• Nie Znaleziono Wyników

O P T Y M A L I Z A C J A G E N E R A C J I E L E K T R O W N I C I E P L N E J W W A R U N K A C H R Y Z Y K A R Y N K O W E G O 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "O P T Y M A L I Z A C J A G E N E R A C J I E L E K T R O W N I C I E P L N E J W W A R U N K A C H R Y Z Y K A R Y N K O W E G O 1"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Seria: A U T O M A T Y K A z. 130 N r kol. 1475

E ugeniu sz T O C Z Y Ł O W S K I, Iz a b e la M IL E Ń K O P olitech n ik a W arszaw sk a

O P T Y M A L I Z A C J A G E N E R A C J I E L E K T R O W N I C I E P L N E J W W A R U N K A C H R Y Z Y K A R Y N K O W E G O 1

S t r e s z c z e n i e . R o z w a ż a s ię o p ty m a liza c ję h a r m o n o g ra m u p ro d u k cji i sp rzed a ży energii elek try czn ej generow an ej przez e lek tr o w n ię c ie p ln ą , d z ia ła ją c ą w w aru n ­ kach ryn k ow ych i d ok on u jącą sp rzed a ży en ergii w różn ych se g m e n ta c h ry n k u energii, e lek try czn ej. P rz ed sta w io n o m o d el i a lg o ry tm o p ty m a liza c ji in d y w id u a ln e g o har- m o n o g ra m o w a n ia p racy je d n o s te k w y k o rz y stu ją cy o p ty m a liz a c ję w ie lo k ry te r ia ln ą u w zg lę d n ia ją c ą m a k sy m a liz a cję e fek tó w ek o n o m ic zn y ch (z y sk u n e tto ) o ra z red u k ­ cję m iar ry zy k a z w ią za n eg o z grą rynkow ą.

O P T I M I S A T I O N O F P O W E R G E N E R A T I O N F R O M T H E R M A L U T I L I T Y I N T H E P R E S E N C E O F M A R K E T R I S K

S u m m a r y . O p tim iz a tio n o f pow er g e n e ra tio n o f a n in d iv id u a l th e r m a l g e n e ra tio n u tility , an a c tiv e m a rk et p a r ticip a n t on th e en e rg y m a rk et, is co n sid e r ed . In th e cou rse o f th e d e c isio n p ro cess an a p p ro p ria te m ix e d -in te g e r m u lti-o b je c tiv e sto c h a ­ s tic o p tim iz a tio n p rob lem m u st b e so lv ed m a n y tim e s . In th is o p tim iz a tio n p rob lem th e p r o fit-m a x im izin g and r isk -red u ctio n o b je c tiv e s are ta k en in to a c co u n t.

1. W p r o w a d z e n i e

W p racy je s t ro zw a ża n e z a g a d n ie n ie o p ty m a liza c ji zy sk ó w z p ro d u k cji en erg ii elek ­ trycznej g en erow an ej p rzez elek tro w n ię c ie p ln ą , k tó r a d z ia ła w w aru n k ach ryn k ow ych . P rzed staw ion o m o d e l o p ty m a liza c y jn y s y s te m u w s p o m a g a n ia d e c y zji d la e le k tr o w n i c iep l­

nej, d z ia ła ją c ej ja k o a k ty w n y p o d m io t z d e ce n tr a lizo w a n eg o ryn k u en erg ii i b io rą cej u d zia ł w grze rynkow ej p o str o n ie sp rzed a ż y w różn ych s e g m en ta ch ryn k u en erg ii ele k tr y cz n e j.

A k ty w n e u c z e s tn ic tw o w y tw ó rc y n a z d e ce n tr a lizo w a n y m rynku, en e rg ii w y m a g a u w zględ n ian ia d o d a tk o w eg o ry zy k a z w ią z a n eg o z in d y w id u a ln y m p la n o w a n ie m p r a c y je d ­

1 Praca finansowana w ramach projektu KBN 8T11A 00913 i pracy własnej 5 03G /016

(2)

