Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1938.09.08, R. 20, nr 103

Pełen tekst

(1)

PISMO SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓWZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c z w a rte k d n ia 8 w rz e ś n ia 1 9 3 8 Rok 20

W walce z iywiołem|WojSkOW3 środki ognia I

N ie k tó z y p o e c i i n ie k tó rz y ... c u d z o -|| i

z iem c y u w a ża ją, ż e ,,sło m ia n e s trz ec h y ’ p o p o lsk ic h w sia c h m a ją w iele m a lo w n i-

CZ^OSCl M i • I

( . , i H d z a jąc y . ż e z e w z g lę d u n a w z m o cn ie n ie . M y je d n a k p a trz y m y n a m e z tro c h ę |3 ił z b ro jn y c h p o stro n ie n iem iec k ie j n a in n e g o p u n k tu w id z e n ia . le s o m iar)e H p ó łn o c n ej g ra n icy F ra n cji rz ą d fra n c u sk i strz e ch y i d re w n ia n e b u d y n k i k o sz u j4 B p 0 sta n 0 w ij z a sto so w a ć p e w n e śro d k i b e z - n a s b o w ie m ro c z n ie p rz e sz ło 2 0 m ilio n o w g p ie cz e ń stw a w ty m c e lu z a rz ą d z o n o p o . z ł. T y le b o w n em w y n o sz ą p rz e cię n ieH w c}a n ie d o c z y n n e j słu ż b y re z e rw istó w , ro c z n e sz k o d y p o g o rz e o w e b u d y n k ó w w |c e lem u z u p e łn ie n ia sta n u lic z e b n e g o P o lsc e . I ta k w ro k u 1 9 3 6 p o sz ło z y _B w o jsk fo rte c z n y c h n a lin ii M a g in o ta o ra z m e m (n ie lic z ą c w o j. śląsk ieg o ) 2 5 ,7 m i;B c o fn ię to u rlo p y w a rm ii. K o m u n ik a t lio n ó w z ło ty ch . C y fra s tra sz liw a w sw e jB sfw ierd za> z e z a rz ą d z e n ia te m a ją c h a ra k w y m o w ie , sz c ze g ó ln ie tra g ic z n a , gcly 1,1 ^ fe r śro d k ó w z a p o b ieg a w cz y c h i ż e n ie b ie u p rz y to m m m y , ż e je ste śm y w y c; łB p o w in n y o n e n ie p o k o ić o p in ii p u b lic zn e j, w a ru n k ac h , ż e m c n a m z m arn o w a ć m e | Z re sz ta sv tu ac ja o g ó ln a _ k o ń w o ln o N a p o ciech ę p o w ied zm y s o b ie .|k o m u n ik at H a w a sa _ _ z d a je się iść w że je d n a k straty p o g o rzelo w e z k a z d y m gk ie ru n k u w id o czn eg o o d p rę z e n ia.

ro kiem się z m n ie jsza ją . P rz e c ie ż w ro -g W ieczo rem d zien n ik i fran cu sk ie o g ło - k u 1 9 3 2 (b ez w o j. śląsk ieg o i W a rsza w y ) IL iły p o w y ższy k o m u n ik at w fo rm ie u sp o o g ień stra w ił b u d y n k ó w n a su m ę 2 5 ,5 g k a ia ją c e j o p in ię p u b H czn ą ^ e m p s " i m ilio n a zło ty ch . B .Jo u rn a l d es D e b a ts" z a m ie śc iły d o n ie-

O g ro m stra t p o żaro w y ch w P o lscelg sien ie H aw asa n a d alszych m iejscach p o d sp ra w ia , że zag ad n ien ia b e z p ie c z e ń stw a|n y tu |am b k fó re m ó w ią o ,,z a rz ąd z e n ia ch p o żaro w eg o w y su w a ją się n a czo ło c ią-g z a m icrz a ią c y c h d o w zm o cn ie n ja F rn n c ji".

g le ży w y ch i a k tu a ln y c h zag ad n ień sp o -!| ..P e tit P a risie n " w w y d an iu p ro w in - łeczny ch. D lateg o też sp o łeczeń stw o n a ’g r;io n aln v m stw ie rd z a , że z a rz ą d z e n ia sze ta k ą sy m p a tią i zro zu m ien iem o ta cz -’-Ifefran cu sk ie sa o d n o w ied zią n a z a rz ą d z e - straź p o ż a rn ą , tę m asę b ezim ien n y ch H ni'a n iem ieck ie. W o b ecn y m o k re sie — strażak ó w -o ch o tn ik ó w , k tó rz y często z |jrH sze d zien n ik — je st zw y czaiem u d zie- n a ra ź e nie m ży cia p ro w a d z ą z a ż artą w a l-g la n ;a szero k icb u rlo p ó w żo łn ierzo m a r­

k ę z k lę sk ą p o żaro w ą. g m ii czy n nej, b v m o g li o n i w ziąć u d z iał R o z w ija ją c się liczeb n ie w 1 9 5 5 ro k u o L y ro b o tach ro ln y ch o raz p o w o ły w an ie b y ło łą c zn ie 11.679 stra ż y , w 1937 r.S iv ]k o n’ezb ed n etfo m in im u m rezerw istó w , zaś ju ż 12-252 stra ż y o ch o tn iczy ch i 4 5 3 lsOecia1 n a sy tu a cja zm u sza w ty m ro k u zaw o d o w ych (m iejsk ich i p rz e m y sło -gd o o d ch y len ia się o d zw y czajó w p ra k ty - w y ch ) n ie u sta ją stra ż e p o ż a rn e w w y -5 |

tęźo n ej p ra c y , k ro cząc w y trw a le k u co - • ra z w y ższem u sto p n io w i sw eg o w y szk o ­

len ia i u sp raw n ien ia, t

W y m ag a to n ie raz w iele sam o p ar- cia się, w iele p o św ięceń , szczeg óln iej g d y się u w zg lęd n i tru d n e n a o g ó ł w aru n k i p ra c y n a szy c h stra ż y . G ęsto ść ro z m ie sz­

czen ia straż y jest w ró żn y ch w o jew ó d z­

tw a c h ró żn a, śre d n io je d n a k — je d n aH w

straż p o ż a rn a w P o lsce p rz y p a d a n a 3 5 ® że częścio w e p o w o łan ie p o d b ro ń re z e r- k m . k w . Z e w zg lęd u n a p rz e sta rz a łe b .B w istó w i o d w o łan ie z u rlo p ó w o ficeró w c z ę sto i n ie o d po w ia d ają ce n o w o c z e s-||: ż o łn ie rz y n ie m o że b y ć w żad en sp o só b n y m w y m ag an io m śro d k i łączn o ści i a -^ u w aż a n e n a w et za częścio w ą m o b ilizację, la rm u (d zw o n , trąb k a ), ty p w o zó w — |łW żad n y m w y p a d k u z a rzą d z en ia p o w y ż (w o zy k o n n e, ty lk o 8 0 0 sam o ch od ó w ) .B szeg o n ie n a leż y u to żsam iać z p o w o ła- o ra z z ły n a o g ó ł sta n d ró g , u tru d n ia ją c y ^n ie m p o d b ro ń ro czn ik ów . O b ecn e ro z- d o ja zd , o b sz ar ten je st zb y t d u ży . |ip o rz ąd z e n ia, k tó re o b e jm u ją stosu n k o w o

O p ró cz w alk i z o g n iem , stra ż e p o -B n ie w ie lk ą ilo ść p o w o łan y ch , m a ją n a ce- ż a rn e m a ją jeszcze in n e d o n io słe z a d a -B lu je d y n ie w zm o cn ien ia sta n u o b ro n y n a n ie. Z a d a n ie m ty m je st p rz y g o to w a n ie lllin ii m ag in o ta i d an ie sp o łe c ze ń stw u W czasie p o k o ju o b ro n y p rz e c iw lo tn ic z ejB fra n c u sk iem u d o o d czu cia, iż rz ą d czu w a i p rzeciw g azo w ej. W zw iązk u z ty m o r-g n a d zap ew n ien iem k ra jo w i jeg o sta n u g an a in sp e k c y jn o -in stru k c y jn e Z w iązk u H o b ro n n eg o .

S tra ży P o ż a rn y ch R z p lite j o rg an izu j'ą i® K o ła m iaro d a jn e u d z ie la ją ja k n a j- p ro w a d z ą w y szk o len ie w z a k resie aK cii||b al-d z ie j u sp o k a ja jąc y c h in fo rm acy j za- p rz e c iw p o ż a ro w e j, c z u w a ją n a d g °ło'||ró w n o co d o z a rz ąd z e ń o ch ro n n y ch rzą- w o ścią b o jo w ą stra ż y i o k ręg o w y ch P ° -g d u fran cu sk ieg o , jak i co d o d alszeg o g o to w i p o ż a rn y ch w d zied zin ie C )P L G .gro z w o ju sy tu a cji m ięd z y n a ro d o w e j w o ra z sta w ia ją w n io sk i co d o z a o P aL rze_ |jzw iąZk u z k o n flik tem su d eck im , z a z n a ­ n ia ich w o d p o w ied n i sp rz ę t te c h n ic z n y g3 zająC) ^e w ra z ie zerw an ia ro k o w ań p ro - d la p o trz e b O P L G . o ra z w y d a ją o P ’n ‘e raw ad zo n ycb p o m ięd zy p a rtią n iem ieck o - facho w e p rz y n ab y w an iu teg o ż sp rz ę tu ||

p rz e z g m iny , p rz e d się b io rstw a ,

P A R Y Ż . W czo raj p o p o łu d n iu A g en - [k o w an y ch d o ty ch czas p rz e z fran cu sk ie c ja H aw asa o g ło siła k o m u n ik at stw ie r- [w ład ze w o jsko w e. D la te g o też żo łn ierz i o ficer arm ii czy n n ej, k tó rz y w y jech ali n a u rlo p y z o sta li p o w o łan i z p o w ro tem n a sw o je p o ste ru n k i.

C h o dzi o z a rz ą d z e n ia , k o ń czy ,,P e tit P a risie n " całk o w icie n o rm aln e, k tó ry m rz ą d n iem ieck i n ie m o że w żad en sp o só b się d ziw ić, a k tó re w ch o d zą w z a k re s z a ­ rz ą d z e ń o stro żno ści p rz e w id z ia n y c h w d an ej d zied zin ie, n ie m o g ą o n e z a te m w ż a d e n sp o só b zan iep o k o ić o p in ii i m o g ą m ieć ty lk o n a c e lu p rz y cz y n ie n ie się d o u trz y m a n ia p o k o ju w m y śl h a sła (.C zu j­

n o ść", rzu co n eg o p rz e z p re m ie ra D a la - d iera.

Wrażenie w Niemczech

B E R L IN . N iem ieck ie k o ła p o lity czn e p rz y ję ły fra n cu sk ie z a rz ą d z e n ia w o jsk o ­ w e z d u ży m sp o k ojem .

N iem cy , stw ie rd z ają , że tu te jsz e czy n n ik i k o m p eten tn e, m a ją n a ty le siln e n e r w y i zd ro w y ro z są d e k , że u w aż a ją p rz e­

d łu żen ie m an ew ró w fran cu sk ich i w ciąg ­ n ięcie d o p ro c e su p rzeszk o len io w eg o re ­ zerw istó w n o w y ch ro czn ik ó w za fak t z u ­ p ełn ie n a tu ra ln y i sp ra w ę ściśle w ew n ętrz n ą sw eg o zach o d n ieg o są sia d a .

D ziw n y m ty lk o w y d a je się. jeżeli łą ­ czy się z a rz ą d z e n ia fra n c u sk ie z sy tu a­

c ją m ięd zy n aro d o w ą, k tó ra je sz cz e p rz e d p a ru d n iam i o k re śla n o ja k o u le g ają cą

d alszem u o d p rężen iu .

Położenie w Czechosłowacji

P R A G A . B iu ro p ra so w e p a rtii su d e­

ck o - n iem ieck iej d o n o si o fic ja ln ie : W c z o raj o d b y ła się w C h eb (E g er) n a ra d a K o n ra d a H e n le in a z p o słam i H e r m an em F ra n k ie m , K u n d tem , P e te rse m , R o sch em , d r S eb ek ow sk im i d r. S ch ick e- d an zem . D e le g a c ja d o ro k o w ań p a rtii su ­ d eck o - n iem ieckiej z ło ży ła o b sz e rn e sp ra w o z d a n ie z a k tu a ln e j sy tu a cji. H e n ­ lein o m ó w ił w y d a rz e n ia o statn ieg o ty g o ­ d n ia, sw ó j p o b y t u k a n c lerz a H itle ra o - ra z sw e sp o tk a n ie z czło n k iem m isji a n ­ g ielsk iej A sth o n em G w atk in em . W d a l­

szy m ciąg u p o ru szo n o c a ły szereg k o n -

k re tn y c h w y d a rze ń , k tó re są d o w o d em , że d z ia ła ln o ść w ład z n ie p rz y c z y n iła się w n a jm n iejsze j n a w et m ie rz e d o o d p rę ­ żen ia w o b sz a rze n iem ieck o - su d eck im . W sz y stk ie o trz y m an e sp ra w o z d a n ia w sk a z u ją d o b itn ie, że sy tu a cja je st n ie d o u trz y m an ia i że m o że b y ć ro z w iąz a n a je ­ d y n ie p rz e z szy b kie i z u p e łn e w p ro w a ­ d zen ie w ży cie, 8 p o d staw o w y ch p o stu la tó w K o n rad a H en lein a.

Oficjalne wytłumaczenie zarządzeń ochron ?■-;ych

P A R Y Ż . W p o n ie d z ia łek w ieczo rem k o ła c h a u to ry ta ty w n y c h o św iad czo n o .

su d e c k ą a rz ą d e m p ra sk im p o z o sta je je ­ szcze w z a p a sie in te rw en c ja m e d ia cy jn a lo rd a R u n c lm a n a, k tó ry n ie w ą tp liw ie w y ­ stą p i ze sw y m i k o n tro p ro p o zy c jam i.

R o k o w an ia d y p lo m a ty c z n e trw a ją w d a lszy m ciąg u , w ięc i p o szczeg ó ln e n a j-

Narodowcy odpierają ataki wojsk rządowych

w Hiszpanii

B U R G O S . A ta k i n ie p rz y ja c iela n a o d cin k u R io Z u ja r z o sta ły o d p a rte z o l­

b rzy m im i d la a ta k u ją c y ch strata m i. — W p o b liżu E l C a m p an a rie d o szło d o b itw y p o w ie trz n e j, w czasie k tó re j s trą­

co n o 11 sa m o lo tó w n ie p rz y jac ielsk ich , O fen zy w a p o w sta ń c z a n a d E b ro ro z­

w ija się. W ciąg u o sta tn ic h d n i w z ię to

A pk? O A, VŁ. V 1X ‘ )- ) ** - t ’ — --- --- --- --- V

b a rd z ie j n a w e t e m o c jo n u ją c e e ta p y ty c h do n iew o li 12 ty sięcy jeń có w i p o ch o w a- ro k o w ań n ie d a ją p o d sta w d o a la rm ó w n o zg ó rą 5 ty się c y tru p ó w ż o łn ie rz y n ie-

w o jen n y ch . . i p rz y ja c ie lsk ich .

Błyskawiczny raid “

5 1

B E R L IN . J a k d o n o si n iem ieck ie b iu ­ ro in fo rm a cy jn e z L o n d y n u , w p ią te k w e w czesn y ch g o d zin ach ra n n y c h w y lą d o ­ w ał n a lo tn isk u C re y d o n d w u m o to ro w y je d n o p ła to w ie c n iem ieck i m ark i ,,S ieb el ' o d b y w a ją c y ..b ły sk aw iczn y ra id “ d o k o ła E u ro p y - S am o lo t, k tó ry o p u ścił B e rlin o p ó łn o cy , p ilo to w a n y je st p rz e z in ż.

S iele. P o p ó łg o d z in n y m p o sto ju , o g o d z.

4 .3 0 sam o lo t w y sta rto w a ł d o d alszeg o

lo tu d o P a ry ż a , a g o d z, 5 w y lą d o w a ł n a lo tn isk u W ie B e u rg e t, a w g o d zinę p o ­ tem o d le c ia ł d o R zy m u . L ąd o w an ie n a lo tn isk u rzy m sk im o d b y ło się o g o d z. 9 ,1 0 p o czy m p o k ilk u m in u to w ej p rz e rw ie lo tn icy n iem ieccy o d lecieli w k ie ru n k u n a B u k a re sz t. Z B u k a resz tu p rzez W a r­

szaw ę u d a d z ą się d o S ztok h o lm u , sk ą d p o w ró cą d o B e rlin a .

d y itp .

N ie sp o só b ta k ż e p o m in ąć m ilcze ­ n iem in n y zu p ełn ie, a je d n a k w ażn y d z ia ł p ra c y stra źa c tw a — d ział p ra c k u ltu ra ln o -o św iato w y ch , k tó re ro z w in ę­

ły się w stra ża c h w ręcz im p o n u jąco . — R o zw ó j ty c h p ra c łą c z y się zazw y czaj z p o siad a n iem p rz e z straż p o ż a rn ą w łas­

n e j sie d z ib y b ąd ź w p o staci d o m u stra­

żack ieg o z sa lą te a tra ln ą , c z y teln ią , św ie tlicą, b ą d ź te ż ch o ciażb y w p o stac i so lid ­

n ej szo p y , w k tó re j straż e u rz ą d za ją p rz e d sta w ie n ia a m a to rsk ie . N a jw a ż n ie j­

sz ą ro lę o d g ry w a p o siad a n ie p rz e z stra ż w łasn ej o rk ie stry , c h ó ru lu b se k c ji te a­

tra ln e j, k tó re są o śro d k am i ży cia k u ltu ­ ra ln o - to w arzy sk ieg o, a ró w n o cześn ie źró d łam i, z k tó ry c h c z e rp ie stra ż n ie jed n o k ro tn ie n a jw ię k sz ą część sw o ich d o ­ ch o d ó w . P o lsk ie stra ż e p o ż a rn e p o sia d a ­ 7 6 3 c z y telń i b ib lio tek , 2 1 3 8 św ietlic,

1207 ch ó ró w i o rk ie str, 1S 52 zesp o łó w te a tra ln y c h .

P o b ieżn y je st ten n a sz p rz e g lą d p ra ­ cy .,ry c e rz y św . F lo rian a ", n aw et z n ieg o je d n a k w id zim y , ja k w sz ec h stro n n ie i su ­ m ien n ie p ra c u ją p o lsk ie stra ż e p o ż a rn e . T o też g d y w d n iach o d 4 d o 11 w rz e śn ia 1 9 5 8 ro k u o d b y w ać się b ęd zie n a te re n ie całej P o lsk i ,.T y d zień O b ro n y P rz e c iw ­ p o żaro w ej P a ń stw a " o k a ż m y sw o je u z n a­

n ie i sy m p a tię p lacó w k o m stra ż y p o ż a r­

n y ch . S tra ża c y to p rz e c ież p rz e w a ż n ie lu d zie, co p o m im o sw ej ciężk iej, co d zien n ej p ra c y zaw o d o w ej, g o to w i są zaw sze b ro n ić i ch ro n ić n a sz e ży cie i m ien ie, n ie b acząc n a n o c, d eszcz, z a w ie ru c h ę i tru ­

d y w ielo k ilo m etro w ej n ie raz d ro g i d o p rzeby cia. U d z ie lm y im p o p a rcia m o ra l­

n eg o i m a te rialn e g o w ich o d p o w ied n iej i p ięk n ej p ra c y .

(2)

Nr 103 GŁOS POMORZA-

Str 2

a»iwaiaiffi

Zapitz „Glot Pomorza

l> >.'111.11101111XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ss

je s t d o b r z e , a n i u n a s , a n i g d z ie in d z ie j. | D z iś — to d u ż o r ą k , a m a ło p r a c y , d u - |

R e p o r ta ż z C .O .P . i

? p r z e n ly w a ja c y c h p o d o k n e m i w r e s z c ie

P R A G A . W e d łu g w ia d o m o ś c i o t r z y ­ m a n y c h tu z k ó ł n ie m ie c k ic h r o b o tn ik ó w n a p o z o s ta łe j p r z y N ie m c a c h c z ę ś c i Ś lą ­ s k a d o c h o d z i c o r a z c z ę ś c ie j d o o tw a r ty c h

Pomoc Państwa dotkniętych

W z w ią z k u z e p id e m ią p r y s z c z y c y w k r a j u M in is te r s tw o R o ln ic tw a i R e f o r m R o ln y c h p r z e z n a c z y ło z e s w y c h f u n d u ­ s z ó w p e w n e k w o ty n a z w a lc z a n ie e p id e ­ m ii o r a z n a n ie s ie n ie p o m o c y ty m g o s p o ­ d a r s tw o m , k tó r e n a js iln ie j z o s ta ły d o t­

k n ię te s k u tk a m i z a r a z y .

N a te n c e l z o s t a ła w y d a tk o w a n a d o ­ ty c h c z a s k w o ta o k o ło 2 m ilio n y z ł, z c z e ­ g o w y p ła c o n o r o ln ik o m o d s z k o d o w a n ia w s u m ie 3 8 9 ty s ię c y z ł z a z a b ite 2 .7 7 9 s z tu k b y d ła c h o r e g o o r a z 7 5 1 ty s . z ł z a 6 .5 0 4 z w ie r z ą t p a d ły c h . P o z o s ta ła k w o ta o k o ­ ło 9 0 0 ty s . z ło ty c h z o s ta ła w y d a tk o w a n a n a z a k u p ś r o d k ó w o d k a ż a ją c y c h i le c z ­ n ic z y c h o r a z w c z ę ś c i n a k o s z ty z w ią z a ­ n e z p o tr z e b ą r o z s z e r z e n ia o p ie k i w e te r y ­ n a r y jn e j n a d o k r ę g a m i z a p o w ie tr z o n y m i.

O d s z k o d o w a n ia z a z w ie r z ę ta p a d łe w y p ła c a n e b y ły ty m r o ln ik o m , k tó r z y z g ło s ili z a w ia d o m ie n ie d o w ła d z o w y b u ­ c h u e p id e m ii w ic h g o s p o d a r s tw a c h i p o d c z a s tr w a n ia p r y s z c z y c y z a s to s o w a li s ię d o z a r z ą d z e ń , w y d a n y c h p r z e z p a ń s tw o -

Uwierzytelnienie świadectw uczniów przemysłowych

R o z p o r z ą d z e n ie P r e z y d e n t a R z e c z y ­ p o s p o lite j z d n ia 7 - g o c z e r w c a 1 9 2 7 r o k u o p r a w ie p r z e m y s ło w y m n a k ł a d a n a g m . o b o w ią z e k b e z p ła tn e g o u w ie r z y te ln ia n ia ś w ia d e c tw , s tw ie r d z a ją c y c h p r z e b y ty p r z e z u c z n ió w p r z e m y s ło w y c h c z a s n a ­ u k i u p r y n c y p a łó w , n ie n a le ż ą c y c h d o k o r p o r a c y j p r z e m y s ło w y c h .

• M in is te r s tw o S p r a w W e w n ę tr z n y c h w p o r o z u m ie n iu z m in . p r z e m y s łu i h a n ­ d lu w y ja ś n ia , ż e w p r z e p is ie ty m m o w a je s t o u w ie r z y te ln ie n iu tr e ś c i ś w ia d e c tw n ie z a ś p o d p is u p r y n c y p a ła , w y s ta w ia ją c e g o ś w ia d e c tw o , ja k m y ln ie i n t e r ­ p r e t u j ą n ie k tó r e u r z ę d y g m in n e .

P o n ie w a ż u c z n io w ie p r z e m y s ło w i b e z p r z e d s ta w i e n i a u w ie r z y te ln io n e g o w p o ­ w y ż s z y s p o s ó b ś w ia d e c tw a , n ie m o g ą b y ć d o p u s z c z e n i d o e g z a m in u n a c z e la d n ik a , o d m o w a u w ie r z y te ln ie n ia ś w ia d e c tw w s p o s ó b w y m a g a n y p r z e z p r a w o , n a r a ż a u c z n ió w p r z e m y s ło w y c h n a n ie p o w e to w a n e s t r a ty . S ta n ta k i s p r z e c iw ia s ię i n t e n ­ c jo m u s ta w o d a w c y .

W o b e c te g o m in is te r s tw o s p r a w w e w n ę tr z n y c h z w r ó c iło s ię p is m e m o k ó ln y m

I . K r ó le s tw o s ta li

G d z ie ś n a p r a w o z a z ie le n ią g ę s t­

n ie ją c y c h d r z e w , g in ą m i z o c z u w z a ­ p o c o n y m d r o b n y m d e s z c z e m o k n ie , w ie ­ ż e i m u r y S a n d o m ie r z a . K r a j p ła s k i, p u s ty , p o p r z e r a s t a n y la s e m , p o p r z e c i­

n a n y p a s m a m i b a g n is ty c h łą k . P o r a n n e m tg ty p o r o w a c h k o ły s z ą s ię i z w ija ją p o r u s z a n e p ę d e m p o c ią g u . M ija ją j e d ­ n o s ta jn ie s łu p y te le g r a f ic z n e . S z ó s ta r a ­ n o

N e s p a łe m te j r o c y , c h o ć m ia r o w e k o ły s a n ie s ię p o c ią g u i p u s t a ła w k a z a ­ c h ę c a ły d o s n u . z d ..o m i s ię w c ią ż , ż e s ły s z ę w r y t i r k z n y m s tu k u s z y n z w ie lo k r o tn io n e , n a t a r c z y w e p y ta n ie , p y ta n ie , k tó r e m i n a o d je z d n y m , n a d w o r c u r z u c ił ja k iś p r z y g o d n ie s p o t k a ­ n y z n a jo m y : p o c o ? — P o c o ... p o c o ... p o ­ c o . P o c o ja d ę d o le g o k r a ju , d o C e n ­ tr a ln e g o O k r ę g u F iz e m y s ło w e g o ? N .c je s te m te c h n ik ie m , p > z e m y s ło w c e m , a n i k u p c e m , n ie z d o ła m o p o w ie d z ie ć o s z c z e g ó ła c h p r o d u k c ji, n ie z a p a m ię ta m f o r m u ł c h e m ic z n y c h , n ic p o t r a f ię z d a ć s p r a w y z o r g a n iz a c ji b u d o w y , n ie z d o ­ ła m z m ie r z y ć , z lic z y ć , z w a ż y ć . W ię c p o c o ?

N ie p r z e c z y ta n c g a z e ty , n ie p r z e c ię ta k s ią ż k a , n ie p r z e s p a n a n o c , m e z n a le z io - n a o d p o w ie d ź . T a k s ię z a c z ę ła ta d z i­

w n a p o d r ó ż .

A tu p o c ią g z w a ln ia . N a tł o k c z e r w o ­ n y c h w a g o n ó w , k o ła p r z e s k a k u ją p o z w r o tn ic a c h s t a c j a . R o z w a d ó w . I n a ­ g łe p ie r w s z e z e tk n ię c ie z n o w y m ś w ia - td f ii, z n o w y m ż y c ie m te g o k r a ju . Z s ą ­ s ie d n ic h w a g o n ó w , p o p r z e z k łę b o w is k o s z y n w y s k a k u je i p ę d z i w a ta k u n a m ó j p o c ią g tłu m lu d z i. T r z y s ta — p ię ć s e t

dla gospodarstw przszczycą

w ą s łu ż b ę w e te r y n a r y j n ą . Z a z w ie r z ę ta c h o r e z a b ite z p o le c e n ia w ła d z , w y p ła ­ c a n a b y ła z a p o m o g a w p e w n e j w y s o k o ­ ś c i, n a j a k ą z a b ite z w ie r z ę ta z o s ta ły o - s z a c o w a n e . Z a s z tu k i, k tó r e p a d ły . z a p o ­ m o g a M in is te r s tw a R o ln ic tw a i R e f o r m R o ln y c h u d z ie la n a b y ła r o ln ik o m w w y ­ s o k o ś c i 7 5 p r o c e n t c e n y s z a c u n k o w e j.

Posiedzenie Kom. Ekonom Ministerstw

W A R S Z A W A . W d n iu d z is ie js z y m o d b y ło s ię p o d p r z e w o d n ic tw e m p . w ic e ­ p r e m ie r a E . K w ia tk o w s k ie g o p o s ie d z e n ie

K o m ite tu E k o n o m ic z n e g o M in is tr o h v , p o ś w ię c o n e o m ó w ie n iu i z a ła tw ie n iu s z e ­ r e g u s p r a w b ie ż ą c y c h m - in . p r z e w o d n i­

c z ą c y m ię d z y m in is te r ia ln e j k o m is ji d o s p r a w m o to r y z a c ji w ic e m in . J . P ia s e c k i

d o w s z y s tk ic h w o je w o d ó w , p r z e w o d n i­

c z ą c y c h w y d z ia łó w p o w ia to w y c h i p r e z y ­ d e n tó w m ia s t z p r o ś b ą o z w r ó c e n ie u w a ­ g i n a to z a r z ą d o m g m in n y m n a te r e n ie p o s z c z e g ó ln y c h w o je w ó d z tw - J e d n o c z e ś ­ n ie m in is te r s tw o s p r a w w e w n ę tr z n y c h p r z y p o m in a , w s w y m o k ó ln ik u , ż e u m o ­ w y p is e m n e , u s t a l a j ą c e w a r u n k i u c z n ió w p r z e m y s ło w y c h n a ż ą d a n ie z a r z ą d ó w g m in n y c h , p o w in n y b y ć im p r z e d s ta w io ­ n e d o p r z e j r z e n ia .

Niezrozumiała tolerancja

N a s z t a n d a r a c h z k tó r y m i J u n g - d e u ts c h e P a r t e i w y b r a ło s ię n a z ja z d n ie m c z y z n y z a g r a n ic z n e j d o S t u t tg a r t u z o s ta ły w y p is a n e n ie m ie c k ie n a z w y m ie j s c o w o ś c i.M ie js c o w o ś c i ta k ic h , ja k S c h o ­ n e c k c z y G r o s s P a la s c h k e n w P o ls c e w o g ó le n ie m a . S ą n a to m ia s t S k a r s z e w y i D u ż e P o la s z k i. S p r a w ę tę m ia r o d a jn e c z y n n ik i w in n i w y ja ś n ić i z a ła tw ić , 1 r u -

o s ó b — n ie w ie m . M ę ż c z y ź n i w b u r ­ k a c h , k u r t k a c h , b lu z a c h , k o b ie ty w k o ­

lo r o w y c h c h u s tk a c h z k r z y k ie m i h a - h a s e m s k a c z ą n a s to p n ie , o b le p ia ją d r z w i, d u d n ią p o k o r y ta r z a c h .

M a ły — m o ż e d z ie s ię c io le tn i c h ło p - c z y k 'n a p r z e c iw k o , o z a s p a n y c h , z d u m io ­ n y c h o c z a c h p y ta z lę k ie m s ta r s z e g o p a n a w o k u la r a c h :

- T a tu s iu , — c o to z a lu d z ie ? R o b o tn ic y — ja d ą d o p r a c y . D z ie c k o d łu g o p a t r z y n a p o to k g łó w ,

p y ta z n o w u :

A p o c o o n i p r a c u ją ?

P a t r z ę n a o jc a — ty p o w e g o e m e r y ­ to w a n e g o p r o f e s o r a i o c z e k u ję s t e r e o t y ­ p o w e j o d p o w ie d z i. A le z a m ia s t n ie j s ły ­ s z ę n ie s p o d z ie w a n ie r o z s ą d n e s ło w o :

P o to , ż e b y in n i — ż e b y w s z y s c y m ie ­ li p r a c ę .

O d p o w ie d ź n ie je d n e g o e k o n o m is tę z m u s iła b y d o n a m y s łu . A le c h ło p ie c je s t w y r a ź n ie n ie z n o ś n y . P y ta z n o w u :

A p o c o ?

W p r z e d z ia le z a p a d a c is z a . P o te m

s y k p a r y , z g r z y t h a m u lc ó w , o k r z y k i k o n d u k to r ó w , o d c ią g a ją u w a g ę c h ło p ­ c a . P r z y le g a n o s e m d o s z y b y , p o c li ł a " : a g o b e z r e s z ty p r z e s u w a ją c y s ię z a o k ­ n e m m o k r y , c h ło d n y ś w ia t. S ta r s z y p a n w c ią ż n ie o d p o w ia d a . P o d n o s i ty lk o m ą ­ d r y , p o w a ż n y w z r o k i p a t r z y p o r o z u ­ m ie w a w c z o w o c z y .

R o z u m ie m . A ż e b y o d p o w ie d z ie ć n a p y ta n ie , tr z e b a u ż y ć s łó w w ie lk ic h , m o ­ c n y c h , s z ta n d a r o w y c h . U n ik a jm y ic h — z w ła s z c z a w ty m k r a ju . S z u k a jm y tu r a ­ c z e j ic h tr e ś c i, ż y c io w e g o w y r a z u . W ie m , ż e z a ty m i s ło w a m i s to i is to tn ie p a ń s tw o , ż e je s t w n ic h u k r y t a d o la c z ło ­ w ie c z a , p r z y s z ło ś ć ...

.W ła ś n ie — p r z y s z ło ś ć . B o „ d z iś“ n ie

Dola i niedola naszych dzieci

99

Z a m ia s t p is a ć r o z p r a w ę n a u k o w ą , lu b a r t y k u ł y lite r a c k ie K o m ite t K o n g r e ­ s u D z ie c k a p r z e m ó w ił d o s p o łe c z e ń s tw a m o w ą p la s ty c z n ą , o b r a z a m i i l u s t r u j ą c y ­ m i s z e r e g n a jb a r d z ie j p a lą c y c h z a g a d ­ n ie ń z ż y c ia d z ie c i w ‘P o ls c e . B r o s z u r a

a lb u m o w a p t. ..D o la i n ie d o la n a s z y c h d z ie c i* * je s t z b io r e m c h a r a k te r y s ty c z n y c h o b r a z ó w f o to g r a f ic z n y c h z k r ó tk im i o b ­ ja ś n ie n ia m i tr e ś c i. B e z w ie lu s łó w , p o ­

z ło ż y ł s p r a w o z d a n ie z d o ty c h c z a s o w y c h r e z u l t a t ó w p r o w a d z o n e j a k c ji, d z ię k i k tó r e j ilo ś ć p o ja z d ó w m e c h a n ic z n y c h w d n iu 1 s ie r p n ia p r z e k r o c z y ła c y f r ę 5 4 t y ­ s ię c y . a w ię c o 1 2 .0 0 0 p o ja z d ó w w ię c e j w p o r ó w n a n iu z n a jw y ż s z y m p o z io m e m w la ta c h u b ie g ły c h o r a z o m ó w ił z a m ie ­ r z e n ia k o m is ji n a p r z y s z ło ś ć .

K o m ite t e k o n o m ic z n y u c h w a lił r ó w ­ n ie ż p r z y z n a n ie k r e d y tu n a w y k o ń c z e ­ n ie b u d o w y d r u g ie g o d o m u a k a d e m ic k ie ­ g o im . P r e z y d e n t a M o ś c ic k ie g o w K r a ­ k o w ie o r a z u p o lw a ź n ił m in is tr a R o ln i­

c tw a i R e f o r m R o ln y c h d o p r z e d łu ż e n ia u lg o w e j s p r z e d a ż y d r e w n a z la s ó w p a ń ­ s tw o w y c h n a b u d o w ę s z k ó ł p o w s z e c h ­ n y c h .

Falo nieporozumień na Śląsku niemieckim

d n o je s t w y m a g a ć , b y s p o łe c z e ń s tw o p o l­

s k ie lik w id o w a ło n a w ie lu o d c in k a c h w y b r y k i n ie m ie c k ie , w ła s n y m i s iła m i, g d y t o le r u je s ię w y b r y k i n ie m ie c k ie , n a w ią ­ z u ją c e d o c z a s ó w z a b o r c z y c h . J e d n o c z e ś n ie w N ie m c z e c h g ę r m a n iz u je s ię s e tk i p r a s t a r y c h n a z w p o ls k ic h .

® A @

ż o n ó g , a m a ło b u tó w , d u ż o k a r to f li a m a ło m ię s a , d u ż o k s ią ż e k , a m a ło c z y ­ te ln ik ó w , d u ż o lu d z i — a le m a ło s z c z ę ­

ś c ia . ,

J a k to o d w r ó c ić ? J a k w y r ó w n a ć g łó d j r o k ą , b r u k o w a n ą d r o g ą z n a r c h le b a , p r a c y i s z c z ę ś c ia ? J a k z n a le c c

p o k r y c ie d la w ie lk ic h , w a ż k ic h s łó w o p r z y s z ło ś c i,- o p a ń s tw ie , o p o tę d z e ?

Z b y t t r u d n e s ą to z d a n ia , z b y t d u ż o w n ic h je s t n ie w ia d o m y c h , a b y je m o ż ­ n a b y ło r o z w ią z a ć . A le ju ż n a g le w ie m p o c o ja d ę . O to je d n a z ty c h n ie w ia d o ­ m y c h o d k r y w a z d n ia n a d z ie ń s w o je o - b lic z e . C O P ! C e n tr a ln y O k r ę g P r z e m y s ­

ło w y ! T u — o d te g o m ie js c a z a c z y n a m y n a n o w o z d o b y w a ć s w ó j k r a j, i u d o p ie ­ r o p o c z ą te k , d o p ie r o je d n o o g n iw o , a J e o d w y k u c ia i z a h a r t o w a n i a te g o o g n i­

w a z a le ż e ć b o d z ie m o c ła ń c u c h a . T u p o r a z p ie r w s z y b u d u je m y w e d łu g p la n u , z b io r o w o , s p o łe c z n ie . T u k a ż d y z n a s m a s w ó j u d z ia ł, s w o ją a k c ję n ie p is a n ą

— w ię c p a tr z m y , w ię c s łu c h a jm y , ja k s ic te n a s z e p o s ia d ło ś c i m n o ż ą , ja k r o ­ s n ą , ja k p r a c u ją .

A w ła ś n ie s tu k k ó ł p o c z y n a r z e d n ą ć , m ilk n ą ć , p r z e d o k n e m m ig a ją z n ó w w a ­ g o n y — ż ó łty b a r a k k r y ty p a p ą — i z n o w u la s . A le n a m a łe j, s k le c o n e j z d e s e k b u d c e , p r z e s u w a s ię * z w o ln a p r z e d s z y b ą — a ż w r e s z c ie s ta je , w y m o w n y , m o c n y n a p is : S ta lo w a W o la .

S ta c y jk a — je ż e li m o ż n a t a k n a z w a ć d r e w n ia n y b a r a k — m a w s o b ie w b r e w n a z w ie — d z iw n y , r o m a n ty c z n y u r o k . P r z y p o m in a s ta r e f ilm y a m e r y k a ń s k ie o t r a p e z a c h i o d z ik im z a c h o d z ie . S z a ­ r y tłu m , k tó r y w r a z z e m n ą o p u s z c z a p o c ią g to c h y b a p o s z u k iw a c z e z ło ­ ta , a la d a c h w ila z z a la s u w y je d z ie w s z a lo n y m c w a le b a n d a c o w b o y ó w . Z łu -

k a z u je , ia k w y g lą d a p r a w d a o d z ie c k u s z c z ę ś liw y m i n ie s z c z ę ś liw y m , o d z ie c k u k r z y w d z o n y m i d z ie c k u w y c h o w a n y m w m iło ś c i i s ta r a n iu . D z ie c k o w r o d z in ie , w s z k o le w z a k ła d z ie o p ie k u ń c z y m , D z ie c k o z d r o w e i c h o r e , d z ie c k o w z e tk n ię c iu z e s p o łe c z e ń s tw e m ta k a je s t tr e ś ć b r o s z u r y ’

K a ż d y o b y w a te l p o w in ie n in te r e s o ­ w a ć s ię d o lą d z ie c k a w s w y m k r a ju , w ię c te ż K o m ite t K o n g r e s u D z ie c k a u p r z y s tę p n ił c e n ę s w e g o p ię k n e g o w y d a w n ic tw a (3 2 s tr o n y r o to g r a w iu r y ) , k tó r e k o s z tu ­ je z a le d w ie 3 0 g r o s z y . K a ż d y m o ż e ją n a b y ć . B r o s z u r ę k o l p o r tu j ą o r g a n iz a c je s p o łe c z n e w c a ły m k r a ju .

Włoska nota protestacyjna w Pradze

P R .A G A . N o ta r z ą d u w ło s k ie g o , z ło ­ ż o n a w m in is te r s tw ie s p r a w z a g r a n ic z ­ n y c h , p r o t e s tu j e p r z e c iw k o o s tr e j k r y t y ­ c e p o lity k i z a g r a n ic z n e j M u s s o lin ie g o . u - p r a w ia n e j p r z e z n ie k tó r e d z ie n n ik i c z e ­ s k ie . P o z a ty m n o ta z w r a c a u w a g ę n a n ie ­ z g o d n e z z a s a d a m i d o b r e g o w s p ó łż y c ia n a r o d ó w te n d e n c y jn e n a ś w ie tle n ie t r u d ­ n o ś c i w e w n ę tr z n y c h W ło c h . C h o d z i tu n a jw id o c z n ie j o a r t y k u ł y , k tó r e o m a w ia ­ ły k r y ty c z n y s ta n z b io r ó w w ło s k ic h , w s k u te k c z e g o W ło c h y s ą z m u s z o n e d o z a k u p y w a n ia z b o ż a z a g r a n ic ą .

z a ta r g ó w m ię d z y r o b o tn ik a m i a p r z e d s ię b io r c a m i i w ła ś c ic ie la m i k o p a lń . W u - b ie g ły m ty g o d n iu w o k r ę g u Z a b r z e , p o n ie m ie c k u p r z e c h r z c z o n y m n a H in d e n ­ b u r g . w 9 k o p a ln ia c h g ó r n ic y n a g le p o ­ r z u c ili p r a c ę . F e r m e n t w ś r ó d g ó r n ik ó w ś lą s k ic h o r z y b r a ł ta k ie r o z m ia r y , ż e w ła d z e R z e s z y z d e c y d o w a ły s ię w y d e ­ le g o w a ć s p e c j a ln ą k o m is ję , z ło ż o n ą z p r z e d s ta w ic ie li tz w . ,.F r o n tu P r a c y , k ilk u u r z ę d n ik ó w m in is te r ia ln y c h i t a j ­ n e j p o lic ji p o lity c z n e j, d la z b a d a n ia p r z y c z y n y p o w s z e c h n e g o n ie z a d o w o le n ia g ó r n ik ó w i r o b o tn ik ó w ś lą s k ic h , D o ty c h ­ c z a s a r e s z to w a n o 1 9 5 r o b o tn ik ó w .

d z e n ie m ija s z y b k o . Z h s u z c h r z ę s t u w y je ż d ż a t r a k to r c ią g n ą c y o lb r z y m ią b e - to n ie r k ę , a z a r a z p o te m p ę d z i w ie lk i, n o w o c z e s n y a u to b u s . P o s z u k iw a c z e z ło ­ t a r o z p r a s z a ją s ię w m g n ie n iu o k a , g in ą v / le ś n y c h ś c ie ż y n a c h , a lb o r u s z a ją s z e - m : „ O b - c y m w s tę p w z b r o n io n y ^ .

C h w ila n a m y s łu . N ie , n ie je s te m tu o b c y . C z u ję s ię p r z e c ie ż a k c jo n a r iu s z e m te g o p r z e d s ię b io r s tw a . W ię c id ę z a n i­

m i, c h o ć n ic d o k o ła n ie w id a ć p r ó c z d r z e w , c h o ć c h ło d n y , d r o b n y d e s z c z y ., z a c in a w o c z y .

D r o g ę z a g r a d z a n ie s p o d z .e w c n r e w ie lk a b r a m a z n o w o c z e s n y m b u d y n ­ k ie m . P o r tie r n ia . S z a r y tłu m o ż y w ia s ię n a g le k o lo r o w y m i te k tu r k a m i w w y c ią g ­ n ię ty c h r ę k a c h , p o te m w s ią k a p o w o li w b r a m ę i g in ie n a r o z c h o d z ą c y c h s ię w le s ie a s f a lto w y c h u lic a c h .

Z o s ta ję s a m . M o ja a k c ja m c z a s tą p i k o lo r o w e j te k tu r k i z f o to g r a f ią . , V 7 ię c tr z e b a s ię d o p ie r o le g ity m o w a ć , tiu - m a c z y ć , te le f o n o w a ć . N ie ła tw o je s t w e jś ć z a o g r o d z e n ie . A le k ie d y ju z s ię w e s z ło , to m im o p r z e p u s tk i n ie ła tw o je s t w y jś ć , n ie ła tw o p o z o s ta w ić p o z a s o b ą te n b a je c z n y , o s z a ła m ia ją c y ś w ia t.

B o to , c o o p o w ie m , b r z m ie ć b ę d z ie , ja k b a jk a . B a jk a o s ta lo w y m w ilk u .

D w u d z ie s te g o p ie r w s z e g o m a r c a r o k u , a w ię c d o k ła d n ie p r z e z s z e s n a ś c ie m ie s ię c y , p o c ią g id ą c y d o R o z w a d o w a

— te n s a m , k tó r y m d z iś p r z y je c h a łe m , z a tr z y m a ł s ię w b r e w r o z k ła d o w i ja z d y w s a m y m ś r o d k u w ie lk ie g o la s u . W y s ia ­ d ło k ilk u p a n ó w w m e lo n ik a c h i k ilk u ­ n a s t u p a n ó w z s ie k ie r a m i w r ę k a c h , i e - g o s a m e g o d n ia z e w - o tu ś c ię te p ie r w ­ s z e d r z e z v o .

( D . c . n .)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :