a ^ ' n A > vA » - A . . -i~ ^ 2 j^ ~- — - 2^ - ^ ^

^ ~ ^ _ J>7 a

(8)

' ^ - ^ ^ ■ ■ n -V -* ^ k 'U ^ '-’ ^ C a ^ -T n o -^ H < f v ^

j2/-tv<rv,/^<^sr^ ^ ’- di^Ó

(fy»^A O, Jl.^iyX^U^uYfi'L,^y\>-^ ^^e^Cut At.X>-<-d'did/t^

icio-r-^A^ /^77

9rrA^^ur^i

J _ _ 8 ( f ± 1i - 3i,

j y . ^ ^ ~ / f *^?r__‘^

^ CL ę - - -~/7 - 3

yT-rw*

.-l/łf -tL- /- ^

^ _ ^ r y ' 3 - 2 5

^ A . - V ^ - ^ ^ 5 ~ ^

-C/S^ Aa.'^'*'' ^ <r-T^a^7^ •e-^yr-,*.^ cA-Cx.^ /\^ jLr^

Y>-€IL.Ą^ c / ^ C 'r-t^ '^ '^1^ y-l-<>^ t^AdL. ^

^ r U 4 . l / ś- . c , . ^

?v/ ^ -2-^

cf^#yLyJ_^ tL 'T^ * — --- ^2 2c^f

J/Ui-L ^ eŁLA-r-r>^c'- 4-v4 lyr-L Ćt T^I ^ 2 /^2 7 — / ^^"-74,.euA^ OL ---7 3 V 27^

ft- y* _

^ “C- M -

A Y i — < L ' '- ^ t\ .

s - s ^

y / c L ,L '~ x / L i ^ y V 'r -C L - ---

X, A^-'-^/tA-'L--'''0^'^-~t. ,/''C-'łaX

<> /7r Sa,^~V-x'''A--^ - t ^ K , d t y < > - ^ - L 'K

-^Ti i< r"^

S-SV---

s ę S

0 ‘i 7 - 2(1 - 3

Z 2 f s 7 -^SS- 2 i

1 >t. d~tH

>7X T. 'T t y '^

'‘^i~4f~-dŁt'n/—L- O'

t^*' •.Cl^ 7v ^ zC. / ' < ^ *^ ^ - -1. >,

* A ~t l. r \ ^ * /770

i

(9)

>t \ypC^i'i^~^yt^t~'tĄ^-->r^ y~;'^7i.-^ yy*7^ ,

Zt/^ ^ - --- - - ^

i r ; r ^ c z : ^ - - ^ ą - '^ i ^ ‘‘^

^ j'd ’ - ^ i

Cw'Trx v ^

^ ^ ?2 <3f 'OC

y .< f f M ■: J 'i v / ^ ^ i ^--- ^ ^ --- -

r

<su

u^^'-»rx-

^^o—rt r-tt-

<K Jj/ v '^ f t - ^

2 ? - 3(5' -

~ -

3 _

'=?

s y ^ i ^ y ^ - z - t a m o, . Z : ^ >

O^t/ . e j /

^ : -'A'* rr\.^t>~*t^ "Cf-c^O ,/-^-tJ*(^

tJ /.^••// *y/A^

O /oL-*ZX Ł-C-t"

y^ ^ ,^ ,, u J Ł */t/^ /*^<^v-lZt^' yry^rt^ t"7Q / 7 ^ 4 2/ ^ f|-

• ■ ' - ^

ł OL'11. t/L ty -rr\ J ''~ l ^ , v / _ - 2 łi'a i’ _ / 7 - - 7

d ^ — (ś^ —

_ - - / ^ ------

t y y \ y i

Ca. cle n

- ____ g g - - ' " - ^ - t

f , . S V . ^ / - - - - ‘‘ ‘' ' / I - . ^

) x Ą^y^ŁA ^Jn^rUnyry e

yy^->y^.y-rv^ A~-^Uy-<^-T--fyS y^L^>-7ZX^

^ SI *7rrvnrur

^-ry^ ry~*> y>i~-^y '-CycL<yry-A *^' «-

^O-t- p.^-^^<^ALyŁu^.'y-ryy -C^

, . f f l t ' r y v ł - ^ y /L m y i''^ -'A > > ~ ''^ y f -y y ^ C -i S ^ ^y^iZ -c^ A u iy f ^ / Ł e u r -t ^ / l - y - ^ - -^-eiU H (/

~?-?^ y''-^^^y~>'-Oi^^3''yxy ')'''t-^*“Cya-^x<-»-V

f ^ u /

« / (yŁ/o^rru^ ^ sC-

(10)

eV^ c2^

X*r<" lAy'?^ C^-tl'*^ ^tzl^-^-TrtóC-r-i-^L-yyw

^>7-C,-rvC^ v - t # " ~ V ^ ^ t -'^ v -ł> -r v .< ,--> ,-i/ ^ « ^ - ^ Ił-<»''t- ' « ^

'Zu

---

^ 2^/ i:

~ ---r e ^ j - ^ o - j

f J J - ^ V. - ■:>S‘f z - ó o - ^

C/ ^ ^ ^ ---— *A. --- w

_ ^ **■ — 3^/? —

r> — __ — -22,^/^ — — J?

r~< • r v ^ ^~3'y~'f-<.^r'^^'-< — — • ^0 ~-

^-yr. y^ t\yy-tky^-e^ _ _ _ -- 2 2 ^ — 2^ — ^

^

20

/ “7 ^

y* i>7'A.^vX^ ^ /y^fO-i-r-o^ ^ ^

*^^7v<n,i> /ys^f -^ — /tr — 2^ - '^•2,

flUvt/^Ł.Tr>^ */ T ^ > v / ---^ --- ^2

^ ł-vw-t^-K-^ --- — /^2 "— — ' ^ 4 ,

S J

'•'^ A- ^ '*'

_____ /2^^r>

^

y'>*y*'r-(y. / ^ ^ - 2 2 - ^ ,;'

^ - - __

z^^zAó:^^i^

---

/nOgsif

t'-l A ^ m i

t J 19t~p~ — —

yc4

9/y -

? ^ :^3 - r 7o

(11)

o* J ✓

^ o / r n A ^ C

\

-U/

S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 ?Ai>

»/C»v^ ~~ -— _ •>^'i^ —

--- ^ ^ - / 7 -

:/ 't^yy-y-TL. - 2f0 S - Q ^ - ' f i

^t%\ ^ o4^

y

jfO-^O-d^

<i^v ^ > v 'v -'y K > -r -T -^ ^

^ y!f^ 'VoV *^-t^'-77T^-->'>t--*^ M--tx/^ -

---

.J U c^ . --- 'V / - s 6 - 3

£ < ^ 1^ ‘ G»-7»-t'i^i-^' — ^ -

X ^ _ / - / z - -

y ^ -ł T ^ ' T ^

n y „ <7? --y? - ^ •

; ; j : r 2 j * / - 1 T j 5r - 5 T ^

^ y 'r y x ^ '^

A /w - — ^ pa - / i - I

/ V y ^ ł ?W^ J%^^^t\/f ----- ' — /<J7 - 2^ - eLt-^-rr^^Ł 3n r^ jrx.c-y^ I 0 0 Q ^ ^ (f / lj^yxA^A^'rr. -i^ C=<y>^/^tyCv^ — --- -

y r -< L ^ i~ ^ l-^ 8 ~ 0 ^ ^

^-Łv-t»-</ / r^ "A / — — — ~}00 0 “" ^

iP ti •/f^~t-^ 'P-P

/ W ^ --- <?/?

C j - -p ^ y ^ - ■“ ~ ' - — 2 (y —

pLa^-^\/■ ^ .■, \ j\,'y>jun^ ^ ^ 7 0 ^ -w» (>-<!tyf>nJ-KyC — _

/ ^ ^ X

J \ ^ T ^ -- -- --- — " Ł/

yi^^n^yT-^ •“'

V^

-

~ ~ 2 ..o

(12)

w

/7W

t~ Ł*- ' / ^

' y ■ ,..^ ■t'it''^-*-o^'-'^v\^'

^ j?I/rV^

^ _ /V Ii » r X — I 1/1^ CŁ-T^l^/i

^ v^i jf-yy^-yy^ ^y^ę

Vt'^»V'

) '''V ^

-"7>^ —

(13)
(14)

'U4 r t m c ix ili% f u d r a t i . . . . . .. .

■j^ilt^yCtl ^

^

r

. ^j^Ąjuittli.

d d p .d u £ a U ^ ilV (u -t L ^ . d ^ ^ . t i f i T (L lr c h

W u m m a u d i/i-.

I m / r

S k . r

V

/ T f t .

/’

\ c ^ j r r d r r u . Ł c f , ^ J ^

. ( t y ^ t >t

0 ^4 . tz (S m L ^i/ d (ip w d ifc d .

r . ć i. j

'/-. j

^ x l L L l I A l

< ::^ H n e / t d d ' i !/

f ^ l H i

p d f M u A c U

M

f r ^ ^

/ / l ^ // 3-^

C ^

u H \ ^ i M a r t n 'w d in d o .

"fiTO (ilu d a ^ i / ) / ’ ^

2d d s . / i

fdsA d\i>i.

Z L V

. W .J

(15)

r-

- r . ' ^ M /? /

>'-'

Vfp:QĄ

m ^ \ 4 »

^ ę h ^

z f z Y ^ d s . Ł i

. 1. * - <* ',

l:^-'^/^'-- .r'' "V ^

(16)

1

o

A . l d h Moi

uu

nno n s t;

't^ri C ^ c ć (y m

C>~2 x J / t -(^ / 7S ti

'■■■nso.

y iĄ * ' /7

jyi n J

/

%

m.

* .^.' -?

7 - / 7S f. « / .. ■ .. .

c k U j x

1

dl-jo7tuiU'rJ cl) (j.^ ro {T-cdlo

duĄ//ji^^

^S ntbrt/^C .rJ

/

/ / ! / <

3 l

J ^l/LTijTia) 1^:; /iicmrruŁ/ruymx}

M / i . / O L

- f ■ C<- •

o

:

i

(17)
(18)
(19)

9 ^

S

■c

a i i n i i a r i W i C T ' ( ^ M r a d

-1/

Cc;//in^)

o

/ m

iw

£.n, mi U

rvn/

t n m n c O .

o i l a Ł

i /1

i

J

l

I nl^fcSrc? Capćta/'

O a a a -ć ?

l i i n i n c O

m o

<

m r

m o

fz

?>

(20)
(21)

( ‘^ a n i a ' h f i)4 /'.

^ - = ę ^

f^^, „ ; j ż ^ v - c ' ^ / / s /

A . > " f ' “ ■ , < ^ < i-y » ! * y ,/ń ,, r ,

' / r t ^ / t ' « i ’ ^ c n H C r i ^ t / c ' t T

>l< f t t t .

ifjfk ye/iu njc

/ ^ , \ ^ n Cc* n t !■ ( J j t ; ^ I A l

' H ' j , '7 H i t ) * , \ ' - e t n u t a tz. < fT ( ^ ^ / j / ^ A l Z A } 't n A

\\ic(x n »t »/ 7/

c

-2^

y r^ ^ y . y* -

^

rr. 9.

^ ' ////j m i T

^ ' /

~ ^ ‘"'-/7 ^ / ł '

i 'Ł

/ ' ’ /'-

1

I f Ó l y H l V t l ^ t ! 11 H i f V u ^ c i y % * t j

V / > '

VJ,,Acf ., A/y'7/////^ nz.f^, {^*'^9 >^z.r d^zc.cc, n.c < -'b

. / n /

^ r r ^ -

n 11- * ‘I 1 ' ‘ ^

c /

i / ' ' ' ¥^AA ^

/ i !

/ ;

I ‘fi^ii l^All t j A ^zt’ n

. 7 .

( V ‘

, 7 // ł * / t l » /

ni^M I Ani^tnAiC^ ?///>* C i,tj,tt^itt

y / n / ł / t t i n A Y J S .A

/ ■

= t----

' y l / r / • / /7 /- / y » / ' / r ^ J a

\ J \ ^ { ( l V t , < t f ^ V t t . d- L t t / 1- »♦* l A t t M - i y ^ n C

! y j - / y - . y ^ ^ '

I ^ ł ‘ M 7/ t y

Z ' 7 7 - t t l l -

/

/

y C \ /7 z t 7t t t ! ^ / « <-/

U

c

tr « -W . 9

i ! 'i r j A c t u n A j ę t j

t nf / ^ *

i Z r/y / * ^ 4 / l 7 lJJ. J l U . J f . U - y - *1. i l i f

C/

, v i - / 7 '

/ t i , f J ^ ( X ^ ^ t i M e t t

\A/c ‘m

j j^ f t f t i4l

J / J i-v<^/7 a V- H n

C M y ji/ a (-^eri Ćd/^^AActAi t n

^ \.* - tta /A / A / : n A

- ^ f

A W . n -

. / A i -

. y y y f . ź ?

A m a

- . ^

C

U n u n 7t i t y j .4^ - i 4n

/ ^ ac4//"/>"A

(22)
(23)

f

(24)
(25)
(26)

^ m /7LmćL/^c^^^ ó z^/a /r^

ittzctArzxf ,2^ <

^i^ik p łrS ^-

. ^"^ejT^etm o^eirS ‘Secem^.

^CĄ^em: -^.

3 j ^ ź u

Jt o

/^ ć>a

/,A

'i^/7l/XUL^ ^€rrrtcrg,m ^ ^ / . £

yario-fM A^^

ir<i-tuf: ^ ć.a,cai^

M

J .

(27)

^-Ua TKtirus^^^ropplcnn Cfn

fro. S ■ n s t

t in y s i

R S i - * { n n f (^PnuiruJrtiJ

» ^iicdjkJni^ (^4 {i(^a Jricn f n ._ . —

JĄ ctn n S \

^ S L In »>iz

»»«>

</i

C ^ m tLfuJblt'

e M u tcullon-i n

ts w —

ę j T i C u ip i£ c iliv u S ^ __I •

d l n t ' ^ ' l Ą ^ O A i Ł C c n s e b ^fn(c^ rt£ ft

alź- iHz/!/** ~ i

S5'a & '^

C t t k w v S '^tl^(X/r'U. nuf___

i ^ J ^ . ];>/?> ^

I

_— ^

, ! i

i i t

CVr»«zit.v^ /Z^

( J u

sś. Ą.

t C ^ S8

-/r

_ a

s>- \ 8 .- i><^- 'Sitl U '.

j m j - . t O - , s

II

---V

. 'HM

2 i^t

i>. 8

,’ 10^ . s 8 „ 2’ % ' k--- 1---

p s z . n. .2^ .

(28)
(29)
(30)
(31)

r ‘ -■/

/ / / £

(kŁe^:/s^

\ ♦ .

V *1

’ 7

>

« V

tH < - • '

(32)

rx }C ^ C i£ j

c /

1e?'

L c n J / h r e n f U 4orf/^& ^c‘/c A a J^ C ,a '‘yye^ ^n c.^ CffoyJem.4rr^ ,^

^^crv(H ^UfCJ^^^r^ ^€c u r^U /n ' C tn Tii ^ ^ ^

t ^ / 77T .tJ

^ ! 2^ /^ rf

1.

c4 ^ n

^ / 3>.

/tz/n /ii ^\^ć/r/i£it^

c^rZ l^tZ a /i

r

€ / l 'ćru/

L # ? . , .

ło t^o-u^l j w

T^jT?Zę -

ĆdŁ£if2£ I

/ O .

7 ^

%i

Z u i

'i^ ic

%

y c '

^ >4?

Z

e -

9

^ ' C r

(33)

r • r

1

{ '€ r n ^ ijU '^ > K

c -^ -n (/ L i ( T ^ y C d ^ n

a . T i e ^ c x / 7 i d ć r r y t ^ > ' ^ < i .

. / h a y n ^ ' ^ ^ p V ^ t v

ć ^ j c ( A y / ^ . •^ *- -

Z ^ ' d d d i -

,/ ? l / ^ V «

/ / ' - r ^ y

d P c ^ < r < ^

- J 2> -

^ / 3 ,

3 ^

c X £ y >

^ ■ -

3

7 1 ^

1

> T y i ^ ^ * 3 Z

a y

^ 7 .

(34)
(35)
(36)
(37)

0Ytr-J/' ^ / f l / i t A i / ^ ! i u . / / \\ y / Z ć ^ / Z O O ‘tr^t£ * /7 £

0/f /G -n?Y'^ / k t t c 4 -r ^ f r t H^ut- ^ a - o L . t ^ t H^ut- ^ \ ^ / / - / ^ \ 7 l< r ^ rA y i t r ^ r ^

D

' )

7/ / ^ m d

^ ^ V t \ y ^ n f / 7 < c ^ f } < ^ x u l( } ^ ^ r c i^ J ^ Y O / 7 ^ / . J -

/ V '>

C ^ v - ł ^ U

7 s A / U

, r

/ i*

, ł 4 *

r i } f ł cf^C l \^^c7e/ć^ch^, 'o ^ i

d . j j / ' / O /f r ‘ ^ 7 ^ /

' ... fiu ^£ Y y £ £ć<.ot v / fx ic ^ t< i> e y e t.-^ 4 ^ V cAx a. ^ <j. _ ,[/

9 ^ ^ / ^ 7 ' * 9 ^ v>

t L t / 'f t t£ t it ^ c t- r t t <rt

/-^sCiicc V < ^ / t f t - t/

> ■

•>t- L r

(38)

r

A

1

(

(39)

C ć ć 4 z 4 i A / t n ^ U k i / 7 r i ^ ^ ^

Cl/nrvmJ^/y^^'l^m> t / m -^ r i^ u 'm . y 2 j t /2yO

^ t / y r t o n -g a ^ y T / L C ^ z i / f a r ^

M i ‘. I ^

f ^ T i

I^ C h f W Q x ^ l c / O U L ^ ^ t ^ Ć y L *

»

J? > a fiA ^ rp u J(i € f^ O * c Ł i^

^ ---y -,

J m M f 7 7 T .

27 nf\ / Q n .

sr. 0^. . n 7 /

7:> ■ Sf. ^ 0 . ' Z 2/T

r J iX .

^ d ^ T ł/ n -A ^ / lu / u / O & > / c y S y ^ l c t -

C ó i> ^ tfre iy rff-T C 'rn . rłU t^ y y /i. ^ d ż lO fA m O y T ty i^ -A / f-U y J T L , y T A y i j t m ^ u J \ / e ic c 7 ilA 7 iiy / x .

'i

(40)

Cytaty