• Nie Znaleziono Wyników

Zestaw zadań

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zestaw zadań"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw zadań

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/2 ... ...

klasa data

*1. Ułamek 158 przedstaw w postaci sumy dwóch różnych ułamków o liczniku 1.

*2. Pani Aldona w dniu otwarcia swojej kwiaciarni kupiła w hurtowni 284 kwiaty. Tulipany sta- nowiły 14 z nich. Przez cały dzień pani Aldona sprzedała 65 tulipanów i 23 innych kwiatów, które kupiła rano. Ile kwiatów pozostało w kwiaciarni pani Aldony po pierwszym dniu?

*3. Mama zużyła do ciasta 16 orzechów znajdujących się w pojemniku. Dzieci zjadły 0,4 pozo- stałych. Okazało się wtedy, że zostało jeszcze 72 dag orzechów. Ile kilogramów orzechów było na początku w pojemniku?

*4. Przekątna trapezu równoramiennego dzieli go na dwa trójkąty. Obwód jednego z tych trój- kątów jest o 11 cm większy od obwodu drugiego. Obwód trapezu jest 5 razy większy od długości jego krótszej podstawy i wynosi 45 cm. Oblicz długość ramienia tego trapezu.

*5. Oblicz miarę kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa od 15:10 do 15:20.

*6. Odległość w linii prostej między dwoma miastami w rzeczywistości wynosi 400 km, a na pewnej mapie jest to 8 cm. Jeśli tę mapę skserujemy, pomniejszając jej wymiary dwukrotnie, to jaka będzie skala mapy otrzymanej na kserokopii?

*7. Pociąg o długości 200 m, jadący ze stałą prędkością, wjechał do tunelu o długości 1,6 km. Od momentu, gdy lokomotywa wjechała do tunelu, do momentu, gdy ostatni wagon go opuścił, minęło 1,8 minuty. Z jaką prędkością jechał pociąg?

*8. Trójkąt շոպ jest prostokątny. Oblicz pole trójkąta շչպ.

*9. Korzystając z informacji podanych na rysunku, oblicz pole trapezu շոչպ.

5

4 3

45°

A B

C D

*10. W pewnej szkole 34% uczniów to jedynacy, 47% dzieci ma siostrę, a 42% ma brata. Ile procent dzieci z tej szkoły ma i siostrę, i brata?

*11. Po obniżce o 30% stół kosztuje 2184 zł. O ile złotych obniżono jego cenę? Zapisz obliczenia.

*12. Dane są trzy liczby. Ich iloczyn jest liczbą dodatnią, a suma największej i najmniejszej z nich jest liczbą ujemną. Ile liczb dodatnich jest wśród trzech danych liczb?

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

A

str. 2/2

*13. W koszyku są pomarańcze, cytryny i banany, razem 20 owoców. Bananów jest tyle samo co w sumie cytryn i pomarańczy, a cytryn jest o 4 mniej niż pomarańczy. Ile cytryn jest w koszyku?

*14. Jeśli pewną liczbę � zmniejszymy o połowę, a następnie wynik zwiększymy ośmiokrotnie, to otrzymamy kwadrat liczby 4. Znajdź liczbę �.

*15. Tomek skleił z trzech różnych sześcianów bryłę (zob. rysunek).

Krawędź największego sześcianu ma długość 8 cm, krawędź śred- niego sześcianu jest o 3 cm krótsza od krawędzi największego sześcianu, a krawędź najmniejszego z nich jest dwa razy krótsza od krawędzi największego sześcianu. Oblicz pole powierzchni bryły zbudowanej przez Tomka.

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oczywiście możecie wybrać każdą jednostkę, lecz wydaje mi się, że najwygodniej będzie wyrazić wszystkie wymiary w cm. Myślę, że teraz świetnie poradzicie sobie

(a) podwojenie sześcianu: mając dany sześcian o boku a (tzn. końce odcinka o długości a na płaszczyźnie), skonstruować krawędź sześcianu o dwukotnie większej objętości;4.

b) Jedna z podstaw trapezu równoramiennego jest trzy razy krótsza od ramienia, a druga podstawa jest o 3 cm dłuższa od ramienia.. Obwód tego trapezu jest równy

Należy natomiast przyjąć że podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny równoramienny o ramieniu a/2 i wysokości równej a/2, daje to natychmiast wzór na objętość

Jaka musi być najmniejsza wysokość wazonu, aby woda się z niego nie

Następnie każdej krawędzi sześcianu przyporządkowano sumę liczb z dwóch ścian, pomiędzy którymi znajduje się dana krawędź.. Udowodnij, że wśród dwunastu liczb

Pole trapezu, którego jedna podstawa jest dwa razy dªu»sza od drugiej, jest równe 840 cm 2.. Oblicz pola trójk¡tów, na jakie podzieliªa ten trapez jedna

(5 pkt) Prostopadłościan o podstawie kwadratowej ma taką samą wysokość jak sześcian, a krawędź podstawy prostopadłościanu jest o 2 cm dłuższa od krawędzi sześcianu.. Wyznacz

Znajomość budowy geologicznej jest nader ważna dla geografii roślin. Różne pokłady mają różny skład petrograficzny, różne przewodnictwo i adsorbcję wody, w różny

Rockfon System A Adhesive składa się z płyt sufitowych Rockfon o krawędzi A lub As oraz kleju, odpowiedniego do rodzaju podłoża.. To wszechstronne rozwiązanie sufitowe

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa lub ostrosłupa jest sumą pól wszystkich ścian. Wiedząc , że krawędź sześcianu wynosi 3cm ,oblicz jego pole powierzchni całkowitej.

Jeśli od objętości sześcianu o krawędzi 20 cm odejmiemy objętość sześcianu o krawędzi 16 cm oraz objętość 6 prostopadłościanów o wymiarach 16 cm x 16 cm x 2 cm, to

- umie obliczyć pole powierzchni sześcianu, prostopadłościanu oraz brył powstałych po odcięciu prostopadłościennych fragmentów od prostopadłościanu,. - rozumie

– po dodaniu liczby 1 otrzymamy liczbę podzielną przez 3, – po odjęciu liczby 1 otrzymamy liczbę podzielną przez 4.. Krawędź sześcianu ma długość

b) kraw ędź czworościanu jest krótsza od krawędzi sześcianu c) kraw ędź czworościanu jest dłuższa od krawędzi sześcianu. 7) Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu

m) krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość a i jest trzy razy krótsza od krawędzi bocznej. Ostrosłup przecięto płaszczyzną

Jeżeli potrzebujesz przypomnieć sobie wiadomości dotyczące prostopadłościanu i sześcianu proponuję następujące filmy:2.  film

Objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 16 cm 3 , a krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy.. Oblicz długość krawędzi

Rozwiązania należy oddać do piątku 13 lutego do godziny 12.30 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub swojemu nauczycielowi matematyki.. Na stronie

logiczne na terenie Polski: wschodnią, zachodnią i dzielący je wąski pas w obrębie brzegu płyty. Obniżanie to jest nieregularne, na ogół bardzo powolne. Na

Les surélévations précitées du massif ukrainien font limite au Nord et à l’Est d’une assez grande dépression Varsovie—Białystok sous forme d’un trapèze

Krawędź pewnego sześcianu zmniejszono o pewien procent i otrzymano sześcian, którego pole po- wierzchni jest mniejsze o 36%.?. a) O ile procent zmniejszono krawędź

Rola kosztu kapitału w  zarządzaniu przedsiębiorstwem wynika przede wszystkim z  zakresu stosowania przez poszczególne przedsiębiorstwa metody zdyskontowanych