Polska-Gdańsk: Heparyna 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347383-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Heparyna 2013/S 201-347383 Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7

Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójciga 80-952 Gdańsk

POLSKA

Tel.: +48 583491248

E-mail: kwojciga@uck.gda.pl Faks: +48 583492074 Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uck.gda.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Dział Zamówień Publicznych UCK w Gdańsku ul. Dębinki 7

Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójciga 80-952 Gdańsk

POLSKA

E-mail: kwojciga@uck.gda.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:

Dział Zamówień Publicznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7

Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójciga 80-952 Gdańsk

POLSKA

E-mail: kwojciga@uck.gda.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Sekretariat Dyrektora Naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego ul. Dębinki 7 bud.nr 9, I piętro, pok. 205

Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójciga 80-952 Gdańsk

POLSKA

Tel.: +48 583492238

E-mail: kwojciga@uck.gda.pl

(2)

Faks: +48 583492074

Adres internetowy: www.uck.gda.pl I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa produktów leczniczych dla UCk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Zamawiającego.

Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych przez okres 12 miesięcy w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pakiety ustalone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub kilka pakietów.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający wymaga aby ceny leków zaoferowanych były nie wyższe niż ceny urzędowe, określone a art.

9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.5.2011 roku refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 11.122.696), obowiązujące na dzień składania ofert.

5. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) umieszczone w Załączniku nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33141550, 33621000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

(3)

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiot zamówienia obejmuje 4 części opisane w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 778 464,50 PLN II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 1) Krótki opis

Dalteparin w dawkach, ilości opisanej w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33141550, 33621000

3) Wielkość lub zakres

7 pozycji opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 008 608,90 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 1) Krótki opis

Enoxaparin w dawkach, ilościach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33141550, 33621000

3) Wielkość lub zakres

8 pozycji opisanych w załączniku nr 6 o SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 075 079,10 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 1) Krótki opis

Nadroparin w dawce i ilościach opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33141550, 33621000

3) Wielkość lub zakres

6 pozycji opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 609 996,50 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

(4)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 4

Nazwa: Pakiet 4 1) Krótki opis

Epoetin opisany w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33141550, 33621000

3) Wielkość lub zakres

1 pozycja opisana w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 84 780 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium

w prawidłowej wysokości dla danej pozycji na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla ofert całkowitych wynosi 26 800 PLN a dla ofert częściowych:

Pakiet 1: 10 000 PLN, Pakiet 2: 10 000 PLN, Pakiet 3: 6 000 PLN, Pakiet 4: 800 PLN.

W przypadku złożenia ofert na kilka części, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia.

2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego:

BZ WBK S.A. o/Gdańsk nr: 94 10901098 0000000009016749. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty.

6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 7 i 8.

7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

(5)

8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Budżet bieżący

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art 24 ust 2 pkt 5.

2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy – według wzoru załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ;

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(6)

g. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10–11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:

a. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z treścią znajdującą się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;

4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8

Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 powyżej:

1) lit. b, c, d i f - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2) lit. e i g – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 pkt. 1) lit a i c powyżej oraz pkt. 5.2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 5.1) lit b powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.

dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(7)

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć:

a. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg. wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub odpowiednio w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy produktów leczniczych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż:

Pakiet 1: 200 000 PLN Pakiet 2: 200 000 PLN Pakiet 3: 120 000 PLN Pakiet 4: 16 000 PLN

W przypadku złożenia ofert na kilka części, wartość dostaw stanowi sumę dostaw brutto ustalonych dla poszczególnych pakietów.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć:

a. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg. wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ

b. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie wskazanym w pkt V ppkt. 1.2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.

c. Koncesji lub zezwolenia o którym mowa w pkt V.1.1. SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

a. Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – treść

oświadczenie znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;

(8)

4. Dowodami o których mowa w pkt. 2.b. są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 1) powyżej.

5. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie o którym mowa w pkt. 2.b. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust 4 powyżej.

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2 b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

167/PN/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

(9)

nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

29.11.2013 - 10:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 29.11.2013 - 11:00 Miejscowość:

Gdańsk.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pakiety ustalone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

1) Obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

2) Nie wykorzystania asortymentu będącego przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu realizacji umowy o którym mowa w § 11 o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

3) Gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony w zakresie:

— numeru katalogowego produktu,

— nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

— sposobu konfekcjonowania,

— liczby opakowań.

5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VI ust. 1 SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i

Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

VI.4) Procedury odwoławcze

(10)

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pośrednictwem faksu albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15.10.2013

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :