Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Poufne Egz. Nr

O Ś W I A T A

KATOWICE STYCZEŃ 1974

(2)

Z N A K I U M O W N E K r a a k a (—) — zjawisko nie wyetępuje.

Z e r o ( • ) — zjawisko istnieje, jednakie w Ilościach mniejszych od Liczb, które mogłyby być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfro­

wymi, np.: Jeżeli produkcja wyrażona Jest w tysiącach ton (w licz­

bach całkowitych), znak (0) oznacza, że produkcja w danym przy­

padku nie osiąga 0,8 tys. ton.

K r o p k a ( . ) — zupełny brak informacji, albo brak informacji wiarygodnych.

Z n a k (X) — wypełnienie rubryki, ze względu na układ tablicy. Jest niemożli­

we iub niecelowe.

,W tym" — ozn acza, że nie podaje się wszystkich składników suiny ogólnej.

W A Z N I K J S Z K S K R Ó T Y

“ złotych ł - litr

tys. “ tysiąc m ■>- metr

min “ m ilion m* — m etr kw adratow y

t “ tona szt. — sztuka

U w a g a . Niektóre dane liczbowe mają charaicter tymczasowy i mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.

I n f o r n a o j « opr acow ał Odd ział Sta t y s t y k i S po i« o m a j

(3)

•J WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

G G

5

[T i

c/

O Ś W I A T A

KATOWICE STYCZEŃ 1974 r.

(4)

UWAGI OGÓLNE

S zkoły podstawowe

W ro k u szkolnym 1973/74 d z i a ł a na t e r e a l e województwa k a to ­ w ick ieg o 1158 s z k ó ł podstaw ow ych,do k tó ry c h u c z ę sz c z a 4 7 3 ,5 t y ś . uczniów t j . o 3,4% m niej n i ż w ro k u szkolnym poprzednim . Wynika t o , ze z m n ie js z e n ia s i ę lic z b y d z i e c i w wieku s z k o ły podstaw ow ej. W bieżącym ro k u szkolnym uruchom iono 54 z b io r c z e sz k o ły gminne / o 2731 o d d z ia ła c h /, w k tó ry c h p o b ie r a naukę 6 7 ,8 ty s .u c z n ió w .

S zkoły podstawowe w u k ła d z ie powiatowym o b ra z u ją z a łą c z o ­ ne t a b l i c e od numeru 1 - 3 .

L ic e a o g ó ln o k s z ta łc ą c e

W ro k u szkolnym 1973/74 w województwie katow ickim i s t n i e j e 126 lic e ó w o g ó ln o k ształcący ch z te g o : 97 lic e ó w d la n ie p r a c u ją c y c h , 28 lic e ó w d la p ra c u ją c y c h , 1 lic eu m d la przew lekle ch o ry ch .

Do lic e ó w o g ó ln o k ształcący ch w sz y stk ic h typów uczę zez a 6 1 ,2 ty s .u c z n ió w t j . o 6»7% w ięc ej n i ż w ro k u szkolnym 1 9 7 2 /7 3 . U d z ia ł uczniów lic e ó w o g ó ln o k s z ta łc ą c y c h województwa k ato w ic k ie g o w o g ó l­

n e j l i c z b i e uczniów k r a ju wynosi ,a w ro k u 1972/73 - 9,4%.

N ie k tó re w sk aźn ik i w z a k r e s ie lic e ó w o g ó ln o k s z ta łc ą c y c h w w ojewództwie ha t l e k r a j u p rz e d s ta w ia ją s i ę n a s tę p u ją c o :

L ic z b a uczniów na: P o la k a Województwo

- p o m ie sz c z e n ie do n a u c z a n ia 2 9 ,7 2 7 ,4

- o d d z ia ł 3 5 ,2 36,2

- n a u c z y c ie la p e łn o z a tru d n io n e g o 2 0 ,7 2 1 ,5 Z ałączone t a b l i c e o numerach 4 ,5 i 6 z a w ie r a ją in fo rm a c je z z a k re su lic e ó w o g ó ln o k s z ta łą c y c h .

(5)

T a b l . l SZKOŁY PODSTAWOWE WEDŁUG POWIATÓW W ROKU SZKOLNYM 1 9 7 3 / 7 4

4

WYSZCZEGÓLNIENIE

TT--- Szko­

ły

P o m ie sz c z e n ia

do n au czan ia Od­ j Ucz­

Nauczy c i e l e p e łn o - z a tr u d n i a n i razem 1

1

w tym

! Izb y

1

« k cyjne

d z ia ­ ły

n io ­ wie

WOJEWÓDZTWO

1158

14821 11280 16984 473454 17739

P o w ia ty .

M.Będzin

11

199 141 166 4744

202

P .B ę d z in 41 514

381

505

13002

557

M .B ie lsk o -B ia ła 24

387 290

419

12761

483

P .B ie ls k o 43 1 494

368

603 15459 623

M.Bytom 37 623 489 679 21502 709

M.Chorzów 29 490 373 536 16045 564

M .Cieszyn

8 102

76 119 3098

122

P .C ie sz y n 55 537

1

417 612 14369 604

M. C zeladź 7 127 95

112

3459 131

M. Częstochowa 37 657 474 745 22477 887

P .C zęstochow a 70 647 499 765 16659 779

U.Dąbrowa G órnicza 16

255

188 203 6353 244

M .Gliwice 32

534

411 601 19675 675

P .G liw ic e 46 463 372 593 14099 563

M.Katowice 55 928 671 999 30716 1137

P.K łobuck 61

501

374 595 12735 590

P .L u b lin ie c 43 426 351 543 14079 503

M .% słow ice 11 174 133 190 5677 196

P.Myszków 40 348 255 420 8911 422

P .P szczy n a 33 330 257 431 12048 429

M.Ruda ś lą s k a 36 533 411 609 17676 571

M.Rybnik 14 208 161 255 7609 269

P .R ybnik 76

857

685 1102 30888 1092

M .Siemianowice ¿ 1 . 20

250

194 259 7433 277

M.Sosnowiec 25 448 324 479 13992 569

M. Ś w iętochłow ice 15 214 161 210 6111 206

P .T arn o w sk ie Góry 56 856 663 910 26192 931

M.Tychy 19 279 216 399 12262 424

P.Tychy 45 535 409 671 18736 682

P.W odzisław Ś lą s k i 59 724 565 956 27464 957

M.Zabrze 40 680 511 747 24466 760

M .Z aw iercie 9 133 1 91 149 4236 168

P .Z a w ie rc ie 45 368 | 274 402 8521 413

(6)

T a b l.2 ZBIORCZE SZKOŁY GMINNE W BOKU SZKOLNYM 1973/74

WYSZCZEGÓLNIENIE Szko­

ły

Pom iesz­

c z e n ia do nau­

c z a n ia

Oddzis ły

i Ucz­

n io ­ wie

Nauczy­

c i e l e p e łn o z a - tr u d n ie - n i

POLSKA 723 33799 40600 365838 39044

WOJEWÓDZTWO 54 2304 2731 67827 2754

P o w iaty ;

B ęd zin 3 94 99 2289 111

B ie ls k o - B ia ła 4 138 216 5696 223

C ie sz y n 4 174 265 6072 257

Częstochow a 3 615 256 6273 279

G liw ice 3 149 233 5390 211

K łobuck 3 83 115 2589 115

L u b lin ie c . 3 145 205 5370 195

Myszków 3 71 95 2300 105

P szczyna 6 170 276 7551 277

E ybnik 6 212 309 7700 296

T arnow skie Góry 7 164 229 5739 220

Tychy 2 76 116 3253 120

W odzisław ¡Ś ląski 3 65 112 2848 115

Z a w ie rc ie A 148 205 4757 230

(7)

T a b l. 3 OCZNICWIS WEIEJG KLAS W ZBIDRCZTCH SZKOŁACH 6

WYSZCZEGÓLNIENIE . Ogółem w k ia

I I I I I I

POLSKA 865838 97203 99799 101986

WOJBWÓDZOWO 67827 7806 8017 8300

Pow iatys

b ę d z in 2289 246 231 247 .

B ie ls k o - B ia ła 5696 689

712

712

C ieszyn 6072 712 738 857

Częstochowa 6273 697 758 770

G liw ice 5390 677 639 643

K łobuck 2589 268 287 280

L u b lin ie c 5370 649 665 673 '

Myszków 2300 233 235 276

P szczyna 7551 837 903 933

Rybnik 7700 840 906 980

T arnow skie Góry 5739 708 655 646

Tychy 3353 369 373 412

Wodzisław ś l ą s k i 2848 343 370 351

Z aw iercie 4757 538 545

520

GMIHNYCH W BOKD SZKOISIH 1973 /7 4

7

sac h

(

---

17

,

— _

V 1 " "'i

71 . V II V I I I

105735 112292 117039 118286 113498

8445 8707 8835 9131 8586

250

303 333 317 362

687 684 751 739 722

785 710 736 798 736

747 787 814 873 <127

690 708 721 678 534

306 335 357 362 594

669 696 745 688 585

296 313 275 339 333

956 1035 981 1027 879

958 1017 968 1068 963

751 750 752 760 717

411 399 407 443 439

392 344 364 374

310

547 626 631 665 685

(8)

T a b l. 4 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROKtJ SZKOLNYM 1973 m

WYSZCZEGÓL­

NIENIE

Ogółem D la n i e p r a ­ c u ją ­ cych

Spec­

j a l ­ ne

D la p ra c u ją c y c h

~ • ~ 11 razem wie­

cz o ro ­ we

k o re s ­ ponden­

c y jn e

Szkoły

P o ls k a 1236 877 6 353 302

Województwo 126 97 1 28 23

P o ls k a = 100 1 0 ,2 1 1 ,1 1 6 ,7 7 ,9 7 ,6

51 5 9 ,8

Uczniowie

P o lsk a 638444 469497 585 168362 122697

Województwo 61176 47865 164 13147 9551

P o ls k a = 1 0 0 9 ,6 1 0,2 2 8 ,0 7 ,8 . 7 ,8

A bsolw enci a

P o ls k a .124653 94456 113 30084 23142

Województwo 12086 9690 39 2357 1969

P o ls k a = 100 9 ,7 1 0 ,3 3 4 ,5 7 ,8 8 ,5

a - A bsolw enci łą c z n ie z egzaminami poprawkowymi z roku s z k o ln e ­ go 1972/73.

(9)

ś T a b l. 5 WYNIKI KLASYFIKACJI W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

DLA NIE PRACUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM

1972

/ 73

WYSZCZEGÓLNIENIE

U czniow ie

w koń­

cu ro k u s z k o l­

nego

promowa­

n i z uw zględ­

n ien iem wyników egzam i­

nów po­

prawko­

wych .

pozo­

s ta w ię n i w t e j s a mej k l a s i e

promowa­

n i z uw zględ­

nien iem wyników egzam ir nów po­

prawko­

wych

pozo­

sta w ię n i w t e j s a ­ mej k l a s i e

w lic z b a c h bezw zględ­

nych

w ods<stk a c h

POLSKA 441591 419989 21602 9 5 ,1 4 ,9

k la s y * I 127754 120354 7400 9 4 ,2 5 ,8

I I 119109 111309 7800 9 3 ,5 6 ,5

I I I 101601 96703 4898 95 ,2 4 ,8

IV 93127 91623 1504 98,4 1 ,6

WOJEWÓDZTWO 45095 43209 1886 9 5 ,8 4 ,2

k la s y : I 13207 12538 669 9 4 ,9 5 ,1

I I 12104 11441 663 9 4 ,5 5 ,5

I I I 10192 9783 409 9 6 ,0 4 ,0

IV 9592 9447 145 9 8 ,5 1 .5

(10)

1 0

T a b l . 6 SZKOŁY, IZBY, ODDZIAŁY, NAUCZYCIELE, I UCZNIOWIE W LICE SZKOLNYM

WYSZCZEGÓIHIENIE 0 - ogółem

U - m ia sta W - wleć

S zk o ły

Pom ies i---1

z c z e n ia do n a u c z a n ia

ogółem

w ty a iz b y le k c y j ne

pracow n ie p rz e d ­ m ioto­

we

s a le gimns s ty c z ne

POLSKA 0 877 15783 9421 5550 812

U 811 15017 8950 5305 762

W . 66 766 471 245 50

WOJEWÓDZTWO 0 97 1749 1087 570 92

u 94 1715 1065 561 89

w 3 34 22 9 3

P o w iaty i

B .B ęd zln M 3 51 29 19 3

B ędzin K 2 24 16 6 2

U .B le l8 k o -B ia ła U 4 65 43 19 3

B ie ls k o - B ia ła U 1 16 10 5 1

M.Bytom u 5 93 55 33 5

U.Chorzów M 4 79 53 22 4

U .C ieszy n M 2 34 17 15 2

C ieszy n U 1 10 7 3

U .C z e la d i M 1 20 14 5 1

U .Częstochow a M 9 166 112 46 8

Częstochowa W 3 34 22 9 3

11.Dąbrowa G ó rn icza U 3 54 37 14 3

M.G liw ice u 6 106 69 32 5

G liw ice u 1 18 14 3 1

U.K atow ice u 10 180 110 61 9

Kłobuck u 2 35 22 11 2

L u b lin ie c u 2 35 23 10 2

M. Mysłowice M 1 31 19 11 1

Myszków U 3 38 19 17 2

P szczyna M 1 21 16 4 1

M.Ruda ś lą s k a M 3 51 20 28 3

M.Rybnik U 2 44 28 14 2

Rybnik U 3 47 30 14 3

H .Slem ianow ice ś l . M 2 27 16 9 2

M,Sosnow iec M 5 95 66 24 5

M.Ś w ięto ch ło w ice M 1 19 13 5 1

T janow skie Góry 11 4 81 54 23 4

M .Tychy M 2 50 25 22 3

Tychy 11 2 40 26 12 2

W odzisław ś l ą s k i M 2 45 19 24 2

M.Zabrze U 4 90 51 35 4

H .Z a w ie rc ie H 2 36 23 11 2

Z a w ie rc ie M 1 14 9 4 1

ACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA NIE PRACUJĄCYCH TO POWIATÓW W ROKU

1973 / 74 ______________________ _

---

r

O ddziały

" “T Nauczy­

c i e l e . p e łn o -

z a tr u d - n i e n i

L ic z b a uczniów n a t U cznio­

wie

pom iesz­

c z e n ia do nau­

c z a n ia

i o d d z ia ł

nauczy­

c i e l a p e łn o z a r

tr u d n l o - nsgo

13324

22702

469497 2 9 ,7 35 ,2 2 0 ,7

12741 21772 450018 3 0 ,0 3 5 ,3 2 0 ,7

583 930 19479 2 5 ,4 33,4 2 0 ,9

1324 2230 47865 27,4 36,2 2 1 ,5

1300 2188 47077 2 7 ,5 36,2 2 1 ,3

24 42 788 2 3 ,2

32,8

1 8 ,8

33 61 1208 2 3 ,7 36 ,6 1 9 ,8

16 28 574 2 3 ,9 3 5 ,9 2 0 ,5

63 119 2327 3 5 ,8 1 9 ,6

15 28 579 3 6,2 3 8 ,6 2 0 ,7

63 121 2291 2 4 ,6 1 8 ,9

54 93 1954 2 0 ,9 . 3 6 ,2 2 1 ,0

23 39 854 2 5 ,1 2 1 ,9

8 15 276 2 7 ,6 34 ,5 18,4

8 15 287 14,4 3 5 ,9 1 9 ,1

156 261 5261 3 1 ,7 • 3 3 ,7 2 0 ,2

24 42 788 2 3 ,2 32 ,8 1 8 ,8

36 65 1363 2 5 ,2 3 7 ,9 2 1 ,0

83 137 3182 3 0 ,0 3 8 ,5 2 3 ,2

14 20 480 2 6 ,7 34,3 2 4 ,0

138 243 4959 2 7 ,6 3 5 ,9 20 ,4

23 33 855 2 4 ,4 37,2 2 5 ,9

23 36 852 2 4 ,3 3 7 ,0 2 3 ,7

19 34 712 2 3 ,0 37*2 2 0 ,9

31 45 1114 2 9 ,3 3 5 ,9 2 4 ,8

16 26 587 2 8 ,0 36 ,7 2 2 ,6

39 59 1448 28 ,4 37 ,1 2 4 ,5

39 52 1367 3 1 ,1 35’ i 2 6 ,3

44 62 1404 2 9 ,9 3 1 ,9 2 2 ,6

16 29 599 2 2 ,2 37,4 2 0 ,7

67 129 2448 2 5 ,8 3 6 ,5 1 9 ,0

15 27 537 2 8 ,3 3 5 ,8 1 9 ,0

56 92 2173 2 6 ,8 38,8 2 3 ,6

34 67 1252 2 5 ,0 36 ,8 1 8 ,7

32 48 1179 2 9 ,5 36 ,8 2 4 ,6

39 60 1353 3 0 ,1 3 4 ,7 2 2 ,6

57 80 2143 2 3 ,8 37 ,6 2 6 ,8

30 52 1116 3 1 ,0 37,2 21 ,5

10 12 343 2 4 ,5 3 4 ,3 2 8 ,6

(11)

Drak ZD5 OP Kałowie* io m .4 2 I 74 - "Jfc h6

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :