• Nie Znaleziono Wyników

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A"

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez

świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.

1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej

„programem pilotażowym”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) elektroniczny stetoskop – urządzenie umożliwiające ocenę dźwięków serca i płuc przez przekształcenie odbieranego dźwięku akustycznego na sygnały

elektroniczne, wzmacniane, przetwarzane, digitalizowane i następnie zapisywane na nośniku cyfrowym umożliwiającym wizualizację, analizę i transmisję sygnału;

2) platforma DOM – platforma cyfrowa administrowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia umożliwiająca przekazywanie przez realizatora programu

pilotażowego, zwanego dalej „realizatorem”, danych niezbędnych do ewaluacji programu pilotażowego;

3) teleporada – świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

4) program Pulsocare - program w ramach Domowej Opieki Medycznej mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z wykorzystaniem

pulsoksymetru jako narzędzia diagnostycznego oraz aplikacji DOM służącej do przekazywania i monitoringu danych.

§ 3. Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu jako narzędzia umożliwiającego ocenę zmian osłuchowych w układzie oddechowym pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

§ 4. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane świadczeniobiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który ukończył 18. rok życia, zakażonemu wirusem SARS-CoV-2, z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID–19, który został włączony do programu Pulsocare oraz poinformowany przez realizatora o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym, zwanemu dalej „świadczeniobiorcą”.

2. Ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, o którym mowa w ust. 1, wynika ze zdiagnozowania u świadczeniobiorcy jednej z poniższych chorób:

1) choroby nowotworowej;

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64 i 91.

(2)

2) wrodzonego lub nabytego zaburzenia odporności;

3) przewlekłej choroby układu oddechowego;

4) wielochorobowości, rozumianej jako stan współistnienia co najmniej dwóch chorób przewlekłych;

5) otyłości.

3. Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kryteriów określonych w ust. 1 i 2.

4. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie jest objęty programem Pulsocare, zostaje do niego zakwalifikowany przez lekarza, o którym mowa w ust. 3.

§ 5. Realizatorem może być świadczeniodawca, który:

1) realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

2) zapewnia możliwość wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego stetoskopu elektronicznego w liczbie od 10 do 50 sztuk;

3) zapewnia zainstalowanie i poprawne wykorzystanie przeglądarki internetowej Chrome od wersji 80.x, Edge od wersji 80.x lub Firefox od wersji 72.x oraz minimalną szybkość transmisji danych na poziomie 2 Mb/s.

§ 6. 1. Realizacja świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego przez lekarza, o którym mowa w § 4 ust. 3, obejmuje:

1) niezwłoczne zapoznanie się z wynikiem odsłuchu przeprowadzonego z użyciem elektronicznego stetoskopu, zamieszczonego na platformie DOM;

2) sporządzenie opisu odsłuchu przeprowadzonego z użyciem elektronicznego stetoskopu oraz jego zamieszczenie na platformie DOM;

3) wypełnienie za pośrednictwem platformy DOM ankiet dotyczących udzielonego świadczenia.

2. Czas udziału świadczeniobiorcy w programie oraz częstotliwość

przeprowadzania badań, nie mniejszą niż minimum dwa badania w tygodniu, określa lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę nad

świadczeniobiorcą.

§ 7. 1. Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) etap organizacji programu pilotażowego, który trwa do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

2) etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 6 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu pilotażowego;

3) etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 2 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

2. Etap organizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) dokonanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej

„ministrem”, zakupu elektronicznych stetoskopów na potrzeby realizacji programu pilotażowego;

2) wdrożenie przez ministra funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację programu pilotażowego;

3) przeprowadzenie przez ministra akcji promocyjnej dotyczącej wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;

4) ogłoszenie przez ministra naboru i wybór realizatorów.

3. Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) realizację przez wybranych realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów;

2) monitorowanie przez ministra realizacji programu pilotażowego;

(3)

3) gromadzenie danych służących do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 12.

4. Etap ewaluacji programu pilotażowego obejmuje:

1) analizę wskaźników, o których mowa w § 12;

2) sporządzenie przez ministra sprawozdania z realizacji programu pilotażowego na podstawie wskaźników, o których mowa w § 12, umożliwiającego dokonanie oceny programu.

§ 8. 1. Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540) i

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.

1395 oraz z 2021 r. poz. 95, 231 i 427).

2. Sposób realizacji programu pilotażowego obejmuje wykonanie następujących czynności:

1) przekazanie przez ministra realizatorom elektronicznych stetoskopów;

2) udostępnienie świadczeniobiorcom przez realizatorów elektronicznych stetoskopów;

3) realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki

zdrowotnej w zakresie oceny zmian osłuchowych w układzie oddechowym przy użyciu elektronicznego stetoskopu;

4) wypełnianie zamieszczonych na platformie DOM ankiet, przez

świadczeniobiorców i lekarzy sprawujących opiekę nad świadczeniobiorcą, niezwłocznie po zakończeniu każdego zrealizowanego świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu.

§ 9. 1. Programem pilotażowym jest objętych nie mniej niż 3 000 świadczeniobiorców, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane przez realizatora wybranego przez świadczeniobiorcę w sposób określony w art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050).

§ 10. 1. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego jest dokonywane na podstawie umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawartych przez realizatorów z Narodowym Funduszem Zdrowia na warunkach określonych w tych umowach.

2. Rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, polegających na

przeprowadzeniu jednego badania z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 100 zł brutto.

3. Należność z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, o której mowa w ust. 2, jest ustalana i rozliczana na podstawie umów, o których mowa w § 11 ust. 4.

§ 11. 1. Realizatorzy zostają wyłonieni w drodze otwartego naboru przeprowadzanego przez ministra.

2. Informacja o rozpoczęciu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

(4)

3. Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do wyczerpania liczby elektronicznych stetoskopów przeznaczonych do wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego, dla wszystkich podmiotów, które spełniają warunki, o których mowa w § 5.

4. Minister, na podstawie wyników naboru, zawiera z wybranymi realizatorami umowy określające przedmiot umowy, zadania realizatora i termin realizacji przedmiotu umowy.

§ 12. 1. Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:

1) liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym;

2) liczba realizatorów, którzy zrealizowali świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;

3) liczba porad lub teleporad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielonych w następstwie wykorzystania elektronicznych stetoskopów przez realizatorów;

4) poziom satysfakcji świadczeniobiorców z udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

5) ocena wpływu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznego stetoskopu na poprawę opieki przedszpitalnej nad

świadczeniobiorcami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2.

2. Pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego, o których mowa w ust. 1, jest dokonywany przez ministra na podstawie danych zamieszczonych na

platformie DOM oraz ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej sprawujących opiekę nad świadczeniobiorcą.

§ 13. Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez ministra na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 2.

§ 14. 1. Podmiotem obowiązanym do finansowania w zakresie dodatkowych jednostek rozliczeniowych, o których mowa w § 10 ust. 2, jest minister.

2. Podstawę przekazania środków wskazanych w § 10 ust. 2, stanowi rozliczenie, o którym mowa w ust. 3, określające liczbę opisanych badań, złożone przez

realizatora.

3. Rozliczenie realizator składa:

1) po upływie trzech miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu w ramach programu pilotażowego;

2) po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu pilotażowego.

4. Minister przekazuje środki realizatorowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowego sporządzonego oraz zweryfikowanego i zaakceptowanego przez ministra rozliczenia.

§ 15. Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest minister.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

(5)

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Celem wprowadzanego programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2, zwanego dalej

„programem pilotażowym”, jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej

z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów jako narzędzia umożliwiającego ocenę zmian osłuchowych w układzie oddechowym świadczeniobiorców z ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, u których zdiagnozowano jedną z poniższych chorób:

1) chorobę nowotworową;

2) wrodzone lub nabyte zaburzenia odporności;

3) przewlekłą chorobę układu oddechowego;

4) wielochorobowość (co najmniej dwie choroby przewlekłe);

5) otyłość.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca nie jest objęty programem Pulsocare, zostaje do niego zakwalifikowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

kwalifikującego do programu pilotażowego.

Program pilotażowy stanowi jeden z elementów opieki przedszpitalnej nad świadczeniobiorcami chorymi na COVID–19, tak istotnej z punku widzenia szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wariant Omikron, który nakłada się na obecną falę zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 wariantem Delta.

Mając na względzie niezwykle szybki przyrost liczby zakażeń nowym wariantem wirusa istnieje bardzo duże ryzyko maksymalnego obciążenia systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza w szpitalach. Dlatego w ramach programu pilotażowego przygotowane zostało rozwiązanie, które wzmocni opiekę przedszpitalną nad świadczeniobiorcami w ramach podstawowej opieki medycznej, u których zdiagnozowano zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i zapewni im opiekę z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych we wczesnym stadium choroby.

Stetoskopy elektroniczne to nowoczesne narzędzia diagnostyczne stosowane przede wszystkim w kardiologii i pulmonologii przeznaczone do wstępnej diagnostyki potencjalnych zaburzeń. Są one stosunkowo efektywnym kosztowo i łatwo dostępnym narzędziem umożliwiającym diagnostykę chorób układu sercowo- naczyniowego i chorób układu oddechowego. Stetoskop elektroniczny jest w stanie przekształcić dźwięk akustyczny na sygnały elektroniczne, które mogą być dalej wzmacniane celem optymalnego słuchania. Sygnały elektroniczne mogą być następnie przetwarzane i digitalizowane, a następnie zapisywane na nośniku cyfrowym umożliwiającym wizualizację, analizę i transmisję sygnału.

W ramach programu pilotażowego elektroniczne stetoskopy będą wykorzystywane jako narzędzia umożliwiające ocenę zmian osłuchowych w układzie oddechowym świadczeniobiorców z ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem SARS- CoV-2. Lekarz odsłuchujący zapis badania świadczeniobiorcy jest w stanie stwierdzić rozpoczynające się nawet na wczesnym etapie stany zapalne lub inne

(6)

patologie dróg oddechowych. Ma to ogromne znaczenie w pandemii COVID-19.

Wczesna profilaktyka, przez wykrycie fenomenów osłuchowych, może zapobiec progresji zmian, a tym samym spowodować adekwatną reakcję lekarza.

Wcześniejsze podanie odpowiednich leków lub zalecenie zgłoszenia się do

placówki medycznej w celu dokonania oceny radiologicznej klatki piersiowej może uratować zdrowie lub życie świadczeniobiorcy.

Należyta staranność konieczna do realizacji tych świadczeń zapewniona zostanie przez stałą konsultację lekarską, w trakcie korzystania ze stetoskopu. Lekarz sprawujący opiekę nad świadczeniobiorcą jest zobowiązany do przeprowadzenia minimum dwóch badań elektronicznym stetoskopem w tygodniu. Lekarz ma obowiązek niezwłocznego zapoznania się wynikiem badania. W przypadku powzięcia przez lekarza jakiejkolwiek wątpliwości co do jakości realizowanego świadczenia, dalsza diagnostyka i leczenie będą możliwe we wskazanej przez lekarza formie w ramach umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Badania realizowane przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów w formie zdalnej zapewniają bezpieczeństwo i rzetelność wyników uzyskiwanych w ramach realizowanego świadczenia.

Istotną częścią programu jest, aby świadczeniobiorcy biorący udział w programie pilotażowym, przed przystąpieniem do niego zostali włączeni do programu Pulsocare. Założeniem programu Pulsocare, będącego jednym z programów dostępnych w ramach platformy Domowej Opieki Medycznej, jest wprowadzenie bieżącego monitoringu stanu zdrowia świadczeniobiorców pozostających w izolacji domowej. Pulsoksymetr w prosty sposób sprawdza funkcjonowanie płuc. Jest to niezwykle istotne badanie, ponieważ świadczeniobiorca nie zawsze może odczuwać objawy zmniejszenia zawartości tlenu we krwi. Jeżeli nasycenie krwi tlenem

zmniejsza się stopniowo, to można się do tego przyzwyczajać i nie odczuwać żadnych objawów. Pomiar nasycenia krwi tlenem jest także dobrym sposobem na śledzenie postępów leczenia COVID-19. Świadczeniobiorcom wykorzystującym pulsoksymetr w ramach programu Pulsocare zapewniony zostanie stały monitoring parametrów życiowych, prowadzony przez Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej powołane przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Równoległe korzystanie przez świadczeniobiorców z obu urządzeń stanowi kompleksowe podejście do monitorowania ich stanu, a to gwarantuje najwyższą jakość i zwiększa bezpieczeństwo badanych świadczeniobiorców, co jest

szczególnie istotne w grupach zagrożonych szybką progresją stanu zapalnego w okresie pandemii.

Zarówno w przypadku wykorzystywania pulsoksymetru, jak i stetoskopu elektronicznego świadczeniobiorcy przeprowadzają badania samodzielnie w

warunkach domowych, a następnie, za pomocą aplikacji mobilnej przesyłają wyniki badań na platformę DOM. Lekarz monitorujący stan świadczeniobiorcy w

placówce podstawowej opieki zdrowotnej zapoznaje się z wynikami badania stetoskopem zamieszczonego na platformie DOM, na której zamieszcza także opis badania. Wyniki badania pulsoksymetrem monitorowane są przez konsultantów Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej i dostępne są dla lekarza POZ w ramach platformy DOM.

Realizacja świadczeń z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów równolegle z pulsoksymetrem oraz przy wykorzystaniu możliwości platformy DOM ogranicza ryzyko gwałtownego pogorszenia się stanu klinicznego świadczeniobiorcy. Przed uruchomieniem programu, lekarze będą brali udział w szkoleniach technicznych

(7)

dotyczących poprawnego używania stetoskopu oraz przekazywania pomiarów za pomocą aplikacji mobilnej. Szkolenia będą prowadzone przez dostawcę urządzeń w ramach zawartej umowy z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Świadczeniobiorcy będą instruowani przez lekarzy w zakresie poprawnego

używania stetoskopu oraz przekazywania pomiarów za pomocą aplikacji mobilnej.

Dodatkowo będą mogli korzystać z instrukcji przekazanych im wraz ze sprzętem, a także z filmów instruktażowych dostępnych na platformie DOM.

Należyta staranność konieczna do realizacji tych świadczeń zapewniona zostanie przez konsultację lekarską w trakcie korzystania z elektronicznego stetoskopu.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji (w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich

wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami programu pilotażowego), etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów) oraz etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).

Program pilotażowy poprzedzony był programem pilotażowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w

podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 712), którego etap realizacji zakończony został 13 grudnia 2021 r. Zasadnicza zmiana zaproponowana w projektowanym rozporządzeniu dotyczy charakterystyki grupy docelowej programu. Programem pilotażowym realizowanym w 2021 r. objęci zostali świadczeniobiorcy po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze

współistniejącymi chorobami układu oddechowego. W projektowanym programie pilotażowym udział mogą brać świadczeniobiorcy i zakażeni wirusem SARS-CoV- 2, z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID–19, którzy zostali włączeni do programu Pulsocare. Kryteria ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 wskazane zostały w § 4 ust. 3 rozporządzenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga

natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Przewiduje się, że

rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia jest istotne ze względu na konieczność jak najszybszego zabezpieczenia sprawnej realizacji zaspokajania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa związanych z trwającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Biorąc pod uwagę korzyści płynące dla obywateli z niezwłocznego wejścia w życie projektowanych przepisów, jak i brak

jakichkolwiek zagrożeń, wynikających ze skróconego okresu vacatio legis, w ocenie projektodawcy zaproponowane rozwiązanie nie narusza przesłanki przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

(8)

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz.

597).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

3) organizowanie aktywnych form wypoczynku. Okres pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych nie powinien przekraczać 12 tygodni. Dom wczasów dziecięcych zapewnia

A multidimensional index to measure energy poverty: the Polish case, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, DOI: 10.1080/15567249.2020.1742817.. Milion

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. …….) przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. zm.), w szczególności informacje organizacyjne, finansowe, prawne, marketingowe lub inne informacje posiadające wartość

e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia

Zgodnie z przyjętym Programem współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Gmina Końskie dążąc do kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, za istotny czynnik uznaje budowanie partnerstwa pomiędzy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu: regrantingu na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności

Wykonawca: DOMAR Marcin Domińczyk, ul. Zakończono realizację zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów –

w Urzędzie Miasta Żagań Plac Słowiański 17, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej gruntowej niezabudowanej, położonej przy

− rekomenduje się zmodyfikować brzmienie treści punktu, mając na uwadze terminowość sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego. W trakcie trwania

Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) 0,00

d) prowadzenie cyklicznych zajęć szkoleniowych dla nauczycieli lub rodziców uczniów, o ile nie należą one do obowiązków nauczyciela,.. Organ powołujący

5) jacht komercyjny był wykorzystywany do prowadzenia połowów rekreacyjnych i odbył co najmniej 15 rejsów w ciągu roku, począwszy od roku rozpoczęcia działalności

Górze” (zarządzenie nr 349.2012 Prezydenta Miasta z dnia 29 maja 2012 r.) 300.000,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.

który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w 2014 roku nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania. Program

W IEDZĄC , ŻE UŁAMEK POPULACJI TO KOBIETY , WŚRÓD KTÓRYCH UŁAMEK STANOWIĄ DALTONISTKI ORAZ WIE DZĄC , ŻE UŁAMEK CAŁEJ POPULACJI CIERPI NA DALTONIZM ,

jest gminną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną Uchwałą Nr X/40/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ornecie z dnia 26 kwietnia 1990

Spółka uzyskała przychody ze zbycia towarów (świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł) w wysokości 797.606,07 zł. Sprzedaż

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina oraz wykaz rekomendowanych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasta

Tabela 1.3.Estymacja plonów nasion F1 kukurydzy przy teoretycznej i realnej obsadzie roślin matecznych Schemat siewu: 8 rzędów komponenta matecznego: 4 rzędy komponenta

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat