PRO-TECH USŁUGI PROJEKTOWO TECHNICZNE WIESŁAW GLIŃSKI ŁOMŻA UL. PRZYKOSZAROWA 21/13 I. CZĘŚĆ OPISOWA

Pełen tekst

(1)

I. CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWA ULICY SPÓŁDZIELCZEJ NA ODCINKU

OD ALEI LEGIONÓW DO ULICY BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

decyzja nr 14/07 z dnia 26.06.2007r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Łomży, TT-1/91/626/2007 z dn. 23.07.2007r.;

♦ opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

projekt drogowy;

protokół przeglądu stanu technicznego uzbrojenia sieci sanitarnych w ul. Spółdzielczej z dnia 24.07.2007r.

♦ uzgodnienia międzybranżowe.

♦ wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500;

♦ obowiązujące normy i przepisy;

wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR.

Inwestorem jest Urząd Miejski w Łomży,18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odcinka kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej ul. Spółdzielczej wraz z remontem studni rewizyjnych, wymianą włazów kanałowych, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz krat ściekowych na istniejących kanałach sanitarnym i deszczowym oraz wymianą zasuw liniowych i hydrantów p.poż na istniejącym wodociągu rozdzielczym .

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

4.1 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z wykonaną przez ZRWIiB „AV” na potrzeby niniejszego opracowania dokumentacją geotechnicznego rozpoznania podłoża gruntowego stwierdza się:

Podłoże gruntowe badanego terenu zbudowane jest z pokrywowych piasków drobnych i pylastych w stanie średnio zagęszczonym .

Rodzime grunty mineralne przykrywają antropogeniczne piaszczyste nasypy i nawierzchnia mineralno-bitumiczna o łącznej miąższości 0,6 – 1,0 m.

 Zwierciadła wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych nie nawiercono.

(2)

Parametry fizyko-mechaniczne gruntów podłoża należy przyjmować zgodnie z obowiązującą normą PN-81/B-03020 metodą „B”, biorąc za podstawę cechy wiodące w postaci stopnia zagęszczenia ID i wilgotności gruntów niespoistych,

Grunty spoiste należy traktować jako trudno zagęszczalne i przewidzieć ich wymianę.

4.2 Istniejące zainwestowanie terenu.

W chwili obecnej przebudowywany odcinek ul. Spółdzielczej posiada jezdnię o bardzo zniszczonej nawierzchni bitumicznej oraz obustronne chodniki o nawierzchni z płytek betonowych i fragmentarycznie trawniki wzdłuż niektórych ogrodzeń przyległych posesji.

Ponadto w pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: sieć wodociągowa , kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne komunalne i oświetleniowe , sieci telekomunikacyjne i na części ulicy kanalizacja sanitarna .

5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.

5.1 Kanał sanitarny

W ramach przebudowy odcinka ulicy Spółdzielczej przewidziano wykonanie brakującego odcinka kanału sanitarnego, który zapewni możliwość odprowadzenia bezpośrednio do niego ścieków sanitarnych z budynków zlokalizowanych na działkach nr 11213, 11217 i 12130.

Zaprojektowano kanał sanitarny z rur PVC φ 200 mm, odpowiadających parametrami klasie S firmy Wavin o długości 45 m, łączonych na kielichy i uszczelki gumowe, sprzedawane w komplecie z rurami.

Rury należy układać na dobrze zagęszczonym podłożu piaskowo-żwirowym grubości 10 cm.

Na trasie kanału zaprojektowano 2 studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych φ 1,2 m wraz z włazami typu D 400 φ 600 zgodnie z PN-EN 124.2000.

Betonowe kręgi studni rewizyjnych należy łączyć na zaprawę cementową i przykryć płytami żelbetowymi nastudziennymi φ 1,4 m. Dolne części studni do poziomu nad wierzch rur wykonać z cegły kanalizacyjnej klasy 150 lub z bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 80. Wyrównanie wysokości studni do rzędnych projektowanych wykonać poprzez wymurowanie kominów z cegły kanalizacyjnej klasy 150 lub bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 80. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne w odstępach co 30 cm w pionie i poziomie. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie studni zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez 2-krotne pomalowanie bityzolem 2R+Pg. Studnie posadowić na fundamencie z betonu B-15 i grubości 20 cm.

Przejście rurażu PVC przez betonowe ściany studzienek wykonać w tulei ochronnej z uszczelką.

Dopuszcza się zastosowanie rur i armatury innego producenta o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w projekcie.

W ramach zadania należy również uwzględnić wymianę włazów na istniejących studniach rewizyjnych -3 szt. oraz remont studni w zakresie zawartym w protokóle z przeglądu, załączonym do opracowania .

5.2 Sieć wodociągowa

P.B.-W Przebudowa ul. Spółdzielczej na odcinku od Al. Legionów do 07.2007.

(3)

Sieć wodociągowa zlokalizowana jest w pasie chodnikowym istniejącej i projektowanej ulicy w części przebiegającej na zbliżeniu do krawężnika. Korekta trasy wodociągu w ulicy nie wchodzi w rachubę z uwagi na brak miejsca w pasie chodnikowym . Przewiduje się natomiast wymianę istniejących na wodociągu zasuw liniowych 2 szt. na nowe miękkouszczelniające zasuwy klinowe typ E firmy Hawle. Dwa istniejące na wodociągu podziemne hydranty p.poż φ 80 mm należy wymienić na nowe o lepszej jakości.

Należy również dokonać regulacji wysokościowej 11 skrzynek zasuw przyłączeniowych.

5.3 Kanalizacja deszczowa

Ulica w całości uzbrojona jest w kanalizację deszczową , która zostanie wykorzystana do odwodnienia projektowanej jezdni. W ramach przebudowy ulicy przewidziano wymianę studzienek ściekowych i przykanalików ( z wyjątkiem zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego) , 3 włazów żeliwnych na studniach rewizyjnych oraz 8 krat ściekowych na wpustach deszczowych z dostosowaniem do projektowanych rzędnych ulicy.

Należy zastosować włazy typu D 400 φ 600 zgodnie z PN-EN 124.2000 z wypełnieniem betonowym oraz kraty typu D 400 na zawiasach i z ryglami. Wymieniane wpusty należy wykonać z rur betonowych WIPRO φ 500 mm. Powierzchnie zewnętrzne studzienek ściekowych zabezpieczyć przeciwwilgociowo za pomocą bityzolu 2R+Pg.

Wymieniane przykanaliki zostaną wykonane z rur PVC φ 200 mm, odpowiadających parametrami klasie S firmy Wavin, o łącznej długości 19 m, łączonych na kielichy i uszczelki gumowe, sprzedawane w komplecie z rurami. Przykanaliki należy układać po trasie istniejących. Włączenia przykanalików należy wykonać „na dno” studni rewizyjnych .

Rury należy układać na dobrze zagęszczonym podłożu piaskowo-żwirowym grubości 10 cm.

Przejścia rurażu przez betonowe ściany studzienek należy wykonać w tulei ochronnej z uszczelek. Szczegółowy zakres remontu studni rewizyjnych i całego uzbrojenia kanału deszczowego przedstawiono w załączonym protokóle przeglądu .

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT.

Trasę przewodów, spadki, długości i lokalizację studni rewizyjnych pokazano w części graficznej projektu .

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyć trasy uzbrojenia i lokalizację obiektów na sieciach.

Z uwagi na lokalizację wykopów w nawierzchni asfaltowej należy wykonać wykopy wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian wykopów i częściowym odkładem ziemi wzdłuż wykopów. Zakłada się wykonywanie wykopu w 70 % sprzętem mechanicznym na odkład. Pozostałe 30 % wykopu przyjęto jako wykonywany ręcznie.

Układanie warstwy podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane, winny odbywać się w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Po odbiorze robót montażowych wykopy należy (zgodnie z normą BN-83/8836-02) zasypywać piaskiem do wysokości 0,30 m nad wierzch rury. Na tak wykonanej zasypce należy trasę ułożonego kanału oznakować foliową taśmą ostrzegawczą. Resztę zasypki do rzędnych projektowanych może stanowić grunt sypki bez kamieni i części organicznych. Zagęszczenie gruntu wykonywać do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98 zgodnie z BN- 72/8932-01. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopów na grunt organiczny lub glinę należy go usunąć, zastąpić pospółką i zagęścić.

Wykopy wykonane w nawierzchni asfaltowej należy zasypywać i zagęszczać do wysokości -- 20 cm poniżej rzędnej istniejącego terenu , odbudowę pozostałej części nawierzchni ujęto w części drogowej projektu.

(4)

Prace w pasie drogowym ulicy Spółdzielczej prowadzić na warunkach uzyskanych u właściciela pasa drogowego.

Zakłada się wywożenie nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 5 km.

7. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dla wykonania odcinka kanału sanitarnego i wymiany uzbrojenia wodociągowego nie przewiduje się konieczności usuwania istniejących drzew ani krzewów. Jedyną uciążliwością dla środowiska będą prace mechaniczne związane z wykonywaniem kanału sanitarnego .

8. PRÓBY I ODBIORY.

8.1 Rodzaje badań

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z normami PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

8.2 Odbiór techniczny częściowy

• Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopów, szalunki, oznakowanie, wykonanie wykopu i podłoża),

-roboty montażowe - zastosowane materiały, jakość wykonania złącz, zgodność z dokumentacją,

- roboty ziemne - zasypanie.

• Wykonana sieć powinna być dwukrotnie zinwentaryzowana poprzez uprawnionego geodetę - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej – włazy studzienek rewizyjnych.

8.3 Odbiór techniczny końcowy

Odbiorowi końcowemu podlegają:

 zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

 zbadanie zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych .

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z :

 protokółami odbiorów częściowych,

 projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

 wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

 inwentaryzacją geodezyjną,

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym kanałem.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

P.B.-W Przebudowa ul. Spółdzielczej na odcinku od Al. Legionów do 07.2007.

(5)

Teren po budowie przewodów kanalizacyjnych powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

o wykonaniu kanału sanitarnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulic i sąsiadujących nieruchomości.

9. UWAGI KOŃCOWE.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL – ZESZYT 9 oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami, a także z zachowaniem przepisów BHP.

OPRACOWAŁ:

(6)

ZAŁĄCZNIKI

FORMALNO – PRAWNE

P.B.-W Przebudowa ul. Spółdzielczej na odcinku od Al. Legionów do 07.2007.

(7)

CZĘŚĆ GRAFICZNA

\

(8)

OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA

I SPRAWDZAJĄCEGO

P.B.-W Przebudowa ul. Spółdzielczej na odcinku od Al. Legionów do 07.2007.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :