• Nie Znaleziono Wyników

Łączenie się atomów. Reakcje chemiczne /temat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Łączenie się atomów. Reakcje chemiczne /temat"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Łączenie się atomów. Reakcje chemiczne

/temat nowego działu, można zrobić nowa zakładkę w zeszycie/

Temat: Wiązanie kowalencyjne.

1. Atomy mają zdolność łączenia się ze sobą wiązaniami chemicznymi i tworzą cząsteczki.

2. Podział wiązań chemicznych

kowalencyjne jonowe

spolaryzowane niespolaryzowane

3. Charakterystyka wiązania kowalencyjnego (atomowego)

Atomy łączą się za pomocą elektronów walencyjnych (z ostatniej powłoki). Dążą do

uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego, gdyż jest to trwały stan elektronowy w atomie tzw. oktet elektronowy (8 elektronów), a dla wodoru: dublet elektronowy (2 elektrony)

4. Powstawanie wiązania kowalencyjnego(atomowego) w cząsteczce wodoru H2

Opis: dwa atomy wodoru zbliżają się do siebie na niewielką odległość i następuje uwspólnienie ich elektronów walencyjnych – powstaje wspólna para elektronowa

W cząsteczce wodoru występuje wiązanie

kowalencyjne (atomowe) pojedyncze. Uwaga! Elektrony walencyjne oznaczamy kropkami, stąd wzór elektronowy( H .. H) lub za pomocą wzoru kreskowego, gdzie parę elektronowa zaznaczamy kreską „- ‘’,wzór kreskowy (H – H)

4 Powstawanie wiązania kowalencyjnego w cząsteczce azotuu N2

Azot leży w 15 grupie ma więc 5 elektronów walencyjnych. Każdemu z nich do oktetu brakuje 3 elektronów, a więc następuje ich uwspólnienie (patrz kolor „---”)

(2)

W cząsteczce azotu występuje wiązanie kowalencyjne potrójne (uwspólnione zostały 3 pary elektronowe)

Zadanie:

1. Przepisz notatkę do zeszytu

2. Zapoznaj się z treścią lekcji w podręczniku str. 110 -117 Obowiazkowo !

3. Narysuj w zeszycie schemat wiązania kowalencyjnego w cząsteczce chloru oraz tlenku wegla (IV). /wzor elektronowy i kreskowy/

Nie wysyłasz zadania nauczycielowi.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykazanie nieprawdziwości poglądu w rodzaju: skoro metal składa się z jednej części ziemi i jednej części ognia, a złoto składa się z jednej części ziemi i dwóch części

a) umożliwia uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wypożyczając na wniosek rodzica szkolny sprzęt/urządzenie do nauki

Poczucie wyjątkowości nawet najmniejszych elementów, które składają się na świat będący w ciągłym ruchu, znajduje swe poetyckie manifestacje także w twórczości

Każdej reakcji chemicznej towarzyszy określony efekt energetyczny, z tego też powodu reakcje chemiczne możemy podzielić na:4. • Egzotermiczne, wydzielające energię

Ilość powłok elektronowych jest określona przez numer okresu, w którym znajduje się atom danego pierwiastka.. Uwaga: okresy to rzędy poziome w

Wiązania chemiczne powstają, ponieważ atomy dążą do takiego uzyskania rozmieszczenia elektronów w powłoce walencyjnej, jakie mają najbliższe gazy szlachetne.. Elektroujemność -

Proszę przygotować układ okresowy pierwiastków (będą potrzebne wartości elektroujemności do ustalenia rodzaju wiązania).

Uchwała nr 5/2006 XXIV Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 4 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005