• Nie Znaleziono Wyników

Zarządzenie Nr 109/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 sierpnia 2013 roku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zarządzenie Nr 109/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 sierpnia 2013 roku"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zarządzenie Nr 109/2012/2013

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 sierpnia 2013 roku

w sprawie ustalenia w roku akademickim 2013/2014 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej oraz kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS.

Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533)

postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.

2. Opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej oraz opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania przez studenta z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS wnoszą studenci, którzy rozpoczęli kształcenie na pierwszym roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012, a w roku akademickim 2012/2013, na podstawie decyzji wydanej po 30 września 2012 roku, podjęli naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów.

3. Do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studiów, o których mowa w ust. 1, ma prawo student, który za poprzedni rok studiów uzyskał wyniki spełniające kryteria do zaliczenia studenta do grupy 10% najlepszych na drugim kierunku studiów.

4. Student, który na pierwszym roku studiów, nie spełnił kryteriów, o których mowa w ust. 3 zobowiązany jest wnieść opłaty za pierwszy rok studiów zgodnie z umową.

5. Decyzje dotyczące prawa studenta do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat podejmuje Rektor, na wniosek studenta zaopiniowany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

6. Student podejmujący studia na trzecim i kolejnym kierunku studiów płaci za studia od pierwszego semestru, niezależnie od uzyskanych wyników w nauce.

(2)

§ 2

W roku akademickim 2013/2014 w przypadku podjęcia przez studenta studiów stacjonarnych, kształcenia na drugim lub kolejnym kierunku studiów obowiązują na poszczególnych kierunkach/specjalnościach następujące wysokości opłat semestralnych:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych:

1) Administracja

a) studia I° 2.300 zł

b) studia II° 2.800 zł

2) Filozofia (studia I° i II°) 2.100 zł

3) Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia I°) 1.700 zł

4) Socjologia (studia I°) 1.950 zł

Wydział Humanistyczny:

1) Bezpieczeństwo narodowe (studia I°) 2.100 zł

2) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I° i II°) 2.750 zł

3) Filologia polska (studia I° i II°) 2.650 zł

4) Filologia, sp. filologia angielska (studia I° i II°) 3.900 zł 5) Filologia sp. filologia germańska (studia I° i II°) 2.950 zł 6) Filologia, sp. filologia stosowana z j. niemieckim (studia II°) 2.950 zł 7) Filologia, sp. lingwistyka stosowana (studia I° i II°) 3.900 zł 8) Filologia, sp. filologia rosyjska

a) studia I° 3.800 zł

b) studia II° 3.300 zł

9) Historia (studia I° i II°) 2.050 zł

10) Humanistyka drugiej generacji (studia I°) 2.650 zł

11) Kulturoznawstwo (studia I° i II°) 2.650 zł

12) Ochrona dóbr kultury (II i III rok studiów I°

i II rok studiów II°) 2.050 zł

13) Politologia (studia I° i II°) 2.100 zł

14) Regionalistyka europejska (studia I°) 2.050 zł

15) Stosunki międzynarodowe (studia I°) 2.050 zł

16) Turystyka krajoznawcza i kulturowa (studia II°) 2.100 zł 17) Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

(I rok studiów I° i II°) 2.050 zł

(3)

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki:

1) Geografia (studia I° i II°) 3.000 zł

2) Rewitalizacja dróg wodnych (studia I°) 3.000 zł 3) Turystyka i rekreacja (studia I°)

a) I i II rok studiów 3.000 zł

b) III rok studiów 2.950 zł

4) Wychowanie fizyczne

a) studia I° 2.950 zł

b) studia II° 3.200 zł

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki:

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia I°) 2.800 zł 2) Edukacja techniczno-informatyczna (studia I° i II°) 2.750 zł

3) Fizyka (studia I° i II°) 2.650 zł

4) Informatyka (studia I°) 3.000 zł

5) Inżynieria bezpieczeństwa (studia I°) 2.800 zł 6) Inżynieria materiałowa (studia I° i II°*) 2.800 zł

7) Matematyka (studia I° i II°) 2.800 zł

8) Mechatronika

a) studia I° (opłata dotyczy I, II i III roku studiów) 3.000 zł

b) studia II° 3.100 zł

Wydział Nauk Przyrodniczych:

1) Biologia

a) studia I° 2.650 zł

b) studia II° 3.650 zł

2) Biotechnologia (studia I° i II°*) 4.500 zł

3) Ochrona środowiska (studia I°) 2.650 zł

*w przypadku uruchomienia studiów

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

1) Logopedia (studia I°) 2.500 zł

2) Pedagogika

(4)

a) studia I° (I rok) 1.950 zł

b) studia I° (II, III rok) 2.250 zł

c) studia II° 2.250 zł

3) Pedagogika wczesnoszkolna (studia I° ) 2.250 zł

4) Praca socjalna (studia I°) 2.250 zł

5) Psychologia (jednolite studia magisterskie) 3.450 zł

Instytut Edukacji Muzycznej:

1) Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

(studia I° i II°) 2.950 zł

§ 3

1. Opłata za semestr określona w § 2 może być obniżona w przypadku:

a) niewykorzystania przez studenta prawa do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, za które student może uzyskać dodatkowo, nie więcej niż 30 punktów ECTS;

b) osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia potwierdzonych liczbą uzyskanych punktów ECTS w ramach przedmiotów zaliczonych na innym kierunku studiów.

2. Opłata za semestr, o której mowa w ust. 1, może zostać obniżona na wniosek studenta.

3. Decyzję w sprawie obniżenia opłaty za semestr podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

4. Wysokość opłaty za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS stanowi iloczyn liczby punktów ECTS odpowiadający tym zajęciom oraz stawki za 1 punkt ECTS na określonym kierunku studiów.

5. W roku akademickim 2013/2014, w przypadku podjęcia przez studenta studiów stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów wartość 1 punktu ECTS na poszczególnych kierunkach/specjalnościach wynosi:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych:

1) Administracja

a) studia I° 75 zł

b) studia II° 95 zł

2) Filozofia (studia I° i II°) 70 zł

3) Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia I°) 55 zł

4) Socjologia (studia I°) 65 zł

(5)

Wydział Humanistyczny:

1) Bezpieczeństwo narodowe (studia I°) 70 zł

2) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I° i II°) 90 zł

3) Filologia polska (studia I° i II°) 90 zł

4) Filologia, sp. filologia angielska (studia I° i II°) 130 zł 5) Filologia, sp. filologia germańska (studia I° i II°) 100 zł 6) Filologia, sp. filologia stosowana z j. niemieckim (studia II°) 100 zł 7) Filologia, sp. lingwistyka stosowana (studia I° i II°) 130 zł 8) Filologia, sp. filologia rosyjska

a) studia I° 125 zł

b) studia II° 110 zł

9) Historia (studia I° i II°) 70 zł

10) Humanistyka drugiej generacji (studia I°) 90 zł

11) Kulturoznawstwo (studia I° i II°) 90 zł

12) Ochrona dóbr kultury (II i III rok studiów I°

i II rok studiów II°) 70 zł

13) Politologia (studia I° i II°) 70 zł

14) Regionalistyka europejska (studia I°) 70 zł

15) Stosunki międzynarodowe(studia I°) 70 zł

16) Turystyka krajoznawcza i kulturowa (studia II°) 70 zł 17) Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

(I rok studiów I° i II°) 70 zł

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki:

1) Geografia (studia I° i II°) 100 zł

2) Rewitalizacja dróg wodnych (studia I°) 100 zł 3) Turystyka i rekreacja (studia I°)

a) I i II rok studiów 100 zł

b) III rok studiów 100 zł

4) Wychowanie fizyczne

a) studia I° 100 zł

b) studia II° 105 zł

(6)

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki:

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia I°) 95 zł 2) Edukacja techniczno-informatyczna (studia I° i II°) 90 zł

3) Fizyka (studia I° i II°) 90 zł

4) Informatyka (studia I°) 100 zł

5) Inżynieria bezpieczeństwa (studia I°) 95 zł 6) Inżynieria materiałowa (studia I° i II°*) 95 zł

7) Matematyka (studia I° i II°) 95 zł

8) Mechatronika

a) studia I° (opłata dotyczy I, II i III roku studiów) 100 zł

b) studia II° 105 zł

Wydział Nauk Przyrodniczych:

1) Biologia

a) studia I° 90 zł

b) studia II° 120 zł

2) Biotechnologia (studia I° i II°*) 150 zł

3) Ochrona środowiska (studia I°) 90 zł

*w przypadku uruchomienia studiów

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

1) Logopedia (studia I°) 85 zł

2) Pedagogika

a) studia I° (I rok) 65 zł

b) studia I° (II, III rok) 75 zł

c) studia II° 75 zł

3) Pedagogika wczesnoszkolna (studia I° ) 75 zł

4) Praca socjalna (studia I°) 75 zł

5) Psychologia (jednolite studia magisterskie) 115 zł

Instytut Edukacji Muzycznej:

2) Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

(studia I° i II°) 100 zł

(7)

§ 4

1. W roku akademickim 2013/2014, w przypadku podjęcia przez studenta kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wartość 1 punktu ECTS wynosi: 90 zł.

2. Opłata za kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być obniżona w przypadku niewykorzystania przez studenta prawa do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, za które student może uzyskać dodatkowo, nie więcej niż 30 punktów ECTS.

§ 5

Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 2, § 3 i § 4 student wnosi w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania decyzji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Rektor

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

Cytaty

Powiązane dokumenty

10) popełnienie czynów godzących w etos zawodu nauczyciela akademickiego. Prawo zgłaszania kandydatur na członków komisji przysługuje radom wydziałów, związkom zawodowym,

Harmonogram praktyki dydaktycznej i harmonogram praktyki opiekuńczo-wychowawczej, po zatwierdzeniu ich przez dyrektora Szkoły, student powinien dostarczyć opiekunom praktyk

Zobowiązuję Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do zapoznania z treścią regulaminu pracowników Biblioteki Głównej. w sprawie

Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył pierwszy rok studiów, może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na studia na Uniwersytecie, jeżeli uzyskane na

7) po zakończeniu pracy pozostawiania na stanowisku pracy jakichkolwiek dokumentów, narzędzi, niewyłączonych urządzeń. W Uniwersytecie obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy

5/ udostępnianie zbiorów własnych oraz innych bibliotek krajowych i zagranicznych poprzez uczestniczenie w wypoŜyczeniach międzybibliotecznych na zasadach określonych

Uzupełnienie wkładu na mieszkanie, budowa domu jednorodzinnego, budowa lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art1. ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku

Dołączoną dokumentację w formie skanów nie dołącza się do wniosku w formie tradycyjnej (tzn. W przypadku wątpliwości DRiSS co do prawidłowości dokumentacji

niniejszym oświadczam, że zapoznałem / am się z treścią Kodeksu Etyki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z

„Wydatki strukturalne” według klasyfikacji kodów i wartości wskazanych w opisie dokumentu finansowo-księgowego. W przypadkach możliwości odliczenia naliczonego

a) Recenzja jest przygotowana osobiście. Recenzja w całości lub w części nie może zostać powierzona do przygotowania innej osobie. b) Recenzja zawiera szczegółowo

w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor na wniosek doktoranta, po zaopiniowaniu wniosku przez

4) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego komisji lub kierownika zamawiającego albo jego pełnomocnika o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie

w sprawie: składania przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

1) Kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów. 2) Każdy Kandydat wpłaca opłatę rekrutacyjną na indywidualny wyodrębniony numer rachunku wpłat w rachunku

4) terminie i miejscu przeprowadzenia części ustnej egzaminu certyfikacyjnego. W trakcie egzaminu certyfikacyjnego zdający może opuścić salę po uzyskaniu zgody

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersyteckiej Rady ds. Na podstawie art. Kształcenia w zakresie zasad opiniowania wniosków o zatrudnienie na umowy, umowy

3) własnych dowodów źródłowych realizowanych np. Przed dokonaniem wypłaty z kasy kasjer zobowiązany jest do kontroli, czy dany dokument jest sprawdzony pod

c) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w

iii. nieudostępniania osobom nieupoważnionym karty kryptograficznej i kodu PIN, PUK zabezpieczającego tę kartę. W uzasadnionych przypadkach kwalifikowany podpis

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2015/2016 oraz terminów rejestracji

6. Dokumenty, z których wynikają dla Uniwersytetu zobowiązania finansowe, z zastrzeżeniem ust. Rektor dla określonych kategorii dokumentów może określić inne zasady