• Nie Znaleziono Wyników

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

K a t o l i c k i e C e n t r u m E d u k a c j i M ł o d z i e ż y K A N A u l . G ó r n a 1 3 , 4 4 - 1 0 0 G l i w i c e t e l . ( + 4 8 ) 3 2 2 3 0 8 9 4 1 , f a x ( + 4 8 ) 3 2 7 1 8 6 3 8 1 w w w . k a n a . g l i w i c e . p l k a n a @ k a n a . g l i w i c e . p l

Gliwice, 12.07.2013 Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach projektu

„INTERaktywni NAUCZYCIELE – wsparcie dla nauczycieli z województwa śląskiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4, zapraszamy do złożenia ofert zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zapytanie ofertowe

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

1. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń PROJEKTOWANIE ZAJEC LEKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ICT, 240 ekranów;

2. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH W NAUCZANIU. PRACA Z TABLICA INTERAKTYWNĄ, 240 ekranów;

3. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń PROWADZENIE ZAJEC Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń LEKCYJNYCH ON-LINE. WYKORZYSTANIE E-LEARNINGU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM, 240 ekranów;

4. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń INTERAKTYWNE NARZEDZIA OCENY PRACY UCZNIÓW, 240 ekranów;

5. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń PROJEKTY EDUKACYJNE WYKORZYSTUJACE ICT, 240 ekranów;

6. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń EDUKACJA DLA GOSPODARKI REGIONALNEJ, 240 ekranów.

Kod CPV: 48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

Opis:

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i efektywności szkoleń zaplanowanych w projekcie, opracowane zostaną wysokiej jakości multimedialne materiały edukacyjne dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej oraz wymogów projektowych, które dają możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia przekazywanych treści dzięki wykorzystaniu formy multimedialnej. Materiały będą niezbędne w trakcie trwania projektu – prowadzący będą korzystać z nich w trakcie prowadzenia szkoleń, jak i po zakończeniu projektu, jako repetytorium dla nauczycieli.

Użytkownicy beda mieli do nich dostęp poprzez zalogowanie sie na wirtualnej platformie edukacyjnej E-EDUKACJA, przy pomocy unikalnego loginu i hasła. Powyższe materiały będą wspomagały samokształcenie uczestników projektu – uporządkują wiedze dostarczana na zajęciach, a następnie posłużą jej utrwalaniu i samodzielnemu rozbudowywaniu.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi założeniami, do jednego szkolenia należy opracować 240 ekranów zawierających treści merytoryczne.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1.08.2013 do 30.06.2014. Termin realizacji materiałów zostanie ustalony wspólnie z wykonawcą.

(2)

1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą).

Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 2 jest dostarczenie dokumentu: odpis z KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5) Oferent jest podmiotem niepowiązanym z Zamawiającym w sposób osobowy lub kapitałowy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

• uczestniczenie w spółce jako wspólnik lub tworzenie z KANĄ Gliwice spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadanie co najmniej 10 % udziałów w KANIE Gliwice;

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Proszę o podanie cen brutto usługi, w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolną liczbę tematów materiałów edukacyjnych.

Termin składania oferty: do dnia 31 lipca 2013.

Kryterium wyboru:

- 20% cena,

- 40% doświadczenie,

- 40% metodologia opracowania poszczególnych materiałów.

Ocena punktowa to maksymalnie 100 pkt (100%).

Ocena składa się z sumy punktów: C (cena, o randze 20%) + D (doświadczenie, jest 40 pkt, nie ma 0 pkt) + M (poprawna metodologia, jest 40 pkt, nie ma 0 pkt).

Składnik C (cena) wyliczana jest wg zależności:

C = Ranga 20% * Kwota minimalna (najniższa) / Kwota badana (oferowana) W załączeniu przekazuję wzór oferty. Do oferty proszę załączyć:

1. Opis doświadczenia oraz liczbę materiałów edukacyjnych lub warsztatowych lub aplikacji informatycznych.

2. Opis metodologii opracowania materiałów.

W razie pytań proszę o kontakt:

Waldemar Kuwaczka KANA Gliwice ul. Górna 13 44-100 Gliwice tel. +48 32 230 89 41

e-mail: kana@kana.gliwice.pl

Oferty należy dostarczyć do KANY Gliwice osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty

elektronicznej na powyżej podane adresy.

(3)

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć wykonawcy)

Dane dotyczące Wykonawcy Oferent:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

REGON:

Numer telefonu:

Numer faxu

Numer konta bankowego:

NIP

Upełnomocnieni przedstawiciele Dostawcy:

(data) (podpis, pieczęć)

(4)

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć wykonawcy)

„Oferta cenowa”

Multimedialne materiały edukacyjne dla UP

Opis:

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i efektywności szkoleń zaplanowanych w projekcie, opracowane zostaną wysokiej jakości multimedialne materiały edukacyjne dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej oraz wymogów projektowych, które dają możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia przekazywanych treści dzięki wykorzystaniu formy multimedialnej. Materiały będą niezbędne w trakcie trwania projektu – prowadzący będą korzystać z nich w trakcie prowadzenia szkoleń, jak i po zakończeniu projektu, jako repetytorium dla nauczycieli. Użytkownicy beda mieli do nich dostęp poprzez zalogowanie sie na wirtualnej platformie edukacyjnej E-EDUKACJA, przy pomocy unikalnego loginu i hasła. Powyższe materiały będą wspomagały samokształcenie uczestników projektu – uporządkują wiedze dostarczana na zajęciach, a następnie posłużą jej utrwalaniu i samodzielnemu rozbudowywaniu.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi założeniami, do jednej godziny szkoleniowej należy opracować 20 ekranów zawierających treści merytoryczne.

Wyszczególnienie Kwota zł Słownie zł

1. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń PROJEKTOWANIE ZAJEC LEKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ICT;

2. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH POMOCY

DYDAKTYCZNYCH W

NAUCZANIU. PRACA Z TABLICA INTERAKTYWNĄ;

3. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń PROWADZENIE ZAJEC Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń LEKCYJNYCH ON-LINE.

WYKORZYSTANIE E-

LEARNINGU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM;

4. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń INTERAKTYWNE NARZEDZIA OCENY PRACY UCZNIÓW;

(5)

5. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji

szkoleń PROJEKTY

EDUKACYJNE

WYKORZYSTUJACE ICT;

6. Multimedialne materiały edukacyjne dla UP do realizacji szkoleń EDUKACJA DLA GOSPODARKI

REGIONALNEJ .

Oświadczenie o niepowiązaniu z Zamawiającym w sposób osobowy lub kapitałowy.

Oświadczam, ze nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

• uczestniczenie w spółce jako wspólnik lub tworzenie z KANĄ Gliwice spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadanie co najmniej 10 % udziałów w KANIE Gliwice;

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

(data) (podpis, pieczęć)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykonanie projektu graficznego (okładka oraz część wewnętrzna opracowania), adiustacja, skład, łamanie, kompleksowa korekta językowa 2 podręczników (wersja polska

Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem : „Oferta na wykonanie przeglądów serwisowych i czynności konserwacyjnych sytemu oddymiania

6. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie

2.3.zgodnie z normami, a w szczególności Polską Normą PN-EN 3-1 lub normami ją zastępującymi wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,.. 2.4.czynności serwisowe, konserwacji

Na zakończenie postępowania należy sporządzić protokół z udzielenia zamówienia (druk nr 4). W uzasadnionych przypadkach zaoferowana najniższa cena nie musi być

4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie przeprowadzili wizję lokalną celem

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi gastronomicznej w postaci przerw kawowych dla min.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z specyfikacji

W ramach projektu opracowywanego przez konsorcjum w składzie Związek Rzemiosła Polskiego (lider projektu) oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości