Zatrudnienie i płace w gospodarce uspołecznionej województwa katowickiego

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

P O U F N E

Egz. nr >

Dane wstępne mogq ulec zmianie

ZATRUDNIENIE I PŁACE

W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

Katowice

LUTY

1978

(2)

Kreska Zero

K r o p k a

Z n a k

„ W tym"

tl -

ty*- - min “

t -

U w a g u.

f— ) — zjawisko nie występuje.

( 0 ) — zjawisko (istnieje, jednakie w ilościach mniejszych od liczb, które mogłyby być wyrażono uwidocznionymi w tablicy znakami cyfro­

wymi, np.: jeżeli produkcja wyrażona Jest w tysiącach ton (w licz­

bach .całkowitych), znak (0) oznacza, że produkcja w danym przy­

padku nie osiąga 0,5 tys. ton.

( . ) — zupełny brak informacji, albo brak informacji wiarygodnych.

\

(X) — wypełnienie rubryki, ze względu na układ tablicy, jest niemożli­

w e lub niecelowe. /

— oznacza, że nie podaje się wszystkich akładnlków sumy ogólnej.

Z N A K I U M O W N E

W A Ż N I E J S Z E S K R Ó T Y

złotych 1 “ litr

tysiąc m **■ metr

milion m * « metr kwadratowy

tona szt. sztuka

Nloktór« J«ne liczbowo maju charakter tymczasowy I mouą ¡ulei /.mianom!

w późniejszych opracowaniach Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego,

(3)

.

SPIS- TABLIC

' Str,

Zatrudnienie i płace w gospodarce uspołecznionej.• 2 y

/ • ... • \ ,. ; . V ': .■

Przeciętne zartudnienie w gospodarce uspołcznionej 6

Osobowy fundusz płac w gospodarce uspołcznioneJ.•• 9

Wynagrodzenia netto w gospodarce uspołecznionej*,. 12

Opracował Oddział Badań Demograficznych i Społecznych

(4)

2

Tabl.l ZATRUDNIENIE I PLACE W GOSPODARCE USPOŁECZNI OKEJ LATADZIALI GOSPODARKI NARODOWEJ Przecięt­

ne zatrud­

nienie

Ósobowy fun dusz płac13 netto w tys.złotych

Przeciętna płaca mie­

sięczna ne­

tto w zło­

tych OGÓŁEM

OGÓŁEM Przemysł Budownictwo Rolnictwo Leśnictwo

Transport i łączność Handel

Pozostałe gałęzie pro­

dukcji materialnej G os p oda rka komuna Ina Gospodarka mieszkanio­

wa oraz niematerialne usługi komunalne

Nauka i rozwój techniki Oświata i wychowani*/

Kultura i sztnka

Ochrona zdrowia i opie­

ka społeczna

Kultura fizyczna,tury­

styka i wypoczynek

Pozostałe branże usług niematerialnych

Administracja państwa i wymiar sprawiedliwo­

ści

Finanse i ubezpieczenia

1976 X X X

1977 1556764 102677574 5497

1976 851602 584174107 5687

1977 861821

/ 65382877 6101

1976 216881 14443648 5550

1977 219566 15304465 5809

1976 20170 1004543 4150

19 77 21026 1318668 5226

1976 6I36 249948 3394

19 77 5901 269390 3804

1976 . ,

1977 105076 5988034 4748

1976 114419 4678^54 3407

1977 114803 5063341 3675-

1976 5520 235204 3551

1977 5830 277223 3963

1976 35^33 1798604 4278

1977 35185 2024152 4794

1976 18481 797228 3594

19 77 20141

« 944932

. 3909

1976 18724 1159156 5082

1977 18873 1276247 5538

1976 59827 2564360 3192

1977 59884 2764400 ‘ 3439

1976 4918 23173O 3488

19 77 4965 251745 3ö85

1976 52841 2177116 3164

1977 54071 2349109 3335

1976 2874 135706 3598

1977 2967 157233 4080

1976 6292 '218904 2900

1977 6256 2345H 3124

1976 13067

:

692401 4416

1977 I3234 752435 473Ö

1976 7116 293734 3440

1977 7165 318812 3708

(5)

3

Tabl.l ZATRUDNIENIE I PLACE W GObPODARCE USPOŁECZNIONEJ/cd./

LATADZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ Przecięt­

ne zatrud­

nienie

Osobowy firn- dusz płac^

netto w tys.złotych

Przeciętna płaca mie­

sięczna ne­

tto w zło­

tych JEDNOSTKI OBJĘTE PLANEM CENTRALNYM

RAZEM 1976 X X X

*1977 1343730

O 92151744 5715

Przemysł . 1976 82199U 56953403 5754

1977 832327 61790037 6169

Budownictwo 1976 207616 13933614 5593

1977 210540 14765455 5844

Rolnictwo 1976 9176 418668 3802

1977 9454. 576035 5007

Leśnictwo 1976 6136 ® 249948 3394

19 77 5901 269390 3804

Transport i łączność 1976

1977 105706 5988034 4748

Handel 1976 113761 4651565 3398

1977 114075 5029753 3684

Pozostałe gałęzie pro­ 1976 4863 197896 3391 dukcji materialnej 19 77 5IO9 . 234943 3833

Gospodarka komunalna 1976 _ _

1977 - -

Gospodarka mieszkaniowa

oraz niematerialne usłu­ 1976

gi komunalnej 1977 t

Nauka i rozwój techniki 1976 18612 1153726 5089

1977 18747 126^767 5548

Oświata i wychowanie 1976 15025 780640 4660

1977 15200 881745 4351

Kultura i sztuka 1976 1868 81524 3442

t 1977 1862 88344 3742

m

Ochrona zdrowia i opie­ 1976 5280 223125 3050 '

ka społeczna 1977 5379 241924 3227

Kultura fizyczna »tury­ 1976 1679 83337 3898

styka i wypoczynek 1977 1716 96490 4434

Pozostałe branże usług 1976 5981 205443 2863

niematerialnych 1977 5928 220061 3093

(6)

Tabl.l ZATRUDNIENIE I PŁACE W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ/cd./

LATADZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ

1

Przecięt­

ne zatrud­

nienie

Osobowy fur dusz płac*3 netto w tys.zło­

tych

Przeciętna * płaca mie­

sięczna ne­

tto w zło­

tych JEDNOSTKI OBJĘTE PLANEM CENTRALNYM/dok./

Administracja państwowa

i wymiar sprawiedliwo­

ści 1976

1977 6015

6O33

S 379215 412095

5302 5693 Finanse i ubezpiecze­

nia 1976

1977 6362

6383 26643728767-1 3490 3756

W . %

JEDNOSTKI OBJĘTE PLANEM TERENOWYM .•*

RAZEM 1976

19 77 209537 213034

9519405

10525830 3786 4118

Przemysł 1976

1977 29612

29494 1464007

1592840 3818 4213

Budownictwo 1976

1977 * 9265

9026 510034

539010 4587 4976

Rolnictwo 1976

1977 10994

11572

585875 742633

4440 5347 Leśnictwo

’ ' . i , ; 1976 1977

mm

- -

Transport i łączność 1976

1977 - - -

Handel 1976

1977

658728 26689

33588 3380 3845 Pozostałe gałęzie px-o-

dukcji materialnej 1976

1977 657

721 37308

42280 4732 4887 Gospodarka komunalna 1976

1977 35033

35185 1798604

• 2024152 4278 4794 Gospodarka mieszkanio­

wa oraz niematerialne

usługi komunalne 1976 1977'

18481

20141 797228

944932 3594 3909 Nauka i rozwój techni­

ki 1976

1977

112126 5430

■6480 0 3933 4187 Oświata i wychowanie

y

1976 .1977

44802

44684 1783720 1882655

2960 3129

(7)

Tabl.l ZATRUDNIENIE I PłA CE W GOSPODARCE U SPOŁECZNI ONE J/dok,/

DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJLATA Przeciętne zatrudnie­

nie®

Osobowy Przeciętna fundusz płaca mie- płacbnet- | sięczna ne­

to w tys. jtto w zło- złotych tych

JEDNOSTKI OBJĘTE PLANEM TERENOWYM/dok./

Kultura i sztuka 1976 3050 150206 3516

1977 3103

163401 3811

Ochrona zdrowia i opie­ 1976 47561 1953991 3177

ka społeczna 1977 48692 2107185 3347

Kultura fizyczna»tury­ 1976 1195 52369 3179

styka i wypoczynek 1977 1251 60743 3595

Pozostałe branże usług 1976 311 13461 3607

niematerialnych 1977 328 14450 3671

Administracja państwowa

i wymiar sprawiedliwo­ 1976 7052 313186 3701

ści 1977 7201 340340 3938

Finanse i ubezpiecze­ 1976 754 27297 3017

nia 1977 782 31141 3318

a - Bez uczniów i osób wykonujących pracę nakładczą. Dane dotyczą pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeli­

czeniu na pełne etaty. Dla działów* nauka i rozwój techniki, oświa­

ta i jrycfrowanie, kultura i sztuka, ochrona zdrowia i opieka społe­

czna oraz kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek podano wyłącz­

nie praoowników pełnozatrudnionych. b - Osobowy fundusz płac pra­

cowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych , łącznie z wynagrodzeniami za pracę nakładczą i wynagrodzeniami wypłaconymi poza planowanym funduszem płac.

Uwąftą. Bez działalności statutowej organizacji z wyjątkiem działu oświata i wychowanie oraz ochrona zdrowia i opieka społecz na.

(8)

6

Tabl.2 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE3 V7 GOSPODAKCE USPOŁECZNIONEJ

t

DZIAŁY GOSPODARKI NAR0D07/3J ‘

1976 1977

w y k o n a ­ n i e

p l a n w y k o n a f ” ? k ° - I n a m a 1110 1 p l a n u

1976=100

%

OGÓŁEM , OGÓŁEM

X X 1556764 X X

Przemysł 851602 870526 861821 99,0 101,2

Budownictwo 216881 217507 219566 100,9 101,2

Rolnictwo 20170 22192 21026 94,7 104,2

Leśnictwo 61^6 6037 * 5901 97,7 96,1

Transport i łączność • 105076 X X

Handel 114419 115139 114803 99,7 100,3

Pozostałe gałęzie pro­

dukcji materialnej 5520 6018 5830 96,9 105,6

Gospodarka komunalna 35033 36075 , 35185 97,5 100,4 Gospodarka mieszkaniowa

oraz niematerialne usługi

komunalne 18481 20787 20141 96,9 109,0

Nauka i rozwój techniki 18724 19430 18873 97,1 100,8 Oświata i wychowanie 59827 60597 59884 98,8 100,1

Kultura i sztuka 4918 4986 4965 99,6 101,0

Ochrona zdrowia i opieka

społeczna 52841 54161 54071 99,8 102,3

Kultura fizyczna turystyka

i wypoczynek 2874 3078 2967 96,4 1 0 3,2

Pozostałe branże usłuż­

ni ema t e ii aln y ch.

w 6292 .6662 6256 93,9 99,4

Administracja państwowa

i wymiar sprawiedliwości 13067 13747 13234 96,3 101,3 Pinanse i ubezpieczenia 7116 7245 7165 98,9 100,7

Jednostki objęto planem centralnym

RAZEM X x • 1343730 X X

Przemysł 821990 Ö40276 832327 99,1 101,3

budownictwo 207616 208240 210540 101,1 101,4

Rolnictwo . / 9176 9196 9554 102,8 103,0

Leśnictwo 6136 6037 5901 97,7 96,1

Transport i łączność 105076 X X

Handel i*

113761 114397 114075

99,7 100,3

(9)

ł

7 T a b l.2 PRZE C I Ę T N E ZATRUDNIENI E8, W GOSP O D A R C E USPOŁECZNIONEJ /ca./

DZIAŁY OSPODAEKI 1976 V

1977

NARODOWEJ wykona­

nie plan

v. *

wykona nie

.

wyko nania . planu’

1976

=100 JEDNOSTKI OBJĘTE PLANEM CENTRALNYM /cd./

Pozostałe gałęzie produk­

cji materialnej

A

4863 5330 5109 • 95,9. 105,1

Gospodarka komunalna - / - - - —

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usłu&i komunalne

*

Nauka i rozwój techniki 18612 19302 18747 97,1 100,7 Oświata i wychowania 15025 15415 15200 98,6 101,2 Kultura i sztuka 1868 1858. • 1862 100,2 99,7 Ochrona zdrowia i opio.-a /

społeczna 5280 5502 5379 97,8 101,

Kultura fizyczna,turystyka

i wypoczynek 1679 i <o7 1716 96 ?0 101 v

Pozostałe branże usłu^;

niematerialnych ' 5981 6^)22 5928 93,8 99,1

Administracja państwowa

i wymiar sprawiedliwości 6015 6260 6.0.33 96,4 100,3 Finanse i ubezpieczenia 6362 6446 6583 99,0 100 j 3

JEDNOSTKI OBJ^l S PLANEM T L E N O M

RAZEM 209537 217819 215034 97,8 101,7

Przemysł -29612 30250 29494 97,5 9 9 6

Budownictwo 9265 9 ¿0? 9026 97,4 97,4

Rolnictwo 10994 12996 11572 89,0 105,2

Leśnictwo - - - - —

Transport i łączność — — : -

Handel 658 , 742 728 98,1 110,6

Pozostałe gałęzie pro­

dukcji materialnej 657 • 688 721 104,8 109,7 Gospodarka komunalna 35933 36075 35185 97,5

■ 100,4

Gospodarka mieszkaniowa, oraz niematerialne usługi

komunalne 18481

• 20787

I

20141

i

96,9

I

109,0

(10)

8 •

T a b l

. 2

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE8, W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ /dok./

DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ

1976 1977

wykona­

ni© plan wyko­

nanie

% wyko­

nania planu

1976

*100

JEDNOSTKI OBJ.y)i'E PLANEM TERENOWYM /dok./

Nauka i rozwój techniki 112 128 126 98,4 112,5 Oświata i wychowanie 44802 45182 44684 98,9 99,7 Kultura i sztuka • - 3050 3128 3103 99,2 101,7 Ochrona zdrowia i opieka

społeczna 47561 48659 48692 100,1 102,4

Kultura fizyczna,turys­

tyka i wypoczynek 119? 1291 1251 96,9 104,7

Pozoatałe branże usług

niematerialnych 311 340 328 96,5 105,5

Administracja państwowa

i wymiar sprawiedliwości 7052 7487 7201 ■ 96,2 102,1 Finanse i ubezpieczenia 754 799 782 97,9 103,7

a- Dane dotyczą pracowników pełnozatrudiionych i niepełnozatrud- nionych w przeliczeniu na pełne etaty.Bez uczniów i osób wykonują­

cych pracę na Hła^^ ą.^ la działów: nauka i rozwój techniki »oświata i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona zdrowia i opieka społecz­

na oraz kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek podano liczbę pracowników pełnozytrudnionych,

Uwagn. Bez działalności statutowej organizacji z wyjątkiem działu oświata i wychowanie -oraz ochrona zdrowia i opieka społeczna.

(11)

Tabl.3 OSOBOWY FUNDUSZ PLAC NETTO8W GOSPCDARCE USPOŁECZNIONEJ DZIAŁY GOSPODARKI

NARODOWEJ

1976® , . ■ 11 - -- \ ... — ■ 1977

wykonanie plan j wykonanie % wyko nania planu

1976

w tysiącach =100

OGÓŁEM

OGÓŁEM X X 102144764 X X

Przemysł 58417410 61894945 62452002 100,9 106,9 Budownictwo 144435648 14^85416 15015418 104,4 104,0

Rolnictwo 1004545■ 1391228 1318668 94,7 131,2

Leśnictwo 249948 259402 269390 103,8 107,7

Transport i łączność • 5936932- X X

Handel 4678254 4892704 5905384 120,7 126,2

Pozostałe gałęzie pro­

dukcji materialnej

*

235204 270424 276177

102,1 117,4 Gospodarka komunalna 1798604 1926699 1983198 102,9 110,3 Gospodarka mieszkanio­

wa oraz niematerialne

usługi komunalne 797228 947045

*

1

939846 99,2 117,9 Nauka i rozwój tech­

niki 1159156 1231673

i

1276247 103,6 llo,l Oświata i wychowanie 2564360 2779593 2747575 98,8

■ 107,1 Kultura i sztuka 231730 249907 250956 100,4 108,3

Ochrona zdrowia i

opieka społeczna 2177116 2354019 '

I 2333854 99,1 107,2 Kultura fizyczna ,tu­

rystyka i wypoczynek 135706 149910 153456 102,4 113,1 Pozostałe branże usłuf

niematerialnych 5

218904 234229 234450

100,1 107,1 Administracja państ­

wowo i wymiar spra­

wiedliwości 692401 736563

1

j

733604 99,6 106,0 Finanse i ubezpie­

czenia 293734 320735 317607

i

99,0 108,1

(12)

10

Tabl.3 OSOBOWY FUNDUSZ PLAC NETTO0W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ/cd/

DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ

1 1976a 1977 '

wykonanie plan wykonanie % wyko

•nania planu

1976

w tysiącach =100

JEDNOSTKI OBJĘTE PLANEM CENTRALNYM

OGÓŁEM X X 91687404 ! x X

Przemysł 56953^03 60437530 6O86O5 8 3¡100,7V 106,9 Budownictwo 13933614 13866665 14482454 104,4 ■103,9 Rolnictwo 416668 549OO2 - 576035 104,9 137,5

Leśnictwo 249948 259402 269390 103,8 107,7 ,

Transport i łączność 5936932 X X

Handel 4651565 4858831

'

5868376 120,0 126,2 Pozostałe gałęzie

produkcji materialnej 197896 '

23O35I 233897 101,5 118,2

Gospodarka komunalna - - -

Gospodarka mieszka­

niowa oraz niema­

terialne usługi ko­

munalne mm mm

Nauka i rozwój te­

chniki 1153726 1224075 1269767 103,7 110,1

Oświata i wychowa­

nie 780640 892596 8 6 5 5 8 0 97,0 110,9 -

Kultura i sztuka 81524 8 8 8 3 6 88319 99,4 108,3 Ochrona zdrowia i

opieka społeczna 223I25 243882 240948 ' 9 8 , 8 108,0 Kultura fizyczna»tu­

rystyka i wypoczynek 83337 8 9 6 1 6 93651 104,5 112,4 Pbzostałe branże

usług niematerial­

nych 205443 219736 • 220061 1 0 0 , 1 107,1

Administracja pań­

stwowa i wymiar spra­

wiedliwości 379215 3 8 Ç 6 3 8 394888 1 0 2 , 1 104,1 Finanse i ubezpiecze-

♦ nia 266437 289518 2 8 6 5 2 3 99,0 107,5

(13)

XI Tabl.3 OSOBOWY FUNDUSZ PLAC NETTOaW GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ/dok/

• • • __ ____ _______ » . __________________________ ' ______ _______ ____

DZIAŁY GOSPODARKI 1976a !

* ' 1977

NARODOWEJ wykonanie plan wykonanie % wyko nania planu

1976

w tysiącach =100

JEDNOSTKI OBJĘTE PLANEM TERENOWYM

OGÓŁEM 9519405 10562624 10457360 99,0 109,9

* *

Przemysł 1464007 1632225t 1591419 97,5 108,7 Budownictwo -510034 518751 532964 102,7 104,5

Rolnictwo 5B5U75 842226 742633 B8,l 126,7

Leśnictwo - - - - -

Transport i łączność - - - -

Handel 26689 33873 37008 109,3 138,7

Pozostałe gałęzie pro­

dukcji materialnej 37308 40073 42280 105,5 113,3 Gospodarka komunalna 1798604 1926699 1983198 102,9 110,3 Gospodarka mieszka­

mi owa oraz niemate­

rialne usługi komunalne 797228 947045 939846 99,2 117,9

.

Nauka i rozwój tech­

niki . 5430 7598

6480 85,3 119,3 Oświata i wychowanie 17^3720 1886997 1881995 99,7 105,5 Kultura i sztuka

■ 150206 161071 162637 101,0 108,3

Ochrona zdrowia i opie

ka społeczna 1953991 2110137 2092906 99,2 107,1 Kultura fizyczna,tury

styka i wypoczynek 52369 60294 59805 99,2 114,2 Pozostałe branże usług

niematerialnych

13461

f . > ,

14493 14389 99,3 ■106,9 Administracja państwo

wa i wymiar sprawiedli

wości 313186 349925 338716 96,8 108,2

Finansę i ubezpiecze­

nia 27297 31217

i

31084 99,6 113,9

i

a - Osobowy fundusz płac pracowników pełnozatrudnionych*niepełno- zatrudnionych łącznie z wynagrodzeniem za pracę nakładęzą.b - Łą­

cznie z funduszem pozaplanowym.

Uwaga 4 Bez działalności statutowej organizacji z w y r k i e m działu oświata i wychowanie oraz ochrona zdrowia i opięto społeczna.

(14)

12

Tabl.4 , ’WYNAGRODZENIA NETTO W GOSPODARCE DS Fundusz osobowy DZIAŁY GOSPODARKI NARODOWEJ

' *

ogółem

ogółem

w tysiącach

• OGÓ

*

OGÓŁEM 110^06029 102677574

Przemysł 68018104 63582877

Budownictwo 16025969 15304465

Rolnictwo 1379086 1318668

Leśnictwo 274497 269390

Transport i łączność 6280046 5988034

Handel 6024276 50533^1

Pozostałe gałęzie produkcji materialnej 421578 277223-

Gospodarka komunalna 2124115 2024152

Gospodarka mieszkaniowa oraz materialne

usługi komunalne 984510 944932

Nauka i rozwój techniki 1379544 1276247

Oświata i wychowanie 2922573 2764400

Kultura i sztuka 3o4391 251745

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 2379855 2349109 Kultura fizyczna,turystyka i wypoczynek 175752 157233 Pozostałe branie usług niematerialnych 307841 234511 Administracja państwowa i wymiar sprawiedli­

wości 787058 752435

Finanse i ubezpieczenia 458054 318d12

JEDNOSTKI OBJĘTE 'PLA

RAZEM 99569516 92151744

Przemysł 66366309 61790037

Budownictwo 15455318 14765455

Rolnictwo 591439 576035

Leśnictwo 274497 269390

Tramsport i łączność 6280046 '5988034

Handel 598722j5 5029753

Pozostałe gałfzie produkcji materialnej 376863 234943

13 POLECZNIONEJ ZA 1977 ROK

płac a

fundusz płac do' wylicze­

nia prze­

ciętnej

- ją Ż a a a C _______

złotych

bezosobowy fundusz płac

fundusz agecyjno- prowizyjny

fundusz honora- rariów

wynagrodzenia z zakładowego funduszu

nagród

LEM

101829189 720762 784647 231629 5891417

63104517 194473 4458 755 4435541

15304465 37525 . - - 683979

1318668 36282 5454 - 19482

269390 < 1909 549 - 2649

5988034 29537 929 - 261546

5031468 156607 551575 251 252502

27722 5019 102882 26917 9537

2024152 22115 ' - - 77848

944928 y.9 35 154

4 29509

1254335 24013 - 14177 65107

2471336 44173 96123 17877

225504 8921 657 93268 9800

2164140 10392 - 20334

145271 11598 69 - 4852

234511 73183 - m ą 147

752435 28509 5467 138 509

318812 26571 112473

<9 - 198

KEM CENTRALNYM

91790049 586764 777543 ¡193213 5660052

61613651 186448 4438 755 4384631

14765455 26788 M M 663075

576035

t 3887 4697 - M i • 6820

269390 1909 549 ' 2649

5988034 29537 929 261546

4997880 155151 551575 251 250493

234943 4505 102882 R6917 7616

(15)

Tabl.4 WYNAGRODZENIE NETTO W GOSPODARCE USPO 14

Fundusz

DZIAŁY GOSPODARKI NARODWEJ ogółem

osobowy ogółom

w tysiącach

• JEDNOSTKI OBJĘTE PLA

A

Gospodarka komunalna - -

Gospodarka mieszkaniowa oraz .niemater­ '

ialne usługi komunalne — —

Nauka i rozwój techniki 1371499 1269767

Oświata i wychowanie 1020059 8dl745

Kultura i sztuka 147872 88344 j

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 246789 241924 Kultura fizyczna,turysuyka i wypoczynek 10o918 96490 Pozostałe branże usług niematerialnych 293018 220061 Administracja państwowa i wymiar

sprawiedliwości 427149 412095

Finanse i ubezpieczenia 421517 287671

JEDNOSTKI OBJĘTE PLh

RAZEM • 10936713 10525o30

Przemysł • 1651795 1592840

Budownictwo 570651 539010

Rolnictwo

N 788447 742633

Leśnictwo - -

Transport i łączność mm -

Handel 37053 33588

Pozostałe gałęzie produkcji materialnej

44715 42280

ŁECZNIONEJ ZA 1977 ROK /cd./

płac1

fundusz płac

bezosobowy fundusz fundusz wynagrodze­

do wylicze­ fundusz agencyjno-

prowizyjny honora- nia z zakła

nia prze­ płac riów dowego

ciętnej funduszu

płacy0 | nagród

złotych

NEM CENTRALNYM /dok./

- - -

1248005 23815 ■ 12967 64950

795643 35087 - 96123 • 7904

83606 795 - 56062 2671

208280 1129 - 3736

91300 9221 - 3207

220061

• 72838

i

- . 119

412095 14407 - 138 509

287671 21247 112473 —' 126

hEM TEREN0.7iM

10039140 I 133998 7104 38416 231365

1490866 8025 \ 20 - 50910

539010 10737 - - 20904

742633 32395 757 - 12662

- - - - -

- - - - -

33588 1456 - 2009

•42280 514

■** 0,

s

1921

(16)

16

Tabl.4 VViNAGRODZiilNIE NETTO W GOSPODARCE USPO

* * I

Fundusz osobowy

DZIAŁY GOSPODA,.KI NARODWEJ ogółem

ogółem

w tysiącach

JEDNOSTKI OBJĘTE PLA

Gospodarka komunalna

Gospodąrka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Nauka i rozwój techniki Oświata i wychowanie Kultura i sztuka

Ochrona zdrowia i opieka społeczna Kultura fizyczna»turystyka i

wypoczynek

Pozostałe branże usłi’s niematerialnych

Administracja państwowa i wymiar sprawiedli­

wości

Finanse i ubezpieczenia

2124115

984510

045 1901714

216519^

213304

64835 14823 359909 35537

2024152

944932 6480 1882655

163401 2107185

60743 14450 340340

31141

a- Bez uczniów, bez stypendiów pracowiczych i fundowanych oraz bez b- Osobowy fundusz płac pracowników pełnozatrudnionych i niepełno-

wynagrocizeniaml wypłacanymi poza planowanym funduszem płac.

c- Bez wynagrodzenia na pracę nakładczą.Dla działów: nauka i rozwój i opieka społeczna oraz kultura fizyczna,, turystyka i wypoczynek

•ferudnionych.

d- Łącznio z wynagrodzeniami z czystej nadwyżki w spółdzielniach i z Uwaga: Bez działalności statutowej organizacji z wyjątkiem działu

- 17

ŁECZNIONEJ ZA 1977 ROK /dok./

płaca I . i 4

fundusz płac do wylicze­

nia prze­

ciętnej płacy°

bezosobowy fundusz płac

fundusz agencyjno- prowizyjny

fundusz honora­

riów

wynagrodze­

nia z zakła dowego

funduszu nagród

złotych . '

\

NEM TERENOWYM /dok./

2024152 22115 - - 77848

944928 9935 134 i

■ i 29509

6330 198 - 1210

.

157

1677693 9086 -

••y -v.> -■¿.l

* 9973

141898 8126 657 37206 7129

1955860 9263 - - 16598

53971 ,■23 77 69 . - 1645

14450 345 - mm 28

340340 14102 5467 - -

31141 5324 - - 72

funduszu na podróże służbowe.

zatrudnionych łącznie z wynagrodzeniami za pracę nakładczą i

technj.ldL, oświata i wychowanie »kultura i sztuka, ochrona zdrowia podano osobowy fundusz płac wyłącznie dla pracowników pełnoza- funduszów o podobnym charakterze.

oświata i wychowanie oraz ochrona zdrowia i opieka społeczna.

(17)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :