UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 27 marca 2013 r.

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami )1) i art. 11a, ust. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zmianami)2) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2002 r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220;

Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Dz.U.

Nr 80, poz. 717; Dz.U. Nr 162, poz.1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102, poz.1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.:

Dz.U. Nr 172, poz. 1441; Dz.U. Nr 175, poz. 1475; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17, poz. 128; Dz.U. Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r.: Dz.U. Nr 48, poz. 327; Dz.U. Nr 138, poz. 974; Dz.U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku: Dz.U. Nr 180, poz.

1111; Dz.U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: Dz.U. Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.:

Dz.U. Nr 28, poz. 142 i 146; Dz.U. Nr 106, poz. 675; Dz. U. Nr 40, poz. 230; z 2011 r.: Dz.U. Nr 117, poz. 679;

Dz.U. Nr 134, poz. 777; Dz.U. Nr 21, poz. 113; Dz.U. Nr 217, poz. 1281; Dz.U. Nr 149, poz.887; z 2012 r.: Dz. U.

Poz. 567; z 2013 r.: Poz. 153.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2004 r.: Dz.U. Nr 69 poz. 625;

Dz.U. Nr 92 poz. 880; Dz.U. Nr 96 poz 959; z 2005 r.: Dz.U. Nr 33 poz 289; Dz.U. Nr 175 poz 1462; z 2006 r.:

Dz.U. Nr 249 poz. 1830; Dz.U. Nr 249 poz. 1830; z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227; z 2009 r.: Dz.U. Nr 18 poz. 97;

Dz.U. Nr 79 poz. 668; Dz.U. Nr 92 poz. 753; z 2010 r.: Dz.U. Nr 47 poz 278; z 2011r.: Dz.U. Nr 230 poz.1373, z 2012 r.: poz 908; poz. 985.

(2)

Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), rada gminy w drodze uchwały przyjmuje Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

Projekt Programu został, zgodnie z wymogami w/w ustawy, przedstawiony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Staszowie oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Staszów. Koła łowieckie: „Knieja” w Sichowie, „Cietrzew” w Osieku oraz „Odyniec” w Kielcach zaopiniowały projekt Programu pozytywnie. Pozostałe koła łowieckie działające na obszarze Gminy Staszów nie wyraziły opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu Programu, co uznaje się za jego akceptację. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie, zaopiniował projekt Programu negatywnie, uzasadniając swoje stanowisko brakiem wskazania w projekcie: schroniska dla zwierząt, z którym Gmina Staszów zawarła umowę, zapewniającą bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Staszów miejsce w schronisku dla zwierząt oraz gospodarstwa rolnego, z którym Gmina Staszów zawarła umowę w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie zauważył, iż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, z którym Gmina Staszów ma podpisaną umowę na odławianie i czasowe przetrzymywanie zwierząt bezdomnych z ternu Gminy, w ramach realizacji zadania pn: „Świadczenie usług komunalnych polegających m.in. na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Staszów oraz zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników na terenie miasta Staszowa w 2013 r.” może prowadzić działalność w przedmiotowym zakresie, jeżeli zgłosi taki zamiar burmistrzowi właściwemu ze względu na miejsce świadczenia usług i uzyska zezwolenie wydane przez burmistrza.

Mając na uwadze zastrzeżenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie do projektu Programu, odnotować należy, iż Gmina Staszów posiada:

- podpisaną na rok 2013 umowę z hotelem dla zwierząt - Joanna Bieniek, Lisów, ul.

Szkolna 3, 26-026 Morawica, w ramach realizacji zadania pn: „Przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Staszów w hotelu dla zwierząt w 2013 r.” na przejęcie i zapewnienie adopcji lub dożywotniego przetrzymania bezdomnych zwierząt. Ponieważ w województwie świętokrzyskim istnieje obecnie jedno schronisko dla zwierząt w Dyminach, które zapewnia opiekę zwierzętom bezdomnym wyłącznie z terenu Miasta Kielce i nie podpisuje umów z innymi gminami, nie jest możliwe podpisanie, przez Gminę Staszów, umowy ze schroniskiem dla zwierząt. W związku z powyższym, zapewnienie przez Gminę miejsca w w/w hotelu dla zwierząt jest rozwiązaniem alternatywnym dla opieki dla zwierząt w schronisku.

- wybrane gospodarstwo rolne, położone w miejscowości Zagrody 7, 28-200 Staszów, w którym zapewniona będzie opieka zwierzętom gospodarskim. W piśmie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 31 stycznia 2013 r., w którym przedstawiono do opiniowania projekt Programu, znalazła się informacja, iż gospodarstwo rolne, w którym zapewniona będzie opieka zwierzętom gospodarskim, wytypowane zostanie i wpisane do Programu, przed skierowaniem niniejszej uchwały na sesję Rady Miejskiej.

Id: UNYXD-MDXLN-VDUIG-RSNMH-JWFRY. Podpisany

——————————————————————————————————————————————————————

Strona 1

(3)

Uwagi Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. braku zezwolenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółki Gminy z o. o są bezpodstawne, gdyż zgodnie z art 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r. poz. 391 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), gminne jednostki organizacyjne, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia wydanego przez burmistrza.

Realizacja założeń niniejszego Programu pozwoli zapewnić opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Staszów oraz ograniczyć ich populację, co poprawi bezpieczeństwo życia mieszkańców i zmniejszy cierpienie zwierząt.

Biorąc pod uwagę powyższe, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013 należy przyjąć jako zasadny i niezbędny.

(4)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/344/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2013 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE

GMINY STASZÓW

Cele i kierunki polityki Gminy Staszów wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

§ 1.

Określa się następujące cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwanego dalej Programem:

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Staszów;

2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

3. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Wykonawcy Programu

§ 2.

Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

1. Gmina Staszów, zwana w dalszej części Gminą, poprzez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu;

2. Hotel dla zwierząt - Joanna Bieniek, Lisów, ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica, w ramach realizacji zadania pn: „Przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Staszów w hotelu dla zwierząt w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 57/IKOŚ/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku;

3. Gabinet Weterynaryjny „CHIRON” Piotr Markiewicz, ul. Plac Uniwersału Połanieckiego 17, 28-230 Połaniec, w ramach realizacji zadania pn: „Świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Staszów w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 60/IKOŚ/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku;

4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, poprzez odławianie i czasowe przetrzymywanie zwierząt bezdomnych z ternu Gminy, w ramach realizacji zadania pn:

„Świadczenie usług komunalnych polegających m.in. na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Staszów oraz zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników na terenie miasta Staszowa w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 161/BZP/95/IKOŚ/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Realizacja założonych celów

§ 3.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

1. odławianie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela i przekazywanie ich do adopcji lub hotelu dla zwierząt;

2. przyjęcie przez Gminę pod tymczasową opiekę zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

Id: UNYXD-MDXLN-VDUIG-RSNMH-JWFRY. Podpisany Strona 4

——————————————————————————————————————————————————————

(5)

3. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

4. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom odłowionym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;

5. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

6. monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy, w celu ich dokarmiania;

7. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy w gospodarstwie rolnym w miejscowości Zagrody 7, 28-200 Staszów.

§ 4.

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

1. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

2. wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;

3. wprowadzenie mechanizmów finansowych, zachęcających mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt, pozostających pod tymczasową opieką Gminy;

4. współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

5. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom psów i kotów, które w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela;

§ 5.

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez:

1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

2. współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy, w ramach działalności w tego typu organizacjach, poprzez:

a) udostępnienie lokalu na spotkania otwarte, których tematyką będzie przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;

b) współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł;

c) promocję podejmowanych działań, zwłaszcza w środkach masowego przekazu;

d) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Źródła finansowania realizacji programu

§ 6.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w Budżecie Gminy Staszów - Rozdział 90019, § 4300 w wysokości 40 000,00 zł oraz Rozdział 90019, § 4210 w wysokości 12 000,00 zł.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :