• Nie Znaleziono Wyników

Szkolenie osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy w latach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkolenie osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy w latach"

Copied!
15
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Halina I¿ycka

Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej

Szkolenie osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy w latach 2000–2002

Celem szkolenia bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy organizowanego przez publiczne s³u¿by zatrudnienia jest zwiêkszenie szans uczestników szko- leñ na uzyskanie zatrudnienia, podwy¿szenie dotychczasowych kwalifika- cji zawodowych lub zwiêkszenie aktywnoœci zawodowej1. W szczególnoœci szkoleniem powinny zostaæ objête:

Ø osoby nie posiadaj¹ce ¿adnych kwalifikacji zawodowych,

Ø osoby posiadaj¹ce kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb rynku pracy i zmuszone do ich zmiany w zwi¹zku z brakiem propozycji odpowied- niego zatrudnienia,

Ø osoby, które utraci³y zdolnoœæ do wykonywania pracy w dotychczaso- wym zawodzie.

1 Szkolenie osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy jest realizowane przez publiczne s³u¿- by zatrudnienia na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciw- dzia³aniu bezrobociu (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58. poz. 314 z póŸn. zm.) oraz rozpo- rz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegó-

³owych zasad prowadzenia poœrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowa- nia szkoleñ bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji za- wodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy (Dz.U. Nr 12 poz. 146 ze zm.)

(2)

Poza osobami bezrobotnymi, skierowanie na szkolenie z powiatowego urzê- du pracy mog¹ otrzymaæ nastêpuj¹ce kategorie osób poszukuj¹cych pracy:

Ø osoby bêd¹ce w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotycz¹cych zak³a- du pracy,

Ø osoby zatrudnione u przedsiêbiorcy wobec którego og³oszono upad³oœæ, lub który jest w stanie likwidacji, z wy³¹czeniem likwidacji w celu pry- watyzacji,

Ø osoby otrzymuj¹ce œwiadczenie socjalne przys³uguj¹ce na urlopie górni- czym lub górniczy zasi³ek socjalny,

Ø osoby pobieraj¹ce gwarantowany zasi³ek okresowy z pomocy spo³ecznej tj.

osoby samotnie wychowuj¹ce co najmniej jedno dziecko do dnia ukoñcze- nia szko³y podstawowej lub gimnazjum, nie d³u¿ej ni¿ do 15 roku ¿ycia, Ø ¿o³nierze rezerwy nie maj¹cy prawa do œwiadczeñ emerytalno-rentowych

w pe³nej wysokoœci,

Ø osoby niepe³nosprawne nie pozostaj¹ce w zatrudnieniu np. renciœci, Ø osoby, którym przyznano rentê szkoleniow¹.

Z Funduszu Pracy mog¹ byæ równie¿ sfinansowane koszty szkolenia osób podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników, które zosta³y zwol- nione z pracy z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy i nie s¹ uprawnione do zasi³ku dla bezrobotnych, pod warunkiem, ¿e celem szkolenia bêdzie podjê- cie zatrudnienia lub dzia³alnoœci gospodarczej poza rolnictwem.

Z inicjatyw¹ skierowania na szkolenie mo¿e wyst¹piæ powiatowy urz¹d pracy lub osoba bezrobotna. Osoba bezrobotna mo¿e z³o¿yæ wniosek o skie- rowanie na wskazane przez siebie szkolenie, je¿eli zostanie uprawdopodob- nione, ¿e szkolenie to zapewni uzyskanie pracy, koszt tego szkolenia nie przekroczy dwukrotnego przeciêtnego wynagrodzenia, a tak¿e, je¿eli spe³- nia przynajmniej jeden z ustawowych warunków skierowania na szkolenia.

Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zawarcia tzw. trójstronnej umowy szkole- niowej pomiêdzy urzêdem pracy, pracodawc¹ i instytucj¹ szkol¹c¹, na mocy której pracodawca zobowi¹zuje siê do zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukoñczeniu okreœlonego szkolenia, a powiatowy urz¹d pracy do sfinanso- wania kosztów szkolenia ze œrodków Funduszu Pracy.

(3)

Poza ubieganiem siê o uzyskanie skierowania na szkolenie w trybie in- dywidualnym, który jest obwarowany warunkiem uprawdopodobnienia za- trudnienia, osoba bezrobotna mo¿e uczestniczyæ w szkoleniach grupowych organizowanych zgodnie z planem szkoleñ. Plany szkoleñ zawieraj¹ in- formacje o tematyce szkoleñ, terminach ich realizacji, wymaganiach sta- wianych kandydatom na szkolenie oraz zasadach rekrutacji uczestników szkolenia. Plany szkoleñ wywieszane s¹ w siedzibach urzêdów pracy w miejscu ogólnie dostêpnym oraz w zak³adach pracy planuj¹cych zwol- nienia grupowe, oœrodkach pomocy spo³ecznej i innych instytucjach œwiad- cz¹cych pomoc osobom bezrobotnym. W siedzibach powiatowych urzê- dów pracy wywieszane s¹ równie¿ informacje o poszczególnych, za- kontraktowanych kursach i organizowane spotkania z kandydatami za- interesowanymi podjêciem szkolenia, w trakcie których osoby zaintere- sowane uzyskuj¹ m.in. informacje o kryteriach i formach rekrutacji na szko- lenie.

Osoby bezrobotne mog¹ równie¿ ubiegaæ siê o udzielenie po¿yczki szko- leniowej ze œrodków Funduszu Pracy. Po¿yczka szkoleniowa mo¿e zostaæ udzielona w celu umo¿liwienia podjêcia zatrudnienia wymagaj¹cego szcze- gólnych kwalifikacji. Wysokoœæ po¿yczki nie mo¿e przekraczaæ czterokrot- nego przeciêtnego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w dniu podpisania umo- wy. Po¿yczka jest nieoprocentowana, lecz powinna zostaæ sp³acona w ci¹gu 18 miesiêcy od ustalonego w umowie dnia zakoñczenia szkolenia. Od kwo- ty po¿yczki nie sp³aconej w terminie s¹ naliczane odsetki. Udzielenie po-

¿yczki nastêpuje w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej pomiêdzy bez- robotnym a starost¹.

Udzia³ osób przeszkolonych w ogólnej populacji bezrobotnych i struktura uczestników szkoleñ w latach: 2000–2002

Analiza danych statystycznych ilustruj¹cych dzia³alnoœæ edukacyjn¹ urzê- dów pracy w latach: 2000–2002, wskazuje, i¿ najwiêcej osób przeszkolono w 2000 r. (101 643 tj. 4% ogó³u zarejestrowanych bezrobotnych). W roku

(4)

2001 liczba przeszkolonych spad³a do 52 293 (1,8% ogó³u zarejestrowa- nych bezrobotnych), natomiast w roku 2002 wzros³a do 63 843 osób (2%

zarejestrowanych bezrobotnych). Spadek liczby osób przeszkolonych w la- tach 2001 i 2002 w stosunku do roku 2000 zwi¹zany by³ z ograniczeniem

œrodków finansowych na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu.

Struktura uczestników szkoleñ w kolejnych trzech latach przedstawia siê podobnie. Wœród osób przeszkolonych oko³o 90% stanowi³y osoby bez- robotne. Ponad 70% uczestników szkoleñ – to osoby bezrobotne przeszko- lone w ramach szkoleñ grupowych, natomiast oko³o 20% – to osoby, które podejmowa³y szkolenia na indywidualny wniosek.

Osoby poszukuj¹ce pracy stanowi³y bardzo niewielki, wrêcz symbolicz- ny odsetek osób przeszkolonych, tj. 0,5% w 2000 r. i 0,2% w 2001 i 2002 r.

Szczegó³owe dane nt. uczestników szkoleñ w latach: 2000–2001 zawar- te s¹ w Tab. 1.

Osoby, które ukoñczy³y szkolenie w roku:

2000 2001 2002

Lp. Kategorie osób

Liczba % Liczba % Liczba %

1 Osoby bezrobotne2, w tym:

§ szkolenia indywidualne

§ szkolenia grupowe

96 771 17 272 79 499

95,2 17,0 78,2

46 852 9 710 37 142

88.6 18,6 71,0

59 186 12 800 46 386

92,7 20,0 72,7

2 Osoby poszukuj¹ce pracy 491 0,5 113 0,2 121 0,2

3 Osoby bezrobotne niepe³nosprawne, w tym:

§ szkolenia indywidualne

§ szkolenia grupowe

1 664

486 1 178

1,6

0,5 1,1

2 208

681 1 527

4,2

1,3 2,9

2 382

770 1 612

3,7

1,2

4 Osoby niepe³nosprawne niepracuj¹ce (np. renciœci)

2 307 2,3 2 234 4,3 1 611 2,5

5 Osoby niepe³nosprawne w okresie wypowiedzenia

26 x 34 x 0 x

6 Osoby pobieraj¹ce rentê szkoleniow¹

384 0,4 852 1,6 482 0,7

Ogó³em 101 643 100,0 52 293 100,0 63 843 100,0

Tab. 1. Osoby, które ukoñczy³y szkolenie w latach: 2000–2002

2 bez bezrobotnych niepe³nosprawnych

(5)

Analiza danych dotycz¹cych szkolenia osób niepe³nosprawnych wskazuje na interesuj¹ce zjawisko w latach 2000 i 2001; aktywnoœæ eduka- cyjna osób niepe³nosprawnych nie maj¹cych statusu bezrobotnych (g³ów- nie rencistów) jest wy¿sza, ni¿ bezrobotnych osób niepe³nosprawnych. Za- skakuj¹co niskie s¹ dane liczbowe ilustruj¹ce szkolenie osób, którym przy- znano rentê szkoleniow¹. Œwiadczy to, i¿ renty szkoleniowe by³y stosunko- wo rzadko wykorzystywanym instrumentem aktywizacji osób, które utraci-

³y zdolnoœæ do wykonywania poprzedniego zawodu.

G³ówne kierunki szkoleñ organizowanych przez urzêdy pracy w latach: 2000–2002

Struktura kierunków szkoleñ organizowanych w latach: 2000–2002 przed- stawia siê podobnie. Najczêœciej organizowane by³y szkolenia w zawo- dach zwi¹zanych z handlem. Uczestnicy tych szkoleñ stanowili od 16,1%

(w 2001 r.) do 18% (w 2002 r.) ogó³u populacji przeszkolonych.

Na drugiej pozycji w rankingu kierunków szkoleñ znalaz³y siê szkolenia komputerowe, w których uczestniczy³o w kolejnych latach oko³o 12% prze- szkolonych.

Trzeci¹ pozycjê zajê³y szkolenia przygotowuj¹ce do pracy w zawodzie kierowcy. Odsetek osób przeszkolonych w tym obszarze systematycznie zwiêksza³ siê: od 8,0% w 2000 r. do 11,3% w 2002 r. Na zbli¿onym pozio- mie tj. oko³o 8–9% kszta³towa³y siê wielkoœci ilustruj¹ce szkolenia w za- kresie obs³ugi finansowo-ksiêgowej, natomiast malej¹c¹ tendencjê wyka- za³y dane liczbowe dot. szkoleñ o charakterze administracyjno-biurowym.

W analizowanym okresie rós³ udzia³ przeszkolonych w zakresie obs³ugi maszyn i urz¹dzeñ, natomiast zdecydowanie zmniejsza³ siê udzia³ osób prze- szkolonych w zawodach budowlanych.

Szczegó³owe dane nt. g³ównych kierunków szkoleñ organizowanych przez urzêdy pracy w latach: 2000–2002 znajduj¹ siê w Tab. 2.

(6)

Tab. 2. G³ówne kierunki szkoleñ organizowanych przez urzêdy pracy w latach: 2000–2002

2000 2001 2002

L.p. Nazwa kierunku

szkolenia Liczba

osób % Liczba

osób % Liczba

osób %

1 Handel (sprzedawcy, akwizytorzy)

16 836 16,6 8 406 16,1 11 863 18,6

2 Obs³uga komputera i programów u¿ytkowych

12 379 12,2 6 510 12,4 7 278 11,4

3 Kierowcy (zawodowe prawo jazdy)

8 153 8,0 4 878 9,3 7 240 11,3

4 Obs³uga finansowo- ksiêgowa

9 101 8,9 4 744 9,1 5 127 8,0

5 Obs³uga maszyn i urz¹dzeñ

5 928 5,8 3 703 7,1 4 802 7,5

6 Obs³uga admin.- -biurowa (sekretariat)

5 935 5,8 3 041 5,8 3 242 5,1

7 Spawanie 4 750 4,6 2 779 5,3 3 132 4,9

8 Zawody budowlane (murarz, tynkarz, malarz)

7 068 7,0 2 971 5,7 2 484 3,9

9 Organizacja i zarz¹- dzanie, przedsiêbio- rczoœæ

4 585 4,5 1 772 3,4 1 727 2,7

10 Pozosta³e 26 908 26,6 13 489 25,8 16 948 26,6

Razem 101 643 100,0 52 293 100,0 63 843 100,0

Szkolenie bezrobotnych w województwach w latach: 2000–2002

W 2000 r. odsetek osób przeszkolonych w ogólnej populacji zarejestro- wanych bezrobotnych w poszczególnych województwach waha³ siê od 2,8% w województwie opolskim do 5,6% – woj. œl¹skim.

W 2001 r. w poszczególnych województwach (podobnie jak w ca-

³ym kraju) odsetek osób przeszkolonych zmniejszy³ siê ponad dwu- krotnie, natomiast w 2002 r. wskaŸniki osób przeszkolonych nieznacznie wzros³y.

(7)

Analiza danych statystycznych dotycz¹cych dzia³alnoœci szkoleniowej w poszczególnych województwach w latach: 2000–2001 pozwala na wyod- rêbnienie tych województw, które chêtnie stosowa³y tê formê aktywizacji bez- robotnych i tych województw, które preferowa³y inne formy aktywizacji.

Szczegó³owe dane nt. szkolenia bezrobotnych w poszczególnych wojewódz- twach znajduj¹ siê w Tab. 3.

Tab. 3. Szkolenie bezrobotnych wg województw w latach 2000–2002

2000 2001 2002

Nazwa

województwa Osoby

przeszk. % Osoby

przesz. % Osoby

przesz. %

Dolnoœl¹skie 9 412 4,3 2 968 1,2 7 000 2,6

Kujaw.-Pomor. 7 806 4,6 2 905 1,5 4 095 2,0

Lubelskie 6 950 4,5 4 825 2,8 2 930 1,6

Lubuskie 2 510 3,1 2 026 2,1 2 083 2,0

£ódzkie 8 625 4,4 3 908 1,8 5 180 2,2

Ma³opolskie 4 643 2,7 2 572 1,3 4 433 2,1

Mazowieckie 8 758 3,2 5 587 1,8 4 724 1,3

Opolskie 1 814 2,8 966 1,3 1 402 1,7

Podkarpackie 5 035 2,9 2 498 1,3 2 558 1,3

Podlaskie 3 564 4,7 1 546 1,9 1 504 1,7

Pomorskie 5 900 4.3 3 950 2,4 4 800 2,6

Œl¹skie 13 263 5,6 5 966 2,1 7 924 2,5

Œwiêtokrzyskie 5 158 4,6 1 848 1,5 1 652 1,3

Warm.-Mazur. 7 532 5,0 3 148 1,9 5 395 3,0

Wielkopolskie 6 319 3,5 4 755 2.2 5 289 2,2

Zachodniopom. 4 354 3,1 2 825 1,7 2 874 1,6

Razem 101 643 4,0 52 293 1,8 63 843 2,0

Do województw, które w latach 2000–2001 uzyska³y wy¿sze od œredniej krajowej wskaŸniki osób przeszkolonych nale¿¹:

Ø woj. pomorskie, Ø woj. œl¹skie, Ø woj. ³ódzkie,

Ø woj. warmiñsko-mazurskie.

Do województw, w których wyst¹pi³y ni¿sze od œredniej krajowej wskaŸ- niki osób przeszkolonych, nale¿¹:

(8)

Ø opolskie, Ø podkarpackie, Ø zachodniopomorskie, Ø mazowieckie.

Podstawowe wskaŸniki zatrudnienia po szkoleniu w latach:

2000–2002

WskaŸniki zatrudnienia po szkoleniu s¹ wa¿nym miernikiem efektyw- noœci tej formy aktywizacji bezrobotnych. Od 2000 r. w statystyce publicz- nej dokonuje siê badania zatrudnienia w okresie 3 miesiêcy po zakoñczeniu szkolenia. Jest to stosunkowo krótki okres, st¹d wskaŸniki zatrudnienia zmala³y o kilkanaœcie procent w stosunku do wskaŸników z lat dziewiêæ- dziesi¹tych, gdzie przedmiotem badañ by³o zatrudnienie w okresie 12 – miesiêcy po zakoñczeniu szkolenia.

Ogólny wskaŸnik zatrudnienia po szkoleniach zorganizowanych w 2000 r.

wyniós³ 37%, a w kolejnych latach jego wielkoœæ mala³a – do 33,9% – w roku 2001 i 32% w roku 2002 r. Malej¹ca tendencja zatrudnienia po szko- leniu jest prawdopodobnie zwi¹zana z pog³êbiaj¹cymi siê trudnoœciami na rynku pracy i wzrostem liczby bezrobotnych, np. w latach: 1997–1998, gdy w urzêdach pracy by³o zarejestrowanych ok. 1 800 tys. bezrobotnych, wskaŸ- nik zatrudnienia po szkoleniu wynosi³ ok. 50%.

Analiza wskaŸników zatrudnienia po szkoleniu dla poszczegól- nych grup uczestników szkoleñ w latach: 2000–2002, wskazuje na pew- ne prawid³owoœci (Tab. 4). W kolejnych latach najwy¿sz¹ efektywnoœci¹ zatrudnieniow¹ charakteryzowa³y siê szkolenia organizowane w try- bie indywidualnym. WskaŸniki zatrudnienia po tych szkoleniach wy- nosz¹:

Ø 60,6% w 2000 r., Ø 57,5% w 2001 r., Ø 52,1% w 2002 r.

(9)

Tab. 4. WskaŸniki zatrudnienia osób bezrobotnych

i poszukuj¹cych pracy po szkoleniu organizowanym przez urzêdy pracy w latach: 2000–2002

Wyszczególnienie Liczba osób przeszkolonych

Liczba osób zatrudnionych w okresie

3 m-cy po szkoleniu

WskaŸnik zatrudnienia

Ogó³em, z tego 101 643 37 603 37,0%

Osoby bezrobotne, w tym:

§ szkolenia indywidualne

§ szkolenia grupowe

96 771 17 272 79 499

36 275 10 469 25 806

37,5%

60,6%

32,5%

Osoby poszukuj¹ce pracy

491 206 42,0%

Osoby niepe³nosprawne 3 997 1 095 27,4%

2000 rok

Osoby pobieraj¹ce

rentê szkoleniow¹ 384 27 7,0%

Ogó³em, z tego 52 293 17 723 33,9%

Osoby bezrobotne, w tym:

§ szkolenia indywidualne

§ szkolenia grupowe

46 852 9 710 37 142

16 629 5 588 11 041

35,5%

57,5%

29,7%

Osoby poszukuj¹ce pracy

113 31 27,4%

Osoby niepe³nosprawne 4 476 1 028 23,0%

2001 rok

Osoby pobieraj¹ce

rentê szkoleniow¹ 852 35 4,1%

Ogó³em, z tego 63 843 20 420 32,0%

Osoby bezrobotne, w tym:

§ szkolenia indywidualne

§ szkolenia grupowe

59 186 12 800 46 386

19 420 6 671 12 749

32,8%

52,1%

27,1%

Osoby poszukuj¹ce pracy

121 18 14,9%

Osoby niepe³nosprawne 3 993 973 24,4%

2002 rok

Osoby pobieraj¹ce

rentê szkoleniow¹ 482 12 2,5%

(10)

WskaŸniki zatrudnienia po szkoleniach grupowych s¹ prawie dwukrot- nie ni¿sze i wynosz¹:

Ø 32,5% w 2000 r., Ø 29,7% w 2001 r., Ø 27,1% w 2002 r.

W kolejnych latach, œrednio co czwarta przeszkolona osoba niepe³nospraw- na znajdowa³a zatrudnienie. Bardzo ma³o efektywne – jako instrument akty- wizacji, okaza³y siê renty szkoleniowe. Po szkoleniu odbytymw ramach rent szkoleniowych, podjê³o pracê zaledwie kilka procent rentobiorców tj.

Ø 7% – w 2000 r., Ø 4,1% – w 2001 r., Ø 2,5% – 2002 r.

Szczegó³owe dane na temat poszczególnych kategorii uczestników szko- leñ znajduj¹ siê w Tabeli 4.

WskaŸniki zatrudnienia po g³ównych kierunkach szkoleñ organizowanych przez urzêdy pracy w latach: 2000–2002

Analiza wskaŸników zatrudnienia absolwentów okreœlonych kierun- ków szkoleñ wskazuje, i¿ wiêksze szanse na zatrudnienie mieli uczestni- cy szkoleñ w zawodach tzw. robotniczych, ni¿ urzêdniczych. Z punktu widzenia zatrudnienia, najbardziej efektywne okaza³y siê szkolenia w za- kresie obs³ugi maszyn i urz¹dzeñ. Pracê po tych szkoleniach uzyska³o w badanych latach oko³o 50% uczestników szkoleñ. Zatrudnienie znalaz³o te¿ ponad 40% uczestników szkoleñ dla kierowców. Na trzecim miejscu pod wzglêdem efektywnoœci zatrudnieniowej znalaz³y siê szkolenia w za- wodach budowlanych, gdzie wskaŸniki zatrudnienia waha³y siê od 38,8%

w 2000 r. do 30,1% – w 2002 r.

Najni¿sze szanse na zatrudnienie w œwietle danych liczbowych mieli absolwenci szkoleñ w zawodach zwi¹zanych z handlem, absol- wenci kursów komputerowych oraz kursów z zakresu obs³ugi finanso- wo-ksiêgowej i administracyjno – biurowej. WskaŸniki zatrudnienia po

(11)

tych szkoleniach waha³y siê od 28% do 16%. Szczegó³owe dane na temat efektywnoœci zatrudnieniowej g³ównych kierunków szkoleñ, zawarte s¹ w Tab. 5.

Tab. 5. WskaŸniki zatrudnienia po g³ównych kierunkach szkoleñ organizowanych przez urzêdy pracy w latach: 2000–2002

2000 2001 2002

Lp. Nazwa kierunku szkolenia Osoby zatrudn.

Wsk.

zatrud.

Osoby zatrudn.

Wsk.

zatrudn.

Osoby zatrudn.

Wsk.

zatrudn.

1 Handel (sprzedawcy, akwizytorzy)

4 234 25,1 2 059 25,6 2 622 22,1 2 Obs³uga komputera

i programów u¿ytkowych 3 409 27,5 1 384 21,3 1 184 16,3 3 Kierowcy (zawodowe prawo

jazdy)

3 843 47,1 2 036 41,7 2 970 41,0 4 Obs³uga finansowo-ksiêgowa 2 571 28,2 1 311 27,6 1 128 22,0 5 Obs³uga maszyn i urz¹dzeñ 3 077 51,9 1 671 45,1 2 130 44,4 6 Obs³uga admin.-biurowa

(sekretariat)

1542 26,0 744 24,5 730 22,5

7 Spawanie 1 967 41,4 1 219 43,9 1 315 42,0

8 Zawody budowlane (murarz, tynkarz, malarz)

2 745 38,8 930 31,3 748 30,1

9 Organizacja i zarz¹dzanie,

przedsiêbiorczoœæ 1 676 36,6 574 32,4 429 24,8

10 Pozosta³e 12 539 33,3 5 795 43,0 7 164 42,3

Razem 37 603 37,0 17 723 33,9 20 420 32,0

WskaŸniki zatrudnienia po szkoleniu w województwach w latach:

2000–2002

Do województw, które we wszystkich trzech analizowanych latach uzys- ka³y wskaŸniki zatrudnienia po szkoleniach przewy¿szaj¹ce œredni¹ krajo- w¹, nale¿¹:

Ø woj. lubuskie, Ø woj. mazowieckie, Ø woj. podkarpackie, Ø woj. podlaskie, Ø woj. pomorskie.

(12)

Do województw, które nie uzyska³y poziomu œredniej krajowej wskaŸni- ka zatrudnienia, nale¿¹:

Ø woj. lubelskie, Ø woj. ma³opolskie, Ø woj. œl¹skie.

Szczegó³owe dane nt. wskaŸników zatrudnienia po szkoleniu w poszcze- gólnych województwach znajduj¹ siê w Tab. 6.

Tab. 6. Zatrudnienie po szkoleniu w województwach w latach: 2000–2002

2000 2001 2002

Nazwa

województwa Osoby

zatrudn. Wsk. zatr. Osoby

zatrud. Wsk. zatr. Osoby

zatrud. Wsk. zatr.

Dolnoœl¹skie 3 683 41,0 1 253 42,2 1 539 22,0

Kujaw.-Pomor. 3 194 40,9 1 018 35,0 1 252 30,6

Lubelskie 2 022 29,1 1 156 24,0 882 30,1

Lubuskie 1 109 44.2 753 37,1 890 42,7

£ódzkie 2 237 25,9 1 475 37,7 1 584 30,6

Ma³opolskie 1 407 30,3 650 25,3 1 035 23,3

Mazowieckie 3 896 44.5 1 966 35,2 1 565 33,1

Opolskie 1 026 56,6 317 32,8 518 36,9

Podkarpackie 1 889 37,5 957 38,3 879 34,4

Podlaskie 1 394 39,1 551 35,6 560 37,2

Pomorskie 2 553 43,3 1 853 46,9 1 881 39,2

Œl¹skie 4 837 36,5 1 644 27,6 2 261 28,5

Œwiêtokrzyskie 1 781 34,5 417 22,6 654 39,6

Warm.-Mazur. 2 415 32,1 1 428 45,4 2 065 38,3

Wielkopolskie 2 400 38,0 1 525 32,1 1 913 36,2

Zachodniopom. 1 660 38,1 761 26,9 942 32,8

Razem 37 603 37,0 17 723 33,9 20 420 32,0

Korelacja pomiêdzy szkoleniem i zatrudnieniem po szkoleniu, a stop¹ bezrobocia w województwie

Analiza danych statystycznych nie wskazuje na istnienie prostych zale¿- noœci pomiêdzy stop¹ bezrobocia a intensywnoœci¹ dzia³alnoœci szkolenio- wej i efektywnoœci¹ zatrudnieniow¹ szkoleñ. Niemniej zestawienie powy¿-

(13)

szych danych wydaje siê interesuj¹ce, gdy¿ w sposób jasny i przejrzysty ilustruje zjawisko aktywnoœci edukacyjnej s³u¿b zatrudnienia w zró¿nico- wanych pod wzglêdem poziomu bezrobocia regionach. Szczegó³owe dane na powy¿szy temat zawarte s¹ w Tab. 7.

Tab. 7. Szkolenie i zatrudnienie po szkoleniu, a stopa bezrobocia w województwie

2000 2001 2002

Nazwa

województwa Wsk.

przesz.

Wsk.

zatr.

Stopa bezr.

Wsk.

przesz.

Wsk.

zatr.

Stopa bezr.

Wsk.

przesz.

Wsk.

zatr.

Stopa bezr.

