• Nie Znaleziono Wyników

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

w ww .d ctk. wr oc .p l

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)

pn.

USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO

Zamawiający:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław www.dctk.wroc.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Nr sprawy: ZP /2/ 2020

Zatwierdzam:

Barbara Szymczak Dyrektor DCTK z KBDSz

Wrocław, dnia 11.03.2020 r.

(2)

1. Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

2. Adres do korespondencji: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław – wysoki parter, pokój nr 17 – Sekretariat Dyrektora DCTK z KBDSz

3. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:05.

4. Strona internetowa Zamawiającego:www.dctk.wroc.pl 5. E-mail.:zamowienia@dctk.wroc.pl

6. Fax.: 71 774 77 71

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą P.z.p., w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.

2. Zastosowanie mają także akty wykonawcze do wymienionej ustawy P.z.p., w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

3. Jeżeli przepisy ustawy P.z.p. nie stanowią inaczej, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.)

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, stanowi podstawowy dokument do sporządzenia oferty, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego.

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego:www.dctk.wroc.plod dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone zostało:

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 521982-N-2020 w dniu 11.03.2020 r.

 na tablicy ogłoszeń w siedzibie DCTK z KBDSz we Wrocławiu oraz na stronie internetowej Zamawiającego:www.dctk.wroc.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami dla Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, z podziałem na 2 zadania:

Zadania 1: Transport pacjentów planowany – zlecany z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem, środkami transportu sanitarnego na terenie miasta Wrocławia oraz poza jego granicami, rozumianego jako:

przewóz pacjentów na konsultacje i badania diagnostyczne,

przewóz pacjentów hospitalizowanych do innych placówek leczniczych i ośrodków diagnostycznych, przewóz pacjentów po zakończonej hospitalizacji do domu.

Zadanie 2: Transport rozpuszczonych leków cytostatycznych

2. Podstawowe kategorie Wspólnego Słownika Zamówień CPV dla wszystkich części zamówienia:

Kod CPV: 60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Kod CPV: 60100000-9 – usługi w zakresie transportu drogowego

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem nr 7 do SIWZ

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(3)

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy P.z.p.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy P.z.p.

10. Zamawiający może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców.

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

2. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w:

a. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P.z.p.,

b. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy P.z.p., wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:

 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2492 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629),

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie c. zdolności technicznej lub zawodowej

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIN. OFERT CZĘŚCIOWYCH, OFERT WARIANTOWYCH, ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONE PODWYKONAWCOM

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(4)

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że Wykonawca dysponuje odpowiednią ilością pojazdów spełniających wymogi transportu sanitarnego danego rodzaju oraz zespołem/osobami o wymaganych przez Zamawiającego uprawnieniach/ukończonych szkoleniach – dotyczy zadania 1,2

2.1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa, lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.

1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p..

2.4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej

2.5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.6) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę w ofercie aktualnego na dzień składania oferty Oświadczenia z art. 22 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

L.p. Rodzaj dokumentu

1. Wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym w SIWZ, aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 3 do SIWZ

2. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednią ilością pojazdów przeznaczonych do wykonywania transportu sanitarnego oraz zespołami/osobami o wymaganych przez Zamawiającego uprawnieniach/ ukończonych szkoleniach - załącznik nr 6 do SIWZ.

1. W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 tabeli, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 1 tabeli.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 tabeli

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE

ART. 24 UST. 1 i UST. 5 USTAWY P.Z.P.

(5)

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. – załącznik nr 4 do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy P.z.p. oraz pkt 16-20 ustawy P.z.p.

oraz na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy P.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy P.z.p. nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. podstawie.

8. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań, Zamawiający w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni - terminie wezwie Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń:

L.p. Rodzaj dokumentu

A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):

1.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.

5 pkt 1 ustawy P.z.p.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w ust. 8 tabela A, LP. 1-3– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszych Rozdziale oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

14. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oświadczenia należy złożyć w oryginale.

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

16. Oferta wspólna: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

(6)

OFERTA WSPÓLNA

1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić Oświadczenie zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ – w ofercie

2.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie złożone oświadczenia mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Dokumenty wymienione w ust. 8 tabela A muszą zostać złożone przez każdego z Partnerów.

4.

Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

3) partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu 4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. Składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum.

6. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (mail), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII SIWZ, również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ustawy P.z.p, dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

3. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@dctk.wroc.pl

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.

7. Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy P.z.p., treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, bez wskazania źródła zapytania, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.dctk.wroc.pl., na której udostępniona jest SIWZ. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.dctk.wroc.pl., Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

(7)

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści informację na stronie internetowej.

11. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

12. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie prowadzonego postępowania jest: Irena Kutera, adres email: zamowienia@dctk.wroc.pl

13. Adres do korespondencji listownej: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ul. Grabiszyńska 105, 53 - 439 Wrocław.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w SIWZ.

2. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie w/w osoby.

3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych firmy. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy P.z.p.

5. Forma oferty:

5.1 Oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;

5.2 Formularz Oferty - Załącznik Nr 1, napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz;

5.3 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter porządkowy;

5.4 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę;

5.5 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6. ZAWARTOŚĆ OFERTY – oferta musi się składać z:

6.1 Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY

6.2 Załącznik nr 2 – FORMULARZ ILOŚCIOWO-CENOWY 6.3 Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE

6.4 Załącznik nr 5 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

(8)

6.5 Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dysponowaniu pojazdami oraz zespołami/osobami 6.6 Pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy – Rozdział XI pkt 3 SIWZ

6.7 Wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy – Rozdział XI pkt 7 SIWZ 7. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 7.1 Oferty są jawne od chwili otwarcia

7.2 Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

7.3 W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

8. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy i napisem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY Znak sprawy: ZP/ 2 /2020 Usługa transportu sanitarnego

Nie otwierać przed dniem 19.03.2020 r. godz. 11.30

1. Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu DCTK z KBDSz ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław, pok. 17(wysoki parter) we Wrocławiu do godziny 11:00 do dnia 19.03.2020 r.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego tj. DCTK z KBDSz ul. Grabiszyńska 105, 50-403 Wrocław, w pok. nr 4 (IV p.) Dział Zamówień Publicznych.

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

4. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonywać zmian w ofercie.

5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy P.z.p.

6. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) nazw oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy P.z.p oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

1. Cenę oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, które Zamawiający zapłaci za realizację zamówienia, szczegółowo opisanym w SIWZ oraz wzorze umowy określonym w SIWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto bez podatku VAT (netto), łącznie z podatkiem VAT (brutto), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, według zasady: że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

(9)

zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie.

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2016, poz. 710 z późn. zm.).

5. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę bez podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy

6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (jeżeli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:

Dla zadania 1:

1) CENA BRUTTO waga - 60%

2) OFEROWANA ILOŚĆ POJAZDÓW waga - 40%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do warunków przedstawionych przez Wykonawców wobec każdego z kryterium. Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt. Liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

LWP = C + P

LWP – liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę C – liczba punktów w kryterium cena brutto;

P – liczba punktów w kryterium ilość oferowanych pojazdów

1) CENA BRUTTO - waga kryterium 60%

W ocenie tego kryterium cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe wg poniższego wzoru:

C – wartość punktowa ceny C min – najniższa cena brutto

Cb – całkowita cena brutto badanej oferty

C = C min/Cb x 60 %

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ramach niniejszego kryterium to 60 pkt.

XIV. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT

(10)

2) OFEROWANA ILOŚĆ POJAZDÓW – waga kryterium 40 %

W ramach tego kryterium, Wykonawca w OŚWIADCZENIU O DYSPONOWANIU POJAZDAMI ORAZ ZESPOŁAMI/OSOBAMI, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ poda „Ilość oferowanych pojazdów”.

P – punkty za ilość oferowanych pojazdów będą obliczane w następujący sposób:

Za oferowane dla danego zadania min. ilości pojazdów przeznaczonych do wykonywania transportu sanitarnego – 0 pkt Za każdy pojazd przeznaczony do wykonania transportu sanitarnego ponad wymaganą ilość pojazdów, po 10 pkt., jednak nie więcej niż 40 pkt.

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ramach niniejszego kryterium to 40 pkt.

Dla zadania 2:

1) CENA BRUTTO waga - 60%

2) OFEROWANA ILOŚĆ POJAZDÓW waga - 25%

3) CZAS DOJAZDU DO ZAMAWIAJĄCEGO waga – 15%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do warunków przedstawionych przez Wykonawców wobec każdego z kryterium. Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt. Liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

LWP = C + P + D

LWP – liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę C – liczba punktów w kryterium cena brutto;

P – liczba punktów w kryterium ilość oferowanych pojazdów D – liczba punktów w kryterium czas dojazdu do Zamawiającego

1) CENA BRUTTO - waga kryterium 60%

W ocenie tego kryterium cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe wg poniższego wzoru:

C – wartość punktowa ceny C min – najniższa cena brutto

Cb – całkowita cena brutto badanej oferty

C = C min/Cb x 60 %

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ramach niniejszego kryterium to 60 pkt.

2) OFEROWANA ILOŚĆ POJAZDÓW – waga kryterium 25 %

W ramach tego kryterium, Wykonawca w OŚWIADCZENIU O DYSPONOWANIU POJAZDAMI ORAZ ZESPOŁAMI/OSOBAMI, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ poda „Ilość oferowanych pojazdów”.

P – punkty za ilość oferowanych pojazdów będą obliczane w następujący sposób:

Zaoferowane dla danego zadania min. ilości pojazdów przeznaczonych do wykonywania transportu sanitarnego – 0 pkt Za każdy pojazd przeznaczony do wykonania transportu sanitarnego ponad wymaganą ilość pojazdów, po 5 pkt., jednak nie więcej niż 25 pkt.

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ramach niniejszego kryterium to 25 pkt.

3) CZAS DOJAZDU DO ZAMAWIAJĄCEGO – waga kryterium 15 %

W ramach tego kryterium, Wykonawca w FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ poda czas dojazdu do Zamawiającego, nie później niż w ciągu max. 60 min. od otrzymania zgłoszenia. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę tego punktu, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca oferuje maksymalny czas transportu.

D – punkty za czas dojazdu do Zamawiającego będą obliczane w następujący sposób:

D min – najkrótszy czas dojazdu do Zamawiającego w minutach D b – czas dojazdu badanej oferty w minutach

D = D min/ Db *15 %

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ramach niniejszego kryterium to 15 pkt.

(11)

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ważna oferta, odpowiadająca zasadom określonym w ustawie P.z.p.

i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która uzyska łącznie najwyższą ocenę punktową stanowiącą sumę punktów uzyskaną z kryteriów.

3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4. W toku oceny ofert, Zamawiający może zażądać pisemnych wyjaśnień od Wykonawcy dotyczących treści złożonej oferty.

5. Zamawiający na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert na podstawie kryterium, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 5, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust.

1 ustawy P.z.p.

2. Zamawiający informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., zamieści niezwłocznie na stronie internetowej:

www.dctk.wroc.pl

3. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy P.z.p., zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą z zastrzeżeniem art. 183, w terminie zgodnym z art. 94 ustawy P.z.p.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

6. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem (załącznik nr 5 SIWZ) z uwzględnieniem zmian powstałych w wyniku wyjaśnień treści SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy P.z.p.) przed podpisaniem umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani będą przedstawić umowę regulującą ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

8. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę spółki cywilnej regulującą ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

9. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Projekt umowy, określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o których mowa w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 7 do SIWZ.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA ZAWIERANEJ UMOWY

(12)

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy P.z.p., jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 i 2, są odwołanie oraz skarga do sądu.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy P.z.p.

5. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy P.z.p.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy P.z.p.

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.

1000) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1), zwanym dalej: „RODO” – niniejszym informuję, iż w treści Formularza ofertowego – Załącznik nr 1, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 RODO podaje poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych”:

KLAUZULA INFORAMCYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, informuje, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku jest Pan Piotr Olechnowicz: adres e-mail: informatyk@dctk.wroc.pl, tel.: 782 999 736 *;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ZP/ 2 / 2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa P.z.p.”;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P.z.p.;

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

XIX. POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU

ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(13)

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1

2. Formularz ilościowo - cenowy – Załącznik nr 2 3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3

4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 5. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

6. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdami oraz zespołami/osobami – Załącznik nr 6 7. Projekt umowy – Załącznik nr 7

XX. ZAŁĄCZNIKI

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd Podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm)

6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. rozporządzeniu, składane są w oryginale w

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego

dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  odpowiednio  wykonawcy,  ze  wskazaniem   osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub  oświadczeniem  tych

− pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami – w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która

Zamawiający uzna, iż wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia to taki, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o