Komisji Edukacji Narodowej Instytut Fizyki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Kraków, dnia

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków telefon: 12 662-78-43 fax: 12 662-61-66 http://www.fizyka.up.krakow.pl/

Instytut Fizyki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Instytut Fizyki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Kraków, dnia ...

...

(pieczęć jednostki naukowo-dydaktycznej)

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ/STAŻ

...

(nazwa i adres Zakładu)

W ramach zawartego porozumienia dotyczącego praktyki zawodowej Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Instytut Fizyki prosi o przyjęcie w okresie od:

...do ...

następujących Studentek/Studentów kierunku Fizyka, studiów stacjonarnych.

Imię i nazwisko Studentki/Studenta:

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

Z upoważnienia Dyrektora Instytutu Fizyki

...

(podpis i pieczęć Kierownika praktyki)

Figure

Updating...

References

Related subjects :