Dolnoœl¹skie 4,3 41,0 18,4 1,2 42,2 21,5 2,6 22,0 22,5

Kujaw.-Pomor. 4,6 40,9 19,2 1,5 35,0 21,9 2,0 30,6 22,6

Lubelskie 4,5 29,1 14,2 2,8 24,0 15,7 1,6 30,1 15,8

Lubuskie 3,1 44.2 21,3 2,1 37,1 24,4 2,0 42,7 25,9

£ódzkie 4,4 25,9 16,3 1,8 37,7 18,1 2,2 30,6 18,5

Ma³opolskie 2,7 30,3 12,2 1,3 25,3 14,1 2,1 23,3 13,9

Mazowieckie 3,2 44.5 10,8 1,8 35,2 13,0 1,3 33,1 13,9

Opolskie 2,8 56,6 15,7 1,3 32,8 18,2 1,7 36,9 19,3

Podkarpackie 2,9 37,5 16,2 1,3 38,3 17,4 1,3 34,4 16,9

Podlaskie 4,7 39,1 13,8 1,9 35,6 15,1 1,7 37,2 15,2

Pomorskie 4.3 43,3 16,6 2,4 46,9 19,6 2,6 39,2 21,2

Œl¹skie 5,6 36,5 12,9 2,1 27,6 15,7 2,5 28,5 16,5

Œwietokrzyskie 4,6 34,5 16,6 1,5 22,6 18,4 1,3 39,6 18,5

Warm.-Mazur. 5,0 32,1 25,8 1,9 45,4 28,9 3,0 38,3 28,8

Wielkopolskie 3,5 38,0 12,5 2.2 32,1 15,4 2,2 36,2 16,1

Zachodniopom. 3,1 38,1 20,8 1,7 26,9 24,7 1,6 32,8 26,4

Razem 4,0 37,0 15,1 1,8 33,9 17,5 2,0 32,0 18,1

Po¿yczki szkoleniowe w latach: 2000–2002

Po¿yczki szkoleniowe s¹ stosunkowo rzadko wykorzystywanym przez bezrobotnych Ÿród³em finansowania szkolenia. Œwiadcz¹ o tym dane staty- styczne zawarte w Tab. 8.

Wielkoœci wskaŸników zatrudnienia po szkoleniach finansowanych ze

œrodków po¿yczkowych s¹ zbli¿one do wielkoœci wskaŸników po szkole- niach organizowanych w trybie indywidualnym i du¿o wy¿sze od wskaŸni-

(14)

ków zatrudnienia po szkoleniach grupowych. Jest to kolejny argument na rzecz indywidualizacji dzia³añ w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.

Tab. 8. Po¿yczki szkoleniowe w latach: 2000–2002

Wyszczególnienie 2000 2001 2002

Osoby, które otrzyma³y po¿yczki szkole- niowe

493 545 470

Osoby, które ukoñczy³y szkolenie sfinan-

sowane ze œrodków po¿yczkowych 433 485 409

Osoby, które podjê³y pracê po szkoleniu sfi-

nansowanym ze œrodków po¿yczkowych 209 213 198

WskaŸnik zatrudnienia (w procentach) 48,3 43,3 48,4

Szkolenie pracowników refundowane z Funduszu Pracy w latach:

2000–2002

Pracodawcy wykazuj¹ niewielkie zainteresowanie mo¿liwoœci¹ uzyska- nia wsparcia finansowego w dostosowaniu kwalifikacji pracowników do wymagañ nowych stanowisk pracy. Zarówno liczba pracodawców korzy- staj¹cych z tej formy wsparcia, jak i liczba pracowników objêtych szkole- niami wspó³finansowanymi z Funduszu Pracy jest wrêcz symboliczna.

W 2002 r. ze wsparcia Funduszu Pracy skorzysta³o 52 pracodawców, którzy zorganizowali szkolenie dla 122 pracowników. W 2001 r. z tej mo¿liwoœci skorzysta³o 56 pracodawców i 423 pracowników, a w 2000 r. – 143 praco- dawców i 2037 pracowników, ale w skali ca³ego kraju jest to bardzo nie- wielki odsetek potencjalnych beneficjentów.

Szkolenie rolników refundowane z Funduszu Pracy w latach:

2000–2002

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku szkolenia rolników planuj¹- cych podjêcie zatrudnienia lub rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodar-

(15)

czej poza rolnictwem. W 2000 r. 45 rolników otrzyma³o zgodê na refunda- cjê kosztów szkolenia, natomiast 47 rolników ukoñczy³o szkolenia refundo- wane z Funduszu Pracy. W 2001 r. tylko 4 rolników otrzyma³o zgodê na refundacjê kosztów szkolenia i 4 ukoñczy³o szkolenia refundowane z Fun- duszu Pracy. Natomiast w 2002 r. 14 rolników otrzyma³o zgodê na refunda- cjê kosztów szkolenia, a 10 ukoñczy³o szkolenia refundowane z Funduszu Pracy, z czego 8 rozpoczê³o pracê poza rolnictwem.

* * *

Analiza przedstawionych danych statystycznych w zakresie szkolenia osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy w latach: 2000–2002 wskazuje na:

Ø spadek podstawowych wskaŸników efektywnoœci zatrudnieniowej szko- leñ,

Ø prawie dwukrotnie wy¿sze wskaŸniki efektywnoœci zatrudnieniowej szkoleñ organizowanych w trybie indywidualnym od szkoleñ grupo- wych,

Ø ni¿sze wskaŸniki efektywnoœci zatrudnieniowej szkoleñ w zawodach zwi¹zanych z handlem, komputerowych, szkoleñ w zakresie obs³ugi fi- nansowo-ksiêgowej, tj. takich, które zajmuj¹ najwy¿sze pozycje w ran- kingu kierunków szkoleñ, od szkoleñ w zawodach robotniczych, które s¹ na dalszych pozycjach w strukturze kierunków szkoleñ.

Powy¿sze obserwacje wskazuj¹ na koniecznoœæ zmiany struktury kie- runków szkoleñ w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb pracodawców oraz zwiêkszenie udzia³u szkoleñ indywidualnych w dzia³alnoœci edukacyj- nej urzêdów pracy poprzez wiêksz¹ indywidualizacjê obs³ugi osób bezro- botnych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

The presented curves monitor the change in slope capacity with rainfall and examine how slope angle, saturated permeability, and rainfall intensity effect stability under

posiada orzeczony stopień niepełnosprawności, lub jest w trudnej sytuacji materialnej i/lub rodzinnej. Okres odbywania stażu określony w umowie o organizację stażu nie

pracy na druku ZUS ZLA (nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje na podstawie art.. 9) Jeżeli bezrobotny w trakcie obywania stażu pozostaje niezdolny do

Standaryzacji zgłoszonych i zaopiniowanych przez poszczególne biblioteki standardów edukacyjnych po przeprowadzeniu konsultacji środowiskowych z przedstawicielami

Na koniec czerwca 2017 roku w ewidencji urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego pozostawało 66 006 osób bezrobotnych wobec 66 683 osób pod koniec

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staŜ Organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za kaŜde 30 dni kalendarzowe odbywania staŜu, za ostatni miesiąc

3) chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. 3.Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane jest w oparciu o program

Formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie (załącznik nr 1), Formularz do badania

1. Osoba bezrobotna i inna uprawniona osoba może ubiegać się o skierowanie na szkolenie wskazane przez siebie poprzez złożenie Wniosku o skierowanie na szkolenie

b/ oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (zał. Nr 3 do niniejszego regulaminu). W przypadku planowania uruchomienia

49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. 415 z późniejszymi zmianami) *,.. -osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem

Natomiast na koniec grudnia 2015 roku znacznie wzrósł udział osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia w ogóle zarejestrowanych w porównaniu z analogicznym

Przedstawiona w Tabeli 7 symulacja danych dotycząca kategorii bezrobotnych ujętych w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako osoby

[r]

To measure the performance of the ASIC in its intended application, the ASIC was connected to the system side circuit using a single 1.5 m long AWG-42 coaxial cable.. For

Podział osób bezrobotnych według ich wieku i wykształcenia oraz dłu- gość stażu pracy poszczególnych osób bezrobotnych nie zostaną przedstawione w niniejszym artykule,

Dosyć licznie natom iast reprezentow ani księża byli w towarzystwach w mniejszych m iejscowościach. Jednakże i tu były wyjątki. przechodzenia byłych unitów na

In order to improve the pressure distribution in time and attenuate the oscillation, the authors decided to introduce a minor reconstruction inside the

Poszukując rozwiązań modelowych dla Polski w zakresie przeciwdziałania bezrobociu wśród osób starszych, należy zwrócić uwagę na profi lowanie osób bezrobotnych, które

Z naszych dotychczasowych rozwa¿añ wynika, i¿ praca jest powinnoœci¹, czyli obowi¹zkiem, a cz³owiek pracuj¹cy jest podmiotem pracy, który przez pracê przyczynia siê do

Odpowiedź: Na potrzeby ustalenia warunków umorzenia subwencji dla mikrofirmy oraz MŚP przez pracownika rozumie się osobę fizyczną: (i) która zgodnie z przepisami

 reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia

Wahrend man die spharische Aberration nur durch aspharische Flachen oder inhomogene Medien korrigieren kann [3], [4], labt sich die Yerzeichnung sowohl mit Hilfe der