Polska-Gdańsk: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16694-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2016/S 012-016694

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7

Osoba do kontaktów: Paweł Faczyński 80-952 Gdańsk

POLSKA

Tel.: +48 583492238

E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl Faks: +48 583492074

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uck.gda.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa zestawów do fotoferezy pozaustrojowej przy użyciu aparatu Theracos.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy Kupno Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

(2)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do fotoferezy pozaustrojowej przy użyciu aparatu Theracos dla Zamawiającego, w asortymencie oraz szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 6 do SIWZ, na okres 12 miesięcy.

2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.

4. Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w maksymalnym terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33141000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do fotoferezy pozaustrojowej przy użyciu aparatu Theracos dla Zamawiającego, w asortymencie oraz szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 6 do SIWZ, na okres 12 miesięcy.

2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.

4. Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w maksymalnym terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

(3)

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości 27 000 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe określono w SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków o którym mowa w pkt III.2.2) i III.2.3) poniżej, winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców, albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie.

5. Warunek określony w pkt III.2.1) poniżej, powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP.

2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, należy złożyć następujące dokumenty:

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ;

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

(4)

f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 – 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

h. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej – według wzoru na załączniku nr 8 do SIWZ.

3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2:

1) lit. b, c, d i f- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

2) lit. e, g – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy PZP.

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 ppkt. 1) lit a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa

w ust. 6 ppkt 1) lit b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

(5)

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj. dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, do oferty należy załączyć:

a. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg. Wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj. dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy artykułów medycznych o wartości brutto każdej z nich równej, co najmniej 300 000,00 PLN.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, do oferty należy załączyć:

a. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg. Wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ;

b. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie wskazanym w pkt V ppkt. 1.2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

a. Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – według wzoru na załączniku nr 9 do SIWZ.

(6)

b. Katalogu/karty katalogowej/karty technicznej (prospektu), w którym został zaznaczony zaoferowany asortyment (pozycja z kodem).

c. Instrukcji używania wyrobu medycznego.

4. Dowodami o których mowa w ust 2 lit b), są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1).

5. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie o którym mowa w ust 2 lit b) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 4.

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia (zalecany wzór zobowiązania do udostępnienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ). Ze złożonych dowodów winien wynikać zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2 b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

(7)

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga 98

2. Termin dostawy. Waga 2

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

9/PN/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

26.2.2016 - 10:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

a. Obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy, b. zmiany ustawowej stawki podatku VAT

c. zmiany:

— numeru katalogowego produktu,

— nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

— sposobu konfekcjonowania

— liczby opakowań

w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

4. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VI ust. 1 SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania

5. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i

Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

(8)

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiegać zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków

zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczaj

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pośrednictwem faksu lub droga elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

4. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy PZP.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15.1.2016

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :