• Nie Znaleziono Wyników

Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 2

www.dlanauczyciela.pl ǀ © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.

Grupa B

Łączenie się atomów.

Równania reakcji chemicznych

1. Wskaż zdanie fałszywe. 1 p.

A. Wiązanie jonowe polega na elektrostatycznym przyciąganiu się kationów metali i anionów niemetali.

B. W cząsteczce amoniaku atomy wodoru łączą się z atomem azotu za pomocą wiązań podwójnych.

C. Kation to jon obdarzony ładunkiem elektrycznym dodatnim, a anion to jon obdarzony ładunkiem elektrycznym ujemnym.

D. W cząsteczce chlorowodoru wspólna para elektronowa jest przesunięta w kierunku atomu chloru.

2. Wskaż zestaw symboli pierwiastków chemicznych, w którym znajduje się pierwiastek niewystępujący w

postaci cząsteczek dwuatomowych. 1 p.

A. N, I, Ne, Br B. H, N, O, F C. I, H, Br, O D. Cl, N, F, H

3. Zaznacz wzór sumaryczny związku chemicznego, którego cząsteczkę przedstawiono za pomocą modelu.

1 p.

A. SO3 B. CO C. H2O D. PH3

4. Chlorek sodu to związek chemiczny o budowie jonowej. Wskaż, który z uproszczonych modeli poprawnie przedstawia budowę kationu i anionu tworzących ten związek chemiczny. 1 p.

A. C.

B.

D.

5. Związek chemiczny topi się w temperaturze 2830°C. Po stopieniu przewodzi prąd elektryczny. Wskaż wzór

sumaryczny związku chemicznego, którego dotyczy ten opis. 1 p.

A. CO2 B. NH3 C. HCl D. MgO

(2)

Strona 2 z 2

www.dlanauczyciela.pl ǀ © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.

6. Wskaż zestaw, w którym znajduje się błędnie zapisany wzór sumaryczny związku chemicznego. 1 p.

A. HBr, H2S, NH3 B. CO2, BeO3, SiO2 C. KH, CaH2, SiH4 D. Na2O, MgO, Al2O3

7. W reakcji chemicznej dwóch dwuatomowych cząsteczek azotu i trzech dwuatomowych cząsteczek tlenu powstają dwie cząsteczki tlenku azotu(III). Wskaż poprawny zapis cząsteczkowy tej reakcji chemicznej.

1 p.

A. 2 N2 + 2 O3 → 2 N2O3 C. 2 N2 + 3 O2 → N4O6 B. 2 N2 + 3 O2 → 2 N2O3 D. 4 N + 6 O → 2 N2O3

8. Podkreśl typ wiązania chemicznego, które występuje w związkach o podanych wzorach sumarycznych.

2 p.

Wzór sumaryczny Typ wiązania chemicznego

CO2 jonowe kowalencyjne

NO jonowe kowalencyjne

AlF3 jonowe kowalencyjne

CaBr2 jonowe kowalencyjne

9. Ustal symbole pierwiastków chemicznych ukrytych pod oznaczeniami X i Z, które tworzą związek chemiczny o wzorze sumarycznym X2Z5. O pierwiastkach X i Z wiadomo, że: 2 p.

pierwiastek chemiczny Z leży w 2. okresie układu okresowego, a do uzyskania oktetu elektronowego brakuje mu 2 elektronów walencyjnych,

zawartość procentowa pierwiastka X w związku chemicznym X2Z5 wynosi 26%,

atomy pierwiastków chemicznych X i Z są połączone ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi.

10. Magnez reaguje z wodą, a w wyniku reakcji chemicznej wydziela się wodór oraz powstaje tlenek magnezu.

Oblicz, ile gramów wodoru powstało, jeśli do reakcji chemicznej użyto 120 g magnezu. 2 p.

Cytaty

Powiązane dokumenty

(34) Proszę przedstawić wzorami chemicznymi poniższe równania reakcji podając wzory związków oznaczonych literami oraz nazwy tych wyróżnionych tłustą

Jak usuwa się z roztworu badanego jony azotanowe(III) przed wykrywaniem jonów azotanowych(V) – zapisz odpowiednie równania reakcji.. Jakie aniony powodują odbarwienie roztworu jodu

Temat, z którym się zapoznacie wymaga skupienia i gruntownej analizy podanych przykładów.. Niezbędne jest także zapamiętanie definicji

Wpływ wydzielania się produktów trudno rozpuszczalnych, łatwo lotnych, słabo dysocjowanych na równowagę reakcji chemicznych... Otrzymywanie produktu

W zeszycie rozwiązać zadania s.158, wszystkie czyli 10 na oceną celującą, 8 wybranych na bardzo dobry, 6 wybranych na dobry, 4 wybrane na dostateczny.. Nie rozwiązanie zadań

W reakcji chemicznej dwóch cząsteczek tlenku węgla(II) oraz jednej dwuatomowej cząsteczki tlenu powstają dwie cząsteczki tlenku węgla(IV).. Wskaż poprawny zapis cząsteczkowy

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.. P220 Trzymać z dala od odzieży i

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy/ ochronę słuchu.. Spłukać skórę pod