• Nie Znaleziono Wyników

PRAWO PRACY 2021 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PRAWO PRACY 2021 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów"

Copied!
12
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Szkolenie otwarte

PRAWO PRACY 2021 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

1-2 marca 2021 Warszawa 15-16 kwietnia 2021 Poznań 10-11 czerwca 2021 Kraków 2-3 sierpnia 2021 Warszawa

14-15 października 2021 Online 21-22 października 2021 Wrocław 4-5 listopada 2021 Warszawa 9-10 grudnia 2021 Zakopane

Terminy szkolenia

Opis szkolenia i cel

Ideą zajęć jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, przekrojowej, kompleksowej wiedzy na temat najskuteczniejszych sposobów stosowania prawa pracy po zmianach z założeniem, iż działają oni pod presją oczekiwanej wysokiej dynamiki i samodzielności względem tempa zmian biznesowych.

Istotnym celem warsztatu jest aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, zwłaszcza nowelizacji prawa pracy, obowiązujących pracodawców w 2021 roku. Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy w ich organizacjach.

Szkolenie poprzez nacisk na wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter dostarcza – uczestnikom praktykom – nowych umiejętności stosowania prawa pracy w praktyce funkcjonowania działu personalnego oraz na samodzielnych stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, w tym HR Business Menedżerom oraz kadrze kierowniczej zarządzającej zespołem pracowniczym.

(2)

Zakres szkolenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy, obejmuje problematykę konstruowania najkorzystniejszych warunków nawiązania zatrudnienia, doboru form wynagradzania, optymalizacji kosztów pracy, skutecznego wyboru form planowania i rozliczania czasu pracy, identyfikację i rozliczanie nadgodzin, tematykę urlopów pracowniczych, obowiązków i odpowiedzialności pracownika w zatrudnieniu, środków ochrony prawnej przy rozstaniu się z pracownikiem, roszczeń ze stosunku pracy.

Uwzględnia również orzeczenia sądowe oraz interpretacje urzędowe i stanowiska organów kontrolujących wskazujących rażące błędy popełniane przez pracodawców, za które grożą sankcje karne.

Zajęcia skierowane są szczególnie do menedżerów, specjalistów działów personalnych oraz pracowników działów administracji kadrowej odpowiedzialnych za dokumentowanie spraw pracowniczych, zarządzanie systemem kadrowym, tworzenie i monitorowanie wewnętrznego porządku prawa pracy oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację procesów pracowniczych i stosowanie prawa pracy w imieniu pracodawcy. Szkolenie ma głównie charakter warsztatowy, w którym praktycznie – na przykładach – prezentowane są zagadnienia zarządzania pracownikami i organizacją pracy.

Korzyści dla uczestników

ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu dokumentowania umów o pracę, zwalniania pracowników, planowania i rozliczania czasu pracy i urlopów, uprawnień pracowniczych, kontroli pracy, nagradzania i karania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,

wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie sprawami pracowniczymi,

umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na regulacje wewnętrzne, a następnie na wzory postępowań,

doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o czasie pracy,

dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

(3)

Metody szkolenia

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Program szkolenia

1. Nawiązanie zatrudnienia – konstruowanie najkorzystniejszych ekonomicznie i formalnie warunków:

potrzebne menedżerom informacje o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę:

pytania potencjalnego pracodawcy w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość zapytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony prywatności kandydata do pracy

jak wybrać najbardziej optymalną formę zatrudnienia korzystając z wachlarza rodzajów umów:

dostępność i zakres stosowania umowy na czas próbny

praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących umów na czas określony

umowy na zastępstwo po zmianach przepisów zatrudnienie w warunkach telepracy

umowa na czas nieokreślony

ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem – co z dokumentacją w związku ze zmianą przepisów o archiwizacji – stare czy nowe akta?

obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy prawidłowe powierzenie pracownikowi obowiązków służbowych forma dokumentowa stosunku pracy po zmianie przepisów

równoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników,

obrazowanie omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel,

ćwiczenia praktyczne wzbogacane o quizy i testy,

praca na przykładach orzeczeń, wzorach dokumentów, aktach prawnych,

sesje pytań i odpowiedzi.

(4)

zasady przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, w tym skrócony okres archiwizacji akt pracowniczych

warunki korzystania z elektronicznej formy tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

2. Czas pracy – planowanie, organizowanie, nadzór i kontrola:

gotowość a dyspozycyjność pracownika do wykonywania pracy czym jest dyscyplina czasu pracy pracownika

wymiar czasu pracy w 2021 roku

normy czasu pracy w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym systemy i rozkłady czasu pracy

podstawowy a równoważny system czasu pracy czas pracy w ruchu ciągłym

czas pracy w skróconych normach czasu pracy zadaniowy / nienormowany czas pracy

przerywany czas pracy system pracy weekendowej ruchomy czas pracy

indywidualny rozkład czasu pracy

konsekwencje wyboru systemu i rozkładu czasu pracy

rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy

ustalanie czasu pracy podległych pracowników w okresie rozliczeniowym, tworzenie i wprowadzanie zmian w grafikach czasu pracy (harmonogramach)

monitorowanie pracy zdalnej przez pracodawcę raportowanie pracy zdalnej przez pracownika praca w porze nocnej

zarządzanie limitami nadgodzin:

dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych rekompensowanie pracy w nadgodzinach

praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata

zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, obowiązujące w 2021 roku

(5)

czas wliczany i nie wliczany do czasu pracy – delegacja służbowa, szkolenia obowiązkowe i rozwojowe, badania lekarskie, spotkania integracyjne

dyżur pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę czas pracy pracownika niepełnosprawnego

czas pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających w imieniu pracodawcy

czas pracy pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe za zgodą / skierowaniem pracodawcy i bez

obowiązek pracownika potwierdzenia obecności w pracy (lista obecności, karta zegarowa) a ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę wypłaty wynagrodzenia za pracę

jak unikać błędów w rozliczaniu czasu pracy – problemy z praktyki

obowiązki pracodawcy dotyczące tworzenia i przechowywania dokumentacji czasu pracy

problematyka różnorodnych form – papierowej, elektronicznej – prowadzenia dokumentacji czasu pracy

3. Urlopy pracownicze w 2021 roku – zasady, uprawnienia, szczególne przypadki:

efektywne planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych uprawnienia pracownika do pierwszego urlopu i kolejnych

udzielanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie:

urlop w wymiarze podstawowym

urlop w zwiększonym i zmniejszonym wymiarze urlop w dodatkowym miejscu pracy

konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego przesunięcie terminu urlopu

odwołanie pracownika z urlopu

szczególne przypadki udzielania urlopu wypoczynkowego bez wniosku pracownika ("wysłanie na urlop")

specyfika regulacji wewnętrznych „urlopu na żądanie”

wynagrodzenie a ekwiwalent za urlop

szczególne zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem:

urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy po zmianach łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

opieka nad dzieckiem do lat 14 – wymiar godzinowy, podział

(6)

zwolnienia na części

urlopy okolicznościowe oraz całodniowe płatne i niepłatne zwolnienia pracowników od pracy

inne urlopy pracownicze – bezpłatne (obligatoryjne i fakultatywne), szkoleniowe i dodatkowe

skuteczność wnioskowania pracowników o poszczególne urlopy pracownicze

4. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych;

wyłączenia odpowiedzialności w szczególnych przypadkach

kontrola zwolnień lekarskich prowadzona przez pracodawcę – uprawnienia, obowiązki

uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli ewidencji czasu pracy 5. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy:

nowe wymogi i sankcje dla pracodawców i działów HR w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i ich rodzin oraz współpracowników praktyka wypełniania obowiązków pracodawcy:

prawidłowego zatrudniania pracowników organizowania i kierowania procesem pracy

ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP zapewnienia socjalnych potrzeb pracowników

odpowiedzialność pracodawcy i konsekwencje prawne naruszeń na terenie zakładu pracy przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych

zabezpieczenie interesów pracodawcy przez stosowanie monitoringu – wizyjnego, poczty elektronicznej, GPS

kontrola miejsc pracy, kontrola osobista, stanu trzeźwości a nowe wymogi ochrony dóbr osobistych pracownika

procedury kontroli pracowników – zakres, tworzenie i wdrażanie pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy 6. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji:

dyspozycja i podporządkowanie

lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej obowiązek dbałości o dobro pracodawcy

obowiązek ochrony i konsekwencje przetwarzania danych osobowych należyta staranność

odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna:

(7)

wymogi formalne udzielenia kary porządkowej sprzeciw od kary porządkowej

uznanie kary porządkowej za niebyłą

kara dyscyplinarna po postępowaniu dyscyplinarnym lub bez odpowiedzialność materialna i warunki jej stosowania:

za szkodę wyrządzoną pracodawcy

za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia wina umyślna i nieumyślna pracownika

7. Dyscyplinowanie pracowników:

prawne podstawy stosowania kontroli jako jedno z uprawnień kierowniczych pracodawcy

wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia i możliwe skutki prawne odmowy)

dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, scenariusz rozmowy dyscyplinującej

prawne aspekty okresowej oceny podwładnych 8. Zmiana warunków zatrudnienia pracownika – stała i czasowa:

czasowa zmiana stanowiska lub miejsca pracy poleceniem służbowym polecenie pracy zdalnej

zmiana umowy o pracę w ramach porozumienia stron / wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy

9. Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę:

jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem

kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy:

na mocy porozumienia stron

za wypowiedzeniem jednej ze stron bez wypowiedzenia

wypowiedzeniem zmieniającym z przyczyn niedotyczących pracownika okresy wypowiedzenia

jakie obowiązują a jakie wybrać terminy wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy

kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna zatrudnienia, w tym m.in:

(8)

ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika młodocianego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika

kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat

przyczyny i uzasadnienie wypowiedzeń:

negatywna ocena pracy utrata zaufania

działalność konkurencyjna przyczyny niezawinione

uwzględnianie interesów pracodawcy świadectwo pracy na nowych zasadach

terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę 10. Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku 11. Zmiany w potrąceniach z wynagrodzenia w 2021 roku

specyfika dokonywanie potrąceń z tytułu alimentów

ograniczenia w potrąceniach z wynagrodzenia zleceniobiorcy 12. Zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym

(9)

Harmonogram

HARMONOGRAM DZIEŃ 1 DZIEŃ 2

Rejestracja uczestników 9:45 - 10:00

Zajęcia 10:00 - 11:00 9:00 - 11:00

Przerwa 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15

Zajęcia 11:15 - 13:00 11:15 - 13:00

Obiad 13:00 - 13:45 13:00 - 13:45

Zajęcia 13:45 - 15:00 13:45 - 15:00

Przerwa 15:00 - 15:10 15:00 - 15:10

Zajęcia 15:10 - 17:00 15:10 - 16:00

Koszt inwestycji

!!! Przy zgłoszeniu do 19 luty 2021r. obowiązuje cena 1190 zł. Po tym terminie koszt wynosi 1390 zł.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

!!Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,

przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Wzór oświadczenia do pobrania

(10)

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, Progress Project Sp. z o.o.

ul. Światowa 22 02-229 Warszawa tel.: 22 460 46 00 fax: 22 460 46 04

email: biuro@progressproject.pl www.progressproject.pl

(11)

Karta zgłoszenia

Temat szkolenia: PRAWO PRACY 2021 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

Termin:

Miasto:

Imię Nazwisko e-mail Stanowisko

1.

2.

3.

4.

5.

Osoba zgłaszająca: Tel:

Email: GSM:

Dane do faktury: Nazwa firmy:

ul. Kod pocztowy: Miasto:

NIP: Tel: Nr zam./PO:

Adres korespondencyjny do wysyłki faktury: Zgoda na Fakturę Elektroniczną: [ ] TAK [ ] NIE Email:

Proszę o pomoc przy rezerwacji noclegu*:

[ ] TAK [ ] NIE

Preferowany rodzaj płatności:

[ ] faktura za nocleg płatna gotówką / kartą w hotelu

[ ] faktura łączna za nocleg i szkolenie w pakiecie (jedna pozycja, 23% VAT) Liczba pokoi:

1-osobowych:

Data przyjazdu: Data wyjazdu:

2-osobowych:

Data przyjazdu: Data wyjazdu:

Uwagi (w tym żywieniowe, zapotrzebowanie na parking):

* Zaznaczenie TAK jest jednoznaczne z koniecznością pokrycia kosztów noclegu (także w przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych lub nieskorzystania z usługi) oraz wyrażeniem zgody na przekazanie danych osobowych do hotelu w

celu rezerwacji usług noclegowych.

Oświadczam, że akceptuję warunki regulaminu* oraz zobowiązuję się do dokonania opłaty w wysokości:

(liczba uczestników x cena) x 1190 PLN netto = PLN netto Do podanej powyzej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

na konto: Citi Handlowy nr rachunku: 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604

*Regulamin dostępny na ostatniej stronie dokumentu oraz na stronie www.progressproject.pl.

Realizując ciążący na nas obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. przetwarzającym Pani/Pana danych osobowych jest Progress Project Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są trenerzy świadczący usługi szkoleniowe dla naszej firmy oraz podwykonawcy i firmy partnerskie realizujący wydarzenia;

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza UE;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, o której mowa w pkt.2;

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprze-ciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na usługę szkoleniową.

(12)

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym powyżej zakresie przez Progress Project Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa w celu oferowania usług szkoleniowych.

Przyjmuję do wiadomości, że:

1. przetwarzającym danych osobowych jest Progress Project Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa;

2. dane osobowe przetwarzane są w celu oferowania usług szkoleniowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

3. odbiorcą danych osobowych są trenerzy świadczący usługi szkoleniowe dla Progress Project Sp. z o.o. oraz podwykonawcy i firmy partnerskie realizujący wydarzenia;

4. dane osobowe nie będą przekazywane poza UE

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Progress Project Sp. z o.o. szkoleń z interesującej mnie dziedziny;

6. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Regulamin

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Progress Project podpisanej karty zgłoszeniowej na e-mail zapisy@progressproject.pl, faksem na nr 22 460 46 04 lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego online https://progressproject.pl/szkolenia/rejestracja.

2. Otrzymanie przez Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Progress Project, a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Progress Project wypełnionej karty zgłoszeniowej, Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi. Na co najmniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa/ rezerwacji noclegów (zgodnie z zamówieniem). W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 460 46 00.

4. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, zobowiązany jest do dokonania opłaty najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Niewpłacenie nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.

5. Najpóźniej 7 dni roboczych po zrealizowanym szkoleniu Progress Project wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.

6. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi. Wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.

7. Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia. Klient opłaca nocleg wcześniej zarezerwowany za pośrednictwem Progress Project gotówką/kartą na miejscu w hotelu. Organizator, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je, dodając koszt noclegów do kosztu szkolenia i fakturować to jedną pozycją opodatkowaną 23 % VAT (sprzedaż w pakiecie).

Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej.

8. W przypadku odwołania szkolenia przez Progress Project, organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę.

9. Reklamacje na usługi Progress Project przyjmowane są pod adresem biuro@progresspoject.pl. Reklamacje rozpatrywane są do 7 dni roboczych.

10. Progress Project zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.

Pieczęć firmowa: Podpis:

Regulamin

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zadania zrealizowano z grantu organizacji Norwegian Church Aid oraz funduszy z darowizn ŝŶĚLJǁŝĚƵĂůŶLJĐŚ͘njŝĂųĂŶŝĂŵŝnjŽƐƚĂųŽďũħƚLJĐŚ83 664

Zadania zrealizowano z funduszy w ramach grantów ECHO, GIZ oraz funduszy z darowizn od firm, osób indywidualnych

iv. szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych w

7) informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego. Administrator danych jest obowiązany zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę informacji,

przechwytywać, rejestrować i monitorować, jak pracownik lub współpracownik korzysta z systemów informatycznych i sieci naszego banku. Robimy to tylko w zakresie dozwolonym przez

Jeżeli to pracownik występuje z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, pracodawca udziela czasu wolnego w wymiarze równym

do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku pomocowego w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

0.0 osób 1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy

e) w przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy kandydatem a Kajima Poland w związku z procesem rekrutacji, Kajima Poland przetwarza dane osobowe kandydata w oparciu o prawnie

Niezależnie od przysługującego GIODO prawa przeprowadzania kontroli, może on zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji 0 dokonanie sprawdzenia zgodności

The following study was designed to assess financial literacy of customers in se- lected European countries and to examine relationship between financial literacy and influence

ϭ͘WƌĂĐŽǁŶŝĐLJŽƌĂnjŽƐŽďLJƑǁŝĂĚĐnjČĐĞƵƐųƵŐŝ na podstawie umowy cywilnoprawnej 1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku

0,0 osób 1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy

Kodeks pracy zapewnia 15 minut przerwy (tzw. przerwa śniadaniowa) wliczane do czasu pracy dla każdego, kto pracuje powyżej 6 godzin dziennie oraz:.. ● Dodatkowe 15 minut

Przed upływem terminu obowiązywania układu zawartego na czas określony strony mogą przedłużyć jego obowiązywanie na czas okre- ślony lub uznać układ za zawarty na

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.. 4) Pani/Pana dane

W przypadku badań nad stwardnieniem rozsianym, umyślnie zarażano równole- gle ludzi i małpy przez inienkcje, chcąc dowiedzieć się w jaki sposób choroba się

„Z chwilą śmierci osoby fizycznej, aczkolwiek nie następuje sukcesja prawa zmarłego do ochrony danych osobowych, to jednak prawa zmarłego odżywają jako prawa osób za życia

emocjonalnego, psychicznego zaangażowania się członków społeczności za­ kładowej w sprawy zakładu i możliwość skutecznego wpływania na ich przebieg. Tak szeroko

W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, zawartej na czas określony, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez

ϰ͕ϱϰϲ͘ϯϬnjų Ϯ͘ϭ͘BČĐnjŶĂŬǁŽƚĂŬŽƐnjƚſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝŽŐſųĞŵ;njŐŽĚŶŝĞnjƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǁLJŶŝŬſǁͬnjLJƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ ϰ͕ϱϰϲ͘ϯϬnjų.. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1%

Zirk-Sadowski (UŁ) zaprezentował nowe czasopismo naukowe: „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, którego pierwszy numer ukazał sie˛ we wrzes´niu 2010 roku. Jest

W 2022 roku wejdą w życie przepisy regulujące pojęcie pracy zdalnej, zasady jej wprowadzenia, dodatkowe obowiązki oraz prawa pracodawcy, organizacja pracy zdalnej