X X X X – 08.12.2017 . 2017/2018 K J R W

Download (0)

Full text

(1)

W

OJEWÓDZKI

K

ONKURS

J

ĘZYKA

R

OSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM

2017/2018

STOPIEŃ SZKOLNY

08.12.2017

R

.

1. Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A B C

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A B C

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.

6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

7. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

8. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

9. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

X

X X

X

(2)

Zadanie 1. (4 p.)

Przeczytaj tekst. Zdecyduj, które z podanych poniżej zdań zawierają informacje zgodne z treścią tekstu (P), a które nie (F). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.

P F 1.1. Ребята будут тренироваться на школьном стадионе.

1.2. Чтобы записаться в секцию надо принести нужные документы.

1.3. Занятия по фигурному катанию начнутся в начале учебного года.

1.4. Автор текста приглашает на спортивные соревнования.

Zadanie 2. (3 p.)

Zapoznaj się z podanymi sytuacjami (2.1.-2.3.). Do każdej z nich dobierz odpowiednią reakcję językową (A-C). Wpisz odpowiednią literę do tabelki.

2.1.Jesteś w Moskwie i szukasz sklepu spożywczego. Jak zapytasz?

A. Извините, где здесь продовольственный магазин?

B. Простите, вы не знаете, почему магазин не работает?

C. Скажите, пожалуйста, где находится книжный магазин?

2.2. Chcesz zaprosić koleżankę na urodziny. Co powiesz?

A. Оля, когда у тебя день рождения?

B. Вика, поздравляю тебя с днём рождения.

C. Маша, в воскресенье я отмечаю день рождения. Придёшь?

ВНИМАНИЕ!

Ученики! С 10 до 25 сентября школьный спортивный клуб проводит набор в спортивные секции. Вы можете записаться в секции художественной гимнастики, волейбола и баскетбола. В связи с ремoнтом нашего спортзала все тренировки будут проходить в спортзале городского клуба «Зенит». Не забудьте взять с собой справку от врача и согласие родителей на ваше участие в занятиях секции, которую вы выбрали. К сожалению, секция фигурного катания не проводит набора. Желающих научиться красиво кататься на коньках приглашаем в начале декабря.

Школьное управление

(3)

2.3. W informacji na dworcu w Moskwie pytasz o godzinę przyjazdu pociągu z Warszawy. Jak zapytasz?

A. Когда приезжает поезд из Варшавы?

B. В котором часу выезжает поезд из Варшавы?

C. Скажите, пожалуйста, почему поезд из Варшавы опаздывает?

2.1. 2.2. 2.3.

Zadanie 3. (3 p.)

Uzupełnij minidialogi (3.1.-3.3.), zaznaczając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź A, B lub C.

3.1.

X:Пока, Игорь!

Y: ____________________________________

A. Привет, Саша!

B. До встречи, Саша!

C. Здравствуй, Саша!

3.2.

X:Как ты учишься?

Y: ____________________________________

A. В пятом классе.

B. У меня пятёрки.

C. Хорошо, в пять.

3.3.

X: ____________________________________

Y: Триста шестьдесят.

A. Это близко?

B. Который час?

C. Сколько с меня?

Zadanie 4. (5 p.)

Podkreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

4.1. сахар, лимон, мука, каша

4.2. ромашка, тюльпан, салат, гвоздика 4.3. зонтик, сумка, чемодан, рюкзак 4.4. чай, компот, бутылка, кофе,

4.5. стадион, соревнования, спортсмен, собака

(4)

Zadanie 5. (3 p.)

W zdaniach 5.1.-5.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Zaznacz odpowiedź A, B albo C.

5.1. Мама

A. вытирает ребёнка.

B. стирает одежду.

C. чистит ванну.

5.2. Миска стоит на A. полу.

B. коврике.

C. шкафчике.

5.3. Мама с детьминаходятсяна/в A. кухне.

B. ванной.

C. прихожей.

Zadanie 6. ( 5 p.)

Spośród podanych wyrazów wybierz właściwy i uzupełnij nim zdanie.

6.1. Мы провели лето ______________________.

А. в деревню В. в деревне

6.2. Оля была в магазине и купила ________________________ хлеб и молоко.

А. бабушке В. бабушки

6.3. Эта квартира______________________,чем наша.

А. большая В. больше

(5)

6.4. Летом они __________ нас к себе в гости.

A. приглашают B. приезжают 6.5. Её __________ Катя.

A. зовут B. называют

Zadanie 7. (5 p.)

Do podkreślonych w zdaniach wyrazów ułóż pytania i zapisz je.

7.1. Родители поехали в театр.

7.1. ________________________________________________________________________

7.2. Птицы уже прилетели из тёплых стран.

7.2. ________________________________________________________________________

7.3. Ученики собрались на школьной площади.

7.3. ________________________________________________________________________

7.4. Ко мне пришли друзья.

7.4. ________________________________________________________________________

7.5. За покупки мы заплатили 70 рублей.

7.5. ________________________________________________________________________

Zadanie 8. (6 p.)

Uzupełnij zdania właściwym przyimkiem.

8.1. В школу ученики ездят _____________ автобусе.

8.2. Миша приехал в Артек_____________ Польши.

8.3. _____________уроков я зайду в библиотеку _____________ книгой.

8.4. Учитель вызвал Сашу_____________доске.

8.5. Я люблю ходить _____________ горам.

Zadanie 9. (6 p.)

Podane liczebniki zapisz słownie.

9.1. Моей сестре 18 ___________________________ лет.

9.2. У него 5 _______________________ карандашей, и 1 ____________________ ручка.

9.3. В классе 23 _________________________________ парты и 46 _________________

________________ стульев.

9.4. Автобус номер 11 ________________________________ останавливается около моей школы.

(6)

Zadanie 10. (10 p.)

Podane w nawiasach wyrażenia przetłumacz na język rosyjski tak, aby otrzymać logiczne i poprawne gramatycznie zdania. Wymagana jest poprawność ortograficzna wpisywanych wyrażeń.

10.1. Я написала (list do mamy)________________________________________________.

10.2. Cо своей подругой я долго (rozmawiam przez telefon) ________________________

_____________________________.

10.3. (Kasia nie ma) ______________________________ твоего учебника по математике.

10.4. На завтрак обычно я (jem kanapki z szynką) ________________________________ . 10.5. Cаша (chodzi na basen) ____________________________________ каждую пятницу.

Z. 1. Z. 2. Z. 3. Z. 4. Z. 5. Z. 6. Z. 7. Z. 8. Z. 9. Z. 10. Razem 50 p.

Brudnopis (nie jest oceniany)

Figure

Updating...

References

Related subjects :