Działalność biur projektowych województwa katowickiego w latach 1976-1978

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H .

>

P O U F N E Egz. nr Z ) Done wstępne mogq ulec zmianie

DZIAŁALNOŚĆ BIUR PROJEKTÓW WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W LATACH 1 9 7 6 - 1 9 7 8

Katowice

Л

1979

(2)

SPIS TREŚCI \

=========== T a b i.

I

S t r .

Uwagi o g ó ln e .

SPIS T/iBLIC N

P r z e c i ę t n e z a t r u d n i e n i e w b iu r a c h p ro je k tó w ... 1

' : N

B iu ra p ro je k tó w wg l i c z b y z a tr u d n io n y c h ...2

I

P ra co w n ic y p r z y j ę c i i z w o ln ie n i z p r a c y w b i u r a c h p ro je k tó w ... 3

P ro d u k c ja podstaw ow a g lo b a ln a 1 s p rz e d a n a w edług r o d z a j ó w ... 4

W ydajność p r a c y o ra z p r z e c i ę t n e p ł a c e w b i u r a c h p ro je k tó w ... 5

.

<

P ro d u k c ja podstaw owa "g lo b a ln a i s p rz e d a n a w u k ł a d z i e o rg a n iz a c y jn y m . . 6

P r z e c i ę t n e z a t r u d n i e n i e i w y d ajn o ść p r a c y w b i u r a c h p ro je k tó w . . . 7

Osobowy i bezosobow y fu n d u sz p ł a c o r a z p ł a c e m ie s ię c z n e n e t t o w b i u - . r a c h p r o j e k t ó w ... 8

У

Rych z a tru d n io n y ch w b iu ra ch projektów ... 9

1

O pracow ał O d d z ia ł I n w e s t y c j i , B udow nictw a, T r a n s p o r tu o r a z G o sp o d a rk i T erenow ej

(3)

UWAGI 0GÖ1NE

In fo rm a c je s t a t y s t y c z n e z a w a rte w n i n i e j s z e j p u b l i k a c j i d o ty c z ą b i u r p ro je k tó w o ra z sa m o d z ie ln y c h p ra c o w n i p ro je k to w y c h d z i a ł a j ą c y c h na z a s a d a c h p e łn e g o w ew nętrznego ro z ra c h u n k u z a lic z o n y c h w NPSG do d z i a ł u "B udow nictw o", m ających s i e d z i -

\ bę na t e r e n i e województwa k a t o l i c k i e g o .

P rezentow ane, dane d o ty c z ą p r o d u k c j i , z a t r u d n i e n i a i osobowego fu n d u sz u p ł a c 1 w państw ow ych i s p ó łd z i e lc z y c h b i u r p ro je k tó w w l a t a c h 1 9 7 6 -1 9 7 8 , a ź ró d łe m danych

s ą In form acje z a w a rte w ro c z n y c h s p ra w o z d a n ia c h B -3 0 .

P ro d u k c ją

P ro d u k c ja podstawowa b i u r p ro je k tó w p o le g a n a :

- wykonywaniu z a ło ż e ń te c h n ic z n o -e k o n o m ic z n y c h i n w e s t y c j i l u b i c h c z ę ś c i

- wykonywaniu p ro je k tó w te c h n ic z n y c h i n w e s t y c j i * m o d e r n i z a c ji lu b rem o n tu obiektów budow lanych

- wykonywaniu opracow ań zw iązan y ch z a d a p t a c j ą p ro je k tó w - spraw ow aniu n a d z o ru a u to r s k ie g o

- wykonywaniu p ra c s t u d i a l n y c h „

- wykonywaniu u s łu g z le c o n y c h o d d z i e l n i e j a k ; spraw ow anie n a d z o ru i n w e s to r s k ie g o , opracow yw anie p r o to ty p ó w , wydawanie o p i n i i i e k s p e r t y z , w e r y f i k a c ja obcych p ro je k tó w k o m p le ta c ja d o s ta w , p e ł n i e n i e f u n k c j i g e n e ra ln e g o r e a l i z a t o r a i n w e s t y c j i i t p .

P ro d u k c ją uornodniс za p o le g a na s p o r z ą d z a n iu dodatkow ych o d b ite k in d y w id u a ln y c h p ro je k tó w lu b m aszynopisów o z ę ś c i k o s z to ry s o w e j na o d d z ie ln e zam ów ienia / n i e w ram ach p r o j e k t u / o ra z o d b ite k p ro je k tó w typow ych i p o w ta r z a ln y c h . —

M iern ik am i p r o d u k c j i wykonywanej w ram ach d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y jn e j j e s t p r o ­

d u k c ja g lo b a ln a s p r z e d a n a . ^

P ro d u k c ja g lo b a ln a s ta n o w i sumę p r o d u k c j i s p r z e d a n e j w o k r e s i e spraw ozdaw czym .oraz w a r to ś ć r ó ż n i c y etanów r o b ó t w to k u na k o n ie c 1 Па p o c z ą te k o k r e s u ąpraw ozdaw czego.

P ro d u k c ją s p rz e d a n a e ta n o w i w a r to ś ć w ykonanych s i ł a m i W łasnymi o r a z z a fa k tu ro w a n y c h p r a c p r o je k to w y c h , n a k t ó r e w y staw io n o f a k t u r y .

Produkcja podstawowa g lo b a ln a i sprzedana b iu r projek tów podana j e s t w cenach b ie ż ą ­

c y c h . i-

Z a tru d n ien ie ,

Dane o z a t r u d n i e n i u o b e jm u ją pracow ników p e łn o z a tr u d n io n y c h i n i e p e ł n o z a ­ tr u d n io n y c h / b e z u c z n ió w / po u p rze d n im p r z e l i c z e n i u osób n ie p e łn o z a tr u d n io n y o h na p e ł ­ ne e t a t y .

/ ' f

Do pracow ników p r z y j ę t y c h do p ra c y z a l i c z a s i ę poza pracow nikam i nowo- p r z y j ę t y m i , z xk tó ry m i z a k ła d p r a c y z a w a rł umcwę o p r a c ę , ró w n ie ż k o b ie ty p o w ra c a ją c e do p ro cy z b e z p ła tn e g o u r lo p u m a c ie r z y ń s k ie g o .

Do pracow ników zw o ln io n y ch z p r a c y z a l i c z a s i ę m iędzy innym i pracow ników z w o ln io n y ch p r z e z ,z a k ła d p r a c y , pracow ników z w a ln ia ją c y c h s i ę . na w ła s n ą p r o ś b ę , zwol­

n io n y c h za obopólnym porozum ieniem pracow ników , k tó r z y sam ow olnie o p u ś c i l i p r a c ę ,

(4)

pracow ników k tó r z y p r z e s t a l i pracow ać w zw iązku z p r z e j ś c i e m na e m e ry tu rę o ra z pracow n i c e , k t ó r e o trz y m a ły b e z p ła tn y u r lo p m a c ie r z y ń s k i.

Do pracow ników p r z y j ę t y c h i z w o ln io n y c h z p r a c y z a l i c z a s i ę ró w n ie ż pracow ­ ników p r z e n ie s io n y c h służbow o w ram ach j e d n o s t k i spraw ozdaw czej na t e r e n in n e g o mia­

s t a . Do zw o ln io n y c h z p r a c y z a l i c z a s i ę ró w n ież ze względów e w id e n c y jn y c h - p ra c o w n i­

ków z m a rły c h .

W spółczynnik z w o ln ie ń i p r z y ję ć o b lic z o n o ja k o s to s u n e k l i c ź b y zw o ln ie ń i p r z y ję ć dq s ta n u z a t r u d n i e n i a w o s ta t n im d n iu roboczym ro k u p o p r z e d n ie g o .

i W ydajność p ra c y

Dane o w y d a jn o ś c i p r a o y w y r a ż a ją s to s u n e k w i e lk o ś c i p r o d u k c j i do nakładów p r a ­ c y . Do o b l i c z e n i a w y d a jn o ś c i p r a c y p r z y j ę t o m i e r n i k i :

- w a r to ś ć p b o d u k c ji podstaw ow ej g l o b a l n e j p r z y p a d a ją c e j na 1 z a tru d n io n e g o - w a rto ś ć p r o d u k c j i podstaw ow ej s p r z e d a n e j p r z y p a d a ją c e j na 1 z a tr u d n io n e g o

b e z p o ś r e d n io p r z y p r o je k to w a n iu '

Osobowy, f u n d u s z p ła c

, I n f o r m a c je o w y n a g ro d z e n ia c h za p r a c ę o b e jm u ją w y n ag ro d zen ia pracow ników za­

tr u d n io n y c h w b i u r a c h p r o je k tó w . Dane t e d o ty c z ą ró w n ież pracow ników oddelegow anych poza g r a n i c e k r a j u . Osobowy f u n d u s z p ł a c o b e jm u je w s z e lk ie w y p ła ty p i e n i ę ż n e n e t t o i ś w ia d c z e n ie w n a tu r z e za p r a c ę s t a ł ą lu b sezonow ą pracow ników dokonane l u b n a le ż n e z t y tu łu " w ykonanej p r z e z n i c h p r a c y i w y n ik a ją c e z umowy o p r a c ę o ra z umowy o n aukę zawodu lu b p r z y u c z e n ia do o k r e ś l o n e j p r a o y .

Osobowy fu n d u s z p ł a c o b e jm u je :

- w y n a g ro d z en ia w y n ik a ją c e - z podstaw ow ych z a s a d w y n a g ra d z a n ia

- w y n a g ro d z en ia za dodatkow e c z y n n o ś c i wykonywane w ram ach s to s u n k u p r a o y , a n i e o b j ę t e podstawowymi z a sa d a m i w y n a g ra d z a n ia /

- w y n a g ro d z en ia za c z a s niew ykonyw ania p ra c y

- dodatkow e ś w ia d c z e n ia p i e n i ę ż n e b ąd ź w a r to ś ć św ia d c z e ń w n a tu r z e

- ś w ia d c z e n ia p ie n ię ż n e z u b e z p ie c z e n ia s p o łę c z n e g o o ra z ś w ia d c z e n ia z t y t u ż u wypad­

ków p r z y p r a o y i c h o ró b zawodowych f

- w y n a g ro d z en ia i odszkodow ania p r^e d u g iją o e pracow nikom w p rzy p a d k u r o z w ią z a n ia umowy

\ o p r a c ę

- odpraw y p rz y p r z e j ś c i u na e m e r y t u r ę ',

I n fo r m a c je o osobowym fu n d u sz u p ł a c n i e o b e jm u ją w ynagrodzeń u c z n ió w . Bezosobowy fu n d u s z P ła cf

Do bezosobow ego fu n d u s z u p ł a c z a l i c z a s i ę w y n a g ro d z en ia z t y t u ł u umów z l e ­ c e n ia lu b umów o d z i e ł o , p o le g a ją c y c h g łó w n ie na o s o b l s t ę j p r a c y , d la k t ó r e j wykona­

n ia ze w zględu na j e j d o ra ź n y c h a r a k t e r n ie j e s t p r z e w id z ia n e w p l a n i e j e d n o s t k i g o s­

p o d a r k i u s p o łe c z n io n e j , z a t r u d n i e n i e pracowników o r a z in n e w y p ła ty na r z e c z pracow ­ ników obcych lu b in n y c h osób n i e b ę d ą cy c h p ra c o w n ik a m i.

Do b e z o so b o w e g o .fu n d u sz u p ła c z a l i c z a s i ę w s z c z e g ó l n o ś c i : - w y n a g ro d z en ia za u s ł u g i załadunkow e 1 wyładunkowe o ra z za t r a n s p o r t - w y n a g ro d z en ia za d robne r o b o t y , fem onty p o m ie sz cz e ń i napraw s p r z ę t u

- w y n a g ro d z en ia za p r a c e zw iązane z opracow aniem , o cen ą lu b r e a l i z a c j ą p ro je k tó w r a c j o n a l i z a t o r s k i c h o ra z za p o p u la r y z a c ję w y n a la z c z o ś c i i p o s tę p u te c h n ic z n e g o .

* Do bezosobow ego fu n d u sz u p ł a c n i e z a l i c z a s i ę n a l e ż n o ś c i , od k tó ry c h po­

b ie r a n y j e s t p o d a te k dochodow y, obrotow y lu b g ru n to w y .

(

(5)

WYSZCZEGÓLNIENIE

1976

' " " -i 1977

i 9 ? d

wykonanie 1976=100

L ic z b a b i u r p ro je k tó w 37 37 36 9 7 ,3

P r z e c i ę t n e z a t r u d n i e n i e ogółem 17914 18294 18443 1 0 3 ,0 w tymi p ra c o w n ic y z a t r u d n i e n i b e z p o ś r e d n io

p r z y p r o je k to w a n iu

\ 12977 • 13285 13346 1 0 2 ,8

T a b i.2 BIURA PROJEKTÓW WEDŁUG LICZBY ZATRUDNIONYCH

B iura projektów ' o p r z e c ię t n e j l i c z b i e zatru d n io n y ch LATA

razem 50 i

mniej 5 1 -

100 1 0 1 -

200 2 0 1 -

500 501-

1000 1001 i w ię c e j

/ LICZBA BIUR PROJEKTÓW

1976 37 3 1 4 19 8 2

19 77 37 2 2 4 21 5 3

1978 36 2 1 4 21 5 3

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W OSOBACH

1976 17914 93 94 663 6127 .5828

1977 18294 79 150 693 7403 3978 .

1978 18443 75 8 b . 732 7586 3945

5109

Т аЫ .З PRACOWNICY PRZYJĘCI I ZWOLNIENI Z PRACY W BIURACH PROJEKTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE 1976 1977 1978

Pracow nicy p r z y j ę c i ogółem

w tym z a tr u d n ie n i b e z p o śr e d n io p rzy p r o je ­ / 3526 2690 3135

ktowaniu 2408 1623 2094

W spółczynnik p r z y ję ć ogółem

w tym za tru d n ion ych b e z p o śr e d n io p rzy p r o je ­

1 9 ,4 1 4 ,1 1 6 ,3

ktowaniu 1 7 ,7 1 1 .9 1 5 ,4

Pracow nicy z w o ln ie n i ogółem 3172 2368 2888

w tym z a tr u d n ie n i b e z p o śr ed n io p rzy p r o je k to ­

waniu ' 2371 1514 1873

W spółczynnik zw o ln ień ogółęm 1 7 ,5 1 2 ,4 1 5 ,0

w tym zatru d n ion ych b e z p o śr e d n io p rzy \

1 7 ,4 1 1 .1 1 3 ,7

p rojek tow an iu

У

(6)

Т а Ы .4 PRODUKCJA PODSTAWOWA GLOBALNA I SPRZEDANA WEDŁUG RODZAJÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE 1976 1 1977 1978 1976 1977 ' 1978

' w t y s i ą c a c h z ł o t y c h w o d se tk a c h

P ro d u k c ja podstawowa g lo ­

b a ln a 3452135 3810626 4085078 X X X

P ro d u k c ja podstawowa

s p rz e d a n a 3466709 3786490 ■ 4085757 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

w tym d o k u m en ta cja d la

i n w e s t y c j i 2705335 2870658 3120848 7 8 ,0 7 5 ,8 7 6 ,4

, dok u m en tacja k a p i­

t a l n y c h remontów 122282 102563 129659 3 ,5 2 ,7 3 ,2

p r o j e k t y typowe 26614 31126 37412 0 ,8 - 0 ,8 0 ,9

p r a c e p ro je k to w e

na e ls p o r t 173788 241364 208294 5*0 6 ,4 5 ,1

T a b i . 5 WYDAJNOŚĆ PRACY ORAZ PRZECIĘTNE PLACE W BIURACH PROJEKTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE J e d n . 1976 1977 - 1978

m iary w ykonanie 1976=100

W ydajność p ra o y m ierzo n a w a r to ­ ś c i ą .p r o d u k c ji podstaw ow ej g lo ­

b a l n e j na 1 z a tru d n io n e g o ogółem t y s . z ł

/

1 9 2 ,7 2 0 8 ,3 2 2 1 ,5 1 1 4 ,9

W ydajność p r a c y m ierzo n a w a r to ­ ś c i ą p r o d u k c ji podstaw ow ej s p r z e ­ d a n e j na 1 z a tr u d n io n e g o b ezpo­

ś r e d n i o p rz y p r o je k to w a n iu t y s . z ł 2 6 7 ,1 2 8 5 ,0 3 0 6 ,1 1 1 4 ,6

P r z e c i ę t n a p ł a c a m ie s ię c z n a n e t t o

na 1 z a tr u d n io n e g o ogółem z ł 6614 7050 7371 1 1 1 ,4

P r z e c i ę t n a p ła c a m ie s ię c z n a n e t t o 1 z a tr u d n io n e g o b e z p o ś r e d n io

p rz y p r o je k to w a n iu z ł 7385 7825

, 1

8142 1 1 0 ,3

(7)

,

W artość W artość г W tym

WYSZCZEGÓLNIENIE p r o d u k c ji

p o d staw o ­ wej у l o ­ be l n e j

p r o d u k c ji podstaw o­

wej s p r z e d a n e j

dokumen­

t a c j a d la i n ­ w e s ty ­ c j i

dokumen­

tn o j* i d l a k a p i t a l n y c h remontów

p r o j e ­ k ty t y p o - . we

p r e c e p r o j e ­ ktowe na e k s p o r t w t y s i ą c a c h z ło ty c h

OGÓŁEM > 1976

1977 1978

3452135 3810626 4085078

3406709 3786490 4085757

2705335 2670658 3120648

122282 102563 129659

26614 31126 37412

173788 241364 208294 PLAN CENTRALNY OGÓŁEM 1976

19771978

3I 29458 3477781 371923I

3147704 3454863 3718960

2523518 2681069 2887314

83464 60042 99257

26358 30889 34933

173788 241364 208294 ' MINISTERSTWO GÓRNICTWA

Kom binat Budownictwa Węglowego "Fobu d " .Z a k ła d Studiów 1 P ro je k tó w P rz e m ysłu Węgłówe y ö "P ro g o r"

K atow ice

1976 19771978

36928 48531 6O9 IO

37531 47 5 1 З 6 I 259

27319 34367 49961

211 306

m m

1040 1657 Główne B iu ro S tudiów i

P ro je k tó w P r z e r ó b k i Wę­

g l a "Se pa r e t o r "К- o e

1976 19771978

186158 184700 198948

179651 180232 194205

143383 116124 143852

584 1044 6971

8072 3000 5100

8044

SSt

Główne B iu ro S tudiów 1 P ro je k tó w G ó m io zy o h K atow ice

1976 19771978

561293 6IOO57 660979

562177 • 606949 663873

442969 470134 514491

6686 8533*

8503

11550 12448 19305

34526 58801 52207

MINISTERSTWO HUTNICTWA

.

