ZALĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR U M O WY

Download (0)

Pełen tekst

(1)

ZALĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

WZÓR U M O WY

Zawarta w Kutnie w dniu ... ………….. pomiędzy:

Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie ul.

Cmentarna 1, 99-300 Kutno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000343147 dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, Spółka posiada numer NIP 7752616368 oraz numer REGON 100782287, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.657.650,00 PLN.

zwanym w dalszej części Zamawiającym

reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Jacka Sikorę a

...

...NIP:...Regon:..., reprezentowanym przez : ...

zwanym w dalszej części Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień Publicznych, zwanej dalej ustawą (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na zasadach określonych w § 2 oraz zgodnie z wymogami technicznymi, rygorami trwałościowymi 3 fabrycznie nowe autobusy niskopodłogowe z całkowicie niską podłogą dla potrzeb komunikacji miejskiej - rok produkcji 2013.

Autobusy powinny spełniać wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz.262), wydanego na podstawie art. 66 ust. 5. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (jt.

Dz.U. 2012r. 1137 z późn. zm.), posiadać świadectwo homologacji oraz SORT - 2.

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy i zapłacenia umówionej ceny.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę wymogów i rygorów określonych w pkt. 1

§ 2. Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w niżej wskazanych terminach:

- autobus pierwszy do 28 sierpnia 2013 r.

- autobus drugi do 27 grudnia 2013 r.

- autobus trzeci do 27 czerwca 2014 r.

(2)

2. Miejscem przekazania autobusu będzie siedziba producenta autobusu. Odbioru dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego po wykonaniu jazd próbnych.

3. Wraz z autobusem przekazana będzie kompletna jego dokumentacja : - świadectwo homologacji

- instrukcja obsługi

- instrukcja obsług technicznych

- spis materiałów użytych do budowy nadwozia i ramy kratownicy - gwarancja całopojazdowa

- instrukcja i gwarancja na urządzenia wykonane przez współpracujących z Wykonawcą podwykonawców

- katalogi części zamiennych

- wykaz materiałów eksploatacyjnych z listą materiałów zamiennych

4. Wszystkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu będą w języku polskim.

5. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad produkcyjnych lub innych usterek, autobus nie zostanie odebrany aż do czasu usunięcia usterki.

6. Wykonawca przygotuje autobus do transportu wyposażając go w niezbędne materiały eksploatacyjne.

7. Wykonawca zaopatrzy autobusy w wyposażenie przewidziane w Prawie o Ruchu Drogowym oraz podnośnik i klucz do kół.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej i zewnętrznej na naprawy

zakupionych autobusów .

9. Wykonawca dostarczy 1 sztukę zestawu do dystrybucji oleju silnikowego i Adblue

§ 3. Cena i sposób naliczenia

1. Cenę netto autobusów zawiera oferta przetargowa.

2. Podatek VAT będzie doliczony bezpośrednio do faktury.

3. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT cena autobusów zostanie odpowiednio zmieniona.

§ 4. Płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy określony w § 1 cenę oferowaną przez Wykonawcę tj. ... PLN netto wymienioną w ofercie

przetargowej plus podatek od towarów i usług VAT – razem ... PLN brutto, słownie : ... zł w sposób następujący :

- wpłata 80% ceny brutto autobusu – w terminie 14 dni od daty jego odbioru i wystawienia faktury dokumentującej zakup tego autobusu;

- wpłata pozostałej kwoty w wysokości 20% ceny brutto autobusu – w terminie do 90 dni od daty odbioru autobusu przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w zapłacie należności za przedmiot dostawy Zamawiający

zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od dnia upływu terminu określonego w pkt. 1.

3. Cesja wierzytelności pieniężnej należnej od Zamawiającego drugiej stronie umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

(3)

§ 5. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego

1. Wykonawca przeszkoli kierowców w obsłudze autobusu na terenie zajezdni MZK Sp. z o.o. w Kutnie

2. Wykonawca przeszkoli elektryków i mechaników w zakresie obsługi urządzeń ABS/ASR i diagnozy silnika oraz typowych usterek na terenie zajezdni MZK Sp. z o.o. w Kutnie.

3. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni po odbiorze technicznym i ostatecznym autobusu pierwszego i autobusu ostatniego.

§ 6. Odbiór techniczny i ostateczny

1. Odbiór techniczny każdego z autobusów, o których mowa w § 1 pkt 1 nastąpi na podstawie protokołu.

2. Odbiór techniczny autobusu będzie polegał na badaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami SWIZ.

3. Ocenie będzie podlegała także jakość wykonania autobusu i jego elementów.

4. Wykonawca zabezpiecza możliwości techniczne odbioru technicznego autobusu.

5. Całkowity koszt prób technicznych ponosi Wykonawca.

6. Odbiór ostateczny każdego z autobusów nastąpi u Wykonawcy po dokonaniu odbioru technicznego.

7. W przypadku dostawy autobusu niezgodnego z umową, dotkniętego wadami fizycznymi lub prawnymi, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, stwierdzając ten fakt w

protokole. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 7. Jakość

1. Wykonawca zapewnia, iż autobusy, o których mowa w §1 pkt 1 są fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone i nie posiadają wad ukrytych.

2. Wykonawca zapewnia, że konstrukcja autobusów jest zgodna z wymaganiami określonymi w SWIZ.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się z przebiegiem procesu produkcyjnego zamówionych autobusów na linii produkcyjnej. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić jego przedstawicielom przegląd produkcji i sprawdzenie zgodności wykonywania autobusów z wymaganiami technicznymi.

§ 8. Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary finansowe :

a) brak możliwości odbioru w dniu ustalonym w § 2 pkt 1 – 1.500, 00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

b) za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia ponad termin określony w § 2 pkt 1 – w wysokości 0,05% wartości netto każdego autobusu

§ 9. Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na autobusy co do jakości.

2. Okres gwarancji na każdy z zakupionych autobusów wynosi :

(4)

- całopojazdowa na okres 24 miesięcy od daty przekazania autobusu Zamawiającemu - lakier – 24 miesiące

- perforacja – 60 miesięcy - szkielet 120 miesięcy

3. Zamawiający zobowiązuje gwaranta do napraw gwarancyjnych w ciągu 5 dni roboczych nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma 3 dni robocze na określenie sposobu usunięcia usterki. W przypadku konieczności dojazdu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, Wykonawca pokrywa koszty transportu.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w pkt 3 tj. 14 dni Wykonawca płaci Zamawiającemu karę za przestój autobusu w wysokości 0,05%

wartości autobusu netto za każdy dzień, chyba że wina za nie usunięcie wady w terminie leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający dokona potrącenia naliczonej kary

umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Przeglądy gwarancyjne i ewentualne naprawy w okresie gwarancji wykonywał będzie Wykonawca.

6. Koszty napraw autobusu, wynikające z wad fabrycznych w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca, a w razie niemożności usunięcia wad, autobus podlega wymianie na wolny od wad.

7. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad eksploatacji określonych w

instrukcji, stosowania materiałów eksploatacyjnych uzgodnionych z Wykonawcą, a także terminowego wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

8. W przypadku przekroczenia terminu naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu powyżej 30 dni Wykonawca podstawi autobus zastępczy o podobnych parametrach technicznych na bazę MZK Sp. z o.o. w Kutnie lub upoważnia niniejszym zapisem Zamawiającego do dokonania najmu autobusu i obciążenia

Wykonawcy kosztami z tytułu najmu.

§ 10. Współpraca stron po upływie okresu gwarancji

Wykonawca zobowiązuje się do dziesięcioletniej współpracy w zakresie pomocy technicznej w wykonywanych naprawach i zapewni produkcję części zamiennych przez ten okres.

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie posłuży pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Wysokość zabezpieczenia ustala się w kwocie 3% wartości netto umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość utworzenia zabezpieczenia przez potrącenia dokonywane z należności za dostarczone przez Wykonawcę autobusy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wnieść przynajmniej 30% kwoty zabezpieczenia w dniu zawarcia umowy

5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku z form określonych w art. 148 ust.

1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer: 33 2030 0045 1110 0000 0174 8130 BGŻ o/Kutno (w tytule przelewu Wykonawca wpisuje:

„Zabezpieczenie w sprawie nr: ... dostawa autobusów”).

(5)

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zabezpieczenie w innej formie złoży u Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie określonym w SIWZ.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień

publicznych.

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

11. Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym dniem wykonania zamówienia będzie dzień odbioru ostatniego z autobusów.

12. Z kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wartości zabezpieczenia.

13. W przypadku nie wykorzystania kwoty, o której mowa w pkt 12 zostanie ona zwrócona Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości (24 miesiące).

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

3. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w pkt jak wyżej powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do dnia odstąpienia od umowy.

5. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Zamawiający zobowiązany jest do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia, Zamawiający może zwrócić się do miejscowego Sądu Powszechnego

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :