• Nie Znaleziono Wyników

Student wybiera temat pracy dyplomowej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Student wybiera temat pracy dyplomowej"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 5

do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1630

z dnia 30 marca 2016 r.

Sylabus

Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Badania w pielęgniarstwie:

seminaria dyplomowe (licencjackie)/

przygotowanie do egzaminu dyplomowego (cz. praktyczna)

Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Kod grupy C

Nazwa grupy Nauki w zakresie podstawowej

opieki pielęgniarskiej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów Pielęgniarstwo Specjalności

Poziom studiów jednolite magisterskie * I stopnia X

II stopnia III stopnia podyplomowe

Forma studiów X stacjonarne niestacjonarne

Rok studiów III Semestr

studiów:

X zimowy X letni Typ przedmiotu X obowiązkowy

ograniczonego wyboru wolny wybór/ fakultatywny Rodzaj przedmiotu X kierunkowy podstawowy Język wykładowy X polski angielski inny

* zaznaczyć odpowiednio, zamieniając na X

Liczba godzin Forma kształcenia

Jednostka realizująca przedmiot

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zacia praktyczne przy pacjencie (PP) Ćwiczenia specjalistyczne - magisterskie (CM) Lektoraty (LE) Zacia wychowania fizycznego-obowzkowe (WF) Praktyki zawodowe (PZ) Samoksztcenie (Czas pracy własnej studenta) E-learning (EL)

Semestr zimowy:

Seminaria dyplomowe

(licencjackie) 5h

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (cz.

praktyczna)

Semestr letni

(2)

Załącznik nr 5

do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1630

z dnia 30 marca 2016 r.

Seminaria dyplomowe

(licencjackie) 10h

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (cz.

praktyczna)

2h 32h

Razem w roku:

17h 32h

Cele kształcenia: (max. 6 pozycji)

C1. Student wybiera temat pracy dyplomowej.

C2. Student przygotowuje plan pracy dyplomowej.

C3. Student potrafi przeglądać literaturę przedmiotu.

C4. Student posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

C5. Student zna zasady egzaminu dyplomowego oraz regulamin egzaminu dyplomowego.

C.6. Student zna regulamin pisania pracy dyplomowej.

Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć:

Numer efektu kształcenia przedmiotowego

Numer efektu kształcenia kierunkowego

Student, który zaliczy moduł/przedmiot wie/umie/potrafi

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia (formujące i podsumowujące)

Forma zajęć dydaktycz nych

** wpisz symbol

W 01 CW34

Charakteryzuje etapy postępowania badawczego;

Dyskusja, przedstawienie pisemne planu pracy

dyplomowej

WY

W 02 CW35

Opisuje metody i techniki badań;

Dyskusja, przedstawienie pisemne planu pracy

dyplomowej

WY

W 03 CW36

Określa zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania;

Dyskusja, przedstawienie pisemne planu pracy

dyplomowej

WY

W 04 CW37 Zna podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności

intelektualnej;

Dyskusja, przedstawienie pisemne planu pracy

dyplomowej

WY

U 01 CU54

Uczestniczy w realizacji projektu badawczego;

Dyskusja, przedstawienie pisemne planu pracy

dyplomowej

SK

(3)

Załącznik nr 5

do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1630

z dnia 30 marca 2016 r.

U 02 CU55

Krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych;

Dyskusja, przedstawienie pisemne planu pracy

dyplomowej

SK

** WY - wykład; SE - seminarium; CA - ćwiczenia audytoryjne; CN - ćwiczenia kierunkowe (niekliniczne); CK - ćwiczenia kliniczne;

CL -ćwiczenia laboratoryjne; CM – ćwiczenia specjalistyczne (mgr); CS - ćwiczenia w warunkach symulowanych; LE - lektoraty;

zajęcia praktyczne przy pacjencie - PP; WF - zajęcia wychowania fizycznego (obowiązkowe); PZ- praktyki zawodowe; SK – samokształcenie, EL- E-learning.

Proszę ocenić w skali 1-5 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, umiejętności czy kształtowanie postaw:

Wiedza: 5 Umiejętności: 4

Kompetencje społeczne: 0

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS):

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie itp.)

Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe: 17

2. Czas pracy własnej studenta (samokształcenie): 32

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 49

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu 5

Uwagi

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć z podziałem na formę zajęć dydaktycznych, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia)

Seminaria:

1. Ustalenie formy tematu pracy dyplomowej

− propozycje zagadnień z obszaru zainteresowań studenta

− propozycje opiekuna pracy

− ustalenie wstępnego tematu pracy.

2. Konstrukcja , analiza i ocena planu pracy w powiązaniu z jej tematem, celem i zakresem, a także ze specyfiką planowanych analiz empirycznych.

3. Badania własne w pracy dyplomowej opartej na analizie przypadku - dostępne narzędzia rozwiązywania problemów naukowych: umiejętność pozyskania danych z dokumentacji medycznej, wskazanie teorii pielęgnowania, konstrukcja kwestionariusza wywiadu lub wybór innej metody pozyskania informacji wraz ze wstępną oceną możliwości uzyskania wiarygodnych wniosków/podsumowania.

4. Prezentacja, analiza i ocena poszczególnych części pracy.

5. Zapoznanie z regulaminem pisania pracy dyplomowej na kierunku Pielęgniarstwo, WNoZ, UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

6. Zapoznanie z regulaminem przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo, WNoZ, UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Samokształcenie:

Przygotowanie w formie pisemnej planu pracy dyplomowej.

Literatura podstawowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011.

2. Jura J., Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich. WSE, Warszawa, 2000.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…) rzutnik multimedialny, przykładowe prace dyplomowe

(4)

Załącznik nr 5

do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1630

z dnia 30 marca 2016 r.

Warunki wstępne:

Student posiada wiedzę i umiejętności nabyte w ramach przedmiotów realizowanych w poprzednich semestrach.

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Przygotowanie w formie pisemnej planu pracy dyplomowej w ramach samokształcenia.

Zaliczenie uzyskuje student, który napisał pracy dyplomowej poprawny pod względem merytorycznym i zgodny z zasadami pisania pracy dyplomowej na kierunku Pielęgniarstwo.

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt: tel. i adres email

• Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, ul. Bartla 5, Wrocław, tel. 71 7841824,

e-mail: wp-2.4@umed.wroc.pl

Koordynator / Osoba odpowiedzialna za moduł/przedmiot, kontakt: tel. i adres email

dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz, prof. nadzw. - adiunkt

Wykaz osób prowadzących poszczególne zajęcia:

dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz, prof. nadzw. - adiunkt dr n. o zdr. Anna Chudiak - adiunkt

Data opracowania sylabusa Sylabus opracował(a)

………

………..

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia

………....………

Podpis Dziekana właściwego wydziału

………....………

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w