B ih ro P io je k tó w Przem y­

s ł u H u tn io z e g o " B ip ro h u t"

G liw ic e ,

1976 19771978

485219 466447 5O34OI

519595 489463 517729

46250Q 454594 457805

11209 10198 35512

1778 1844 349

24019

• 2982 3985 B iu ro P ro je k tó w Przem y­

s ł u K oksochem icznego

" K o k s o p r o je k f Z a b r z e

1976 19771978

104959 107801 110460

109895 IO7434 1 1 8 4 9 0 '

95372 96425

112716

s

612 1300375

27017137 100 B iu ro P ro je k tó w Przemy­

s ł u M e ta li N ie ż e la z n y c h

"B ip ro m e t”K atow ice

1976 19771978

189446 182025 I 9973I

189823 165753 203479

125557 125282 120929

34000 591

17991316

15Ó0 2326 6865 B iu ro P ro je k tó w P r z e ­

m ysłu M a te ria łó w O gnio­

tr w a ły c h "Blprom og"

G liw ic e

1976 19771978

64081 62662 7035О

58802 63044 71905

33583 40429 49169

2076

65287073 -

/ 1 2 0 35 B iu ro S tudiów i P r o j e ­

któw U rz ą d ze ń H u tn ic z y c h

"Hut ma в zp r o j e k t "Ka t ow i c e 1976 19771978

35665 269408 3О3ООО

35266 253927 283068

30288 208336

245721

38

2900 20541 16242 . MINISTERSTWO PRZEMYSŁU

MASZYN CięŻHCH I ROLNI­

CZYCH

P r z e d s i ę b io r s tw o P r o je ­ k t owo-Te o h n o lo g i o zne Bu­

dowy Maszyn C ię ż k ic h

"P rozęm ak"G liw ioe

1976 19771978

*

39087 48989 45488

40109 45245 4729I

36291 37618 33669

2429 32135588

.

i

172 127

/

(8)

W artość

гл -rwrv/l П I f —

W artość

" T l W t r ł 11 l f —

W tym i '

WYSZCZEGÓLNIENIE

J J X U U . U I V

o j i pod­

staw o ­ wej g l o ­ b a l n e j

}J J L U U U t V

o j i pod­

staw ow ej s p r z e ­ d a n e j

dokumen­

t a c j a d l a i n ­ w e sty ­ c j i

dokumen­

t a c j a d la k a p i t a ln y o h remontów

f i ? * ty p o ­ we

- p ra p e p r o j e ­

ktowe na e k s p o r t w t y s i ą c a c h z ło ty c h ' ,

MINISTERSTV/O PRZEMYSŁU MASZYN CIĘŻKICH I ROLNI­

CZYCH

' -

P r z e d s i ę b io r s tw o P r o j e k t o ­ w ania i W yposażenia Z a k ła ­ dów Maszyn 1 A paratów 1976 E le k tr y c z n y c h " P ro m e l'' 1977

G liw ic e 1978

108447 98964 108585

102651 102381 108454

86 O5I 76038 72422

145 900 8739

-

-

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

B iu ro P ro je k tó w i R e a l i ­ z a c j i I n w e s t y c j i Przem y­

s ł u S y n te z y C hem icznej z

"Prosynchem " G liw ic e

1976 19771978

192676 190395 200218

194895 182059 203312

149587 120872

137925

41

! -

30902 I 5054 23766 B iu ro P ro je k tó w i R e a l i z a ­

c j i I n w e s t y c j i K o p a ln ic t­

wa Surowców Chem icznych

"B ip ro k o p " Chorzów*

1976 19781977

102466 105859 109370

89399 96990 104019

577IO 62266 64864

15 06 761 555

- 3919

1502 1725 B iu ro S tu d ió w ,P ro je k tó w

i R e a l i z a c j i I n w e s t y c j i P rz e m y s łu N ie o r g a n ie z n e - g o "B ip ro k w ae "G liw io e

1976 197 7 1978

161434 178122 165574

155753 157521 157629

81940 68443

63709 77

129

388 43421

53350 48757 B iu ro P ro je k tó w P rz e m y s łu

Tworzyw i F a r b " P r o e rg "

G liw ic e

1976 19 77 1978

99811 91504 96066

104403 93О2 О 9 5 4 5 З

96784 81097

* 85965 : 2448

B iu ro P ro je k tó w i R e a l i ­ z a c j i I n w e s t y c j i " P o ll e n a 1 K atow ice

1976 '197 7 1978

116241217 16312

750 10022 I 7 O 5 5

10022533

16921 :

B iu ro P ro je k tó w P rz e m y słu 1976 A p a r a tu r y C hem icznej 1977

"M etalohem "G liw ioe 1978

20451 28929 41598

20017 28515 41118

842?

rd

- :

Z ak ład B a d a w c z o -P ro je k to - wy "E nergoohem "G liw ice 1976

19771978

72194 76410 76099

72073 74840 752IO

51317 47165 46986

46*6 4211 5909

-

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU M/i'JE RIA LOW

BUDOWIANYCH 1 . - i

B iu ro P ro je k tó w i Dostaw

C e n tra ln y c h P rz e m y słu Iz o -1 9 7 6 l a c j i B udow lanej 1977

" I z o l a o ja"K a t owioę 1978

34727 31628 33626

33128 ЗЗО13 3413I

19693 22853

24118 1718

- -

B iu ro P ro je k tó w G ospodar­

k i k o d n o -S o iek o w ej

“H ydrosan" G liw ic e

1976 1977 1978

57513 62227 66826

60444 62373 63940

56889 54415 55257

3620795 4796 B iu ro P ro je k tó w Budowni­

ctwa O g ó ln e g o "M ia sto - p r o j e k t " G liw ic e

1976 1977 1976

34679 52418 59568

44653 52964 58956

43458 522I 8 57527

50

10 515

-

(9)

WYSZCZEGÓLNIENIE

k a r t ość p ro d u k ­ c j i pod staw o­

w ej g lo b a ln e j

W artość p ro d u k ­ c j i pod­

staw ow ej s p r z e d a ­ n e j

W tym dokumen­

t a c j a d la i n ­ w e s t y c j i

dokumen-) t a c j a d la kapl t a l n y c h I rem ont ć

p r o j e - p r a c e k ty , p r o j e - ty p o - i ktowe we i na

: e k s p o r t w t y s i ą c a c h z ł o t y c h

т

B iu ro P ro je k tó w B u d o w n ic t- 1976 wa O g ó ln e g o " M ia s to p ro je k t" 1977

K atow ice 1978

B iu ro P ro je k tó w B u d ow niot- 1976 wa O g ó ln e g o " M ia a to p ro je k t" 1977

Nowe Tychy 1978

B iu ro P ro je k tó w O rg a n iz a ­ c j i i M e c h a n iz a c ji Robót B le k tro w n ia n y c h "Borm"

K atow ice

1976 19771978 B iu ro P ro je k tó w K o n s tru k ­

c j i M etalow ych i U rządzeń 1976 P rzem ysłow ych " M o s to s ta l" 1977

Z abrze 1978

G liw ic k ie B iu ro P ro je k tó w 1976 Budownictwa Przem ysłow ego 1977

G liw ic e 1978

B iu ro P ro je k tó w O rg a n iz a c j i ! 9 7 6 B udów "B iproorb"B ędzin 1977

1979 MINISTERSTWO ROLNICTWA

B iu ro P ro je k tó w B udow nict­

wa W ie js k ie g o K atow ice MINISTERSTWO KOMUNIKACJI PKP B iu ro P ro je k tó w K o le­

jow ych K atow ice

CENTRALNY ZWIĄZEK' SPÓŁ­

DZIELCZOŚCI PRACY

P ro je k to w a S p ó ł d z i e l n i a P ra c y "D o k u m en tacja"

K atow ice

CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW

"Społem " CZSS-Biuro P r o je ­ któw K atow ice

1976 19771978

1976 19771978

1976 19 77 1978

PLAN TERENOWY OGÓŁEM

70653 75851 80479

o i9 7 6 19781977

1976 19771978

70223 76779 82299 36738 36944 42070 43720 51310 51360

32052 33301 34696 76018 80268 83242 104270 99939 104096 41332 43395 50520

33081 36492 38143

55131 60440 61660

17004 16996

64328 80329 66 176

322677 332845 365847

33485 34481 35214 80078 83627 84380 105941 104585 105484 42289 44061 50890

33081 36492 38143

55999 59242 63644

17Ю 6 17004

61523 81614 86970

319005 331627 366797

67456 70104 78349 35622 42077 49939 31089 33237 34708 74194 69087 63592 91542 74717 95347 32046 31960 39122

26724 30511 32992

46203 58430 59622

15583 15057

53462 67558 72327

19015110 3258 122

68942?

9507 3698399

386 862

6433 12659 12780

181817 * 38818

189589 42521

233534 30402

1255303 62

256 237 2479

272

2289 13681 19161 12245 28176 9090

(10)

T a b i .6 - PRODUKCJA PODSTAWOWA GLOBALNA I SPRZEDANA BIUR PROJEKTÓW / d o k . / Wartość

пт»лН 11 Ir— Wartość птпН и Ir—

1 1 W tym

WYSZCZEGÓLNIENIE

JJi UUUft.

c j i pod­

stawo­

wej g l o ­ b a ln e j

UUUu c j i pod­

stawo­

wej sprzeda­

nej

dokumen­

t a c j a dla i n ­ w e s t y c j i

11 dokumen­

t a c j a d la kapi t a ln y e h remontów

p r o j e ­ kty ty p o ­ we

prace p r o j e ­ ktowe na ek sp o rt w t y s i ą c a c h s ło t y c h

MINISTERSTWO ADMINISTRA­

C JI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W ojewódzkie B iu ro P r o j e ­

któw K atow ice 1976 48743

t

49523 37535 11092 38

' * 1 1 1977 53565 55158 41122 10527 ,144

1978 54692 55693 44940 10261 —

W ojewódzkie B iu ro P ro ­

jek tó w Z abrze 1976 67067 67962 44046 22864

19 77 75Ю7 74760 46821 26516 - -

1978 81577 8 I 542 57235 19188

B iu ro P ro je k tó w Budow­

n ic tw a Komunalnego 1976 98228 92818 64133 145

K atow ice 1977 93466 95091 67154 - -

1978 101589 IO252I 89767

~ "

B iu ro P ro je k tó w S łu ż b y

Z drow ia K atow ice 1976 55309 З5237 29855 4717 218

1977 37914 36443 28214 5478 • 93 —

1978 39480 40670 34236 953 2479 —

P ra co w n ia P ro je k tó w Bu­

dow nictw a O gólnego Ka-

to w lq e 1976 6509 6525 6248 \

'

1977 6536 6536 6 2 /8 — - ,

1978 8450 8450 7356

' /

B iu ro P la n o w a n ia P r z e ­

s tr z e n n e g o K atow ice 1976 59054 59565

ę 1977 59503 58401 - - - —

1978 72848 7О6О2

W ojewódzkie B iu ro S tu ­ diów i P ro je k tó w P r z e ­ m ysłu E le k tro m a s z y n o ­ wego "E im asz"

G liw ic e 1976 7767 7375 9 -

1977 6954 7238 - r -

'

1978

0

7211

I -

7319

(11)

. ---

P r z e c i ę t n e z a t r u d n i e n i e Wydajności p ra c y

WYSZCZEGÓLNIENIE

)

ogółem

w tym p ra c o w n ic y z a t r u d n i e ­ n i b e zp o ­ ś r e d n i o p r z y p ro ­ je k to w a n iu

na 1 z a tr u d n io n e g o ogółem mie rz o n a w ar­

t o ś c i ą p r o d u k c j i g l o b a l n e j

' na 1 z a tru d n i«

nago b e z p o ś re

■ d n io p r z y p r o ­ je k to w a n iu m ie rzo n a w a r­

t o ś c i ą p ro d u k ­ c j i p o d staw o ­ wej s p r z e d a ­ n e j

' w osobach w z ło t y c h

OGÓŁEM 1976 17914 12977 192706 267143

1977 18294 . 13285 208299 285020

i ' 1978 18443 13346 j 221497 306141

PLAN CENTRALNY OGÓŁEM 1976 16137 11671 193931 V 269703

1977 16587 12035 209669 287068

1978 ; 16689 12072 222855 3 О8 О65

MINISTERSTWO GÓRNICTWA *

Kom binat Budownictwa Węglowego

"F a b u d "Z a k ła d S tudiów i P ro ­ 1976 212 156 174189 240583

jek tó w P rz e m y słu Węglowego 1977 256 191 189574 248759

" P ro g o r" K atow ice 1978 328 240 185701 255245

Główne B iu rę S tudiów i P r o j e ­ 1976 955 703 194929 255549

któw P r z e r ó b k i Węgla > 1977 940 702 196489 256740

" S e p a r a to r " K atow ice 1978 953 716 208760 271236

Główne B iu ro S tudiów i P r o je ­ 1976 2765 • 2074 202999 27IO59

któw G ó rnic zyoh K atow ice . 1977 2711 2088 225030 302265

1978 2755 2025 239920 327839

MINISTERSTWO HUTNICTWA

B iu ro P ro je k tó w Przem y s łu H u t- 1976 2344 1739 207004 298789

n ic z e g b " B i p r o h u f G l iw io e 1977 - 2038 1481 228875 З 30495

1978 2014 1472 249951 3517I 8

B iu ro P ro je k tó w P rz e m y słu 1976 542 402 193651 273570

307834

Koksochemio znego 1977 478 349 225525

" K o k s o p ro je k t" Z a b rz e 1978 487 364 226817 325522

B iu ro P ro je k tó w P rz e m y słu 1976 965 729 196317 260388

M e ta li N ie ż e la z n y c h " B ip ro m e t" 1977 841 618 216439 ЗОО571

K atow ice 1978 835 615 239199 330860

B iu ro P ro je k tó w P rz e m y słu 1976 333 • 231 192435 254554

M a te ria łó w O g n io trw a ły c h

" B ip ro p o g " G liw ic e 1977 327 226 191627 278956

1978 327 226 215138 318164

B iu ro S tudiów i P ro je k tó w 1976 218 184 164518 I 9177I

U rzP dzeń H u tn ic z y c h 1977 1242 909 216915 279348

" H u tm a s z p ro je k t”K atow ice 1978 1248 685 242788 319851

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MASZYN CięŻKICH I ROLNICZYCH

P r z e d s i ę b io r s tw o P ro je k tó w o - 1976 236 181 165622 221596

T e c h n o lo g ic z n e Budowy Maszyn 19 77 228 ' 176 214864 ,257074

C ię ż k ic h "P ro zęm ak "G liw ice 1976 225 172 202169 274948

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO

P r z e d s i ę b io r s tw o P ro je k to w a n ia

i Tfyposażania Zakładów Maszyn i 1976 565 446 I 9194I 23OI59

A paratów E l e k t r y с znyoh"P rom el" 1977 538 419 183948 244346

G liw ic e 1978 510 399 212912 27I 8 I 5

(12)

+

P r z e c i ę t n e z a t r u d n i e n i e W ydajność p ra c y

WYSZCZEGÖLNIENIE

1

ogółem

.

w tym p ra c o w n ic y za t r u d n i e - n i b e zp o ­ ś r e d n i o p r z y p r o ­ je k to w a ­ n i u

na 1 z a t r u d n io n eg o ogółem m ierzo n a w a r t o ś c i ą p r o d u k c j i p o dstaw o­

w ej g l o ­ b a ln e j

na 1 z a tr u d ­ n io n e g o bezp o ­ ś r e d n i o p rz y p r o je k to w a n iu m ierzo n a w ar­

t o ś c i ą p ro d u k c j i p o dstaw o­

w ej s p r z e d a n e j w o so b ach w z ło t y c h

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO B iu ro P ro je k tó w i R e a l i z a c j i

I n w e s t y c j i P rz e m y ślu S y n te z y 1976 973 546 198022 356950

Chem iezne j “P ro synche m" 1977 886 667 214893 272952

G liw ic e 1978 842 638 237789 318671

B iu r o P ro je k tó w i R e a l i z a c j i

I n w e s t y c j i K o p a ln ic tw a Surow­ 1976 439 264 233407 338632

ców Chemie zn y ch "B ip ro k o p " 1977 458 259 23113З 374479

Chorzów 1978 460 248 237761 41943I

B iu ro S tu d ió w ,P ro je k tó w i Rea­

l i z a c j i I n w e s t y c j i P rz e m y słu 1976 756 529 2 I 3537 294429 N ie o rg a n io z n e g o " B ip ro k w a s" 1977 773 517 230429 304683

G liw ic e 1978 805 542 205682 290828

B iu ro P ro je k tó w P rz e m y słu 1976 554 4 3 О 180164 242797

Tworzyw i F a r b " P r o e rg " 1977 473 347 193455 268069

G liw ic e 1978 468 349 205269 2 7 3 5 0 4,

B iu ro P ro je k tó w i R e a l i z a c j i 1976 10 8 I 217OO 9375О .

I n w e s t y c j i " P o lle n a " K a to w ic e 1977 N 60 46 193733 217870

1978 88 69 185364 247174

B iu ro P ro je k tó w P rz e m y słu 1976 119 87 171857 2 3 OO8 O

A p a r a tu r y C hem ioznej"M eta1 -

ohem" G liw ic e 1977 145 111 I 995IO 256892

1978 234 132 177769 3I I 5 OO* ’

Z a k ład B adaw czo -P ro jek to w y 1976 374 281 193032 256487

"Energochem " G liw ic e 1977 370 275 206514 272I 45

1978 360 265 211386 283811

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU- MATERIAŁÓW BUDOWLA­

NYCH

B iu ro P ro je k tó w 1 Dostaw. Ge­ 1976 183 125 189765

% 265024 n e r a ln y c h P rz e m y słu I z o l a c j i 1977 l b l 113 I 7474O 292I 5 O

B u d o w la n e j" Iz o la o ja " K -c e 1978 171 103 196643 331369

B iu ro P ro je k tó w G o sp o d a rk i 1976 305 215 188567 281134

W o d n o -ściekow ej"H ydrosan" 1977 298 207 2 O88I 5 , ЗО1319

G liw ic e 1978 293 203 228075 314975

B iu ro P ro je k tó w Budownictwa 1976 . 285 215 I 57470 207688 -

O g ó ln e g o " M ia s to p r o je k t" G li­ 1977 294 229 178293 231284

w ice 1978 318 248 186692 237726

B iu ro P ro je k tó w Budownictwa 1976 440 301 160575 233298

O g ó ln e g o " M ia a to p ro je k t" 1977 450 314 168558 244519

K atow ice 1978 450 319 178842 25799I

B iu ro P r o j e k t w Budownictwa 1976 229 160 160427 23О9 ОО

O g ó ln eg o "M iasto p ro jek t"N o w e 1977 239 170 176025 257176 .

Tychy 1978 267 197 I 92172 . 260711

f

(13)

. P r z e c i ę t n e z a t r u d n i e n i e W ydajność p ra o y

WYSZCZEGÓLNIENIE

, ' ; :

i

ogółem

w tym p ra c o w n ic y

z a t r u d n i e ­ n i b e z p o - ś r e d n i p p r z y p r o j e ­ k to w a n iu

na 1 z a t r u d n io n eg o ogółem m ierzo n a w a r t o ś c i ą p r o d u k c j i podstaw o­

w ej g l o ­ b a l n e j

-n a 1 z a tr u d ­ n io n e g o b e z - ś r e d n io p r z y p r o je k to w a n iu m ie rzo n a war­

t o ś c i ą p ro d u k c j i p o d s ta ­ wowej s p r z e ­ d a n e j

л w osobach w z ł o t y c h

B iu ro P ro je k tó w O r g a n iz a c ji 1976 178 133 180067 251766

i M e c h a n iz a c ji R obot E l e k t r o ­ 1977 172 123 193610 280333

wni anych"Borm u K atow ice 1978 170 123 204094 286293

B iu ro P ro je k tó w K o n s t r u k c j i

M etalow ych i U rząd zeń 1976 400 298 190045 268718

P rz e m y e lo w y c h " M o sto sta ł" 1977 406 304 197704 275089

Z abrze 1978 391 295 212895 286O34

G liw ic k ie B iu ro P ro je k tó w 1976 518 412 201293 257138

Budownictwa Przem ysłow ego 1977 491 388 203542 269549

G liw ic e 1978 482 376 215967 28O543

i

B iu ro P ro je k tó w O r g a n iz a c ji

Budów " B ip ro o r b " B ę d z in 1976 278 136

.

148676 ЗЮ 948

1977 249 133 174277 331286

.

1978 269 • ' 145 187807 350966

MINISTERSTWO ROLNICTWA

B iu ro P ro je k tó w Budownictwa

W ie js k ie g o K atow ice 1976 183 125 180770 264648

1977 195 133 ' 187138 274376

1978 195 138

/

195605 276399

MINISTERSTWO KOMUNIKACJI

PKP B iu ro P ro je k tó w K olejow ych

K atow ice 1976 321 235 171747 238293

1977 3О8 222 196238 266856

* 1

1978 314 228 196369 279140

• ł #

(14)

*— --- i 1 ---

i P r z e c ię tn e z a t r u d n i e n i e : W ydajność p r a c y

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

ogółem

w tym p ra c o w n i­

cy z a t r u ­ d n i e n i bez p o ś r e d n io p rz y p ro ­ je k to w a ­ n iu

na 1 za­

t r u d n i o n e ­ go ogółem

■ m ierzona w a r to ś c i ą p r o d u k c j i p o dstaw o­

wej g l o ­ ba ln e j

na 1 z a tr u d ­ n io n e g o b ezpo­

ś r e d n i o p rz y p r o je k to w a n iu m ierzo n a war­

t o ś c i ą p ro d u k ­ c j i podstaw o­

wej s p r z e d a ­ n e j

w osobach w z ł o t y c h

CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELCZOŚCI.

PRACY

P ro je k to w a S p ó ł d z i e l n i a 1976 94 66 180893 259181

P racy "D o k u m e n ta c ja "K a to w ice 1977 90 69 188844 246435

X 1978

CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW

"Społem"CZSS B iu ro ^ o j e k t ó w 1976

363 260 177212 236626

K atow ice 1977 450 З29 178509 248067

■ 1978 430 340 205060 255794

PLAN TERENOWY OGÓŁEM 1976 ' 1777 13 06 181585 244261

1977 1707 I 25O 194-988 265302

• 1978 1754 1274' 208579 287910

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojewódzlćie B iu ro P ro je k tó w 1976 301 219 161936 2 2 6 1 3 2 ' ’

K atow ice 1977 301 213 ■ 177292 249568

» 1978 301 213 181701 261469

W ojewódzkie B iu ro P ro je k tó w 1976 377 280 177896 • 242721

Zab r z e # 1977 368 276 204095 270870

1978 385 283 211888 288134

B iu ro P ro je k tó w Budownictwa 1976 490 359 200465 258545

Komunalnego K atow ice 1977 / 450 332 207702 286419 .

1978 457 335 ' 222295 3 О6 О33

B iu ro P ro je k tó w S łu ż b y Zdro­ 1976 . 208 150 169754 2 3 4 9I3

w ia K atow ice 1977 206 137 184049 266007

1978 196 123 201429 33O650

P raco w n ia P ro je k tó w Budowni­ 1976 33 27 197242 241666

ctw a O gólnego K atow ice 1977 32 26 204250 251385

1978 31 25 272581 338000

B iu ro P la n o w a n ia P r z e s t r z e n ­ 1976 3I 8 241 185704 247157

nego K atow ice 1977 ЗОЗ 236 196380 247462

i

,

1978 340 268 214259 263440

W ojewódzkie B iu ro Studiów

1 P ro je k tó w P rz e m y słu E le ­ 1976 50 30 155340 ° 245833 .

ktrom aszynow ego "E lm asz" 1977 . 47 30 147957 .241267

G liw ic e 1978 44 27 163886 27IO74

(15)

' Osobowy f u n d u s z p ła c

n e t t o B ezoso­

bowy fu n d u s z p ł a c ogółem

P r z e c i ę t ­ na mie­

W tym p ra c o w n i­

ków z a t r u d n io n y c h b e z p o ś r e ­ d n io p r z y p r o j e k t o ­ w aniu WYSZC ZEGÓLNIENIE

* \

ogółem

p ra c o w n i­

ków z a t r u ­ d n io n y c h b e z p o ś r e d - n i o p r z y p ro je k to w a n i u

s ię c z n a p ła c a n e t t o ogółem

- w t y s i ą c a c h z ło t y c h w z ł o t y c h '

OGÓŁEM , 1976

19 77 1978

1421732 1547598 1631358

1150062 1247452 1303946

10741 7884 7693

6614 7050 7371

7385 81427825 PLAN CENTRALNY OGÓŁEM 4

i

1976 19771978

1286664 1410270 1483100

1037376 1134639 1183751

9746 688?6758

6644 70857406

7407 7857 . 8171 MINISTERSTWO GÓRNICTWA

Kombinat Budownictwa W ęglo-

w ego"F abud"Z akład S tudiów 1976 i P ro je k tó w P rz e m y słu W ęglo-1977 • wego "P ro g o r"K a to w io e 1978

17654 20499 25760

13975 16106 19165

80 1136 5 .

7018 6673 6545

7465 7027 6655 Główne B iu ro S tudiów i P ro ­

jek tó w P r z e r ó b k i Węgla

" S e p a ra to r" K a to w ic e

1976 19771978

77296 79483 85478

61838 63379 68605

242532 439

67457046 7474

7330 7524 7985 Główne B iu ro Studiów i P ro ­

jek tó w G ó rn ic z y c h K atow ice 1976 19771978

246351 258052 272140

■ 199045 208060 _ 215631

2996 2832 2564

7425 ' 7932 8232

7998 86358874

MINISTERSTWO HUTNICTWA •

B iu ro P ro je k tó w P rz e m y słu

H u tn ic z e g o " B ip ro h u t "Gliw i c e 1976 19771978

201782 , 184143 186644

170111 153218 155Ю 7

992 818 712

7174 75ЗО 7723

8 I 52 8621 8781 B iu ro P ro je k tó w P rz e m y słu

K oksochem icznego

" K o k s o ^ ro je k t" Z a b rz e

1976 19771978

46292 42980 4727З .

39373 36237 ' 40448

92

:

7117 80897493

8162 86539260 B iu ro P ro je k tó w P rz em y słu

M e ta li N ie ż e la z n y c h

"B ip ro m et" K atow ice

1976 19781977

76759 74821 76388

64516 6195.2 62558

• 729 221 218

66297414 7624

73758354 8477 B iu ro P ro je k tó w P rz e m y słu

M a te ria łó w O g n io trw a ły c h

"B iprom og"G liw ioe

1976 19781977

24534 25558 27472

18939 . 19659 21187

90 w

6140 . 6513 ' 7OOI

6832 72497812 B iu ro s tu d ió w i P ro je k tó w

U rządzeń H u tn ic z y c h

"H u tm a sz p ro je k t" K a tó w ic e

1976, 19771976

I 715O 108579 117648

15187 89475 96029

17 178210

6556 ' 7285 7856

68788203 9042 MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MASZYN

CIĘŻKICH I ROLNICZYCH

. i/

f P r z e d s i ę b io r s tw o P ro je k tó w o -

T e c h n o lo g ic z n u Budowy Maszyn C ię ż k ic h "P ro zęm ak "G llw ice

1976 1977 1976

16250 17416 18384

14699 14334 14 897

6556 45

5738 6365 6809

6767 67877218 MINISTERSTWO PRZEMYSŁU

MASZYNOWEGO

ф»' P łz e u s ię b io r u tw o P ro je k to w a ­

n i a i W yposażania Zti Iciuuów M ß-ly'/b szyn i A paratów E lei< .trycznychlv77

" l'ro m e I"G liw ic e v 1978

42533 4 3496 43949

37020 37002 37556

27368 106

6276 67377181

6917 73597844

(16)

Dsobowy fu n d u s z p ła c n e t t o

B ezoso­

bowy fu n d u sz p ła c

ogółem

1 (

P r z e c i ę t ­ ne m ie­

s ię c z n a p ła c a n e t t o ogółem

W tym p ra c ow ni- ków z a t r u d n lo n y c h b e z p o ś r e ­ d n io p rz y p r o j e k t o ­ w aniu WYSZCZEGÓLNIENIE

\

)gółem

p ra c o w n i­

ków z a t r u ­ d n io n y ch b e z p o ś re d ­ n i o p rz y p r o j e k t 0- w aniu

' w t y s i ą c a c h z ło ty c h w z ło t y c h

MINISTERSTWO PRZEMYSIE V CHEMICZNEGO

B iu ro P ro je k tó w i R e a l iz a ­ c j i I n w e s ty c j i P rz e m y słu Syn­

t e z y Chemie zne j" P ro s y n c h e m"

G liw ic e

1976 19 77 1978

79609 7.5021 75151

50452 59937 61849

537134 187

6818 6868 7438

7700 7488 8079 B iu ro P ro je k tó w i R e a l iz a ­

c j i I n w e s t y c j i K o p a ln ic tw a Surowców Chem icznych

" B ip ro k o p " Chorzów

1976 1977 1979

ЗЗО27 37593 38896

23 080 25O42 24780

259 145161

6269, 6831 7046

7285 8057 8327 B iu ro S tu d ió w , P ro je k tó w 1

R e a l i z a c j i I n w e s t y c j i - P r z e ­ mysł u N ie o rg a n ic z n e g o

"B ip ro k w a s"G liw ic e

1976 19771978

6 I 519 69412 74362

4 75З 1 5 I 54O 549O8

474 117

6781 7483 7698

7488 8308 8442 B iu r o 'P r o je k tó w P rz e m y słu

Tworzyw i F a r b " P r o e rg "

G liw ic e

1976 1977 1978,

42086 39790 41270

35485 З1259 32674

287 8962

63317010 7349

6877

• 7507 7802 B iu ro P ro je k tó w i R e a l i z a c j i

I n w e s ty c ji" P o lle n a " K a to w ic e 1976 19771978

861 5375 7769

4522723 6601

13 4960

7175 7465 7357

75318192 7972 B iu ro P ro je k tó w P rz em y słu

A p a r a tu r y C h e m ic z n e j-

"M etalchem "G liw io e

1976 1977 1978

8 I 30 l l v 5 8 ' 17328

6641 9ЗО9 IIO 77

44

If

5693

tin

63616989-6993

Z a k ład Badawo z o - P r o j e k t owy

"E nergochem "G liw ice 1976 19771978

26768 28293 28405

22172 22920 22964

282 204 179

5964 6372 6575

6575 69457221 MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I *

PRZEMYSIE MATERIAŁÓW BUDOWLA­

NYCH

B iu ro P ro je k tó w i Dostaw G e n e ra ln y c h P rz e m y słu I z o l a ­ c j i B udow lanej " I z o l a c j a "

K atow ice

1976 1977 1978

12135 12561 13832

8922 8725949O

118 50 52

5526 57836741

5881 6434 , 7678 B iu ro P ro je k tó w G o sp o d a rk i

R odno-S ciekow ej "H ydrosan"

G liw ic e

1976 19771978

24051 24382 25IOO

20173 I 9 O22 20117

1541-06 97

65716804 7139

76587819 8258 B iu ro P ro je k tó w Budownictwa *

Ogólnego " M ia s to p r o je k t"

G liw ic e

1976 19771978

•17811 2OI5 I 22838

14878 16792 I 9 IO9

77 10667

5208 5712 5985

61125767 6421 B iu ro P ro je k tó w Budownictwa

Ogólnego"M ia s t o p ro j e k t "

K atow ice

1976 19771978

26858 30654' З2912

21240 24650 , 26432

212 121 121

5087 5677 / 6095

5880 6542 6505 B iu ro Pi ojektów Budownic twa

O g ó ln e g o " M ia s to p ro ju k t"

Nowe Tychy

1976 19771978

14726 16783 19993

I I 923 I 3595 löö25

45 48 46

5359 5°52 ' 6240

6210"

6664 7033

(17)

WYSZCZEGÓLNIENIE

\

Osobowy fu n d u s z p ła c n e t t o

--- B ezoso­

bowy fu n d u sz p ła c ogółem

Г - ...

P r z e c i ę t ­

W tym p ra c o w n i­

ków z a t r u d n io n y c h b e z p o ś r e ­ d n io p r z y p r o j e k t o ­ w aniu ogółem

p ra c o w n i­

ków z a t r u ­ d n io n y ch b e z p o ś re d ­ n i o p r z y p r o j e k t o - . w aniu

ne m ie­

s ię c z n a p ła c a , n e t t o ogółem

w t y s i ą c a c h z ło ty c h w z ło ty c h

B iu ro P ro je k tó w O r g a n iz a c ji 1976 14934 12695 68 6992 7954

i M e c h a n iz a c ji R obot E l e - 1977 13811 11035 16 6691 7476 •

krow nianych "Borm"Katowice 1978 13866 11123 28 6797 7536

B iu ro P ro je k tó w K o n s tru k ­ -

c j i M etalow ych i U rząd zeń 1976 30358 25517 262 6325 7136

P rz e m y sło w y c h "M o sto sta ł" 1977 33387 27990 191 6853 7673

Z abrze 1978 33073 2771b 222 7049 7830

4

G liw ic k ie B iu ro P ro je k tó w 1976 39458 34114 452 6348 6900

Budownictwa Przem ysłow ego 1977 41377 35036 192 7023 7525

G liw ic e 1978 42239 35655 207 7303 7902

B iu ro P ro je k tó w O r g a n iz a c ji 1976 19667 11994 71 5895 ' 7996

Budów " B lp c o o rb " B ę d z in 1977 18308 10613 43 612 7 6650

1976 21256 12755 33 6585 7330 ■

MINISTERSTWO ROLNICTWA

B iu ro P ro je k tó w Budownictwa 1976 14282 11379 87 6504 7586

W ie js k ie g o K atow ice 1977 16231 12810 59 6936 8026

1978 16529 13132 56 7064 7930

MINISTERSTWO KOMUNIKACJI

PKP B iu ro P ro je k tó w K ole­ 1976 22254 18663 107 5777 6618

jow ych K atow ice 1977 23336 18994 82 6314 7130

1978 24340 19880 103 6460 7266

CENTRALNY ZWIĄZEK

SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 1 *

P ro je k to w a S p ó ł d z i e l n i a 1976 6883 5537 81 6102 6991

Procy "D okum entacja"K atow ice 1977 7056 5443 46 6533 6574 •

1978 — — —

CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIEL­

NI SPOŻYWCÓW *

"Sj-ołem"CZŚS B iu ro P ro je k tó w

K atow ice 1976 '24426 19554 , 259 5607 6267

V / 1977 32764 25983 * 321 6067 6581

1978 32805 ■ 25679 333

. 1

6358 6293 "

(18)

i ,

u6 obowy fu n d u sz p ła c

n e t t o B ezoso­ P r z e c i ę t ­

' W tym p ra c o w n i-

• ków z a t r u d n i одуch b e z p o ś re ­ d n io p r z y p r o j e k t o ­ w aniu WYSZCZEGÓLNIENIE

' \

1 *

ogółem

p ra c o w n i­

ków z a t r u ­ d n io n y ch b e z p o ś re d ­ n io p r z y p r o j e k t o ­ w aniu

bowy fu n d u s z p ła c ogółem

na m ie­

s ię c z n a p ła c a n e t t o ogółem

* w t y s i ą c a c h z ło ty c h w z ło t y c h

PLAN TERENOWY OGÓŁEM 1976 I 35O68 112686 995 6334 7190

1977 137328 112813 997 6704 7521

1978 148258 120195 935 7044 7862

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

W ojewódzkie B iu ro P r o j e ­ 1976 20992 17668 /

70 5812 6723

któw K atow ice 19 77 2172O 17502 5 7 ' 6013 6847

1978 22115 I 7544 38 6123 6864

' - - /-..-

W ojewódzkie B iu ro P r o j e ­ 1976 27691 234I 8 178 6121 6970

któw Z abrze 1977 29357 24710 183 6648 7461

1978 33O88 27174 185 7162 8002

B iu ro P ro je k tó w Budowni­ 1976 40790 34098 194 6937 7915

ctw a Komunalnego K atow ioe 1977 40978 З43О7 180 7589 8611

• 1

1978 42023 34639 174 7663 8617

B iu ro P ro je k tó w S łu ż b y

Zdrowia K atow ioe 1976 15З 19 12723 149 6137 7068

1977 15283 11476 226 6182 6981 .

< ’ \ 1978 I 59O7 11694 192 6763 7923

ч

P ra co w n ia P ro je k tó w Budow­

n ic tw a O gólnego K atow ice 1976 2699 2382 78 6816 7352

1977 2638 2240 73 6870 7179

1978 3ОО6 2603 74 8081

».

8677

B iu ro P la n o w a n ia P r z e ­

s tr z e n n e g o K atow ice 1976 24616 2032I 272 6451 7027

1977 24319 20348 232 6688 7185

-

1978 29I 6 I 24498 237 7147 7618

W ojewódzkie B iu ro S tu ­ diów i P ro je k tó w Przem y­

s ł u E lektrom aszynow ego

"E lm asz" G liw ic e 1976 2961 ' 2076 54 4935 5767

1977 ЗОЗЗ 223О 46 5378 6 I 94

1978 2950

2043 35 5602 6306

/

(19)

L ic z b a praow oników W spółczynnik p r z y j ę t y c h z w o ln io n y c h p r z y j ę ć z w o ln ie ń

WYSZCZEGÓLNIENIE ogó­

łem

w tym z a tru ć , nionyoh b e zp o ­ ś r e d n i e p rz y pro j ek- tow aniu

ogó­

łem

w tym z a t r d - n i o - nyoh b e zp o ­ ś r e d ­ n io p rz y p r o je k ' to w a - n iu

łemogó­

w tym z a t r u ­ d n io ­ nych b e z p o ­ ś r e d ­ n io p rz y p r o j e k to w a - n i u

ogó­

łem

w tym za t r u d - n io n y o h bezpo­

ś r e d ­ n io p rz y p r o j e k ­ tow a­

n i u

w osoba oh w p r o c e n ta oh

OGÓŁEM . 1 9 7 6 '

^2

269035263135 209424081 6 2 3 '

[

З172 23682888

23711514 1873

1 9 ,4 14,1 1 6 ,3

1 7 ,7 1 1 ,9

1 5 ,4

11$

1 5 ,0

1 7 ,4 1 1 ,1 1 3 ,7 PLAN CENTRALNY

OGÓŁEM

MINISTERSTWO GÓRNICTWA

1976

^2

240527002326 227214161792 2079 25972908 218413121662 1 4 ,3

S:?

1 8 ,61 1 .51 4 .6

111!

1 4 ,9

Щ

.

Kom binat Budowniotwa Węglowego 'T a b u d "

Z a k ła d S tudiów 1 P r o - 1976 jek tó w P rz e m y słu W ęglo-1977 wego " P ro g o r " K ato w ice 1978

64 117 155

98 116

4348 93

3141

80

:::#

5 0 ,2

ail lifo

30,1 2 0 ,02 2 .53 3 .5

Główne B iu ro S tudiów i P ro je k tó w P r z e r ó b k i Węgla " S e p a r a to r "

K atow ice

1976

im

128 16491 12011543 179

s

88

ii

16^11 3 ,1 1 6 ,21 5 ,25 ,6 1 7 ,6 1 1 ,7

12:l

Główne B iu ro Studiów 1 P ro je k tó w G ó rn i­

c z y ch K atow ice

1976 19771978

145242 329

121187 237

248 240 257

209181

192 1 1 ,7

ш

1 2 ,3

S:i lii

MINISTERSTWO HUTNICTWA B iu ro P ro je k tó w P r z e ­ m ysłu H u tn ic z e g o

" B ib ro h u t" G liw io e

1976 19771978

296 206 262

124 114 134

676 250 300

140455 155

1 1 ,8

iii

2 6 ,91 1 ,71 4 ,4 2 4 ,4

-

9,1 1 0 ,3 B iu ro P ro e jk tó w P r z e ­

m ysłu K oksoohem iozengo

" K o k s o p ro je k t" Z a b rz e

1976

im

864366 2746 1404846 249834

l i

1 2 ,11 2 ,97 ,4 2 4 ,39 ,79 ,4 2 1 :19,-36 ,7

B iu ro P ro je k tó w P r z e ­ m ysłu M e ta li N i e ż e l a z ­ nych " B ip r o e e t"

Ka

V

ow io e 197619771978 408282 5854 2398594 199

ii! iii

1 0 ,01 1 ,02 2 .4

Ф

1 0 ,5 B iu ro P ro je k tó w P r z e ­

m ysłu M a te ria łó w O gnio-1976 tr w a ły c h "B iprom og" 1977

G liw io e 197»

34 62 67

10 31 37

68

ii II

36

iii! 1 $

1 8 ,4

Щ Щ

1 5 ,5

B iu ro S tudiów 1 P r o j e ­ któw U n ą a z e ń H u tn i­

czych " H u tm a s z p ro je k t"

K atow ice

1976 19771978

1212185

194 115

I#

2211249 124766 1 5 .01 5 .0X 1 2 ,86 ,2X 1 0 ,1X

i':!

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MASZYN CięŻKICH I ROLNI­

CZYCH

P r z e d s ię b io r s tw o P r o -

Jektów o-hT ecbnologiozne i q „ 6 Budowy Maszyn C ię ż - -iqno k ic h "Prozem ak" o

K atow ice '

11

57

36 39

47

1 11

52

s

II

2 1 ,12 5 ,51 9 ,6

i

2 2 ,62 8 ,82 5 ,9 2 1 ,2

(20)

L ic z b a pracow ników W spółczynnik p r z y j ę t y c h zw olnionyoł p r z y j ę ć z w o ln ie ń

w y szczegó ln ienie

\ f

ogó­

łem

w tym z a t r u d n i o - nyoh bezpo ś r e d ­ n io p rz y p r o j ek to w a - n i u

ogó­

łem

w tym z a t r u d n io nych bezpo ś r e d ­ n io p rz y p r o j e k to w a - n lu

ogó­

łem

w tym z a t r u ­ d n ić nyoh b ez p o ­ ś r e d ­ n io p rz y p ro j e k t owia­

n i u

ogó­

łem

w tym z a t r u d n io — nyoh bezpo ś r e d ­ n io p rz y p r o je k

kowa­

n i u

w oso b ach w p r o o e n ta o k

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU Ш SZYN OWEGO

P r z e d s i ę b io r s tw o P ro ­ je k to w a n ia i Wyposa­

ż a n ia Zakładów 1 1976 A paratów E l e k t r y o z - 1977 nyoh " F ro m e l-G liw io e 197®

40 85

<

2729 64

91 69 93

75

5166

M

1 5 ,4

I

1 7 ,3 1 5 ,9 MINISTERSTWO PRZEMYSŁU

CHEMICZNEGO -

B iuro Projektów i Rea­

l i z a c j i I n w e s t y c j i

Przem ysłu S yn tezy C he- 1976 m ioznej "Prosynohem" 1977

G liw io e 197°

U

166

ill

61 24414496 21710687

Ш ш

2 2 ,410,-71 6 ,7 16+3

B iu ro Projektów i Rea­

l i z a c j i I n w e s t y c j i

K opalniotw a Surowców • 1976 Ghemioznyoh "Biprokop" 1977

°horzów 1978

' 1 il

27

65

Ä 1 Щ1

1 7 ,0

ш

1 7 ,: 2172

v s

B iuro S tu d iów .P rojek tów 1 R e a l i z a c j i I n w e s t y c j i Przem ysłu n ie o r g a n io z - 1976

n e |o J '£ lp r o t o i8 a ” 197^

P

.3 73441 624282

8 § ń

e , i

1:2 i

B iu ro Projektów P r z e - 1976 m ysłu Tworzyw i Farb 1977

"Proerg" G liw io e 197°

i!

37

46 5 8 20

13954 64

128 49 43

1 0 ,1 1 3 ,0

7 ,4

i i i Щ : Ii?

B iu ro P rojek tów i Reas- 1976 l i z a o j i I n w e s t y c j i 1977

" P o llen a " K atow ice 197®

1 1

1413 X 3 4 ,15 0 ,0

1£;1 &

i t : ?"X

B iu ro Projektów P rze­

mysłu Aparatury "hem i- 1976 ozn ej "Metalobem" 1977

G liw io e 1978

1

222873 113158

4

27

2 6 :8 5 2 ,0 4 9 ,7

2 6 ,8

S:S

2572 к

1 l ; 2

■ 24+3 Zakład Badawozo-PrO je- 1976

ktowy "Bnergoohem" 197?

G liw ic e 1978

ЮЗ 50

59 50 62

# Щ1

5 ,3

2 3 7 7

1 7 % ' - 1 6 ,1

s

227412,-6

1 8 ,7 MINISTERSTWO BUDOWNICTWA

I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW

BUDOWLANYCH 4

- B iu ro P ro je k tó w i Dostaw

G e n e ra ln y c h P rz e m y słu 1976 I z o l a c j i B udow lanej 1977

" I z o l a c j a " K atow ice 197®

49 65 53

22 4 0 23

44 46 83

31 '3146

2 6 ,6 3 4 .4

2 5 .5

щ 12:?

3 9 ,9 3 0 ,9 B iu ro P ro je k tó w G ospo- 1976

d a r k l W odno-Solekowej 1977

"H ydroaan" G liw ic e 197®

5980

81

Ä

• 50

68 46

4351 2 4 ,6

Ий 0

2 0 ,2

I!:?

2 3 ,31977 1 9 , 6

У

■ )

(21)

/

' L ic z b a pracow ników W spółczynnik

p r z y j ę t y c h zwoln 'ionych p r z y j ę ć z w o ln ie ń

w yszczeg ólnienie

1

’Ogó­

łem

w tym z a t r u d n i o - nych bezpo ś r e d ­ n io p rz y p r o j e ł tow a­

r d u

ogó­

łem

w tym z a t r u d n lo nyoh bezpo ś r e d ­ n io p rz y p r o jó k to w a - n i u )

ogó­

łem

w tym z a t r u d n io nych bezpo ś r e d ­ n io p rz y p r o je k

to w a - n iu

» ogó­

łem

w tym za t r u - d n i o - nyoh bezpo ś r e d ­ n io p rz y p r o j e k kowa­

n i u

w oeobaoh w p r o c e n ta o h

B iu ro P ro je k tó w Budownio-^ 9 7 6 twa O gólnego " M ia s to - 1977 p r o j e k t " G liw io e 1978

3176

67

II '

44 374562 25

li

1 0 ,22 5 ,42 0 ,3 2 7 .11 2 ,9

1 7 .1

1 2 ,1 1 5 ,1 1 8 ,8

1 1 ,1 1 4 ,8 18,.7 B iu ro P ro je k tó w Budow­

n ic tw a O gólnego " M ia a to - p r o j e k t " K atow ice

1976

W I

31

щ 1

41

II

1 $1 8 ;ą

2|;!

2 2 ,0 1 1 ,4W o

1:1

B iu ro P ro je k tó w Budow­

n ic tw a O gólnego

" M ia e to p r o je k t" Nowe Tychy

1976

m

36

%

233261

S

40 181330

sil

1 5 ,6 1 4 ,1

w

1 3 ,9 1 1 ,0

W

B iu ro P ro je k tó w O rg a n i­

z a c j i i M e c h a n iz a c ji Robót E le k tro w n ia n y o h

"Borm'.' K atow ice

1976

Ш

13 2231

12 26

19

i

22

i i

15 1 1 ,8

M ш

1 8 ,8 1 6 ,4 1 0 ,1 B iu ro P ro je k tó w Kon­

s t r u k c j i M etalow ych 1 U rz ą d z e ń Przem ysłow ych

"M o a to a al" Z ab rze

1$76 1977 1970

6346

39

Я

24

36 50 54

40 32 34

1 5 ,2

1S:I iii Ki

1 2 ,9 1 2 .9 1 0 ,11 0 .9

G liw ic k ie B iu ro P r o je k ­ tów Budownictwa P r z e ­ mysłowego G liw lo e

1976

if

' 55 32 21 37

5154 60

3744

43

U

i i , i

. lii

1 0 ,41 2 ,19 ,1 1 0 ,01 0 ,38 ,4

B iu ro P ro je k tó w O rg a - z a o j i Budów " B lp ro o rb "

B ę d z in

1976 19771976

52

;

271616 384130

II

8 1 0 ,9 1 1 ,010,-21 8 ,2 1 3 ,8

w M

MINISTERSTWO ROLNICTWA B iu ro P ro je k tó w Budow­

n ic tw a W ie js k ie g o K atow ice

1976

W

4996

4256 22

62 56

27

M l i

2 8 ,84 3 .41 4 .5

83

1 1 ,9

2 4 ,0

4 i

MINISTERSTWO KOMUNIKACJI PKP B iu ro P ro je k tó w

K olejow ych K atow ice 1976

W n

51 263754 634761 434934 1 9 ,7

8:1

9 ,2 1 6 ,81 6 ,71 3 ,0 1 5 ,1

S3

CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁ­

DZIELCZOŚCI PRACY V

P ro e jk to w a a p ó łd z u e ln la P ra cy "D okum entacja"

K atow ice

1976 1977 1970

2

22 2

12

8 10

\ 8

9 1 ,9

2 2 ,4 1 7 ! 9

Ц

1 1 ,01 3 ,4

CENTRALNY ZWIAZĘIC SPÓŁ­

DZIELNI SPOŻYWCÓW "SPOŁBui"

czss

B iu ro P ro je k tó w K atow ice 1976

Ш

19066 64

158 12 52

60 8485

5510 50

64*, 8

W

6 3 .0 1 5 .0 6 3 ,4

2 0 ,5 1 7 ,0 1 7 ,3

2 5 ,1 1 2 ,5 6 1 ,0

(22)

Liozba pracowników Współczynnik p r z y j ę t y c h zwolnionych p r z y j ę ć zw olnień

WYSZCZEGÓLNIENIE

\

I , ogó­

łem

V w tym z a t r u d n i o - nyoh bezpo ś r e d n io przy p r o j e k

towa n iu

łemogó­

w tym z a t r u dnio ayoh bezpo ś r ó d nio przy p r o j e ktow a-

n lu

ogó­

łem

w tym za t r u d nlo nyoh bezpo ś re d n io przy pro j e ktowa n i u

ogó­

łem

w tym za t r u d n io nyoh bezpo ś r e d ­ n io p rzy p r o j ę k t owia­

n i u

w osobach p r o c e n t a c h

PLAN TERENOWY OGÓŁEM 1976 1977 1978

i 200 285 435

136 20?

302

264289 291

187 202 211

1 0 .7 1 5 ,6 2 3 .8

9 ,8 s

14,1 1 5 ,8

1 6 ,0 1 1 MINISTERSTWO ADMINISTRA­

C JI GOSPODARKI TERENO­

WEJ I OCHRONY ŚRODO­

WISKA

i '

!

i ' ■

W pjewódzkie B iu ro

P ro je k tó w K atow ice 1976 19771978

25 U

14 4154

351*

44 66

23 4 I

7 ,8 21V7 2 2 ,9

6 ,0

Щ M

W ojew ódzkie B iu ro P to je k tó w Z a b rz e

1976 Ш

63 Ц

49 :

62 R

48

32 Ш

1 6 ,4 1 3 .0 1 9 .0 i

1 6 ,1

W .

B iu ro P ro je k tó w Budo-1 9 7 6 w nlotw a Komunalnego 1977

K atow loe * 1978

31 136

24 5186

76 65

74

1

5 ,9 1 4 ,1 28 * 5

6 ,4

rs

14,"9 1 3 ,7

1 5 ,5

w

1 5 ,0 B iu ro P ro je k tó w S łu ż b y

Z drow ia 1976

v fltc w lo e 1977

> * - 1978 13

17

13 12

18 2 5 '

6

U

12-,1

i

1 ¾ 1 1 ,5

5 ,4 1 2 ,0 1 5 ,9 P raco w n ia 'P ro je k tó w

"ud'ownlotwa O gól­

nego Katów l o e

1976

i

Щ

4

?

4 3 6

68 6

6 10 2

1 1 ,68 ,9 1 7 ,5

1 ? : ?

2 0 ,0

8:1

1 5 ,0

%\t

6 ,7 B iu ro Plepow a n la

P r z e s tr z e n n e g o , K atow ioe

1976 32

70 111

21

8

44

U I?

50 2 1 *,7 3 2 ,5 2 4 ,13 2 ,38 ,3

№ llj,

1 8 ,8

W ojewódzkie B iu ro S tu d ió w 1 P ro je k tó w P rz e m y słu 'E l e k tr o ­ maszynowego "E lm aaz"

G liw io e

'

> '

1976 21

11 9

12 10

3

8

1.7

16 10 12

3 7 ,5 21,-2 1 8 ,8

3 5 ,3 4 4 , 6 2 8 ,8 3 5 ,4

V

4 7 ,1 5 3 ,5 4 0 ,0

<

( 1

г

>

(23)

K r e s Z e r o

K r o p Z n a k

„W tym"

s ł

t y a . =>

mi n t

к а / - / - z ja w isk o n ie w y s tę p u je .

/О / - z ja w isk o i s t n i e j e , jed n a k że w i l o ś c i a c h m n ie jsz y c h od l i c z b , k tó r e mogłyby być wyrażone uw idocznionym i w t a b l i c y znakami cy frow ym i, n p . : j e ż e l i p rod u k cja wyrażona j e s t w t y s ią c a c h t o n /w lic z b a c h c a łk o w it y c h /, znak / 0 / o z n a c z a , że produk cja w danym przypadku n i e o s ią g a 0 , 5 t y s . t o n .

к a / • / - zu p ełn y brak in f o r m a c j i, a lb o bräk in fo r m a c ji w iarygodnych.

/ х / - w y p e łn ie n ie r u b r y k i, ze. w zględu na u k ład t a b l i c y , j e s t n i e ­ m ożliw e lu b n ie c e lo w e .

- o z n a c z a , że n i e p o d a je s i ę w s z y s tk ic h sk ład n ik ów sumy o g ó ln e j .

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

z ło t y c h 1 = l i t r

t y s i ą c ' m ' = m etr

m ilio n m2 s m etr kwadratowy

to n a s z t . = s z tu k a

\

\

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :