• Nie Znaleziono Wyników

Widok Z projektowaniem (wydaje się) jest tak…

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Widok Z projektowaniem (wydaje się) jest tak…"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

https://doi.org/10.19195/2082-8322.14.13

Mariusz Wszołek

ORCID: 0000-0002-8830-189X

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wrocław

Z projektowaniem (wydaje się) jest tak…

Współczesna praktyka projektowa zarówno z punktu widzenia literatury przedmiotu, jak i z prostej obserwacji rynku sektora kreatywnego coraz częściej staje się obiektem krytyki, głównie w kontekście braku jednoznacznych odpowiedzi na rysujące się pro- blemy społeczne i wyzwania cywilizacyjne. W miejsce całościowego i kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów zaczynają dominować służebnie zoriento- wane praktyki rynkowe1, które charakteryzuje fragmentaryczne i akcjonistyczne podążanie za kolejnymi nowinkami, nie tylko na poziomie narzędzi projektowych (na przykład virtual reality, augmented reality, rapid coding), lecz także całych metod i metodologii (na przykład user experience, design thinking, service design, community design). Projektowanie stało się modnym zajęciem, które można ubierać w sezono- we szaty i wystawiać w formie usługi dla zwiększania zysków, a nie podejmowania trudnych wyzwań — przede wszystkim tych cywilizacyjnych, których w czasach przedpandemicznych może nie doświadczyliśmy bezpośrednio, ale słyszeliśmy o pro- blemach nierówności społecznej, społecznego rozwarstwienia czy mowy nienawiści.

Pandemia koronawirusa zmieniła reguły gry nie tylko w kontekście projektowym, ale też, a może przede wszystkim, w kontekście społecznego oraz indywidualnego mierzenia się z wirusem SARS-CoV-2. Okazało się, że jako cywilizacja, pomimo rozwiniętych technologii informatycznych i informacyjnych, nie jesteśmy w stanie sprawnie zarządzać dynamiką pandemii koronawirusa — potrafi my sprzedawać ni-

1 P. Rand, Th oughts on Design, San Francisco 2014.

DiM14.indd 153

DiM14.indd 153 04.03.2021 15:12:4704.03.2021 15:12:47

Dziennikarstwo i Media 14, 2020

© for this edition by CNS

(2)

154 Mariusz Wszołek

komu niepotrzebne sprzęty, a nie potrafi my rozwiązywać realnych problemów, które czają się za rogiem23.

Nie jest sekretem, że we współczesnym świecie projektant nie funkcjonuje w relacji problem–rozwiązanie, lecz w relacji kupno–sprzedaż4. O wybitnie rynkowej orientacji w projektowaniu pisał w swoim stylu Otl Aicher, który zauważył, że

już nie wystarczy coś tylko pokazać. opakowanie jest kłamstwem. dziś wszystko wygląda dobrze. wiemy, co znaczy dobry wygląd. przede wszystkim dla tego, kto chce kogoś nabrać. mamy potrzebę, żeby przej- rzeć przez strój, klient także staje się ciekawy5.

Za każdą społeczną manifestacją stoi długofalowo, intencjonalnie lub nieinten- cjonalnie projektowana, wdrażana i moderowana praktyka projektowania. Jeśli więc zakres obowiązywania teorii i praktyki projektowania sprowadzimy do zdywersyfi ko- wanych i temporalnych podejść mających na celu przekonanie odbiorców do naszych produktów i usług, wtedy nietrudno domyślić się konsekwencji, które w miejsce re- fl eksyjnie zorientowanego społeczeństwa oferują odbiorcę w roli społecznej klienta.

Ponieważ aktualny styl życia trzeba umiejętnie sprzedać, a wcześniej odpowiednio zakomunikować, potrzebne jest do tego stosowne modus operandi, które sprowadza się (w momencie pisania niniejszego artykułu) do designu doświadczeń. Czyli projek- towania narracji w sposób dostosowany do danych grup społecznych lub taki, który jest w stanie wyabstrahować nowe grupy społeczne. W literaturze przedmiotu ten obszar pracy projektowej najczęściej sprowadzany jest do takich pojęć, jak corporate identity6 lub branding7, który częściej pojawia się w literaturze popularnonaukowej, a ostatnio nawet popularnej. Zarówno corporate identity, jak i branding to terminy, które określają te same procesy tożsamościowe, zorientowane na strategiczne, długo- falowe i wolne od sprzeczności zarządzanie kapitałem tożsamościowym fi rmy, orga- nizacji, a nierzadko ludzi (lider opinii, infl uencer itp.) w obszarze zachowań (brand behaviour), komunikacji (brand communication) i wyglądu (brand design). W rzeczy- wistości — z uwagi na aktualną kondycję teorii i praktyki projektowania — procesy tożsamościowe przeszły dość poważną zmianę w wymiarze realizacyjnym. W miejsce procedury zorientowanej na ukazywanie sedna kapitału tożsamościowo-kulturowego organizacji stały się interface’em dla opowiadania historii, które nigdy się nie wyda- rzyły. Trafnie problem współczesnej praktyki brandingu opisał projektant i teoretyk designu Adrian Shaughnessy w książce Jak zostać designerem i nie stracić duszy:

2 A.J. Clarke, Victor Papanek: Designer for the Real World, London 2021.

3 V. Papanek, Design for the Real World, London 2019.

4 P. Rand, op. cit.

5 O. Aicher, Świat jako projekt, przeł. R. Darda-Staab, I. Dębek, red. polskiego wyd. A. Siemes, M. Wszołek, Kraków 2016, s. 65.

6 D. Herbst, Corporate Identity: Aufb au einer einzigartigen Unternehmensidentität; Leitbild und Unternehmenskultur; Image messen, gestalten und überprüfen, Berlin 2009.

7 W. Olins, Wally Olins. On B®and, London 2012.

DiM14.indd 154

DiM14.indd 154 04.03.2021 15:12:4704.03.2021 15:12:47

Dziennikarstwo i Media 14, 2020

© for this edition by CNS

(3)

Z projektowaniem (wydaje się) jest tak… 155

Problem designerów z brandingiem polega na tym, że wszystko się nadaje. Każdy znak, każdy kształt, plama czy twór typografi czny będzie odpowiedni jako symbol marki, o ile tylko stosować się go będzie z bezlitosną konsekwencją i pełnym przekonaniem. Oznacza to jednak zarazem, że rzemiosło projektowania w kręgach brandingowych nie ma wielkiej estymy. Naprawdę wszystko się nadaje — nie musi być wcale dobrze zaprojektowane […]. Oto problem z brandingiem: stał się ważniejszy niż rzecz, którą markuje. W takiej sytuacji iluzja i oszustwo stają się normą. […] Branding to przejściowa moda w biznesie, która w nadchodzących latach zniknie8.

Obserwując aktualne trendy w projektowaniu, które wprost koncentrują się na in- nowacji (design thinking — proszę traktować to jako skrót myślowy) i sprzedaży (user experience — to również), przepowiednia Shaughnessy’ego dość szybko się sprawdzi- ła. Problem rzecz jasna nie leży w brandingu, ale w jego praktykowaniu, które stało się niebywale bezrefl eksyjne i beztreściowe. Wystarczy spojrzeć na dowolny sektor gospodarki, żeby móc przekonać się o poważnej zapaści tej specjalizacji projektowej lub — co gorsza — o długofalowej strategii mającej na celu redukcję dyferencji pro- duktów i usług — obowiązuje tutaj jedna zasada: wszyscy możemy wyglądać ładnie.

Wydawać by się mogło, że dzięki brandingowi mamy coraz większe możliwości wyboru oraz, co za tym idzie, coraz większe oczekiwania względem oferowanych produktów i usług. Nic bardziej mylnego — funkcjonujemy w dość zunifi kowanej pod względem komunikacyjnym, lifestyle’owym i estetycznym rzeczywistości społecznej.

Unifi kacja konstruktów, estetyk czy strategii wzorniczych jest widoczna na każdym kroku — te same koncepcje komunikacyjne miejskich kawiarni z kredową ścianą;

powtarzalne stylizacje modowe czerpiące z różnorodnych (nierzadko wzajemnie się wykluczających) historii subkultur; identyczny asortyment bioproduktów w dyskon- tach należących do konkurujących koncernów, które powoli zaczynają pełnić funkcję sklepów osiedlowych; koncernowe produkty, które podszywają się pod lokalne wyro- by, co jest szczególnie zauważalne w sektorze browarniczym; absolutnie katalogowe koncepcje domów i mieszkań, zarówno na poziomie architektonicznym, jak i inte- rior design. Zasadniczo rzecz biorąc, współczesna praktyka projektowa w wymiarze designu doświadczeń została sprowadzona do totalitaryzmu semantyk, przeciwko któremu trudno się buntować, skoro wszystko jest takie ładne i nierzadko modne oraz równie szybko się zmieniające — następuje dynamizacja aktualności:

coś, co jest nowe [lub ładne, modne, świeże — M.W.], jest aktualne, zaś coś, co przed pojawieniem się nowego, było nowe, staje się nieaktualne, bo nie może koegzystować z obecnym nowym. Problem jest tylko taki, że obecne nowe za chwilę przestanie być nowym9.

8 A. Shaughnessy, Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy, przeł. D. Żukowski, Kraków 2012, s. 113.

9 M. Wszołek, Systemowa mechanika zmiany — innowacja i postęp w świetle nauki o komunikacji,

„Dziennikarstwo i Media” 8, 2018, s. 133–142, https://doi.org/10.19195/2082-8322.8.10.

DiM14.indd 155

DiM14.indd 155 04.03.2021 15:12:4704.03.2021 15:12:47

Dziennikarstwo i Media 14, 2020

© for this edition by CNS

(4)

156 Mariusz Wszołek

To w kontekście czasu. W kontekście przestrzeni w podobne tony uderza Michael Fleischer:

Geografi czna likwidacja dyferencji produktów (to znaczy reguła — wszystko zawsze i wszędzie) nie prowadzi tylko do powszechnej dostępności towarów konsumpcji, lecz do niwelacji ich różnic10.

Narracje sektora kreatywnego, który ciągle opiera się potrzebie paradygmaty- zacji i standaryzacji ze względu na kolejne nowinki i nowe terminy w trybie buz- zword, funkcjonują przede wszystkim na niematerialnym scenariuszu skrzydlatych pojęć i sformułowań: świat przeżyć, estetyka komunikacji, lifestyle, emocje! Design doświadczeń to jedyna recepta, na którą byliśmy w stanie wpaść w odpowiedzi na rosnące skomplikowanie rynku projektowego i komunikacyjnego. Teraz trzeba lu- dziom wytłumaczyć rzeczywistość, w której się znaleźli; wytłumaczyć, dlaczego kupić krzesło fi rmy A zamiast krzesła fi rmy B, podczas gdy oba realizują ten sam wzór zaproponowany przez Charlesa i Ray Eamesów w latach trzydziestych. Nie szkodzi, mało kto wie, kim byli Eamesowie. Wydaje się ciekawe, że podobnie jak programi- ści w nieintencjonalny sposób dążą do podważenia swojej profesji, koncentrując się na procesach automatyzacyjnych, tak projektanci podważają sens designu, stosując bezrefl eksyjne — biznesowo zorientowane — praktyki projektowe — a wszystko to, jak się wydaje, czemuś albo komuś służy.

Bibliografi a

Aicher O. Świat jako projekt, przeł. R. Darda-Staab, I. Dębek, red. polskiego wyd. A. Siemes, M. Wszo- łek, Kraków 2016.

Clarke A.J., Victor Papanek: Designer for the Real World, London 2021.

Fleischer M., Communication design, czyli projektowanie komunikacji (lub odwrotnie), Łódź 2010.

Fleischer M., Notatki 3, Kraków 2018.

Fleischer M., Ogólna teoria komunikacji, Wrocław 2007.

Frascara J., Communication Design: Principles, Methods, and Practice, New York 2004.

Glasersfeld E. von, Th e Construction of Knowledge: Contributions to Conceptual Semantics, Salinas 1987.

Herbst D., Corporate Identity: Aufb au einer einzigartigen Unternehmensidentität; Leitbild und Unter- nehmenskultur; Image messen, gestalten und überprüfen, Berlin 2009.

Luhmann N., Social Systems, Stanford 1995.

Olins W., Wally Olins. On B®and, London 2012.

Papanek V., Design for the Real World, London 2019.

Rand P., Th oughts on Design, San Francisco 2014.

Shaughnessy A., Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy, przeł. D. Żukowski, Kraków 2012.

Wszołek M., Systemowa mechanika zmiany — innowacja i postęp w świetle nauki o komunikacji, „Dzien- nikarstwo i Media” 8, 2018, s. 133–142, https://doi.org/10.19195/2082-8322.8.10.

Wszołek M., Teoria i praktyka projektowania (komunikacji), Wrocław 2020 [w druku].

10 M. Fleischer, Notatki 3, Kraków 2018, s. 169.

DiM14.indd 156

DiM14.indd 156 04.03.2021 15:12:4704.03.2021 15:12:47

Dziennikarstwo i Media 14, 2020

© for this edition by CNS

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jedyną drogą do tego, żeby ustanowić taką moc nad ogółem ludzi, która byłaby zdolna bronić ich od napa- ści obcych i od krzywd, jakie sobie czynią wzajemnie, i która by

Okazuje się energetycznie korzystne, aby obok neutronów pojawiły się protony, a nawet aby zamiast hadronów występowały izolowane kwarki.. Wydaje

je, ilc z pozoru odcrwanc clcmcnty zaczynają się ukladać w calość zcspoloną logiką rytmu, który stajc się scnscm spcktaklu, jcgo przcslanicm.. Rytm jcst

Stało się coś co być może nie powinno stać się nigdy - stwórca i jego „dziecko” spotkali się.. Różnica między nimi była ogromna, a tymczasem czuli to samo - strach

Jednak¿e niebawem zaczêto stwierdzaæ padniêcia dzikich ptaków na terenie Azji i Europy przy izolacji od nich HPAI H5N1, co wska- za³o, ¿e s¹ one wra¿liwe na ten wysoce patogenny

są także sądy administracyjne (WSA i NSA) dokonujące kontroli legalności decyzji podatkowych wydawanych przez organy podatkowe. Organy podatkowe pozbawione są formalnej

Ocalał on krainę wyżyn i zapewniał amerykanom panowanie nad biegiem Hudsonu, który, jak widzieliśmy, stanowił, że tak po­ wiem, główną żyłę strategiczną

Przyczyn trudności w odkrywaniu tych reguł i zasad Kuhn propo­ nuje szukać w 1° nieuświadamianiu sobie tych reguł przez członków wspólnoty naukowej

Wydaje się, że na rynku polskim, ale także zagranicznym, nie było do tej pory publikacji podejmującej całościowo zagadnienie religii w nowoczesnym ustroju demokratycznym

Do tego dołączono piętno „fa- szysty”, co przyszło tym łatwiej i skuteczniej, że Goetel był przed wojną autorem książki Pod znakiem faszyzmu, z której tez pisarz sam

Obecnie pokażemy, że rozwiązania modelu SU(2) spełniają warunek ortogonalności, są unor- mowane zgodnie z normalizacją fal płaskich oraz że zbiór rozwiązań |Ei jest

Mechanizm leżący u  podstaw podwyższonego ciśnienia tętniczego u  osób z  pierwotnym chrapaniem nie jest w pełni wyjaśniony, ale może mieć związek ze zwiększoną

Utyskiwano na zbyt dużą zależność od braci czeskich w sprawach liturgii i dyscypliny (były to jednak zarzuty dotyczące, jak pamiętamy, teorii a nie praktyki) - ku

UMCS.. Jedna Rosja niepodzielnie panuje na rosyjskiej scenie politycznej, a przewaga tego ugrupowania nad kolejnym podmiotem wyborczym jest nie mniejsza niż 25%.

Najpierw, gdy bohater stara się coś powiedzieć, ale nie da się go zrozumieć (co jest zresztą naturalne, biorąc pod uwagę pozycję, w jakiej się znalazł).. Zostaje to

A 56-year-old patient after emergency AAD surgery (31.03.2017, ascending aorta and arch replacement, with aortic arch arteries grafting, aortic valve repair), with

Jeśli natomiast zaczynam się odchudzać, bo chcę o siebie zadbać, jest to wyraz troski i szacunku do siebie, zastanawiam się co dobrego dzięki temu zyskam, to łatwiej będzie

Przykazania i słowo objawione przez Boga służą do tego, abyśmy znaleźli się w niebie, ale co jest ważne, są zgodne z naturą człowieka.. Toteż pisząc, że homoseksualizm

A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem

Ta przedmiotowo-podmiotowa prawda dana jest jednak człowie- kowi poprzez jego własną świadomość, bo przecież nie może być dana poza nią właśnie?. Doświadczamy siebie

W trakcie projektowania ważne jest, aby uwzględnić punkt widzenia użytkownika ruchu drogowego oraz by na wszystkich poziomach połączyć go z infrastrukturą i otoczeniem, zarówno

Remont budynków był możliwy dzięki partnerskie- mu projektowi Miasta Gorlice i Starostwa Powia- towego, który uzyskał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez

Wypowiedzi zniechęcające Wypowiedzi wzmacniające Miałaś się uczyć – co