142 E. T o c z y ło w s k i, I. M ileńko

n o stek w y tw ó rczy ch . W p ro w a d zen ie zd ecen tra liz o w a n ej form y ryn k u en erg ii w P o ls c e p o ­ w od u je, że z a d a n ia w y tw ó rcó w d o ty c z ą c e p la n o w a n ia i d z ia ła ln o ś ci h an d low ej m a ją zu p e ł­

nie o d m ie n n ą p o s ta ć n iż w p rzy p a d k u s y s te m u sc en tra lizo w a n eg o . W w arun kach sy stem u sc en tra lizo w a n eg o z a d a n ie d o b o ru je d n o s te k w y tw ó rczy c h d o p racy oraz d o b ó r ob ciążeń (ang. u n it c o m m itm e n t) j e s t realizow an e p rzez n a d rzęd n eg o o p e r a to r a sy s te m u . W wa­

runkach ryn k u zd e ce n tr a liz o w a n e g o n a w y tw ó rcy sp o c z y w a o b o w ią z e k i o d p o w ied zia ln o ść w zak resie s p e łn ia n ia o g ra n iczeń tech n icz n y ch oraz in d y w id u a ln e p la n o w a n ie p ra cy jed ­ n o stek w y tw ó rc zy c h (a n g . u n it se lf-co m m itm e n t).

I n d y w i d u a ln e p l a n o w a n i e p r a c y j e d n o s t e k w y tw ó r c z y c h j e s t t o z a d a n ie sa m o d zie ln eg o p la n o w a n ia p ra cy je d n o s tk i w ytw órczej p rzez w y tw ó rcę en ergii e le k tr y cz n e j (lu b firmę p o śre d n ic z ą cą ) w sy tu a c ji, g d y w s z y s tk ie d e c y zje d o ty c z ą c e p la n o w a n ia gen era cji i zaw ie­

ran ia tran sak cji h a n d lo w y ch w p o szczeg ó ln y ch se g m en ta ch ryn k u s ą w rękach w ytw órcy.

W sz e lk ie o g r a n icz e n ia te ch n icz n e je d n o s tek , np. p a ra m e tr y p ro cesu u ru c h a m ia n ia , czy d o p u szc za ln e za k resy g en era cji, m u szą b yć brane p o d u w agę p rzy o p ty m a liz a c ji je g o po­

zycji h a n d lo w y ch , p rzy c zy m o d p o w ied zia ln o ść fin an sow a z a k o n sek w en cje w y n ik a ją c e z p o tr z eb y s p e łn ie n ia w szelk ich og ra n iczeń te ch n icz n y c h n a ryn k u b ila n s u ją c y m sp o cz y w a w y łą c z n ie n a w ytw órcy.

P o d ejm o w a n ie a d ek w a tn y c h d ecy zji przez w y tw ó rcę w w arun kach r y zy k a h an d low ego w y m a g a sto s o w a n ia przez n ie g o z a a w a n so w a n eg o s y s te m u w s p o m a g a n ia d e c y z ji, który, na p o d sta w ie m o d e li p ro g n o z cen ryn k ow ych en ergii, u m o ż liw ia r e a liza cję w ie lo e ta p o w eg o , o b e jm u ją ceg o w iele faz p ro cesu d e c y zy jn eg o [2].

W r o zd zia le 2 p racy p rzed sta w io n o -m odel o p ty m a liz a c y jn y in d y w id u a ln e g o harm o- n o g r a m o w a n ia p ra cy je d n o s te k w y k o rz y stu ją cy o p ty m a liz a c ję w ie lo k ry te ria ln ą , u w zg lęd ­ n ia ją c ą m a k s y m a liz a cję efek tó w ek o n o m iczn y ch (zy sk u n e tto ) oraz red u k cję m ia r ryzyka z w ią za n eg o z grą rynkow ą, n a p o d sta w ie p o sia d a n y ch in fo rm a cji o s y tu a c ji n a rynku en ergii w za k resie p ro g n o zo w a n y ch cen . O p racow an e m o d e le h a r m o n o g r a m o w a n ia są po­

sta c i d y s k r etn o -cią g ly ch z a d a ń o p ty m a liza c ji u w zg lę d n ia ją c y ch o g r a n icz en ia tech n iczn e je d n o s te k w y tw ó rc zy c h , w ty m za k resy d o p u szcza ln y c h gen eracji, n ie lin io w e fu n k cje kosz­

tó w gen eracji oraz niezerow e k o szty i cz a sy rozruchu. W p u n k cie 3 p ra cy p rzep row ad zon o a n a lizę m o ż liw o ści r o zw ią zy w a n ia m o d e lu h a rm o n o g ra m o w a n ia z a p o m o c ą a lg o ry tm u w y ­ k o r zy stu ją ceg o p a k ie t C P L E X .

(3)

2. O p t y m a l i z a c j a h a r m o n o g r a m ó w p r a c y e l e k t r o w n i c i e p l n e j

J ed n y m z g łó w n y c h e le m en tó w d ecy zy jn y ch s y s tem u w s p o m a g a n ia d e c y z ji j e s t m o d u ł o p ty m a liza cji h a rm o n o g ra m ó w p racy je d n o s tek . M o d u ł te n w s p o m a g a p la n o w a n ie g e n e ­ racji je d n o s tk i w y tw ó rczej lu b gru py je d n o s te k w h o ry zo n cie w ie lo d n io w y m , z u w zg lę d n ie ­ niem og ra n iczeń te ch n icz n y c h . Jeg o w ielo k ro tn e w y k o rz y sty w a n ie w p r o c es ie d e c y zy jn y m u m o żliw ia b ie żą c ą o p ty m a liz a c ję za jm o w a n y ch p o zy cji k o n tra k to w y ch o ra z z m ia n y o p ty ­ m alizow an ych h a rm o n o g ra m ó w p racy je d n o s te k , w m iarę za ch o d z ą cy c h z m ia n w o cen ie sy tu a cji rynkow ej w p o szczeg ó ln y ch se g m en ta ch rynku . W w y n ik u w y k o r z y sta n ia m o ­ du łu o p ty m a liz a c ji p o w sta je p o ż ą d a n y p la n gen eracji w ielo d n io w ej, u a k tu a ln ia n y w raz z zaw ieran ym i tra n sa k cja m i h a n d lo w y m i.

M o d u ł w y k o rz y stu je m e to d o lo g ię o p ty m a liz a c ji w ie lo k ry teria ln ej [4] u w zg lę d n ia ją c m a k sy m a liza cję efek tó w e k o n o m ic zn y ch (z y sk u n e tto ) oraz red u k cję m ia r ry zy k a z w ią z a ­ nego z grą rynkow ą. W an a lizo w a n y c h m o d e la ch o p ty m a liza c y jn y c h p r z y ję to w ie lo w a ria n ­ tow y m o d el p ro g n o z cen o w y ch w p o s ta c i d rzew a scen a riu sz o w eg o . U ż y tk o w n ik s y s te m u w sp o m a g a n ia d ecy zji w s p o só b in te ra k ty w n y w y szu k u je ro zw ią za n ia e fek ty w n e (P a re to - op ty m a ln e) z g o d n ie z w ła sn y m i p referen cjam i. W ty m celu sp ec y fik u je o n w ła s n e prefe­

rencje, k tóre s ą ag reg o w a n e z a p o m o c ą o d p o w ied n ie j sk alaryzu jącej fun kcji p referen cji.

Z k ażdym p la n em e fek ty w n y m z w ią za n y je s t o c ze k iw a n y zy sk i m ia ry ry zy k a je g o o sią ­ gnięcia. Z a sto so w a n a m e to d a u m o ż liw ia u w zg lęd n ien ie p referen cji i sk ło n n o ś c i d o ryzyk a p o d ejm u ją ceg o d e c y zje u ży tk o w n ik a , np. d e c y d e n t u n ik a ją cy ry zy k a m o ż e z a a k cep to w a ć ro zw iązan ie ch a ra k tery zu ją ce się n iż szy m p o z io m em p e w n ie jsz y ch zy sk ó w . N a k on iec pro­

cesu d e c y zy jn eg o j e s t w y z n a c za n e r o zw ią za n ie e fek ty w n e n a jle p iej d o p a so w a n e d o okre­

ślonych w cześn iej preferen cji.

O p racow an y m o d e l a n a liz y w ielo k ry teria ln ej w y m a g a w ie lo k ro tn eg o r o zw ią z y w a n ia skalarnego z a d a n ia o p ty m a liz a c ji p r z ek sz ta łc a n e g o d o p o s ta c i z a d a n ia p ro g ra m o w a n ia d y sk r etn o -cią g leg o , u w zg lę d n ia ją c e g o o g ra n iczen ia te ch n icz n e je d n o s te k (w ty m zak resy d op u szczaln ych g en era cji, n ielin io w e funkcje k o sztó w g en era cji, n iezero w e k o szty i c za sy rozruchu) oraz in n e o g ra n iczen ia elek trow n i.

(4)

144 E. T o c z y ło w s k i, I. M ileńko

M o d e l p r e f e r e n c j i

P o d c za s h a rm o n o g ra m o w a n ia gen eracji w m o d e lu preferen cji z a d a n ia o p ty m a liza c ji w ielo k ry teria ln ej są u w zg lęd n ia n e n a stęp u ją c e kryteria:

z - w a rto ść o cze k iw a n a zy sk u n e tto , z ~ - w a rto ść o cze k iw a n a s tr a t realn ych ,

i - n a jg o r sz a w a rto ść zy sk u n e tto (p rzy m a k sy m a liza cji z ) ,

z a - w a rto ść śr e d n ia z y sk u n e tto w ram ach a - k w a n t y li (p rzy m a k s y m a liz a cji i a ).

P rzy jm u jem y lin io w y m o d el preferencji

przy c zy m e , e ~ , e a s ą d o d a tn im i p a ra m etra m i (w a g a m i) m o d e lu p referen cji d o b iera n y m i przez u ż y tk o w n ik a n ad rzęd n eg o sy stem u w s p o m a g a n ia d ecy zji.

Z ak ła d a m y , źe zn a n e są p r a w d o p o d o b ień stw a m o żliw y c h s c e n a r iu sz y s 6 S oraz że fun k cja k o sztó w gen era cji j - t e j je d n o s tk i w ytw órczej j e s t fu n k cją w y p u k łą , k tó r a m oże być a p ro k sy m o w a n a z a p o m o c ą fun kcji kaw ałk am i lin iow ej. D z ięk i te m u z a d a n ie o p ty m a ­ lizacji gen eracji m o ż e b yć sfo rm u ło w a n e w p o s ta c i w ie lo e ta p o w eg o z a d a n ia p rog ra m o w a n ia lin io w eg o m iesza n eg o , o k reślo n e g o n a h o ry z o n cie z ło ż o n y m z d y s k r etn y ch k w a n tó w czasu h = 1, P rzy jm u ją c, że w elek trow n i w y s tęp u ją o g ra n iczen ia te c h n ic z n e d o ty c z ą ­ ce rozruchu i reg u la cy jn o ści p o je d y n cz y c h je d n o s te k w y tw ó rc zy c h j e J , o g r a n iczen ia za d a n ia są p osta ci:

A ) o g r a n icz en ia o k reśla ją ce w artości k ry terió w ja k o śc i (m ia r z y sk ó w i ry zy k a str a t)

m a x F = z + s . z — e z + e a z a ( 1)

' Pjh F j h Sj • Tjh) Kq Vs (2)

a i

Zs = Z? - Z3 Vs (3)

(4)

(5) (6) 2 = H P s Zs

j es

z ^ zs Vs

* = X > ^ ;

■s = z , - y Vs (7)

(

8

)

z ~ E p^ + + 1 - a

a

0 ^ Vs (9)

(5)

B) o g ra n iczen ia te ch n icz n e i k osztow e je d n o s te k w y tw ó rczy c h

PiK «5 P ™ ■ v jh V j, h (10)

Pjh p r ■ yjh V j,A ( U )

K j h A ) ■ Pjh + B ) ■ vjh V i , j , h (12)

1-C

1-c r j h V j ,/l (13)

T j h V j h V j , h (1 4 )

+ Y 2 r j M t 1 V j , h (15)

t= 0 TO

Y , rih h= 0

= 0 V j (16)

W za d a n iu w y s tę p u ją n a stęp u ją c e zm ienn e: z , - z y sk n e tto p rzy sc e n a r iu sz u s 6 5 ; z+ - zy sk realn y przy scen a riu szu s 6 5 ; z ~ - s tr a ta r ea ln a p rzy sce n a r iu sz u s € S;

y - a -k w a n ty la z y sk u n e tto (p rzy m a k sy m a liza cji z a ); z f + - zy sk rea ln y w s to s u n k u do y przy sc e n a r iu sz u s 6 S; z ? ~ - s tr a ta rea ln a w s to s u n k u d o y p rzy s c e n a r iu sz u s S S;

Pj¡i, - m o c gen era cji je d n o s tk i j w g o d z in ie h; K j h - k o szt gen eracji p rzez je d n o s tk ę j w g o d zin ie h\ Vjh - b in a rn a zm ie n n a sta n u je d n o s tk i j w g o d z in ie h, p r z y c zy m Vjh = 1, gdy je d n o s tk a p ra cu je z m o c ą d y s p o z y c y jn ą i Vjh = 0 w p rzec iw n y m p rzyp ad k u ; r jh - p o m o cn icza z m ie n n a sta n u je d n o s tk i j w g o d z in ie h o k r e śla ją ca z a k o ń c z en ie rozruchu, tzn. r j h = 1, g d y je d n o s tk a o sią g a m o c n o m in a ln ą (c zy li Vjh = 1 i Vj,h- 1 = 0) o ra z = 0 w p o z o sta ły c h przyp ad k ach .

P a ra m e tra m i z a d a n ia są: p s - p r a w d o p o d o b ień stw o w y s tą p ie n ia sc e n a r iu sz a s;

csh - cen y en erg ii w g o d z in ie h, zg o d n ie ze sce n a riu szem s; Sj - k o s zt rozruchu je d n o s tk i j \ K 0 - k o szty s t a le w ytw órcy; P ™ * - górny zakres m o c y je d n o s tk i j \ P Jmin - d o ln y zakres m ocy je d n o s tk i j ; A j - w s p ó łc z y n n ik n a ch y le n ia i-te j lin iow ej czę śc i k rzyw ej k o sztó w je d ­ nostki j ; B j - w s p ó łc z y n n ik p rzesu n ięcia i-te j liniow ej części krzyw ej k o sztó w je d n o s tk i j ; Tj - c za s rozruchu je d n o s tk i j ; T ° - cza s, p o k tó ry m je d n o s tk a j m o ż e p racow ać na p ocz ą tk u ok resu p la n o w a n ia .

O g ra n ic z en ia (1 0 ,1 1 ) o k reśla ją za k resy d op u szcza ln ej gen eracji je d n o s te k , n a to m ia s t ogra n iczen ia (1 3 ,1 4 ,1 5 ) w y m u sz a ją w arunki d o p u s zc za ln e g o rozruchu je d n o s te k . O g ra n i­

czenie (1 2 ) u m o ż liw ia w y b ó r n a jd ro ż sz eg o ’’k aw ałk a” i funkcji k o sztó w g en era c ji ap rok sy- m ow anej za p o m o c ą funkcji k aw ałk am i lin iow ej i w y p u k łej. W y k o r z y stu ją c w y n ik i p racy

(6)

146 E. T o c z y lo w s k i, I. M ileńko

[3] m o ż n a w y k a za ć, że ro zw ią za n ie o p ty m a ln e p o w y ższ e g o z a d a n ia w y lic z a p o p ra w n ie a - k w a n ty lę zy sk u n e tto i w a rto ść śred n ią zy sk u w ram ach a -k w a n ty li.

W m o d e lu w y s tę p u je o g ó łe m 5 S + 4 J H + J ( T + 2 ) + 5 z m ie n n y ch , w ty m J H zm ien n y ch bin arn ych (z m ie n n e Vjh), oraz A S + 8 J H + 2 * J + 3 o g r a n iczeń (lic zb a o g r a n icz eń nie zależy o d d łu g o śc i c za su rozru ch u ).

W o g ó ln iejszy m w a ria n cie m o d e lu h a rm o n o g ra m o w a n ia m o ż n a d o d a ć o g r a n icz e n ia na generację je d n o s te k w y tw ó rczy c h elek tro w n i, np. o g r a n icz en ia n a su m a r y c z n ą w ielk ość g en era cji elek tro w n i oraz lic z b ę je d n o c z eśn ie p racu jących je d n o s te k w y tw ó rc zy c h

E h < ' Ę P j h Z T h v ń (17)

i

lh < V/i (18)

i

3 . W y n i k i e k s p e r y m e n t ó w

P rzep ro w a d zo n o ek sp er y m en ty o b liczen io w e d la a lg o ry tm u o p ty m a ln e g o d la szeregu zesta w ó w d a n y ch o r ea listy czn y ch w y m ia ra ch , ró żn ią cy ch się p a r a m e tr a m i te ch n icz n y m i i c en o w y m i je d n o s te k , ja k rów n ież d łu g o śc ią h o ry zo n tu p la n o w a n ia i lic z b ą je d n o s te k w y ­ tw órczych . O p racow an y m o d e l o p ty m a liza c y jn y ok a za ł się w y s ta r c z a ją c o e fek ty w n y przy w y k o rz y sty w a n iu u n iw ersa ln eg o p a k ietu C P L E X , b o w iem p rzep ro w a d zo n e ek sp ery m en ty ob liczen io w e p o tw ie r d z a ją m o ż liw o ść z n a jd o w a n ia ro zw ią z a ń o p ty m a ln y c h w sto su n k o w o k rótk im cza sie. P rz y k ła d o w o , d la m o d e lu elek tro w n i m a ją ce j 12 b lok ów c ie p ln y c h , za d a n ie o p ty m a liza c ji g en era cji n a h o r y zo n cie 120 g o d z in za w iera ją ce p o n a d 7 ty s. zm ie n n y ch (w ty m 1,5 ty s. z m ie n n y ch b in arn ych ) oraz 15 ty s. og ra n iczeń j e s t r o z w ią z y w a n e w czasie rzędu 5 -1 0 sek u n d n a k o m p u te rze P C z p ro ceso rem P en tiu m III. W ta b e li 1 p r z ed sta ­ w io n o w y n ik i e k sp er y m en tó w d la m o d elu elek tro w n i m a ją cej 12 b lok ów c iep ln y ch . T esty p rzep row ad zon o d la zró żn ico w a n y ch d a n y ch (jed n o stk i e la s ty c z n e — d o 50% , oraz n ie­

ela s ty cz n e — d o 20% ), d la różn ych cza só w rozruchu (o d 4 d o 12 g o d z in ), p rzy czym n ie stw ie rd zo n o w p ły w u w a rto ści d an ych n a e fek ty w n o ść r o zw ią zy w a n ia . O p ty m a ln e roz­

w ią z a n ie z a d a n ia d la k ró tk o term in o w eg o okresu p la n o w a n ia (d o ty g o d n ia ) n a w et d la 100 scen a riu szy cen o w y ch j e s t w y z n a c za n e w c za sie n ie p rzek ra c za ją cy m m in u ty . S zczeg ó ło w e w y n ik i z a m ie sz cz o n o w ta b e li 1.

(7)

T a b lic a 1 P a ra m etry o p isu ją ce r o zw ią zy w a n ie z a d a n ia o p ty m a liz a c ji p racy

je d n o s te k

H S Z m i e n n e O g r a n i c z e n i a Z m i e n n e b i n . C z a s [s]

12

4 651 1178 144 2

8 663 1190 144 2

Oo

939 1466 144 3

24

4 1227 2330 288 2

8 1239 2342 288 2

100 1515 2618 288 4

48

4 2379 4634 576 2

8 2391 4 6 4 6 576 3

100 2667 4 9 2 2 576 11

72

4 3531 6938 864 4

8O O 3543 6 9 5 0 864 4

3819 7226 864 18

96

4 46 8 3 9242 1152 5

8 4695 9254 1152 6

100 4971 9 5 3 0 1152 23

120

4 5835 11546 1440 6

8 5847 11558 1440 7

100 6123 11834 1440 26

144

4 69 8 7 13850 1728 8

8 6999 13862 1728 9

100 7275 14138 1728 48

168

4 8 1 3 9 16154 2016 10

8 8151 16166 2016 12

100 8 4 2 7 16442 2016 66

4 . U w a g i k o ń c o w e

N a z d ecen tra lizo w a n y m rynku en ergii p rzen ie sien ie n a w y tw ó rcó w o d p o w ie d z ia ln o ś c i w za k resie o p ty m a liza c ji w ła sn ej gen eracji oraz u w z g lę d n ia n ia o g r a n icz eń te ch n ic z n y c h jed n o stek w y tw ó rc zy c h w p ro cesie o ferto w y m w y m a g a w y k o rz y sty w a n ia z a a w a n so w a n y c h narzędzi w s p o m a g a ją c y ch d e c y zje p la n o w a n ia gen eracji i sk ła d a n ia o fe rt. W referacie p rz ed sta w io n o m o d u ł o p ty m a liza c y jn y o d p o w ied n ie g o s y s te m u w s p o m a g a n ia d e c y zji p o ­ kazując, że istn ie je m o żliw o ść efek ty w n e g o w y k o r z y sta n ia w n im m o d e lu sto c h a s ty c z n e j o p ty m a liza cji w ielo k ry teria ln ej d y sk r e tn o -cią g łe j.

(8)

148 E. T o c z y io w s k i, I. M ileńko

L IT E R A T U R A

1. F osso O . B ., G jelsv ik A ., H a u g sta d A ., M o B ., W a n g e n steen : G en e r a tio n sch ed u lin g in a d e r eg u la te d s y s te m . T h e N o r w eg ia n case. IE E E T r a n sa c tio n s o n P ow er S y stem s, vol. 14, str. 7 5 -8 0 , 1999.

2. M ileń k o I., T o c z y lo w s k i E.: W sp o m a g a n ie in d y w id u a ln e g o p la n o w a n ia gen eracji na rynku en erg ii e lek try czn ej. M a te r ia ły V II K on feren cji N -T R y n ek E n e r g ii E lek try czn ej, K a zim ierz D oln y, 27-2 9 k w ie tn ia 2 0 0 0 , str. 63-70.

3. O g ry cza k W .: R isk m ea su rem en ts: m e a n a b s o lu te d e v ia tio n versu s G in i‘s m ea n dif­

feren ce, D e c is io n T h e o r y a n d O p tim iz a tio n in T h e o r y a n d P r a c tic e , S h ak er Verlag, A a a ch en 2 0 0 0 , pp. 33-51.

4. W ierzb ick i A . P.: A m a th e m a tic a l b a sis for s a tisfic in g d e c isio n m a k in g , M a th e m a tic a l M o d ellin g , 3, 3 9 1 -4 0 5 , 1982.

R ecen zen t: P ro f. dr h ab . in ż. M . Zaborow ski

A b s t r a c t

T h e p a p er a n a ly se s d esig n issu es o f a d ec isio n s u p p o rt s y s te m (D S S ) for a n in d iv id u a l th erm a l g e n e ra tio n u tility , an a c tiv e m a rk et p a r ticip a n t o n th e en erg y m a rk et. T h e aim of th e D S S is to s u p p o r t th e d e c isio n p rocess, w h ich in c o rp o r a te s ite r a tiv e s c h e d u lin g o f the g en era tio n , as w ell as d e sig n in g in c re m en ta l a n d d ec re m en ta l b id s for P o w er E xch an ge a n d /o r th e b a la n cin g m arket. In th e cou r se o f t h e d e c isio n p r o c ess a n a p p ro p ria te m ixed - in teger m u lti-o b je c tiv e s to c h a s tic o p tim iz a tio n p roblem m u st b e so lv ed m a n y tim e s . In th is o p tim iz a tio n p ro b lem th e p ro fit-m a x im izin g an d r isk -r ed u c tio n o b je c tiv e s are con sid ered . It is sh o w n th a t an a p p ro p ria te sca la rized o p tim iz a tio n m o d e l can b e in th e form o f a lin ear m ix ed in teg er p ro g ra m m in g p rob lem , w h ich is c o m p u ta tio n a lly so lv a b le for realistic in sta n ce s by th e g en era l p u rp o se M IL P solvers.

Cytaty

Powiązane dokumenty

warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będą objęte możliwością skorzystania z regionalnej

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.. Projekt budowy przyłącza cieplnego do budynku usługowego przy al. UPRAWNIENIA

Pod nazwą SEAT Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. Oddział

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.. Projekt budowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego przy ul. UPRAWNIENIA

Projekt wykonawczy przebudowy mostu drogowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m... Projekt wykonawczy przebudowy mostu drogowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 212

Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej SEAT i CUPRA Leasing Moc Niskich Rat wyliczonej

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.. Projekt przyłączy cieplnych do budynku mieszkalnego przy ul. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.. Budowa przyłącza cieplnego do budynku użytkowego przy ul. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA..