• Nie Znaleziono Wyników

Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Policach dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

2. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem naboru ogłoszonym przez Kuratora Oświaty w Szczecinie.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

GIMNAZJUM

5. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego oraz oryginałów dyplomów potwierdzających osiągnięcia w konkursach i olimpiadach językowych.

6. Procedura naboru dla kandydatów z terenu Gminy Police jest przeprowadzana zgodnie z porozumieniem z Gminą Police. Dla kandydatów z Gminy Police przygotowano 40 miejsc. Dla kandydatów z terenu innych gmin ilość miejsc nie jest ograniczona.

7. Do Gimnazjum Nr 6 Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół zostaną przyjęci uczniowie, którzy otrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz otrzymają największą liczbę punktów, składających się z:

a) do 20 punktów za sprawdzian uzdolnień kierunkowych – językowych (oraz dodatkowo prób sprawności fizycznej kandydatów do SMS ,,Police”), przeprowadzonych w dniach 16 - 31 maja 2016r. – uczeń spełnia kryteria przyjęcia do klasy dwujęzycznej, jeśli uzyska co najmniej 60% punktów z testu sprawdzającego,

b) do 40 punktów za wyniki sprawdzianu zewnętrznego, o którym mowa w art. 20h ust.6 pkt i art. 20i ust. 2 pkt 1 ustawy – wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2,

c) 5 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

(2)

2

d) do 13 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,

e) 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

10. Lista kandydatów przyjętych do Gimnazjum Nr 6 może zawierać listę rezerwową.

Ostateczna lista przyjętych do Gimnazjum Nr 6 zostanie ogłoszona po złożeniu przez kandydatów oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego.

11. Dopuszcza się prowadzenie rekrutacji uzupełniającej do 08 sierpnia 2016r.

12. Szczegółowy terminarz prac ogłasza komisja rekrutacyjna.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

13. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Policach:

Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi, Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

14. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum oraz szkoły zawodowej są zobowiązani złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy. W przypadku braku stosownych zaświadczeń mogą zostać wpisani na listę uczniów Zespołu Szkół warunkowo. Kandydaci przyjęci warunkowo obowiązani są uzupełnić dokumenty do dnia 13 lipca 2016r. Braki w dokumentacji po w/w terminie spowodują skreślenie z listy uczniów przyjętych do Zespołu Szkół.

15. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez organ orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

16. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem klasy dwujęzycznej, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, klasy o profilu piłka nożna oraz szkół zawodowych, dla których zasady przyjęcia określone są w punktach 21 d) – 21 h) ) decydować będą wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz stopnie na świadectwie ukończenia gimnazjum.

(3)

3

17. Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:

a) do 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego:

- wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych mnoży się przez 0,2 - wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie

podstawowym mnoży się przez 0,08,

- wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.

b) do 80 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, geografii (UWAGA!

do klasy pierwszej Technikum Zawodowego w zawodzie technik technologii chemicznej – chemii zamiast geografii), języka obcego nowożytnego (wybór w zależności od tego z którego przedmiotu jest wyższa ocena na świadectwie) uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

stopnie punkty

celujący 20

bardzo dobry 16

dobry 12

dostateczny 8

dopuszczający 2

c) do 13 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,

d) 5 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

e) 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

18. Do 20 punktów otrzymają kandydaci do klas dwujęzycznych za sprawdzian zdolności kierunkowych, kandydaci do SMS „Police” oraz kandydaci do klasy o profilu piłka nożna za próby sprawności fizycznej.

19. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

20. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

(4)

4

21. Wprowadza się następujące kryteria dodatkowe, których spełnienie jest warunkiem przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych:

a) Minimalna liczba punktów, z którą można się ubiegać o przyjęcie do Technikum Zawodowego w zawodzie technik technologii chemicznej w Zespole Szkół wynosi 90 punktów.

b) Komisja rekrutacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu wiedzy i umiejętności w przypadku kandydatów do klas dwujęzycznych. Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności z języka angielskiego i języka niemieckiego opracowują nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Uczeń spełnia kryteria przyjęcia do klasy dwujęzycznej, jeśli uzyska co najmniej 60% punktów z testu sprawdzającego. Treść testów sprawdzających jest utajniona do momentu ich rozpoczęcia.

c) Kandydaci do klas: wojskowej, pożarniczej i policyjnej dołączają zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza rodzinnego, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych.

d) Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani będą na podstawie ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym oceny zachowania, oraz wyników egzaminu gimnazjalnego.

e) Przyjęcie kandydatów do pierwszej klasy wielozawodowej Zasadniczej Szkoły odbywa się w porozumieniu z Komendą Środowiskową OHP.

f) Przyjęcie kandydatów do pierwszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego odbywa się w porozumieniu z trenerem prowadzącym szkolenie sportowe na podstawie wyników testów sprawnościowych, przeprowadzonych w dniach 16 - 31 maja 2016r..

g) Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy piłkarskiej będzie próba sprawnościowa, która odbędzie się w dniach 16 - 31 maja 2016r. (wymagana będzie zgoda rodziców i karta zdrowia).

h) Do oddziału klasy pierwszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego i klasy o profilu piłka nożna przyjmowani są kandydaci, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału Szkoły Mistrzostwa Sportowego;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w szkole.

i) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 21 h), niż liczba wolnych miejsc w oddziale, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 21 h) pkt. 3).

(5)

5

j) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Mistrzostwa Sportowego i klasy o profilu piłka nożna, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego i wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych: biologii i języka obcego nowożytnego nauczanego w gimnazjum na poziomie III.1;

2) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

22. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

i. wielodzietność rodziny kandydata;

ii. niepełnosprawność kandydata;

iii. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

iv. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

v. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

vi. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

vii. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

23. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem tych o których mowa w ust. 21 c) i 21 h), w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

24. Dopuszcza się prowadzenie rekrutacji uzupełniającej do 18 sierpnia 2016r.

(6)

6

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

25. O przyjęcie do klasy pierwszej policealnego studium zawodowego mogą ubiegać się absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej lub średniej.

26. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy policealnego studium zawodowego są zobowiązani złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy oraz kserokopię prawa jazdy kat. B.

27. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.

25 i 26, niż liczba wolnych miejsc w policealnym studium zawodowym w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

i. wielodzietność rodziny kandydata;

ii. niepełnosprawność kandydata;

iii. niepełnosprawność dziecka kandydata;

iv. niepełnosprawność innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę;

v. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

28. Kryteria, o których mowa w ust. 27, mają jednakową wartość.

29. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

30. Dopuszcza się prowadzenie rekrutacji uzupełniającej do 25 sierpnia 2016r.

UWAGI KOŃCOWE

31. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Policach, którzy ukończyli 18 lat lub na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub średniej mają naganną ocenę zachowania, mogą nie zostać przyjęci.

32. Kandydaci, którzy wcześniej zostali skreśleni z listy uczniów lub słuchaczy Zespołu Szkół z dowolnych przyczyn, mogą nie być ponownie przyjęci.

33. O powstaniu klasy po rekrutacji, decyduje dyrektor szkoły (za zgodą organu prowadzącego) na podstawie liczby kandydatów.

Cytaty

Powiązane dokumenty

pedagogicznej. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga

Celem ogólnym doradztwa zawodowego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu.. Do Gimnazjum przyjmowani są absolwenci

1) planuje i prowadzi zajęcia otwarte np. lekcje, koła zainteresowań, warsztaty, konferencje; omawia zajęcia otwarte i przedstawia wnioski do dalszej pracy.. wnioski do dalszej

Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimna-

Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o

5) wchodzi w porozumienie z Radą Rodziców celem uchwalenia przez nią programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Podjęcie uchwały dotyczącej skreślenia z listy

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na