• Nie Znaleziono Wyników

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI"

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

POZIOM ROZSZERZONY

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 1–17).

2. Rozwiązania zadań wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.

3. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów.

4. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tu- szem lub atramentem.

5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

7. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego.

PRZED MATURĄ MAJ 2016

Czas pracy:

180 minut

Liczba punktów

do uzyskania: 50

(2)

Po usunięciu niewymierności z mianownika ułamka 1 4 2

3

− otrzymamy:

A. − 16 − 32 2 − 4

3 3

B. − 2 − 4 2 − 2

3 3

C. 4 2 2

3

+

D. − 16 2 4 4 + +

4

3 3

Zadanie 2. (0–1)

Liczba 234 jest największą liczbą spełniającą nierówność |m – 3x| ≤ 14, gdzie m jest parame- trem. Zatem m jest liczbą podzielną przez:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Zadanie 3. (0–1)

Który z poniższych rysunków przedstawia wykres funkcji f x ( ) sin =  x

  

 

2 3

π , x ∈ 〈–π, π〉?

Y

X 1

–1

0 π

−π π

π 2

2

A.

Y

X 1

–1

0 π

−π π

π 2

2

B.

Y

X 1

–1

0 π

−π π

π 2

2

C.

Y

X 1

–1

0 π

−π π

π 2

2

D.

y = f(x)

y = f(x) y = f(x)

y = f(x)

Zadanie 4. (0–1)

Jedno z rozwiązań równania 2x

2

+ 9x – 5 = 0 jest pierwszym wyrazem, zaś drugie ilorazem pewnego nieskończonego ciągu geometrycznego zbieżnego. Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa:

A. –10 B.

1

12

C. 2

1

2

D. –

1

8

Zadanie 5. (0–1)

W trójkącie ABC dane są: |BC| = 6 oraz |BAC| =

2

3

π . Promień koła opisanego na tym trójkącie jest równy:

A. 4

2

B. 6 C. 3

2

D. 2 3

(3)

3

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

BRUDNOPIS

(4)

Oblicz lim

n

n n

n

→∞

 −

  

  ( + )

+ + + + ( + )

1 3 4 2 1

3 5 7 ... 2 1 . Zakoduj kwadrat otrzymanej granicy, podając cyfrę jed- ności i dwie cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego tej liczby.

Zadanie 7. (0–2)

Dane są zdarzenia A, B ⊂ Ω. Wiadomo, że P(A ∩ B′) = P(B ∩ A′), P(A ∪ B) = 0,48

i P(A ∩ B) = 0,12. Oblicz P(A). Zakoduj otrzymany wynik, podając trzy kolejne cyfry po prze-

cinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanej liczby.

(5)

5

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Zadanie 8. (0–3)

Na czworokącie ABCD opisano okrąg o(O, r). Dwusieczna kąta BAD przecina okrąg w punkcie K, zaś dwusieczna kąta BCD przecina okrąg w punkcie L (zobacz rysunek obok). Wykaż, że punkty K, L, O są współliniowe.

A B C

D K

O

L

(6)

Napisz w postaci kierunkowej równanie prostej zawierającej dwusieczną kąta ostrego wyzna- czonego przez proste o równaniach k: y = 0 oraz l: y = x.

Odpowiedź ...

(7)

7

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Zadanie 10. (0–3)

Wykaż, że jeśli x i y są liczbami dodatnimi, to

x2 + y2 > 3 x3 + y3

.

(8)

Podstawą ostrosłupa prostego ABCS jest trójkąt prostokątny równoramienny ABC, w którym przeciwprostokątna AC ma długość 2a (a > 0). Każda krawędź boczna ostrosłupa ma dłu- gość 3a. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Odpowiedź ...

(9)

9

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Zadanie 12. (0–4)

Bok AB jest podstawą trójkąta równoramiennego ABC. Środkowe AE i BF przecinają się pod kątem prostym. Oblicz cos a, gdzie a = |ACB|.

Odpowiedź ...

(10)

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, któ-

rych współrzędne (x, y) spełniają warunek log

y–1

(8x – x

2

) = 2.

(11)

11

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Zadanie 14. (0–4)

Liczba naturalna jest podzielna przez 8 wtedy i tylko wtedy, gdy trzy ostatnie cyfry tej liczby (tj. cyfry: setek, dziesiątek i jedności) są zerami lub przedstawiają liczbę podzielną przez 8.

Ile jest różnych liczb dziesięciocyfrowych podzielnych przez 8, w których zapisie cyfra 0 wy- stępuje pięć razy, cyfra 2 występuje cztery razy, a cyfra 4 – jeden raz?

Odpowiedź ...

(12)

Na rysunku obok przedstawione są parabole będące wykresami dwóch funkcji:

f(x) = –

1

4

x

2

+ 1 oraz g(x) = x

2

– 4x + 6.

Napisz równania wszystkich wspólnych stycznych do tych pa- rabol.

Odpowiedź ...

X

y = g(x)

y = f(x)

1 1 0

(13)

13

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Zadanie 16. (0–5)

Dany jest wielomian W(x) = 2x

3

+ (m – 2)x

2

+ (8 – m)x – 8, gdzie parametr m jest liczbą cał- kowitą. Wyznacz wszystkie te wartości parametru, dla których dany wielomian ma trzy różne pierwiastki x

1

, x

2

, x

3

spełniające warunek:

x x x

x11 x22 x33 1 2

⋅ ⋅

+ + >

.

Odpowiedź ...

(14)

W kwadracie ABCD o boku długości 2 zawiera się łuk okręgu o środku w punkcie A i promie- niu AB. Rozważamy wszystkie odcinki spełniające jednocześnie dwa warunki:

1) Odcinek jest styczny do danego łuku w dowolnie wybranym na tym łuku punkcie E (E ≠ B i E ≠ D).

2) Jeden koniec odcinka należy do boku BC, zaś drugi do boku DC.

Wykaż, że najkrótszy odcinek spełniający warunki zadania ma długość 4 (

2

– 1 ) .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Odpowiedzi do zadań zamkniętych przenieś na kartę odpowiedzi, zaznaczając je w części karty przeznaczonej dla zdającego.. Zamaluj pola do

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1 – 12). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. Rozwiązania zadań i odpowiedzi

Wzrost kursu euro w stosunku do złotego spowodował podwyżkę ceny wycieczki zagranicznej o 5%. Ponieważ nowa cena nie była zachęcająca, postanowiono obniżyć ją o 8%,

Dwie konkurencyjne firmy „Alfa” i „Beta” chcą podjąć się organizacji wycieczki. Opłata za wycieczkę w przypadku każdej z ofert składa się z części stałej, niezależnej

Trapez równoramienny jest opisany na okręgu. Suma długości krótszej podstawy i ramienia trapezu jest równa 30. Wyraź pole tego trapezu jako funkcję długości jego ramienia. Wyznacz

Pozostałe wierzchołki trapezu również leżą na tej paraboli (patrz rysunek). Oblicz pole tego trapezu.. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl.. Wyniki tej analizy zapisał

Krótki łańcuch choinkowy składa się z dwudziestu żarówek. Dla każdej z żarówek prawdopodobieństwo, że będzie działać przez co najmniej 300 godzin jest równe 0,9. a)

Do salaterki wlano rozpuszczoną galaretkę, która po zastygnięciu przybrała kształt stożka ściętego. Oblicz objętość wlanego płynu.. Krótki łańcuch choinkowy składa się