• Nie Znaleziono Wyników

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:"

Copied!
48
0
0

Pełen tekst

(1)

Znak sprawy: BiZP.2720-03/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub „Pzp”

Wartość przedmiotowego postępowania nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

DATA: 14.01.2020 r. ZATWIERDZAM:

Zastępca Dyrektora ZDP – Anna Woźnicka

(2)

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Powiat Lubelski -

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach ul. Żeromskiego 3, 24 – 200 Bełżyce

e-mail: przetargi@zdplublin.pl www: www.zdplublin.pl

2. Tryb udzielania zamówienia.

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.2 Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

2.3 Wartość przedmiotowego postępowania nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach”. Niniejsze zadanie inwestycyjne przewidziane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

Przedmiotowa inwestycji zawiera następujące branże:

1. Branża drogowa 2. Branża sanitarna 3. Branża teletechniczna 4. Branża elektroenergetyczna UWAGA dotyczy wycinki drzew.

Wykonawca winien dokonać wizji w terenie na etapie dokonywania wyceny kosztorysowej inwestycji dla ww. zadania inwestycyjnego oraz dokonać obliczeń uwzględniających różnicę za masę drewna w kwocie: 21 641,27 zł brutto (Załącznik – Wycena Brakarska). Wyceny tej należy dokonać na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego, który będzie następnie wymagany do przedłożenia Zamawiającemu na etapie podpisywania umowy. W wycenie kosztorysowej inwestycji Wykonawca wskaże dodatkową pozycję dot. zróżnicowania kwoty za masę drewna. Cena złotych brutto podana w „Ofercie” złącznik Nr 1 do SIWZ, jest ceną po odjęciu kwoty 34 946,26 zł brutto za pozyskaną masę drewna z wykonanej wycinki.

Drzewo z dokonanej przez Wykonawcę wycinki staje się własnością Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego.

3.2 Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45232000-2 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty)

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233290-8 Słupki prowadzące oraz znaki kilometrażowe i hektometrowe 45233292-2 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

45233221-4 Oznakowanie poziome nawierzchni 45112000-5 Pobocza utwardzone kruszywem łamanym

45231000-5 Przepusty z rur polipropylenowych spiralnie karbowane pod zjazdem 45233141-9 Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków

(3)

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.3. Zamawiający będzie wymagał, aby tablice znaków pionowych posiadały umieszczone na tylnej stronie tablicy „nalepki” z następującymi informacjami:

 data produkcji znaku,

 nazwa lub znak handlowy wykonawcy znaku,

 okres gwarancji odpowiedni do typu folii odblaskowej lica znaku i materiału tarczy znaku (tj. 7, 10 lub 12 lat),

 nazwa właściciela – Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach.

 tel. 81 516 28 84

 nr drogi 2423L

 km ……… .

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm20. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej.

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania określa projekt wykonawczy, dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowiący część pomocniczą do wyszacowania inwestycji. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści „SIWZ”, danymi technicznymi, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zwaną dalej SST, z obowiązującymi przepisami i normami, opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo – finansowym wraz z wyceną kosztorysową inwestycji opracowaną na podstawie przedmiaru robót (wymagana będzie przy podpisaniu umowy!), dokumentacją – wyceną brakarską oraz z projektem stałej i czasowej organizacji ruchu. Wymagany minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Natomiast trwałość znaku powinna być, co najmniej równa trwałości zastosowanej folii.

Obligatoryjne okresy gwarancji dla znaków wynoszą: z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat.

3.5 Jeżeli dokumentacja przetargowa lub SST wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

3.6 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zadnia. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców zobowiązany jest:

3.6.1 wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców, jeżeli na etapie składania ofert jest znany;

3.6.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty

(4)

budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał, podczas realizacji umowy, zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Pzp.

3.6.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.

3.7 Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy (załącznik Nr 6). Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 60 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe: 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy, w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta.

UWAGA:

Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

3.8 Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne, związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

3.8.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3.8 Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.8.2 W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje

(5)

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3.8.3 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.8 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.8 czynności.

3.8.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

3.9 Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robót oraz wyceny kosztorysowej inwestycji, - utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy

i transportujących materiały,

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3.10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg (jeśli dotyczy).

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych robót. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę umowną.

3.12. Wykonawca w okresie od protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom wynikłe na tym terenie, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych.

3.13. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę umowną.

3.14 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi zamówieniem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane.

3.15 Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług, o jakich stanowi art. 30 ust. 8 p.z.p.

prezentuje poniższe zestawienie:

1) wymaga się dostosowania drogi do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

2) wymaga się wykonania i odbioru robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik do SIWZ.

3.16 W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie pionowe i poziome, roboty wykończeniowe, elementy ulic, wyburzenie obiektów budowlanych – demontaż gazociągów średniego

(6)

ciśnienia, przebudowa podziemnych linii gazociągowych przy przebudowie i budowie dróg – gazociągi średniego ciśnienia, budowa kanalizacji kablowej pierwotnej, przebudowa kabli o żyłach metalowych, przebudowa kabla światłowodowego i kanalizacji wtórnej, demontaż kolidującej sieci telekomunikacyjnej, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych SN, przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych nN.

3.17 W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry, jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że rozwiązania te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

3.18 Wykonawca winien dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu, zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SIWZ i dokumentacją techniczną w terminie umownym.

3.19. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi zamówieniem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane.

3.20. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST i spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenie lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian (jeśli będzie dotyczyć).

3.21 W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaakceptowany uprzednio przez Zamawiającego na piśmie harmonogram rzeczowo - finansowy robót zawierający asortymenty robót zawarte we wzorze, stanowiącym załącznik do SIWZ oraz wycenę kosztorysową inwestycji.

Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganym przez Zamawiającego terminem wykonania zamówienia, uwzględniać okres niezbędny do odbioru robót oraz spójny z terminami płatności, które zostały szczegółowo określone we wniosku oraz w zapisach SIWZ i umowie. Harmonogram rzeczowo - finansowy robót oraz wycena kosztorysowa inwestycji musi zostać złożona w oryginale przed zawarciem umowy przez strony, celem zaakceptowania przez Zamawiającego. Dokumenty te winny być opracowane z wartościami brutto. Harmonogram rzeczowo - finansowy robót oraz wycena kosztorysowa inwestycji są podstawą do przyjmowania i rozliczania faktury. Zgodnie z tymi dokumentami przeprowadzane będą czynności odbioru ostatecznego.

4. Termin wykonania zamówienia

4.1 Zakończenie przedmiotu umowy przewidziane na dzień 21 czerwca 2021 r. nastąpi, jeżeli zostaną dokonane następujące czynności tj.: wykonanie pełnego zakresu zamówienia potwierdzone wpisem do dziennika budowy (jeśli dotyczy) i zgłoszeniem budowy do odbioru końcowego robót.

4.2 Zamawiający w terminie 14 dni, od dnia końcowego terminu realizacji inwestycji, dokona odbioru robót, po wcześniejszym zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (określone szczegółowo w pkt 5.3).

Zamawiający nie określa warunków w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

(7)

5.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

UWAGA:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5.3 Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunku określonego w pkt 5.1 wykażą:

5.3.1 Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu dróg o nawierzchni bitumicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” Dz.U.

z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) i nie dotyczy to remontów cząstkowych dróg, przy czym wartość nie może być mniejsza niż 2 500 000,00 zł brutto / każda robota oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.

5.3.2 Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

a) minimum jedna osoba tj. Kierownik budowy, skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik do SIWZ.

b) minimum jedna osoba tj. Kierownik budowy, skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności teletechnicznej, uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik do SIWZ.

c) minimum jedna osoba tj. Kierownik budowy, skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej, uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik do SIWZ.

d) minimum jedna osoba tj. Kierownik budowy, skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej, uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik do SIWZ.

(8)

Dysponowanie osobami, które będą pełniły funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalnościach lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja przetargowa stanowiąca złącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji, przy spełnianiu powyższego warunku dot. posiadania wymaganych uprawnień.

Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji, przy spełnianiu powyższego warunku dot. posiadania wymaganych uprawnień opisanych w pkt. 5.3.2.

UWAGA:

Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie technologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2272) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1725 z późn. zm.), które przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

5.3.3 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

UWAGA!

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).

5.3.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub doświadczenie, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

5.3.5 W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których zdolności te są wymagane.

5.3.6 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.3.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

UWAGA:

(9)

Zgodnie a wyrokiem Trybunału nr C-387/14 z dnia 4 maja 2017 „Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia.”

5.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.4.1 warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać spełniony przez wykonawców łącznie;

5.4.2 brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców odrębnie.

5.5 Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

5.6 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

5.6.1 Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 4 SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):

5.6.2 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.6.3 wykaz osób (branża drogowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, sanitarna), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

5.7 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.6.1 lub dokumentów, o których mowa w sekcji 5.6.2 i 5.6.3, lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.8 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w sekcji 5.6.2 – 5.6.3 na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące

(10)

tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.).

W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego, przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.

5.9 Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.1– 5.6.3 powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

5.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11 Oświadczenie wskazane w sekcji 5.6.1 składa się w formie oryginału.

5.12 Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.2 – 5.6.3 składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem.

5.13 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

6. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

6.1 Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w po stępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.2 Zamawiając wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę:

6.2 Z postępowania o zamówienie Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wykluczy wykonawcę w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

6.2.1 w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);

6.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6.2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz powodów wskazanych w pkt 6.2 SIWZ.

6.3 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

6.3.1 Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ.

6.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt 6.3.1 winny być złożone przez każdego z wykonawców.

6.5 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.3.1 lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie

(11)

do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.7 Oświadczenie wskazane w sekcji 6.3.1 składa się w formie oryginału.

6.8 Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z postępowania.

Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP).

6.9 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.10 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.3.1, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Oświadczenie wstępne wykonawcy

7.1 Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

7.2 Do oferty i oświadczenia wstępnego nie należy dołączać dokumentów wskazanych w sekcjach 5.6.2- 5.6.3. Dokumenty te składa się na wezwanie zamawiającego na zasadach określonych w przepisach art. 26 ustawy Pzp.

7.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca.

7.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.

8. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania Oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

8.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123), z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Pzp i innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.2 Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

8.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:

- za pomocą faksu na nr (81) 516-24-78

- drogą elektroniczną na e-mail: przetargi@zdplublin.pl - pisemnie na adres: ul. Żeromskiego 3, 24 – 200 Bełżyce

8.4 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę

(12)

umocowaną przez osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.

8.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

8.6 Osobą upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Ewa Abramowicz – w spr. formalno – prawnych.

8.7 Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest o głoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a także wszystkie inne niezbędne dokumenty:

www.zdpbelzyce.bip.lubelskie.pl.

9. Wymagania dotyczące wadium

9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

164 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych i 00/100 gr.).

9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2019 poz.

310 z późn. zm.).

9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego numer 78 1160 2202 0000 0003 5375 2580 z dopiskiem: „Wadium na postępowanie znak: BiZP.2720-03/2020”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

9.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć w oryginale do oferty.

9.5 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:

9.5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych;

9.5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

9.5.3 określone będą: nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta /poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 9.5.4 zawierać będzie określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 9.5.5 określona będzie kwota gwarancji/poręczenia,

9.5.6 zawierać będzie termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert,

9.5.7 znajdzie się: bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.

9.6 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:

9.6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych

(13)

9.6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.7 W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 9.2, Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Powiat Lubelski - Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, 24-200 Bełżyce ul. Żeromskiego 3.

UWAGA:

1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2187 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.

2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 31.01.2020 r., do godziny 10:15.

10. Termin związania ofertą

10.1. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1 Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta powinna być sporządzona na załączonych drukach z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią oferenta i osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby.

11.2 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

11.3 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę

11.4 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w pkt 1 SIWZ.

11.5 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

11.5.1 Oświadczenie wstępne wykonawcy stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

11.5.2 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1), w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W cenę oferty należy wkalkulować koszt opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami (jeśli dotyczy). W/w inwentaryzacja powykonawcza będzie wymagana do przedłożenia Zamawiającemu, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy i SIWZ.

11.5.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

11.5.4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

(14)

11.5.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.

11.5.6 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, winien dołączyć do oferty, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

11.5.7 Oświadczenie w zakresie RODO – załącznik nr 7 do SIWZ.

11.6 Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 540 z późn.zm).

11.7 Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

11.8 Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

11.9 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

11.10 Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Powiat Lubelski - Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu znak BiZP.2720-26/19 pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach”.

„Nie otwierać przed dniem: 31 stycznia 2020 r., godz. 10:30”

11.11 Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to ofert złożona w postępowaniu przetargowym).

11.12 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11.13. Zamawiający przewiduje zatasowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp tj.

w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

11.14. Zamawiający dokonana oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (srt. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta oceniona została, jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne oraz może zażądać przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp tj. może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

11.15 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, oświadczeń lub

(15)

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawierają błędy lub budzą skazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.

11.16 Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 11.14, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli jest wymagane) zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (ZDP Bełżyce) w pokoju nr 9 (sekretariat), ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce.

12.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 10:15 na adres wskazany w pkt 12.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 12.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.3 Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy w siedzibie Zamawiającego tj., ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce, dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 10:30.

13. Opis sposobu obliczania ceny.

13.1 Cena oferty wymieniona w formularzu Oferty jest to ceną ryczałtową, którą Wykonawca wyceni na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SIWZ, podając wartość brutto za przedmiot zamówienia. Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy opracowanej na podstawie dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

W cenie robocizny, materiałów i sprzętu należy uwzględnić wszystkie koszty narzutów. Zasady obliczania wysokości wynagrodzenia wykonawcy wskazano we worze umowy.

13.2 Na etapie przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu opracowany przez siebie harmonogramu rzeczowo finansowego oraz wycenę kosztorysową Inwestycji opracowaną na podstawie przedmiarów robót.

13.3 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty pozyskania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

13.5 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku Nr 6 do niniejszej SIWZ [Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego].

13.6 W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.7 Cena oferty stanowić będzie w Umowie Zatwierdzoną Kwotę Ryczałtową.

13.8 W cenę oferty należy wkalkulować koszt wykonania „geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami. W/w geodezyjna inwentaryzacja będzie wymagana do przedłożenia Zamawiającemu, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.

13.9 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r Nr 25 poz. 133).

13.10 Oferowana cena jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi

(16)

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w szczególności:

13.10.1 koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

13.10.2 koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w tym ubezpieczeniem terenu budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych,

13.10.3 koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania we własnym zakresie punktów poboru wody i energii elektrycznej, a także koszty zużycia wody i energii elektrycznej,

13.10.4 koszty badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji,

13.10.5 koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenów przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących,

13.10.6 koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, 13.10.7 koszty wynikające z udzielonej gwarancji,

13.10.8 należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT,

13.10.9 koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,

13.10.11 koszty dozoru budowy,

13.10.12 koszty związane z wywozem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych,

13.10.13 koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badań i prób niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

13.11 Obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zarówno przy kwotach netto jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

14.1 Kryteriami oceny ofert są:

1. Oferowana cena – 60%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu PC= --- x 60

Cena badanej oferty

gdzie: PC – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto 2. Okres gwarancji – 40%

W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu (ilość miesięcy), przez jaką Wykonawca przedłuży gwarancje i rękojmię dla przedmiotowego zmówienia w stosunku do minimalnej wymaganej gwarancji wynoszącej 60 miesięcy. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

PG = ilość punktów za wydłużenie okresu gwarancji

Długość oferowanej gwarancji Liczba pkt

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o