• Nie Znaleziono Wyników

[Zaproszenie. Incipit] Rektor i Senat UMK mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Antoniemu Basińskiemu ..., Olavi Johanes Granö ... Witoldowi Lutosławskiemu ... 2 października 1980 roku; Rektor i Senat UMK mają zaszczyt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "[Zaproszenie. Incipit] Rektor i Senat UMK mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Antoniemu Basińskiemu ..., Olavi Johanes Granö ... Witoldowi Lutosławskiemu ... 2 października 1980 roku; Rektor i Senat UMK mają zaszczyt"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

X\)II " lic i

TRZYDZIESTOPIĘCIOLECIE UNIWERSYTETU

MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Z A P R O S Z E N I E

NA UROCZYSTOŚĆ NADANIA DOKTORATÓW HONORIS CAUSA

TO RU Ń , 2 P A Ź D Z IE R N IK A 1980 R.

(2)

P R O G R A M

H Y M N P A Ń S T W O W Y

*

PR ZE M Ó W IE N IE JM R E K T O R A PRO F. DR. H AB . R Y S Z A R D A B O H R A

O D C Z Y T A N IE U C H W A Ł Y SE N ATU U M K O N A D A N IU T Y T U Ł Ó W D O K T O R Ó W H O N O RIS C A U S A

*

U R O C Z Y S T A P R O M O C JA

*

P R Z E M Ó W IE N IE W Y G Ł O S Z O N E W IM IEN IU P R O M O W A N Y C H D O K T O R Ó W H O N O R IS C A U S A

*

G A U D Ę M A T E R P O L O N IA

*

K O N C E R T O K O L IC Z N O Ś C IO W Y

REKTOR I SENAT

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

M A J Ą Z A S Z C Z Y T Z A P R O S IĆ

NA UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

ANTONIEMU BASIŃSKIEMU

P R O F E S O R O W I C H E M II U N IW E R S Y T E T U M IK O Ł A J A K O P E R N IK A W TO RU N IU

OLA VI JOHANNES GRANO

FR O F E S O R O W I G E O G R A F II U N IW E R SY T E TU W T U R K U

WITOLDOWI LUTOSŁAWSKIEMU

P O L SK IE M U K O M P O Z Y T O R O W I

U R O C Z Y S T O Ś Ć O D B Ę D Z IE SIĘ W D N IU 2 P A Ź D Z IE R N IK A 1980 R OKU O G O D Z IN IE 17,15 W A U L I U M K W T O R U N IU , U L . G A G A R IN A 11

(3)

Cytaty

Powiązane dokumenty

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W

Ludwika Kolankowskiego Collegium Maius,

[r]

[r]

[r]

Odczytanie uchwały Senatu UMK o nadaniu tytułów doktorów ho­3. noris

[r]

CONVENTUS IN AULA UNIVERSITATIS COPERNICANAE THORUNII AD VIAM GAGARINI XI, DIE XIX MENSIS. FEBRUARII, ANNO MCMLXXXV