• Nie Znaleziono Wyników

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 roku w Warszawie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 roku w Warszawie"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych

1 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki Premium Fund S.A.

zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 roku w Warszawie Uchwała nr 1/04/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrać p.

Michała Gawarskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 2/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

(2)

Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych

2 Uchwała nr 3/04/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2018.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2018.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki z pełnienia przez nią obowiązków w roku 2018.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków w roku 2018.

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 4/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

(3)

Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych

3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 5/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 175.171,91 złotych,

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 148.575,68 złotych,

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę 3.787,42 złotych,

e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 741.525,68 złotych,

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 6/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018

(4)

Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych

4

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku w wysokości 148.575,68 zł zasili kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 7/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 8/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Izabeli Gałązce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(5)

Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych

5 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 9/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Jerzemu Fertakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 10/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Annie Bornowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 21 czerwca 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

(6)

Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych

6 Uchwała nr 11/04/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Marzenie Kossowskiej-Brendota absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 12/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Annie Kuzdak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 13/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

(7)

Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych

7

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Krzysztofowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 14/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Marii Paulinie Czachor – Janiq absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 15/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej p. Tomasza Wykurza.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(8)

Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych

8 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 16/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej p. Natalię Górską.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 17/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej p. Artura Wolaka.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

(9)

Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych

9 Uchwała nr 18/04/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej p. Monikę Górską.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 19/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej p. Zbisława Laska.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 20/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Premium Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie zmiany Statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Premium Fund S.A. postanawia:

(10)

Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych

10 a. uchylić dotychczasowe brzmienie zapisu § 1 Statutu Spółki o treści następującej: „Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Premium Fund Spółka Akcyjna”, oraz uchwalić nowe brzmienie zapisu § 1 Statutu Spółki, o treści następującej: „Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Oxygen S.A.””

b. uchylić dotychczasowe brzmienie zapisu § 3 Statutu Spółki o treści następującej: „Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”, oraz uchwalić nowe brzmienie zapisu § 3 Statutu Spółki, o treści następującej: „Siedzibą spółki jest miasto Kraków.”

c. uchylić dotychczasowe brzmienie zapisu § 23 ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej: „Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.” oraz uchwalić nowe brzmienie zapisu § 23 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej: „Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki.”

d. uchylić dotychczasowe brzmienie zapisu § 28 Statutu Spółki o treści następującej: „Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Premium Fund upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu wyszczególnione w § 1 powyżej.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.350.500, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 90.77%.

Łączna liczba ważnych głosów 8.350.500

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w

cji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji prywat- nej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonarius zy oraz zmiany statutu Spółki. --- 8)

Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. zm.) w związku z § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.. Podjęcie uchwały

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu ma charakter miesięcznego ryczałtu za pełnienie funkcji i jest ustalane w drodze uchwały Rady

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2019. Działając na podstawie art. a) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna