• Nie Znaleziono Wyników

ZARZĄDZENIE R-22/2021 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 29 marca 2021 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZARZĄDZENIE R-22/2021 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 29 marca 2021 r."

Copied!
24
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ZARZĄDZENIE R-22/2021

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie: 1) utworzenia Działu Zarządzania Obiektami Uczelni, 2) zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu.

Na podstawie:

 art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),

 § 17 ust. 1 i 2 pkt. 6 i 7 statutu Uczelni (t.j. uchwała Nr 000-5/8/2021 Senatu UTH Radom z dnia 25 marca 2021 r.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 kwietnia 2021 roku tworzę Dział Zarządzania Obiektami Uczelni i podporządkowuję go bezpośrednio Kanclerzowi Uniwersytetu.

2. Przekształcam poprzez zmianę nazwy, funkcjonujące obecnie w strukturze Działu Ogólno-Administracyjnego, Obiekty Dydaktyczne od Nr 1 do Nr 9 w Obiekty Uczelni od Nr 1 do Nr 9.

3. Do struktury nowoutworzonego Działu, o którym mowa w ust. 1, włączam:

1) Obiekty Uczelni od Nr 1 do Nr 9, o których mowa w ust. 2,

2) Domy Studenta od Nr 1 do Nr 4, podporządkowane obecnie bezpośrednio Kanclerzowi Uczelni.

4. Pracownicy Obiektów Uczelni i Domów Studenta, o których mowa w ust. 3, stają się pracownikami Działu Zarządzania Obiektami Uczelni.

§ 2

W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (zarządzenie R-31/2019 z dnia 30 października 2019 r. z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

㤠10

9. Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane Kanclerzowi:

1) Dział Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Nieruchomościami, 2) Dział Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu,

3) Dział Infrastruktury,

(2)

2 4) Dział Ogólno-Administracyjny,

5) Dział Zarządzania Obiektami Uczelni:

a) Obiekty Uczelni:

 Obiekty Uczelni Nr 1,

 Obiekty Uczelni Nr 2,

 Obiekty Uczelni Nr 3,

 Obiekty Uczelni Nr 4,

 Obiekty Uczelni Nr 5,

 Obiekty Uczelni Nr 6,

 Obiekty Uczelni Nr 7,

 Obiekty Uczelni Nr 8,

 Obiekty Uczelni Nr 9, b) Domy Studenta:

 Dom Studenta Nr 1,

 Dom Studenta Nr 2,

 Dom Studenta Nr 3,

 Dom Studenta Nr 4, 6) Sekcja Zamówień Publicznych,

7) Stanowisko ds. Inwentaryzacji Ciągłej, 8) Stanowisko Pracy ds. BHP i P.poż, 9) Kancelaria Główna.”

2. § 15 otrzymuje brzmienie:

㤠15

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

Do kompetencji Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich należy w szczególności:

1. koordynacja i nadzór nad organizacją przebiegu procesu kształcenia realizowanego w Uczelni we wszystkich formach i poziomach kształcenia, 2. koordynacja procesu doskonalenia dydaktyki poprzez inicjowanie

unowocześniania programów studiów oraz wprowadzania nowych metod i technik nauczania,

3. koordynacja całokształtu prac dotyczących programów studiów,

4. współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia w zakresie określonym w pkt 1 – 3,

5. nadzór nad przydziałem obciążeń dydaktycznych nauczycielom akademickim, 6. zawieranie, na podstawie pełnomocnictw Rektora, umów cywilnoprawnych na

wykonanie godzin dydaktycznych ze specjalistami spoza Uczelni,

7. nadzór nad wprowadzaniem do systemu POL-on danych dotyczących osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach umów cywilnoprawnych,

8. rozpatrywanie skarg studentów,

(3)

3

9. wydawanie, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, postanowień i decyzji administracyjnych w postępowaniach w sprawie skreślenia z listy studentów, zapadających w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy,

10. współdziałanie z rzecznikami dyscyplinarnymi i komisjami dyscyplinarnymi ds. studentów i ds. doktorantów oraz odwoławczymi komisjami dyscyplinarnymi ds. studentów i ds. doktorantów w zakresie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko studentom i doktorantom Uczelni, 11. nadzór nad finansowaniem działalności dydaktycznej i świadczeń dla studentów

oraz doktorantów,

12. nadzorowanie organizacji i przebiegu studenckich praktyk zawodowych,

13. wyznaczanie, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, wydziałowych opiekunów praktyk zawodowych,

14. inicjowanie rozwijania form kształcenia ustawicznego,

15. organizacja rekrutacji na studia i nadzór nad jej przebiegiem,

16. opieka nad samorządem studenckim i samorządem doktorantów, organizacjami młodzieżowymi, ruchem kulturalno-oświatowym, studenckim ruchem naukowym,

17. nadzór nad monitorowaniem karier absolwentów Uczelni, 18. nadzorowanie działalności Biur Obsługi Studenta,

19. nadzorowanie działalności Biura Osób Niepełnosprawnych, 20. realizacja innych zadań zleconych przez Rektora.”.

3. W § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

㤠24

2. Dyrektorowi Biura Rektora podlegają sekretariaty Prorektorów:

1) do zakresu działania sekretariatów Prorektorów należy w szczególności:

a) prowadzenie terminarza zajęć, spotkań, wyjazdów, itp. Prorektorów, b) ewidencja i propozycja dekretacji korespondencji Prorektorów,

c) przygotowanie dokumentacji związanej z wyjazdami służbowymi Prorektorów,

d) przygotowanie i obsługa spotkań organizowanych przez Prorektorów, e) opracowanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie

działania Prorektorów i odpowiedzialność za terminowe wysyłanie odpowiedzi zainteresowanym,

f) redagowanie i wysyłanie pism okolicznościowych w zakresie działania Prorektorów,

g) przygotowywanie sal na posiedzenia Kolegium Rektorskiego, Senatu,

Rady Uczelni, Rady Patronackiej Uczelni oraz innych spotkań, narad i konferencji zwoływanych przez Rektora, Prorektorów oraz Biuro

Rektora;

2) dodatkowo do zakresu działania sekretariatu Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich należy:

(4)

4

a) kontakt z osobami zainteresowanymi organizacją studiów podyplomowych w jednostkach UTH Radom,

b) udzielanie potencjalnym kandydatom informacji na temat oferowanych studiów podyplomowych,

c) wstępne gromadzenie list osób zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych na poszczególnych oferowanych przez Uczelnię kierunkach,

d) zbieranie informacji na temat zakresów studiów podyplomowych, pożądanych przez kandydatów,

e) prowadzenie strony internetowej studiów podyplomowych,

f) gromadzenie informacji na temat prowadzonych w Uczelni studiów podyplomowych oraz statystyk dotyczących słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych, wymaganych do przygotowania sprawozdań dla władz Uczelni, Ministerstwa, GUS i innych instytucji,

g) obsługa sekretariatu biura pełnomocnika do spraw studiów podyplomowych.”.

4. § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25 Dział Kadr

Do zakresu działania Działu Kadr należy w szczególności:

w zakresie polityki zatrudnieniowej i płacowej:

1) przygotowywanie danych (zestawień) dotyczących zatrudnienia pracowników w Uczelni,

2) analiza zatrudnienia i płac w poszczególnych grupach pracowniczych oraz jednostkach organizacyjnych,

3) planowanie osobowego funduszu płac; wydzielanie funduszy zależnych (fundusz nagród Rektora),

4) projektowanie zasad wynagradzania w grupach pracowniczych przy współudziale związków zawodowych,

5) prowadzenie ewidencji i dokumentacji w zakresie zatrudnienia, 6) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia,

7) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wynagrodzeń na podstawie danych przygotowanych przez kwesturę,

8) analiza i sporządzenie listy osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13-tka”);

w zakresie spraw osobowych pracowników:

1) przygotowywanie do decyzji Rektora spraw osobowych pracowników dotyczących zatrudnienia, zaszeregowania, indywidualnych podwyżek płac, awansowania, przenoszenia i zwalniania,

(5)

5

2) sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (w szczególności umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu), kierowanie kandydatów do pracy na badania wstępne oraz wstępne szkolenie BHP,

3) prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji pracowniczej (z wyłączeniem dokumentacji związanej z zakresem działania innych jednostek, w szczególności Sekcji Rachuby Płac),

4) przedstawianie do decyzji Rektora wniosków premiowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

5) koordynacja procedury konkursowej związanej z zatrudnianiem w Uczelni

nauczycieli akademickich, zamieszczanie ogłoszeń konkursowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

6) koordynacja procesu planowania oraz udzielania urlopów wypoczynkowych, 7) ewidencja nieobecności pracowników oraz zwolnień od pracy,

8) wydawanie legitymacji pracowniczej dla nauczycieli akademickich,

9) przygotowywanie od strony formalnej dokumentów związanych z wystąpieniem o wyróżnienia i odznaczenia państwowe,

10) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,

11) przygotowywanie do decyzji Rektora spraw związanych z nieprzestrzeganiem dyscypliny pracy,

12) monitorowanie terminowego przeprowadzania badań okresowych i kontrolnych pracowników,

13) prowadzenie postępowania związanego z zawarciem umowy z zakresu medycyny pracy,

14) prowadzenie obsługi administracyjnej rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich i komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich,

15) wprowadzanie danych pracowników do centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych POL-on,

16) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin oraz wyrejestrowywanie z ww.

ubezpieczeń, przygotowywanie druków ERp-7 przy współpracy Sekcji Rachuby Płac,

17) przekazywanie do archiwum Uczelni dokumentacji kadrowej i sprawozdawczej,

18) prowadzenie centralnego rejestru umów cywilnoprawnych zawieranych w Uczelni z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,

19) opracowywanie projektów aktów wewnętrznie obowiązujących z zakresu prawa pracy,

20) przedstawianie do decyzji Rektora wniosków o przyznanie nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

21) obsługa dyspozycji składanych przez pracowników Uczelni w zakresie przystąpienia do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), rezygnacji, zmiany wysokości składek, ponownego zapisania; obsługa odchodzących pracowników w zakresie przekazywania informacji do wybranej instytucji

finansowej; archiwizacja dokumentacji zgromadzonej w ww. zakresie w procesie PPK;

(6)

6 w zakresie spraw socjalnych:

1) ustalanie projektu zasad wykorzystania środków uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych oraz podziału środków z tego funduszu na określone cele w porozumieniu ze związkami zawodowymi,

2) opracowywanie projektu i zmian do regulaminu uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych w porozumieniu ze związkami zawodowymi,

3) prowadzenie rejestru osób uprawnionych do świadczeń z uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych,

4) przyjmowanie od osób uprawnionych wniosków o świadczenia z uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych i przedstawianie ich do opinii

Komisji Socjalnej, a następnie decyzji Rektora; przygotowywanie dokumentów do realizacji powyższych świadczeń,

5) przygotowywanie umów związanych z przyznaniem zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe z osobami uprawnionymi do świadczeń z uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych,

6) przekazywanie do archiwum Uczelni dokumentacji związanej z działalnością socjalną.”.

5. § 26 otrzymuje brzmienie:

㤠26

Ośrodek Informatyki i Promocji

1. Do zakresu działania Ośrodka Informatyki i Promocji należy w szczególności:

1) inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uczelni i dbałość o rozwój stosowanych technologii informatycznych,

2) organizacja dystrybucji licencji zbiorczych dla pracowników Uczelni,

3) współpraca z Działem Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu oraz Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie opiniowania merytorycznego zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego,

4) opiniowanie wniosków dotyczących likwidacji sprzętu komputerowego, 5) opiniowanie, na etapie przygotowania zamówienia, opisu przedmiotu

zamówienia z zakresu informatycznego zawartego we wniosku o przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego,

6) obsługa kont dostępowych do portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), systemu POL-on oraz Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA),

7) obsługa i zarządzanie stacjami roboczymi pionu Rektora, pionu Kanclerza i Biblioteki Głównej,

8) udział w pracach związanych z likwidacją składników majątkowych w zakresie sprzętu lub oprogramowania informatycznego,

9) realizacja zamówień certyfikatów kwalifikowanych do składania podpisu elektronicznego dla pracowników Uczelni,

(7)

7

10) obsługa elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,

11) sporządzanie wniosków do Ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa

wyższego i nauki w sprawie udzielenia dotacji na zadania związane z informatyzacją, w tym dotacji SPUB, MSK, LAN,

12) realizacja działań promocyjnych i marketingowych na rok kalendarzowy, 13) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni i Pełnomocnikiem

Rektora ds. rekrutacji studentów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w UTH Radom w zakresie proponowanej oferty

dydaktycznej oraz ustalania strategii promocyjnej i marketingowej jednostek organizacyjnych,

14) opracowywanie i ostateczne przygotowywanie do druku materiałów promocyjnych oraz zamawianie i dystrybucja gadżetów reklamowych na potrzeby Uczelni,

15) organizowanie „Dni Otwartych” na Uczelni oraz udział w targach edukacyjnych krajowych i zagranicznych,

16) współpraca ze szkołami średnimi w zakresie oferty dydaktycznej Uczelni, 17) analiza lokalnej opinii publicznej o Uczelni, w szczególności opinii

kandydatów na studia, studentów i absolwentów,

18) przygotowanie i rozwój Systemu Identyfikacji Wizualnej (standaryzacja loga Uczelni i elementów graficznych znaku firmowego) oraz nadzór nad jego stosowaniem,

19) współpraca z Biurem Rektora przy organizacji uroczystości ogólnouczelnianych.

2. W strukturze Ośrodka Informatyki i Promocji działa Zespół ds. Eksploatacji i Wdrożeń, do zadań którego należy w szczególności:

1) eksploatacja i rozwój centralnych systemów informatycznych, takich jak:

system informatyczny Uczelnia, Internetowa Rekrutacja Kandydatów, Biblioteka, Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania (ZISZ) i inne wdrażane na Uczelni wraz z instruktażem użytkowników w zakresie obsługi programów i korzystania z baz danych,

2) nadzór nad pracą centralnych systemów i serwerów, na których są zainstalowane wymienione wyżej systemy,

3) eksploatacja i rozwój baz danych centralnych systemów Uczelni wraz z monitorowaniem i korygowaniem danych,

4) wydruk legitymacji elektronicznych i kart pracowniczych.

3. W strukturze Ośrodka Informatyki i Promocji działa Zespół ds. Obsługi Serwerowni, do zadań którego należy w szczególności:

1) eksploatacja i rozwój szkieletu sieci komputerowej Uczelni, w tym:

a) opracowywanie planów rozwoju sieciowego, komputerowego i programowego,

(8)

8

b) zarządzanie wykonaniem projektów sieci, przygotowywanie wniosków, przetargów i zleceń związanych z budową i modernizacją sieci,

c) pozyskiwanie i instalacja oprogramowania,

2) nadzór nad pracą sieci i serwerów świadczących usługi internetowe i dostęp do Internetu,

3) administracja węzłem miejskiej sieci komputerowej MAN oraz współpraca w tym zakresie z innymi operatorami sieci MAN,

4) administracja komputerami dużej mocy w węźle,

5) obsługa serwisowa i zarządzanie stacjami roboczymi i siecią komputerową Biblioteki Głównej oraz budynku Rektoratu.

4. W strukturze Ośrodka Informatyki i Promocji działa Zespół ds. Informacji i Redagowania Portali (Centralny Punkt Informacji), do zadań którego

należy w szczególności:

1) współpraca w zakresie rekrutacji na studia z Pełnomocnikiem Rektora ds. rekrutacji studentów na pierwszy rok studiów stacjonarnych

i niestacjonarnych w Uczelni,

2) udzielanie informacji o formach i kierunkach studiów oraz prowadzonych specjalnościach, a także informacji w zakresie obsługi centralnych systemów informatycznych,

3) obsługa kandydatów na studia i informowanie ich o zasadach rekrutacji obowiązujących w Uczelni,

4) bieżące powiadamianie kandydatów na studia w Uczelni o sprawach związanych z procesem rekrutacji,

5) monitorowanie i korygowanie danych w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,

6) udzielanie informacji i świadczenie pomocy studentom w zakresie obsługi centralnych systemów informatycznych,

7) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów osób dopuszczonych i zakwalifikowanych na studia oraz przekazywanie kompletu dokumentów osób przyjętych do odpowiednich Biur Obsługi Studenta.”.

6. § 27 otrzymuje brzmienie:

㤠27

Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego

Zakres działania osoby zatrudnionej na Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego regulują postanowienia Działu VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305).”.

(9)

9 7. § 31 otrzymuje brzmienie:

㤠31

Dział Nauczania

Do zakresu działania Działu Nauczania należy w szczególności:

1) koordynacja procesu kształcenia na prowadzonych przez Uczelnię studiach, 2) koordynacja spraw związanych z uprawnieniami UTH Radom do prowadzenia

kierunków studiów, ich akredytacją oraz polityką jakości kształcenia,

3) rozliczanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia:

a) organizacja procesu dydaktycznego dla potrzeb planowania i rozliczania obciążeń dydaktycznych,

b) sporządzanie zestawień zadań dydaktycznych i ich sprawdzanie pod względem zgodności z planem studiów i liczebnością grup,

c) stała analiza zadań dydaktycznych w sferze planowania i wykonania,

d) indywidualne roczne rozliczanie z wykonanych zadań dydaktycznych, nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, w tym specjalistów spoza Uczelni zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,

e) naliczanie należności dla nauczycieli akademickich za wykonane godziny ponadwymiarowe,

4) opracowywanie projektów zarządzeń, instrukcji i wytycznych na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących:

a) organizacji procesu dydaktycznego dla potrzeb planowania i rozliczania obciążeń dydaktycznych,

b) regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych, dokumentacji przebiegu studiów, organizacji kształcenia na studiach,

c) organizacji roku akademickiego,

d) procedur związanych z tworzeniem i likwidacją studiów oraz studiów podyplomowych,

e) sporządzania dokumentacji programów studiów i studiów podyplomowych, f) warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne,

5) nadawanie numerów dyplomów w systemie informatycznym,

6) planowanie, składanie zamówień i przekazywanie do wykorzystania druków:

a) dyplomu ukończenia studiów, b) świadectwa podyplomowego

oraz prowadzenie ewidencji wydanych druków, 7) obsługa administracyjna:

a) Stałej Komisji Senackiej ds. Kształcenia, b) Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, c) Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

(10)

10

d) Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów,

8) opracowywanie sprawozdań z zakresu działalności dydaktycznej, statystyk

dotyczących studentów i absolwentów, dla władz Uczelni, Ministerstwa, GUS i innych instytucji.”.

8. § 33a otrzymuje brzmienie:

㤠33a

Biuro Osób Niepełnosprawnych

1. Biurem Osób Niepełnosprawnych (BON) kieruje Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, który odpowiada m.in. za organizację i prawidłowe funkcjonowanie Biura.

2. Do zakresu działania Biura Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

1) rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań osób niepełnosprawnych,

2) koordynacja i nadzór w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością, w tym pomoc w:

a) ubieganiu się o świadczenia dla osób z niepełnosprawnością, b) określaniu zasad organizacji zajęć i egzaminów/zaliczeń, c) wypożyczaniu sprzętu specjalistycznego,

d) organizowaniu dojazdów na i z zajęć objętych tokiem studiów, e) organizowaniu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej,

3) przygotowywanie propozycji podziału środków z dotacji przeznaczonej na wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz nadzór nad wydatkowaniem środków z dotacji,

4) inicjowanie działań oraz procesów zakupów towarów/usług finansowanych z dotacji przeznaczonej na wsparcie osób z niepełnosprawnością, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Uczelni w zakresie udzielania zamówień

publicznych,

5) składanie wniosków o realizację zakupów towarów/usług finansowanych z dotacji przeznaczonej na wsparcie osób z niepełnosprawnością ,

6) współpraca z Działem Inwestycji, Remontów i Gospodarowania

Nieruchomościami na etapie przygotowania projektu planu inwestycji i remontów w celu wdrażania przedsięwzięć służących zapewnieniu

dostępności infrastruktury Uczelni osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,

7) inicjowanie i udział merytoryczny w tworzeniu wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących procesu wsparcia osób z niepełnosprawnością,

(11)

11

8) współpraca z kadrą zarządzającą, w tym z Dziekanami w zakresie organizacji zajęć w formule dostępnej osobom z różnymi niepełnosprawnościami, w tym indywidualnego toku studiów oraz urlopowania,

9) opracowywanie sprawozdań rocznych z działalności Biura,

10) przeprowadzanie spotkań/konsultacji grupowych oraz indywidualnych dla osób z niepełnosprawnością,

11) współpraca z interesariuszami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi w sprawach mieszczących się w kompetencjach Biura,

12) podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na wsparcie osób niepełnosprawnych,

13) podejmowanie działań ukierunkowanych na integrację społeczną osób z niepełnosprawnością ze wspólnotą akademicką,

14) przygotowywanie i upowszechnianie informacji o możliwości studiowania w UTH Radom osób z niepełnosprawnością,

15) prowadzenie strony internetowej BON,

16) podejmowanie działań mających na celu przygotowanie kadry akademickiej do pracy ze studentami i doktorantami niepełnosprawnymi, 17) opiniowanie wniosków kierowanych do Rektora w sprawach dotyczących

studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.”.

9. § 35 otrzymuje brzmienie:

㤠35

Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej

Do zakresu działania Sekcji Rozwoju Kadry Naukowej należy w szczególności:

1. prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem i doskonaleniem kadry naukowej,

2. koordynacja okresowej oceny nauczycieli akademickich,

3. koordynacja prac związanych z przygotowaniem wniosków o nagrody Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich,

4. opiniowanie wniosków o urlopy naukowe oraz inne formy doskonalenia i kształcenia zawodowego,

5. koordynacja prac w zakresie opracowywania pod względem formalno-prawnym wniosków o przyznanie Uczelni uprawnień do nadawania stopni naukowych w zakresie danej dziedziny i dyscypliny,

6. koordynacja prac pod względem formalno-prawnym w zakresie przeprowadzanych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na Uczelni w zakresie danej dziedziny i dyscypliny,

(12)

12

7. weryfikacja dokumentacji prowadzonych postępowań w sprawie nadania

stopnia doktora lub doktora habilitowanego pod względem kompletności i zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz przekazywanie tejże

dokumentacji do archiwum Uczelni,

8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanych w Uczelni:

a) sporządzanie kalkulacji kosztów przeprowadzenia postępowań, b) przygotowywanie projektów umów z:

 kandydatami i jednostkami zatrudniającymi kandydatów do stopni niebędących pracownikami Uczelni,

 recenzentami,

 promotorami,

 członkami komisji habilitacyjnych,

9. koordynacja prac w zakresie przygotowania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych,

10. koordynacja prac w zakresie przygotowania dyplomów nagród rektorskich, 11. wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie POL-on w zakresie związanym

z zadaniami Sekcji,

12. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie rozwoju i doskonalenia kadry,

13. sporządzanie sprawozdań i przygotowywanie informacji dotyczących rozwoju i doskonalenia kadry naukowej dla potrzeb jednostek Uczelni, Ministerstwa,

GUS itp.,

14. obsługa administracyjna posiedzeń:

a) Rektorskiego Zespołu ds. nagród dla nauczycieli akademickich,

b) Stałej Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry w zakresie rozwoju kadry naukowej,

15. aktualizacja strony internetowej Sekcji Rozwoju Kadry Naukowej.”.

10. § 41 otrzymuje brzmienie:

㤠41

Sekcja Rachuby Płac

Do zakresu działania Sekcji Rachuby Płac należy w szczególności:

1. sporządzanie list płac wraz z potrąceniami, w tym realizowanymi na podstawie tytułów wykonawczych oraz na podstawie dokumentów źródłowych,

2. obliczanie wynagrodzeń za chorobę, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych oraz sporządzanie list płac,

3. obliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz sporządzanie list płac, 4. sporządzanie list wypłat z Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

5. sporządzanie list wypłat z bezosobowego funduszu płac z uwzględnieniem potrąceń na podstawie tytułów wykonawczych,

6. obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie płac,

(13)

13

7. dokonywanie przelewów z tytułu wszystkich rodzajów wynagrodzeń oraz wszelkiego rodzaju potrąceń,

8. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowywanie zleceniobiorców, niebędących pracownikami Uczelni,

9. zgłaszanie zawartych umów o dzieło do ZUS,

10. zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowywanie studentów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia, 11. sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych w zakresie ubezpieczeń

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

12. dokonywanie przelewów składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

13. sporządzanie rocznej informacji o danych do ustalenia składek na ubezpieczenia wypadkowe,

14. sporządzanie zaświadczeń o przychodach zatrudnionych emerytów i rencistów, 15. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

16. sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek,

17. rozliczanie miesięczne podatku dochodowego od osób fizycznych, 18. dokonywanie przelewu podatku dochodowego od osób fizycznych,

19. sporządzanie rocznej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

20. sporządzanie informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, 21. sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, 22. sporządzanie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym,

23. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie wynagrodzeń,

24. wystawianie zaświadczeń z zakresu objętego działaniem Sekcji Rachuby Płac, dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,

25. prowadzenie korespondencji z instytucjami i osobami fizycznymi z zakresu objętego działaniem Sekcji Rachuby Płac,

26. przechowywanie dokumentacji płacowej i przekazywanie jej do archiwum po upływie wymaganych terminów.”.

11. § 45 otrzymuje brzmienie:

㤠45

Sekcja Zamówień Publicznych

Do zakresu działania Sekcji Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1. przygotowywanie i przeprowadzanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującej

(14)

14

ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość bez podatku od towarów

i usług jest równa lub przekracza kwotę 130 tys. złotych, w tym w szczególności:

a) sprawdzanie pod kątem zgodności z ustawą trybu udzielania zamówienia zaproponowanego przez jednostkę składającą wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia,

b) przygotowywanie, we współdziałaniu z jednostką zgłaszającą wniosek,

Specyfikacji Warunków Zmówienia, w tym warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz projektu umowy,

c) konsultacja z pracownikiem obsługi prawnej Uczelni zapisów projektów umów,

d) przygotowywanie treści ogłoszeń i przekazywanie ich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej albo Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,

e) publikacja ogłoszeń na stronie internetowej Uczelni,

f) przyjmowanie i rejestracja ofert z oznaczeniem godziny i daty ich wpływu, g) organizowanie i koordynowanie prac komisji przetargowej,

h) sporządzenie protokołu postępowania,

i) wstępne sprawdzanie ofert pod względem zgodności z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia,

j) ogłaszanie informacji o wyborze wykonawcy po dokonaniu przez komisję oceny ofert i akceptacji wyboru przez osobę upoważnioną,

k) powiadamianie uczestników postępowania o wyniku postępowania,

l) koordynacja postępowań związanych z korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

m) współpraca z pracownikiem obsługi prawnej Uczelni w przypadku odwołań wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej,

n) przechowywanie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia przez okres wymagany ustawą Prawo zamówień publicznych,

2. prowadzenie rejestru zamówień finansowanych ze środków publicznych,

których wartość jest równa lub przekracza kwoty wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,

3. sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych,

4. opiniowanie zgodności z zarządzeniem Rektora wniosku jednostki merytorycznej o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego z pominięciem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.”.

12. Skreśla się § 46.

(15)

15 13. § 47 otrzymuje brzmienie:

㤠47

Dział Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu

Do zakresu działania Działu Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu należy w szczególności:

1. zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Uczelni w środki niezbędne dla działalności dydaktyczno-naukowej i administracyjno-biurowej, zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami wewnętrznymi, zatwierdzonymi do realizacji przez osoby uprawnione, obejmujące przede wszystkim:

a) aparaturę dydaktyczno-naukową i materiały eksploatacyjne, b) maszyny, urządzenia techniczne i części zamienne,

c) materiały laboratoryjne i odczynniki chemiczne,

d) materiały i urządzenia do konserwacji, napraw i modernizacji środków trwałych,

e) materiały biurowe i ogólnoadministracyjne,

2. zapewnianie usług w zakresie konserwacji i napraw aparatury dydaktyczno- naukowej, maszyn i urządzeń,

3. dokonywanie zakupów bieżących, wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, według procedur określonych w obowiązujących w Uczelni przepisach,

4. współpraca z Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie:

a) sporządzania wniosków o udzielanie zamówień publicznych, b) uczestnictwa w pracach komisji przetargowych,

5. realizacja zakupów na podstawie umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

a) odbiór jakościowy i ilościowy towarów od dostawców,

b) przestrzeganie ustalonych w umowach warunków realizacji dostaw,

c) przekazywanie towarów do bezpośredniego zużycia w jednostkach zamawiających,

6. prowadzenie gospodarki materiałowej w systemie bezmagazynowym w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy,

7. prowadzenie gospodarki aparaturą dydaktyczną i naukowo-badawczą w zakresie:

a) sporządzania dokumentacji i przekazywania aparatury do użytkowania, b) zlecania i nadzorowania montażu i uruchamiania aparatury,

c) zlecania wykonawstwa przeglądów, konserwacji, napraw i modernizacji aparatury,

8. organizowanie i zabezpieczanie środków transportowych do przewozu osób, materiałów, sprzętu i aparatury w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych Uczelni,

9. zabezpieczanie technicznej eksploatacji taboru samochodowego Uczelni, 10. organizacja i rozliczanie czasu pracy pojazdów samochodowych i kierowców,

(16)

16

11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej eksploatacji taboru samochodowego, rozliczanie zużytego paliwa, części zamiennych, kosztów napraw i obsług technicznych,

12. prowadzenie ewidencji i weryfikacji przebiegu pojazdów prywatnych używanych w celu odbywania podróży służbowych przez pracowników Uczelni, 13. prowadzenie obowiązującej ewidencji, sprawozdawczości i rozliczeń

związanych z eksploatowanymi pojazdami, 14. współpraca z kwesturą Uczelni w zakresie:

a) terminowego przekazywania faktur, rachunków oraz dowodów księgowych dotyczących obrotu materiałowego,

b) systematycznego rozliczania zaliczek gotówkowych pobranych w celu dokonywania zakupów,

c) uzgadniania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówień,

d) wykorzystania ewidencji księgowej do analizy realizacji zamówień i poziomu wykorzystania środków finansowych przez jednostki organizacyjne Uczelni.”.

14. § 48 otrzymuje brzmienie:

㤠48

Dział Ogólno–Administracyjny

Do zakresu działania Działu Ogólno–Administracyjnego należy w szczególności:

1. występowanie z wnioskami zakupowymi do Działu Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu na dostawę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony

indywidualnej i środków higieny osobistej dla pracowników UTH Radom, 2. zaopatrywanie pracowników, na wniosek bezpośredniego przełożonego

pracownika, w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, a także środki higieny osobistej oraz ich ewidencja,

3. sporządzanie zestawień procentowego podziału kosztowego faktur, na poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni, zgodnie z przyjętymi zasadami księgowania, za usługi i dostawy, w tym w szczególności: utrzymanie porządku i czystości w obiektach Uczelni, dozór i ochronę mienia, obsługę szatni, konwojowanie środków pieniężnych, nadzór nad systemem elektronicznym wybranych obiektów, wywóz stałych nieczystości komunalnych, energii elektrycznej, wody i ścieków bytowych, ścieków kanalizacji deszczowej, rozmowy telefoniczne,

4. zabezpieczenie obsługi central telefonicznych oraz zlecanie do Działu Infrastruktury wykonywania bieżących napraw i konserwacji,

5. okresowe aktualizowanie spisu telefonów,

6. prowadzenie spraw związanych z zakupem usługi telefonii stacjonarnej,

7. prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów (energii elektrycznej, gazu, wody) do obiektów Uczelni oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód deszczowych tj.:

(17)

17

1) przygotowywanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do zawierania umów i sporządzania aneksów,

2) sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur, 3) przygotowywanie danych do sprawozdawczości,

4) rozbijanie kosztów w programie finansowo-księgowym Uczelni, 8. zamawianie dla potrzeb Uczelni pieczątek oraz ich ewidencja,

9. zabezpieczanie w zakresie materiałowym i technicznym uroczystości organizowanych przez Uczelnię (np. inauguracja roku akademickiego),

10. prowadzenie spraw związanych z najmem doraźnym pomieszczeń, powierzchni, sal dydaktycznych, hal sportowych Uczelni oraz bieżące fakturowanie,

11. współpraca z Kierownikiem Działu Zarządzania Obiektami Uczelni poprzez uzgadnianie dostępności lokali i nieruchomości gruntowych, a następnie przekazywanie informacji o zawartych umowach lub decyzjach dotyczących ich najmu/dzierżawy,

12. fakturowanie należności wynikających z zawartych umów lub decyzji dotyczących najmu/dzierżawy lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych i prowadzenie spraw z tym związanych,

13. zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Uczelni w druki w Centrali Wydawniczej Druków, druki ścisłego zarachowania, kwitariusze przychodowe oraz ich ewidencja,

14. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą gazet i czasopism (z wyłączeniem Biblioteki Głównej),

15. przygotowywanie i składanie do Sekcji Zamówień Publicznych wniosków o udzielenie zamówienia w zakresie: wywozu stałych nieczystości

komunalnych, utrzymania porządku i czystości, dozoru i ochrony mienia, obsługi szatni, konwojowania środków pieniężnych, monitorowania systemem elektronicznym wybranych obiektów oraz prowadzenie spraw z tym związanych,

16. przygotowywanie dokumentacji, w tym projektów umów oraz prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej bez podatku od towarów i usług nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych na niektóre usługi, dostawy, w tym w szczególności:

ubezpieczenia budynków i mienia, OC z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczeń komunikacyjnych posiadanych

pojazdów, prenumeraty gazet i czasopism, usług telefonii komórkowej, a następnie prowadzenie spraw z tym związanych,

17. sporządzanie dla potrzeb GUS sprawozdań bilansowych nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej,

18. sporządzanie oraz przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie „Wykazu zawierającego informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza

oraz o wysokości należnych opłat.”.

(18)

18 15. Po § 48 dodaje się § 48a w brzmieniu:

㤠48a

Dział Zarządzania Obiektami Uczelni

1. Do zakresu działania Działu Zarządzania Obiektami Uczelni należy w szczególności:

1) nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w obiektach i na terenach zielonych oraz organizowanie i nadzorowanie prac nad urządzeniem terenów zielonych,

2) zaopatrywanie podległych pracowników w narzędzia i sprzęt gospodarczy oraz paliwo do utrzymania w należytym stanie terenów zielonych oraz prowadzenie ewidencji narzędzi, sprzętu i paliwa,

3) sporządzanie zestawień procentowego udziału powierzchni użytkowej zajmowanej przez jednostki organizacyjne w poszczególnych budynkach Uczelni,

4) występowanie z wnioskami zakupowymi do Działu Aparatury,

Zaopatrzenia i Transportu na dostawę środków do utrzymania czystości w obiektach Uczelni,

5) współpraca z Działem Ogólno-Administracyjnym w zakresie:

a) zabezpieczenia materiałowego i technicznego uroczystości organizowanych przez Uczelnię (np. inauguracja roku akademickiego), b) uzgadniania dostępności lokali i nieruchomości gruntowych, mogących

być przedmiotem dzierżawy, najmu doraźnego lub przeznaczonych na wynajem na czas nieokreślony,

c) przygotowywania i przekazywania danych niezbędnych do

sporządzenia wniosków o udzielanie zamówień w szczególności w zakresie wywozu stałych nieczystości komunalnych, utrzymania

porządku i czystości, dozoru mienia, ubezpieczeń,

6) przekazywanie najemcy, na podstawie zawartych umów lub decyzji, przedmiotu najmu/dzierżawy oraz protokolarny odbiór po zakończeniu okresu najmu/dzierżawy i prowadzenie spraw z tym związanych,

7) zlecanie wykonania naprawy mebli oraz sprzętu biurowego do Działu Infrastruktury,

8) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień na usługi związane z administrowaniem obiektami i nieruchomościami gruntowymi, w tym w szczególności na odśnieżanie dróg, parkingów, usuwanie śniegu z połaci dachowej budynków,

9) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień na wykonywanie przeglądów okresowych, legalizacji, uzupełnienia, konserwacji i naprawy sprzętu gaśniczego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz wyposażanie budynków w sprzęt gaśniczy i zapewnienie jego sprawności,

(19)

19

10) organizowanie we współpracy ze specjalistą ds. P.poż. ćwiczeń polegających na praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji,

11) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień na wykonywanie kontroli okresowych i czyszczenie przewodów dymowych,

spalinowych i wentylacyjnych o częstotliwości i zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

12) przygotowywanie wniosków o wyrażenie zgody na wycięcie drzew i krzewów oraz ich realizacja,

13) przedstawianie do akceptacji Kanclerza planów zamówień na dostawy,

usługi i roboty budowlane, opracowanych na podstawie uzgodnień z administratorami obiektów i kierownikami Domów Studenta,

14) zgłaszanie odpowiednio do Działu Infrastruktury bądź Działu Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Nieruchomościami wykonania napraw, usuwania awarii oraz robót budowlanych będących w zakresie ich działania,

15) dokonywanie okresowych odczytów zużycia mediów i wykonywanie analiz w celu wyeliminowania ich nadmiernego zużycia,

16) uczestniczenie w protokolarnym przekazywaniu frontu robót/terenu budowy wykonawcy zewnętrznemu robót budowlanych, a następnie współpraca z nim w zakresie m.in.: utrzymania porządku, uzgadniania możliwości przerwy w dostawie mediów, zapoznania i egzekwowania przestrzegania aktów prawa wewnętrznego, przepisów Bhp i P.poż.,

17) współpraca z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego w zakresie organizacji imprez studenckich, w tym w szczególności Wiosny Studenckiej,

18) współpraca z Radami Mieszkańców w zakresie rozwiązywania spraw związanych z zamieszkiwaniem w Domach Studenta,

19) administrowanie nieruchomościami położonymi w Lesiowie i Domaniowie użytkowanymi przez Uczelnię,

20) koordynowanie spraw związanych z gospodarką odpadami, których wytwórcą lub posiadaczem jest Uczelnia, w tym administrowanie systemem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

2. Kierownikowi Działu Zarządzania Obiektami Uczelni podlegają Administratorzy Obiektów oraz Kierownicy Domów Studenta.

3. Do zakresu działania Administratora Obiektów należy w szczególności:

1) kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w administrowanych pomieszczeniach, a także na chodnikach i placach przylegających do obiektów,

2) prowadzenie ewidencji majątku trwałego i nietrwałego w obiektach powierzonych w administrowanie oraz wnioskowanie do komisji

(20)

20

likwidacyjnej o likwidację środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w uzgodnieniu z kwesturą,

3) sporządzanie zestawień procentowego podziału kosztowego faktur na poszczególne obiekty,

4) sporządzanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosków przetargowych, zestawień, wykazów, analiz, zapotrzebowań, itp.

związanych z administrowaniem obiektami,

5) zgłaszanie odpowiednio do Kierownika Działu Zarządzania Obiektami Uczelni bądź Działu Infrastruktury awarii i uszkodzeń urządzeń i instalacji technicznych celem ich usunięcia,

6) prawidłowe zabezpieczenie mienia i administrowanych obiektów oraz zgłaszanie powstałych szkód objętych ubezpieczeniem do Kierownika Działu Zarządzania Obiektami Uczelni,

7) występowanie z wnioskiem do Kierownika Działu Zarządzania Obiektami Uczelni w zakresie potrzeb przeprowadzenia remontów i konserwacji administrowanych obiektów,

8) współpraca z Kierownikiem Działu Zarządzania Obiektami Uczelni przy przygotowywaniu planu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane,

9) dbanie o należyty stan BHP oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie przewidzianym przepisami powszechnymi,

10) występowanie z wnioskiem do Kierownika Działu Zarządzania Obiektami Uczelni o zakup sprzętu administracyjno-biurowego i gospodarczego,

11) zapewnienie podległym pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz środków czystości,

12) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków służbowych pracowników gospodarczych wykonujących czynności na terenie danego obiektu i przyległym terenie.

4. Do zakresu działania Kierownika Domu Studenta należy w szczególności:

w zakresie administrowania budynkami Domów Studenta:

1) zgłaszanie odpowiednio do Kierownika Działu Zarządzania Obiektami Uczelni bądź Działu Infrastruktury awarii i uszkodzeń urządzeń i instalacji technicznych celem ich usunięcia,

2) nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz pomieszczeniach mieszkalnych i klubowych,

3) współpraca z Kierownikiem Działu Zarządzania Obiektami Uczelni w zakresie przygotowywania projektów planów zamówień publicznych na

dostawy, usługi i roboty budowlane,

4) ewidencja i nadzór nad usuwaniem usterek zgłaszanych przez mieszkańców oraz potwierdzanie ich wykonania,

5) prowadzenie kartotek inwentarzowych znajdującego się w budynku sprzętu, ich aktualizacja oraz uzgadnianie z kwesturą,

(21)

21

6) sporządzanie dokumentacji do przeprowadzenia likwidacji uszkodzonego lub zbędnego sprzętu lub wyposażenia,

7) rejestrowanie faktur zakupowych za media i wykonywane w Domu Studenta usługi,

8) sporządzanie zamówień na zakup materiałów potrzebnych do usuwania usterek, zakup środków czystości i wyposażenia,

9) sporządzanie dokumentacji przetargowej na obsługę recepcji, sprzątanie i pranie bielizny pościelowej,

10) realizacja zadań powierzonych Uczelni w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz sporządzanie dokumentacji dotyczącej zamiennych miejsc szpitalnych,

11) nadzór nad utrzymaniem porządku na terenie zewnętrznym, przyległym do Domów Studenta,

12) dokonywanie opłat radiowych i telewizyjnych,

13) sporządzanie protokołów zniszczeń i egzekwowanie naprawienia szkód od osób, które zawiniły powstanie szkody;

w zakresie obsługi mieszkańców Domu Studenta:

1) sporządzanie i podpisywanie na podstawie pełnomocnictwa Rektora umów o zakwaterowanie, wydawanie kart mieszkańca Domu Studenta i kart

wyposażenia pokoju,

2) kwaterowanie i wykwaterowywanie studentów i osób niebędących studentami,

3) sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych w związku z przekazanym pomieszczeniem i sprzętem,

4) naliczanie opłat dla studentów za zakwaterowanie, przyjmowanie wpłat pieniężnych, rozliczanie kasy z kwesturą Uczelni,

5) wystawianie faktur za zakwaterowanie dla mieszkańców niebędących studentami,

6) sporządzanie wezwań do zapłaty dla mieszkańców zalegających z opłatami oraz wniosków o przekazanie spraw do sądu,

7) rozliczanie i zwrot kaucji po wykwaterowaniu,

8) sporządzanie dla kwestury comiesięcznych sprawozdań z naliczeń opłat za zakwaterowanie, raportów kasowych, odsetek, kaucji, wykazu dłużników, wystawianie not obciążeniowych (chór),

9) zapewnianie comiesięcznej wymiany pościeli dla mieszkańców,

10) współpraca z Radą Mieszkańców i Służbą Porządkową Domu Studenta, 11) nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowanie przepisów Regulaminu Domu

Studenta i innych przepisów wewnętrznych,

12) dyżur wakacyjny – obsługa studentów/mieszkańców w okresie wakacji;

w zakresie obsługi imprez masowych:

1) nadzór nad przygotowaniem Domu Studenta do zakwaterowania gości,

(22)

22

2) współpraca z organizatorami imprez masowych, 3) kwaterowanie i wykwaterowywanie gości,

4) przygotowywanie projektów umów, nadzór nad prawidłowym wykonaniem zapisów zawartych umów, rozliczanie – wystawianie faktur;

w zakresie obsługi mieszkań hotelowych:

1) rejestrowanie faktur zakupowych związanych z mediami,

2) wystawianie faktur za użytkowanie mieszkań dla poszczególnych najemców,

3) sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych w związku z przekazaniem i odbiorem mieszkania,

4) nadzór nad realizacją zleconych przez administrację usług (wymiana liczników, sprawdzenie instalacji gazowej i wentylacyjnej).”.

16. § 49 otrzymuje brzmienie:

㤠49

Stanowisko ds. Inwentaryzacji Ciągłej

Do zakresu działania Stanowiska ds. Inwentaryzacji Ciągłej należy w szczególności:

1) przeprowadzanie inwentaryzacji ciągłych, zdawczo-odbiorczych i doraźnych, 2) rozliczanie inwentaryzacji,

3) prowadzenie wykazu pól spisowych osób materialnie odpowiedzialnych, 4) sporządzanie harmonogramów inwentaryzacji ciągłych i ich aktualizowanie, 5) udzielanie instruktażu i kierowanie pracą zespołów spisowych,

6) prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem spisu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych,

8) organizowanie i udział w posiedzeniach Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej rozpatrującej różnice inwentaryzacyjne,

9) sporządzanie zestawień i sprawozdań z przeprowadzonych inwentaryzacji i ich wyników w danym roku,

10) współpraca z pracownikami zatrudnionymi na Stanowiskach Pracy ds. Wydziałowych Budżetów oraz w Sekcji Księgowości Finansowej,

Majątkowej i Kosztów celem ustalenia zgodności stanu księgowego ze stanem faktycznym,

11) potwierdzanie kart obiegowych (weryfikacja rozliczenia się przez pracownika z posiadanego majątku w przypadku rozwiązania umowy o pracę).”.

17. Tytuł Działu VII otrzymuje brzmienie:

„Dział VII

Inne stanowiska pracy podporządkowane Rektorowi, Kanclerzowi, Dziekanom i kierownikom jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych”.

(23)

23

18. W § 52, w ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

㤠52

1. Do zakresu działania sekretariatów: Rektora, Kanclerza, Dziekanów oraz kierowników jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych należy w szczególności:”.

19. Schemat struktury organizacyjnej administracji Uczelni stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

R E K T O R

prof. dr hab. Sławomir Bukowski

(24)

24

Załącznik

do zarządzenia R-22/2021 z dnia 29.03.2021 r.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu organizacyjnego

Schemat struktury organizacyjnej administracji Uczelni wg stanu na dzień 1 kwietnia 2021 r.

REKTOR

Biuro Rektora

Pracownicy Obsługi Prawnej

Dział Kadr

Prorektor ds. dydaktycznych

i studenckich

Prorektor ds. nauki i współpracy

z zagranicą

Prorektor ds. badań

naukowych K w e s t o r K a n c l e r z

Zastępca Kwestora

Sekcja Księgowości Finansowej, Majątkowej i Kosztów

Sekcja Rachuby Płac

DS. 1 Dział

Nauczania

Dział Spraw Studenckich

Centrum Promocji Studentów i Absolwentów UTH Radom

Wydawnictwo

Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej Dział Współpracy z Zagranicą

Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Stanowisko Pracy ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej

Dział Infrastruktury Dział Aparatury,

Zaopatrzenia i Transportu

Dział Ogólno- Administracyjny

Sekcja Zamówień Publicznych

Obiekty Uczelni Nr 1

1

Dział Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Nieruchomościami Ośrodek

Informatyki i Promocji

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Stanowisko ds. Inwentaryzacji Ciągłej

Stanowisko Pracy ds. BHP i P.Poż.

Obiekty Uczelni Nr 2

1

Obiekty Uczelni Nr 3

1

Obiekty Uczelni Nr 4

1

Obiekty Uczelni Nr 5

1

Obiekty Uczelni Nr 6

1

Obiekty Uczelni Nr 7

1

Obiekty Uczelni Nr 8

1

Obiekty Uczelni Nr 9

1 Biuro Obsługi Studenta 1

Biuro Obsługi Studenta 2

Biuro Obsługi Studenta 3

Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 1

Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 2

Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 3

Kancelaria Główna

Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ośrodek Transferu Innowacji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Stanowisko ds. Obronnych

Biuro Osób Niepełnosprawnych

Dział Zarządzania Obiektami Uczelni

DS. 2

DS. 3

DS. 4

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nazwiska kandydatów do objęcia funkcji Rektora zgłaszane mogą być przez wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uczelni posiadających czynne prawo wyborcze.. Nazwiska

Kodeks pracy (t.j. W Regulaminie pracy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie zaplanował urlopu wypoczynkowego,

– osoba, której nadano stopień naukowy doktora otrzymuje oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim wg wzoru określonego w załączniku nr 1,.. – osoba,

22) System SEDN - system ewaluacji dorobku naukowego. Ustala się w Uczelni organizację i zasady przygotowania danych oraz informacji na potrzeby ewaluacji

Przed rozpoczęciem praktyki przewidzianej programem studiów student jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji dotyczącej odbywania praktyk – wzór deklaracji

Przywiązanie do niegdysiejszego podkomendnego było na tyle mocne, że po objęciu województwa poleskiego także na tym terenie Cedzyński pojawił się w roli – bardzo cenione-

Program studiów I stopnia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn obowiązujący od roku akademickim 2019/2020 został opracowany zgodnie z misją i strategią

organizacyjnego Uczelni. Wydział posiada własne godło i barwy. Wzór, zasady używania godła i barw Wydziału uchwala Senat.. Oficjalnymi skrótami nazwy Wydziału są

b) ust. Komisję konkursową powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, kierownik jednostki międzywydziałowej lub dyrektor Biblioteki Głównej. W skład

Kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni – spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze – zgłaszają do właściwych komisji wyborczych w swoich grupach (na

Do świadczeń, o których jest mowa w niniejszym paragrafie, zalicza się: koszty podróży (np. koszty zakupu biletów lotniczych, biletów kolejowych, biletów

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Lekarski mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w czasie semestrów: II, IV, VI, VIII, X, oraz praktycznego

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i studia magisterskie zostały ustalone dla kandydatów legitymujących się świadectwem

7) o podjętej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia zostały określone dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w

4) przygotowanie projektu uchwały Rady Wydziału Ekonomicznego w sprawie wy- różnienia rozprawy doktorskiej. W przypadku nieprzyjęcia publicznej obrony komisja doktorska nie

4) wnioskowanie i opiniowanie wniosków do Administratora Danych Osobowych o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień dostępu do danych osobowych oraz pozostałych wniosków

a) pierwsza rata w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji zostanie wpłacona w ciągu 14 dni od otrzymania faktury proforma, która zostanie wystawiona przez

Rektora o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Malarstwa i Rysunku oraz powołania przez Dziekana Komisji Konkursowej w składzie: prof..

11) przekształcenie studiów – zmiana nazwy studiów lub jednostki je prowadzące. Studia mogą być prowadzone w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, poza dotychczasowymi obciążeniami określonymi w Dziale III księgi wieczystej, nieruchomość obciążona zostanie na

……… Słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych następuje po uregulowaniu opłaty za wydanie

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych opłata związana z kształceniem oznacza także opłatę pobieraną za uczestniczenie w zajęciach uzupełniających efekty