Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020

Pełen tekst

(1)

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2019/2020 Rady pedagogicznej Publicznej szkoły Podstawowej w Zarębach

Z dnia 2 września 2019r.

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 w PSP im. Bolesława Chrobrego w Zarębach

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02 września 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. Podział roku szkolnego : a) I półrocze b) II półrocze

02 września 2019r. – 26 stycznia 2020r.

27 stycznia 2020 r.- 26 czerwca 2020 r.

3. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4. Terminy związane z klasyfikacją śródroczną:

a) przekazanie przez nauczycieli informacji pisemnej o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz nagannych ocenach zachowania

b) klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

do 20 grudnia 2019 r.

20 stycznia 2020 r.

5. Ferie zimowe: 10 – 23 lutego 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia –14 kwietnia 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

7. Egzamin ósmoklasisty Termin główny:

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 Termin dodatkowy:

1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

21, 22, 23 kwietnia 2020r.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.

z 2019 r. poz. 1481);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

(2)

2

2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 poz. 1512).

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ustalone przez Dyrektora PSP w Zarębach w wymiarze do 8 dni:

a) dni uzasadnione potrzebami społeczności lokalnej b) dni uzasadnione organizacją pracy szkoły

a) 24 kwietnia 2020r.- piątek (po egzaminach) 12 czerwca 2020r.-piątek (po Bożym Ciele) 25 czerwca 2020r.- czwartek (przed zakończeniem roku szkolnego)

b) 21, 22, 23 kwietnia 2020r.- egzaminy ósmoklasisty

1 czerwca 2020r.-Dzień Dziecka- poniedziałek 22 maja 2020r. - Święto Szkoły- piątek podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).

9. Inne dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 listopada 2020r.- piątek 11listopada 2020r. - poniedziałek 1 stycznia 2020r. –środa 6 stycznia 2020- poniedziałek 1 maja 2020r.- piątek

11 czerwca 2019r. –czwartek/ Boże Ciało 10. Terminy związane z klasyfikacją roczną i końcową:

a) przekazanie przez nauczycieli informacji pisemnej o przewidywanych

niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania,

b) przekazanie przez wychowawców klas ( w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych) informacji o przewidywanych rocznych ocenach i nie klasyfikowaniu z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania

c) egzaminy poprawkowe :

- wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego - egzamin poprawkowy

d) klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

do 18 maja 2020 r.

10 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej ( do 08.06.2020r.)

- do dnia zakończenia rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych- (ostatni tydzień czerwca 2020r.)

- ostatni tydzień sierpnia 2020r.

- 18 czerwca 2020r.

11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26 czerwca 2020r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

12. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – 19 czerwca 2020r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym- 26 czerwca 2020r.

Terminy wewnętrzne mogą ulec zmianie ze względu na organizację pracy szkoły.

(3)

3 Plan pracy wychowawczo-dydaktyczny oddziału przedszkolnego 4 i 5- latków w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach na

rok szkolny 2019/2020

Lp. Zadania Formy realizacji Termin

realizacji

Osoba odpowiedzialna 1. Zapewnienie dzieciom

bezpieczeństwa

higienicznych warunków do prawidłowego rozwoju.

Wprowadzenie zasad korzystania z pomieszczeń przedszkolnych i sprzętów na placu zabaw.

wrzesień wychowawczyni grupy

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w Przedszkolu.

cały rok wychowawczyni grupy

Przestrzeganie ramowych planów

dnia i procedur. cały rok dyrektor,

wychowawczyni grupy

2. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.

Wprowadzenie i przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie – Kodeks Przedszkolaka.

wrzesień wychowawczyni grupy

Organizowanie zabaw przeciwko agresji, kształtujących postawę zrozumienia, szacunku

i tolerancji.

cały rok wychowawczyni grupy

3. Rozwijanie umiejętności zapewniających

bezpieczeństwo sobie i innym.

Wprowadzenie i przestrzeganie zasad ostrożności wobec nieznanych osób, względem nieznanych roślin i zwierząt.

cały rok wychowawczyni grupy

Uczenie dzieci samodzielnego organizowania zabaw

z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.

cały rok wychowawczyni grupy

Wskazanie miejsc, gdzie można

się bezpiecznie bawić. cały rok wychowawczyni grupy

4. Rozwijanie umiejętności zapewniających

bezpieczeństwo sobie i innym.

Zorganizowanie próbnej ewakuacji.

wrzesień Dyrektor, wychowawczyni grupy

5. Uświadamianie dzieciom konieczności

przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Wykorzystanie ilustracji, filmów, literatury w celu zobrazowania sytuacji niebezpiecznych.

cały rok wychowawczyni grupy

Uczenie zasad postępowania

w sytuacjach niebezpiecznych. cały rok wychowawczyni grupy

6. Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym.

Pogadanki „Bezpieczna droga do przedszkola”.

wrzesień wychowawczyni grupy

Spotkanie z policjantem. wrzesień dyrektor

(4)

4 Wycieczki mające na celu

zapoznanie dzieci bezpiecznym poruszaniem się w ruchu ulicznym

wrzesień/

cały rok

Wychowawczyni grupy

Wdrażanie i utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie spacerów i wycieczek:

- umiejętność chodzenia w parach;

- chodzenie zwartą grupą;

- uważne słuchanie i reagowanie na sygnały i polecenia nauczyciela;

- bezpieczne zachowanie podczas wycieczek i spacerów.

cały rok wychowawczyni grupy

7. Wskazywanie dzieciom zalet zdrowego stylu życia i spędzania czasu w sposób aktywny.

Organizowanie zajęć ruchowych i sportowych w sali

gimnastycznej, na placu zabaw.

cały rok wychowawczyni grupy

Organizowanie spacerów i wycieczek.

cały rok wychowawczyni grupy

Wdrażanie u dzieci nawyków higienicznych.

cały rok wychowawczyni grupy

Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych

lub zorganizowanych).

cały rok wychowawczyni grupy

Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach.

cały rok wychowawczyni grupy

8. Działania proekologiczne.

Program ekologiczny „ Dzieci segregują śmieci”

cały rok wychowawczyni grupy

9. Angażowanie dzieci do twórczej aktywności.

Udział w konkursach, eksponowanie sukcesów.

cały rok dyrektor, nauczyciele Prezentacja osiągnięć dzieci w

przedszkolu i poza nim.

cały rok dyrektor,

wychowawczyni grupy

Poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastyczo- konstrukcyjnych.

cały rok wychowawczyni grupy

(5)

5 10. Udział w uroczystościach

i imprezach, Udział w konkursach. cały rok wychowawczyni grupy

11. Włączanie grupy w życie szkoły.

Uroczystości szkolne i środowiskowe

cały rok wychowawczyni grupy

12. Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości.

Diagnoza i obserwacja. cały rok wychowawczyni grupy

13. Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Gotowość szkolna. do

30/04/2019

wychowawczyni grupy

14. Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy.

Organizowanie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.

cały rok wychowawczyni grupy

15. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Obserwacje, diagnoza, wspomaganie,

współpraca z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną, IPETY.

cały rok wychowawczyni grupy,

pedagog, psycholog

16. Aktywizowanie rodziców do współpracy z oddziałem przedszkolnym.

Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości.

cały rok dyrektor, rodzice, wychowawczyni grupy

17. Kontakty z rodzicami Zebrania, konsultacje,

współdziałanie w procesie wychowawczym.

cały rok, według potrzeb

dyrektor,

wychowawczyni grupy

18. Rozwijanie współpracy z innymi lokalnymi

placówkami oświatowymi.

Współpraca ze Strażą Pożarną i Policją.

Współpraca z fundacjami.

cały rok dyrektor,

wychowawczyni grupy

Plan współpracy z rodzicami w oddziale przedszkolnym 4 i 5- latków w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach

na rok szkolny 2019/2020 Cel ogólny:

Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego

i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

 Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego.

(6)

6

 Wszechstronny rozwój dziecka.

 Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.

 Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.

Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.

 Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.

Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.

Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.

 Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy dzieci 4-5 letnich.

Współudział nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin

realizacji Uwagi 1. Poznanie dzieci

i ich środowiska  Przeprowadzenie obserwacji oraz diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 Informowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej diagnozy

Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli i rodziców: dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami

dziecka, bieżące informacje z życia grupy i o dziecku, rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktycznych i

wychowawczych;

 Uzyskanie zgody rodziców na:

- odbiór dzieci z przedszkola, - wyjazdy i spacery ,

- umieszczenie zdjęć dzieci na stronie www.

Październik/List opad 2019 Marzec/

Kwiecień 2020 Listopad 2019 Kwiecień 2020 W ciągu roku szkolnego Wrzesień 2019

2. Współdziałanie wraz z rodzicami

Opracowanie planu współpracy oddziału przedszkolnego z rodzicami i przedstawienie go rodzicom na zebraniu.

Systematyczne aktualizowanie tablic z wytworami prac plastycznych dzieci.

Prowadzenie tablic informacyjnych dla rodziców:

umieszczanie informacji o uroczystościach i planowanych wycieczkach, wywieszanie artykułów dotyczących zdrowia, wychowania i rozwoju, podziękowań za współpracę.

Udział rodziców w organizacji planowanych konkursów, uroczystości, teatrzyków, wycieczek.

Wrzesień 2019 W ciągu roku W ciągu roku

W ciągu roku

Wrzesień, Marzec

Grudzień 2019

(7)

7

Pomoc w zakupie upominków na dzień chłopaka, dzień kobiet.

Pomoc w zakupie paczek mikołajkowych.

3. Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, zajęciach

otwartych, spotkaniach grupowych.

 Udział rodziców i dzieci w dniach adaptacyjnych

Zapraszanie rodziców oraz innych członków rodziny na okolicznościowe uroczystości przedszkolne i grupowe - Andrzejki

- Mikołajki - Wigilia

- Dzień Babci i Dziadka - Zabawa karnawałowa - Koncert dla Mamy i Taty - Pożegnanie przedszkola

 Organizowanie zebrań.

- Zebrania cztery razy w roku;

podsumowanie pracy w

grupie – diagnoza dzieci 4-5- letnich, zakres realizacji

podstawy programowej, poruszenie problemów

specyficznych dla danej grup.

Zachęcanie rodziców do czytania w przedszkolu dzieciom bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Udział rodziców w pracach na rzecz oddziału przedszkolnego; udział rodziców w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę,

przedszkole (zbiórka baterii, nakrętek itp.),

 Indywidualne spotkania z rodzicami– udzielanie informacji o rozwoju dziecka, wspólne rozwiązywanie problemów.

Wrzesień 2019 W ciągu roku

Listopad 2019r.

Grudzień 2019r.

Grudzień 2019r.

Styczeń 2020r.

Styczeń/Luty 2020r.

Maj 2020r.

Czerwiec 2020r.

Styczeń 2020r.

Kwiecień 2020r

W ciągu roku

W ciągu roku

Według potrzeb

4. Pedagogizacja rodziców.

Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rodziców;

kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci.

 Zapoznanie rodziców z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, ewidencją czasu.

Informowanie rodziców o kierunkach pracy oddziału przedszkolnego i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych w

W ciągu roku

Wrzesień 2019

Wrzesień 2019/

w ciągu roku

(8)

8 bieżącym roku szkolnym oraz

realizowanych przez nauczycielki w każdym miesiącu.

Organizacja spotkań grupowych–

rozmowy dotyczące osiągnięć dzieci, problemów wychowawczych i innych wynikających z inicjatywy i

zainteresowań rodziców.

Zapoznanie rodziców z podstawą programową oraz programem

wychowania przedszkolnego.

 Organizacja spotkań ze

specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Wg potrzeb

Wrzesień 2019

Według potrzeb

5. Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców

Współudział w tworzeniu koncepcji pracy oddziału przedszkolnego.

Pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu

wzbogacenia bazy materialnej oddziału przedszkolnego.

 Pomoc w organizowaniu oraz udział w imprezach przedszkolnych.

Wrzesień 2019/

według potrzeb W ciągu roku / według potrzeb

W ciągu roku

Plan pracy oddziału przedszkolnego sześciolatków przy Szkole Podstawowej

im. Bolesława Chrobrego w Zarębach Rok szkolny 2019/2020

Naczelnym celem wychowania przedszkolnego określonym i zawartym w podstawie programowej i zatwierdzonej przez MEN jest: „ … wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwiadziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji”.

Zadanie I:

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Cele:

a) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej (obserwacje, rozmowy, zabawy);

b) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

c) przeciwdziałanie wszelkim przejawom agresji w grupie;

(9)

9 d) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej oraz umiejętności intelektualnych.

Sposób realizacji:

a) Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi.

b) Ustalenie reguł obowiązujących w oddziale przedszkolnym.

c) Monitorowanie zachowań dzieci, przestrzeganie ustalonych zasad.

d) Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja" i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa.

e) Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań własnych.

f) Kształcenie przywiązania do najbliższego otoczenia społecznego rodziny, oddziału przedszkolnego, środowiska.

g) Wyrabianie samodzielności, umiejętności współdziałania na rzecz innych.

h) Konkurs recytatorski – wiersze dla dzieci.

Oczekiwane efekty:

a) obdarza uwagądzieci i dorosłych, aby rozumiećto, co mówiąi czego oczekują;

b) przestrzega reguł obowiązujących w oddziale przedszkolnym;

c) przestrzega postanowień zawartych w Statucie Szkoły;

d) nawiązuje bliskie, serdeczne kontakty z innymi;

e) buduje pozytywny obraz własnego „Ja”;

f) potrafi radzić sobie z własnymi emocjami oraz kontrolować zachowania;

g) potrafi wspólnie podejmować i realizować różne zadania, rozwiązywać problemy;

h) jest samodzielne;

i) umie sięprzedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawaćtakie informacje;

j) próbuje przewidywać skutki zachowań oraz radzi sobie w sytuacjach życiowych.

Zadanie II:

Rozwój sprawności umysłowych i zainteresowań.

Cele:

a) realizacja celów i zadań ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci;

b) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

c) budzenie ciekawości poznawczej;

d) wspomaganie dzieci w rozwijaniu swoich uzdolnień;

a) kształtowanie u dziecka poczucia własnej wartości;

b) wdrażanie do samokontroli i samooceny.

Sposób realizacji:

a) Aktywizowanie dzieci poprzez prezentacje osiągnięć, np.: wystawa prac dzieci.

b) Stosowanie aktywnych metod pracy dydaktycznej (gry, burza mózgów).

c) Stosowanie ćwiczeń rozwijających pamięć, wyobraźnię.

d) Budzenie zaciekawienia otaczającym światem- kształtowanie postawy twórczej.

e) Poszanowanie własności społecznej z uwzględnieniem sprzętu szkolnego, zabawek - odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.

f) Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie, manipulowanie.

g) praca z dzieckiem słabym – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

h) praca z dzieckiem uzdolnionym – wspieranie uzdolnień twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

(10)

10 i) Organizowanie wyjść i wyjazdów – omówienie zasad zachowania się w miejscach

publicznych.

j) Konkursy plastyczne wynikające z organizacji pracy.

Oczekiwane efekty:

a) interesuje się otaczającym światem;

b) dziecko wie jak należy zachować się w miejscach publicznych;

c) interesuje się zabytkami, malarstwem, potrafi dobrać kolory;

d) aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych;

e) aktywnie uczestniczy w organizowanych konkursach, uroczystościach przedszkolnych i szkolnych.

Zadanie III:

Rozwój fizyczny, psychiczny i zdrowotny dziecka.

Cele:

a) wspieranie dziecka w czynnościach samoobsługowych;

b) zapoznanie dzieci z różnymi formami technik;

c) kształtowanie u dzieci konieczności dbania o swoją czystość osobistą;

d) kształtowanie u dzieci konieczności dbania o porządek w najbliższym otoczeniu.

Sposób realizacji:

a) Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

b) Przyzwyczajanie do systematycznego dbania o swoją czystość osobistą.

c) Czynności samoobsługowe związane z obsługą własną.

d) Porządkowanie sali, kącika zabawy, miejsca pracy, itp.

e) Wdrażanie do systematycznej pracy i poszanowania jego wytworów.

f) Zapoznanie z różnymi formami technik plastycznych i technicznych.

g) Wspieranie samodzielnych działań dziecka.

h) Udział w ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i sportowo”.

Oczekiwane efekty:

a) samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe;

b) dba o porządek w najbliższym otoczeniu (sala przedszkolna, szkoła, dom);

c) wie, że należy dbać o własne zdrowie (zdrowe odżywianie, mycie zębów, kąpiel);

d) Rozwija sprawność fizyczną.

Zadanie IV:

Bezpieczeństwo.

Cele:

a) Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym;

b) Zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

c) Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, dokonywania wyborów.

Sposób realizacji:

a) Rozmowy na temat podstawowych zasad ruchu drogowego – spotkanie z policjantem.

b) Konkurs wiedzy o ruchu drogowym.

c) Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo - zachowanie się w drodze podczas wycieczek i spacerów, uświadomienie złożoności sytuacji na drodze, przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym.

d) Ćwiczenia praktyczne.

(11)

11 Oczekiwane efekty:

a) dziecko wie jak należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych;

b) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc;

c) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

d) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w oddziale przedszkolnym i w domu

e) wie, gdzie można bawić się bezpiecznie, a gdzie nie.

Zadanie V:

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Cele:

a) zapoznanie dzieci z obrazem flagi i godła Polski;

b) utrwalanie nazwy miejscowości, w której mieszka dziecko i w której znajduje się szkoła;

c) utrwalanie imion i nazwisk osób z najbliższego otoczenia dziecka;

d) zapoznanie dzieci z tradycjami i historią szkoły oraz naszej miejscowości;

e) kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody, aby dbały o to co nas otacza;

f) budzenie szacunku dla dorobku kulturowego narodu, dla symboli narodowych.

Sposób realizacji:

a) Przedstawienie dzieciom obrazu godła i flagi Polski.

b) Zapoznanie z hymnem Polski.

c) Przypominanie nazwy miejscowości, w której mieszka dziecko.

d) Systematycznie powtarzanie imion i nazwisk osób bliskich dziecku.

e) Zaznajamianie z miejscowymi instytucjami użyteczności społecznej i omawianie ich podstawowych funkcji.

f) Rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju, zwracanie uwagi na różnorodność regionów.

g) Zaznajamianie z historią i tradycjami szkoły oraz naszej miejscowości w nawiązaniu do legend i wspomnień mieszkańców.

h) Kontynuowanie tradycji świątecznych: kolędowanie, stroiki.

i) Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych (Święto Niepodległości).

j) Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

k) Udział w Międzynarodowych Projektach: Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„Piękna Nasza Polska Cała”, Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”.

l) Podtrzymywanie tradycji szkoły: Dzień przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Święto Misia, Święto Szkoły, Dzień wiosny i inne.

Oczekiwane efekty:

a) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują;

b) zna nazwę miejscowości, w której mieszka i w której uczy się;

c) wie, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

d) nazywa godło i flagę państwową;

e) zna tradycje Szkoły i swojej miejscowości;

f) potrafi wskazać zabytki w swojej miejscowości;

g) zna instytucje pomagające człowiekowi w różnych sytuacjach;

h) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.

(12)

12 Zadanie VI:

Uroczystości szkolne i przedszkolne.

Cele:

a) Kształtowanie u dziecka prawidłowych zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych;

b) Kształtowanie u dziecka odporności emocjonalnej.

Sposób realizacji:

a) Pasowanie „zerówkowicza”– recytacja wierszy, śpiewanie piosenek, pasowanie przez dyrektora szkoły na „zerówkowicza”.

b) Koncert pieśni i piosenek patriotycznych – śpiewanie piosenek patriotycznych.

c) Dzień Babci i Dziadka - recytacja wierszy, śpiewanie piosenek tematycznie związanych z babcią i dziadkiem, wręczenie wykonanych własnoręcznie upominków, wspólny poczęstunek.

d) „Bal Karnawałowy” - przygotowanie z rodzicami i dziećmi kostiumów, konkursy, wspólne tańce młodszych i starszych dzieci, poczęstunek.

e) Powitanie Wiosny- „palenie” Marzanny.

f) Dzień Mamy i Taty- recytacja wierszy, śpiewanie piosenek tematycznie związanych z mamą i tatą, wręczenie wykonanych własnoręcznie upominków.

g) Kiermasz szkolnych rozmaitości – recytacja wierszy, śpiewanie piosenek poznanych w oddziale przedszkolnym.

h) Prezentacja osiągnięć dzieci – recytacja wierszy i piosenek (przedstawienie umiejętności dzieci).

i) Zakończenie roku szkolnego - wręczenie dyplomów, pożegnanie.

Oczekiwane efekty:

a) bierze czynny udział w uroczystościach przedszkolnych i szkolnych;

b) chętnie recytuje wiersze oraz śpiewa piosenki;

c) potrafi zachować się podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych.

Zadanie VII:

Współpraca z rodzicami.

Cele:

a) wpieranie rodziców w trudnych sytuacjach, wspólne rozwiązywanie problemów;

b) zachęcanie rodziców do czynnego udziału w uroczystościach przedszkolnych, w wycieczkach oraz w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły;

c) omówienie na zebraniu z rodzicami treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowawczo – profilaktycznego oraz treści statutu szkoły dotyczących funkcjonowania oddziału przedszkolnego.

Sposób realizacji:

a) Przybliżenie rodzicom treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

b) Zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną: statut, program wychowawczo - profilaktyczny.

c) Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

d) Wspólne rozwiązywanie trudności wychowawczych oraz wspólna odpowiedzialność za rozwój dziecka i postępy w nauce (informacje o sukcesach, niepowodzeniach, trudnościach).

e) Udział rodziców w procesie dydaktycznym w charakterze obserwatorów - organizowanie zajęć otwartych, podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców.

(13)

13 f) Zachęcanie rodziców do wykonywania drobnych czynności na rzecz oddziału

przedszkolnego.

g) Udział rodziców w organizacji imprez przedszkolnych i szkolnych.

h) Udział rodziców w organizacji kiermaszu charytatywnego z przeznaczeniem na doposażenie oddziału przedszkolnego w gry i zabawki edukacyjne.

Oczekiwane efekty:

a) czynny udział rodziców w uroczystościach, wycieczkach, akcjach charytatywnych;

b) są otwarci na rady i sugestie nauczyciela;

c) korzystanie z pomocy wychowawcy w rozwiązywaniu problemów;

d) korzystanie z pomocy specjalisty przy wczesnym wykryciu zaburzeń u dziecka.

Plan pracy oddziału przedszkolnego sześciolatków może być modyfikowany w czasie roku szkolnego w zależności od potrzeb szkoły i oddziału przedszkolnego.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej

im. Bolesława Chrobrego w Zarębach Postanowienia ogólne

1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z oddziałów przedszkolnych oraz określenia odpowiedzialności rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

Przyprowadzanie dzieci

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziału przedszkolnego odpowiadają rodzice/

opiekunowie.

2. Dzieci uczęszczające na programowe zajęcia przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego w godzinach 8.00 – 8.15.

3. Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dzieci zdrowe i czyste.

5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do oddziału przedszkolnego. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

6. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

7. Rodzice /opiekunowie wprowadzają dziecko do sali, powierzają pod opiekę nauczycielowi oddziału.

8. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.

9. Rodzice/opiekunowie nie zostawiają dziecka bez opieki na terenie szkoły.

10. Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica/ opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

(14)

14 11. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielowi aktualnych telefonów

kontaktowych (szczególnie numerów telefonów komórkowych).

Odbieranie dzieci

1. Dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym należy odbierać po zakończeniu zajęć zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

2. Dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym, dowożone przez autobus szkolny po zakończeniu zajęć mogą przebywać w szkole pod opieką nauczyciela świetlicy. O jego pobycie w świetlicy decyduje rodzic.

3. Odbiór dzieci jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów.

4. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 1 do procedury), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji oddziału przedszkolnego. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

5. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

6. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem.

7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać.

W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami.

8. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

9. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z oddziału przedszkolnego z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

10. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować i dołączyć do dokumentacji dziecka.

11. Szkoła nie bierze odpowiedzialności, jeśli w miejscu gdzie zostało odprowadzone dziecko przez osobę upoważnioną, nie ma rodzica/prawnego opiekuna.

12. Upoważnienie może zostać cofnięte, jeśli zachowanie małoletniego będzie zagrażało bezpieczeństwu dziecka.

13. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

14. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z oddziału przedszkolnego. Z terenu szkoły można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/osoba upoważniona dotarł na miejsce pobytu dzieci.

15. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

(15)

15 16. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w świetlicy jest upewnienie się

czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

17. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z oddziału przedszkolnego w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

18. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel oddziału przedszkolnego ma obowiązek poinformować o zdarzeniu dyrektora szkoły.

19. Dyrektor wydaje dyspozycje nauczycielowi, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

20. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

21. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu szkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

22. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziałów przedszkolnych nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

23. W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel odprowadza dziecko do sekretariatu szkoły.

24. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

25. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

Postanowienia końcowe

1. Procedury obowiązują wszystkich pracowników oddziału przedszkolnego, rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku, został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.

(16)

16 Załącznik nr 1

………...

(nazwisko i imię matki/prawnego opiekuna dziecka)

………...

(nazwisko i imię ojca/prawnego opiekuna dziecka)

OŚWIADCZENIE

do odbioru z oddziału przedszkolnego dziecka: ………

upoważniam następujące osoby:

L.p. Imię i nazwisko osoby

upoważnionej Pokrewieństwo Tel. kontaktowy

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

... ...

Miejscowość, data Podpis Rodzica/ Prawnego opiekuna

(17)

17 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN-u)

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli

Zaplanowane na rok szkolny 2019/2020 następujące zadania:

Lp Zaplanowane zadania

Sposób realizacji Wykonawcy Termin realizacji 1. Rozpoznanie potrzeb

rady pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia

zawodowego oraz zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły.

- zebranie informacji - ustalenie tematyki szkoleń

- dyrektor - lider WDN-u

- zebranie 28.08.2019r.

2. Opracowanie i zapoznanie

nauczycieli z planem i harmonogramem prac WDN-u na rok

szkolny 2019/2020.

- opracowanie planu WDN-u

- dyrektor - lider WDN-u

- sierpień/

wrzesień

3. Informowanie o możliwościach doskonalenia zewnętrznego.

- tablica informacyjna, poczta e-mailowa, informacja ustna

stosownie do potrzeb, inne komunikaty

- wywieszanie ofert - informowanie na spotkaniach zespołów nauczycielskich

- dyrektor - lider WDN-u

- cały rok

4. Systematyczne monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej w celu pełnej realizacji wymagań edukacyjnych.

Działanie zespołów nauczycielskich.

- ponowna analiza podstawy programowej i programów nauczania ze wszystkich przedmiotów indywidualnie i w zespołach

- modyfikacja planów wynikowych zgodnych z nową podstawą

programową

- monitorowanie w czasie obserwacji lekcji

- stosowanie informacji zwrotnej przez nauczycieli w bieżącym ocenianiu i w sprawdzanej pracy

pisemnej ucznia - prowadzenie lekcji otwartych

- szkolenia w zespołach,

- dyrektor - każdy nauczyciel - zespoły nauczycielskie

- cały rok

(18)

18 debata w zespołach n-li

- omawianie spraw bieżących

5. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie

warsztatu pracy przez nauczycieli.

- udział w kursach kwalifikacyjnych, warsztatach, studiach podyplomowych, konferencjach, e - szkoleniach

- uzyskiwanie kolejnych stopni awansu

zawodowego - samokształcenie - wymiana doświadczeń

- Ośrodki Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli - Biblioteka Pedagogiczna - Instytucje kształcenia nauczycieli

- cały rok - według napływających ofert

6. Szkolenie Rady Pedagogicznej związane z realizacją potrzeb szkoły.

Wewnątrzszkolne doskonalenie:

- tworzenie dokumentacji szkolnej( Statutu Szkoły, regulaminów, programów, planów harmonogramów) - przygotowanie referatów przez nauczycieli zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa, wnioskami wynikającymi z nadzoru dyrektora szkoły, oceną pracy nauczyciela, zmianami w prawie oświatowym - rady szkoleniowe:

- Organizacja roku szkolnego 2019/2020 - Przypomnienie obowiązujących

regulaminów dotyczących bezpieczeństwa w szkole - Zmiany w prawie oświatowym

- Przypomnienie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej

- Ewakuacja próbna w szkole

1. - Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

2. - Wychowanie do wartości przez kształtowanie

postaw obywatelskich i patriotycznych

- dyrektor - nauczyciele

- dyrektor - wicedyrektor

- dyrektor - dyrektor

- W. Zyra W. Piórkowska

- H. Michalak

- cały rok

- zebranie 28.08.2019r.

- zebranie 28.08.2019r.

- zebranie 28.08.2019r.

- wrzesień

- październik - I półrocze

- II półrocze

(19)

19 3. – Przygotowanie do

egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

- Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów – lekcja otwarta

- Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym

bezpieczne i celowe wykorzystywanie

technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego – lekcja otwarta – Wykorzystanie

monitorów na zajęciach lekcyjnych i innych - Innowacje pedagogiczne i eksperyment w

nauczaniu

- Współpraca nauczyciela wspomagającego z nauczycielem prowadzącym –

indywidualizacja pracy z uczniem

Doskonalenie zewnętrzne:

- indywidualne

uczestnictwo nauczycieli w różnych formach szkolenia

- szkolenia Klubu

Nauczycieli z pasją” w BP w Przasnyszu

- szkolenia metodyczne zgodnie z ofertą MSCDN w Ostrołęce i Ciechanowie - szkolenia wg kalendarza ODN Łomża

- szkolenia internetowe - konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty według potrzeb szkoły

- dyrektor

N. Maluchnik

M. Bojarski

- nauczyciel informatyki - dyrektor - nauczyciel bibliotekarz - dyrektor

zainteresowani nauczyciele

- II półrocze

- I półrocze

- II półrocze

- wrzesień

- I półrocze

- zebranie 30.08.2019r.

(20)

20 7. Współpraca z

Poradnią

Psychologiczno – Pedagogiczną w Przasnyszu.

- systematyczne kontakty z pracownikami PPP

- przeprowadzanie badań - zachęcanie rodziców do korzystania z konsultacji, wskazówek do pracy z dzieckiem oraz większego korzystania z pomocy specjalistów PPP - organizacja punktu konsultacyjnego PPP na terenie szkoły

- informowanie rodziców o terminach

- rozwiązywanie

problemów dydaktycznych i wychowawczych

- dyrektor - wychowawcy - nauczyciele - pedagog - pracownicy PPP

- wrzesień - cały rok

8. Umożliwianie nauczycielom wykorzystania narzędzi

informatycznych w samodoskonaleniu.

- pokój do pracy własnej ( laptop, ksero, dostęp do Internetu)

- wykorzystywanie zbiorów bibliotecznych - wykorzystywanie dostępnych w szkole środków informatycznych

- wszyscy nauczyciele - bibliotekarz

- cały rok

9. Pedagogizacja rodziców.

- ustalenie form i tematyki zgodnie z potrzebami - pedagogizacja na zebraniach ogólnych i klasowych

- gazetki - prezentacje

- dyrektor - wicedyrektor - pedagog - nauczyciele

- na bieżąco - zebrania z rodzicami

10. Monitorowanie jakości i efektywności analizy badań

edukacyjnych i egzaminu przez nauczycieli.

- przeprowadzanie diagnoz przedmiotowych, badań edukacyjnych na wstępie oraz próbnych egzaminów kl. VII-VIII

- analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych

i egzaminów próbnych - dokonywanie analizy jakościowej i ilościowej - konstruowanie wniosków do dalszej pracy i ich realizacja

- składanie sprawozdań z badań

- dyrektor - wyznaczeni nauczyciele

- według harmonogramu badań

(21)

21 Harmonogram zebrań oraz prac Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Bolesława Chrobrego w Zarębach w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Termin Główne zadania Uwagi

1. 28.08.2019r. 1. Zebranie Rady Pedagogicznej- przedstawienie planów, przydział harmonogramów, uchwała w sprawie. promocji, uchwała w sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego, szkolenie Rady Pedagogicznej.

2. Złożenie wniosków o dopuszczenie programów nauczania z poszczególnych przedmiotów.

3. Uporządkowanie klas, dokumentacji i pomocy dydaktycznych.

4. Złożenie dokumentacji uczniów z orzeczeniami po zakończonym etapie edukacyjnym.

2. do 30.08.2019r. 1. Przygotowywanie planów, harmonogramów, dokumentacji szkolnej (przedmiotowe zasady oceniania, plany wynikowe i wymagania edukacyjne, inne).

2. Wypełnienie przez wychowawców dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć specjalistycznych.

3. Czynności związane z rozpoczęciem roku szkolnego.

3. 30.08.2019r. 1. Przydział zadań stałych na rok 2019/2020.

2. Konsultacje z Dyrektorem w sprawie harmonogramów oraz planów pracy na rok szkolny 2019/2020.

3. Zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć w Pub. Szkole Podstawowej w Zarębach.

4. Sprawy różne.

4. 02.09.2019r. 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

2. Spotkanie ogólne oraz wychowawców z rodzicami.

3. Rozdanie oświadczeń rodzicom w sprawie nauczania religii.

4. Przygotowanie dokumentacji nauczyciela.

5. Zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły i innej dokumentacji.

4. 03.09.2019r. 1. Spotkanie z rodzicami- przedstawienie celów i treści realizowanego programu nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach.

2. Rozdanie oświadczeń w sprawie wyboru fakultatywnych zajęć wych. fiz.

5. do 06.09.2019r. Przygotowanie arkuszy ocen kl. I.

6. do 13.09.2019r. 1. Przeprowadzenie badań edukacyjnych na wstępie w kl. I, IV i VII.

2. Przeprowadzenie wyborów do SU.

7. do 14.09.2019r. Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów o zasadach oceniania i zachowania- adnotacja w dzienniku lekcyjnym.

8. 25.09.2019r. 1. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami.

2. Zapoznanie z dokumentacją szkolną (Statut Szkoły, w

szczególności wzo, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, plan pracy wychowawcy, wymagania edukacyjne i zasady oceniania, regulaminy, inne).

3. Adnotacja spotkania z rodzicami w dzienniku lekcyjnym przez nauczycieli WDŻ.

4. Wybór Trójek Klasowych oraz przedstawiciela do Rady Rodziców.

9. 20.11.2019r. 1. Zebranie z rodzicami- informacja o osiągnięciach

(22)

22 edukacyjnych, frekwencji na zajęciach oraz zachowaniu uczniów.

2. Pedagogizacja rodziców wg potrzeb.

3. Przedstawienie dokumentów szkolnych.

4. Zapoznanie z procedurami i organizacją egzaminów zewnętrznych po kl. VIII.

5. Sprawy różne związane z pracą szkoły.

10. 19.12.2019r. Dzień otwarty dla rodziców- informacja o ocenach z przedmiotów i zachowania, zagrażających ocenach

niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania, zasady poprawy.

11. do 20.12.2019r. 1. Poinformowanie rodziców oraz uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych zachowania.

12. listopad/grudzień 2019r.

1. Przeprowadzenie próbnych egzaminów kl. VIII.

2. Analiza wyników egzaminu.

13. 20.01.2020r. Śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

14. 23.01.2020r. Zebranie z rodzicami- zapoznanie z wynikami klasyfikacji śródrocznej. Sprawy różne.

15. styczeń/luty 2020r.

Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.

16. 21,22,23.04.2020r. Przeprowadzenie egzaminu kl. VIII.

17. 28.04.2020r. Zebranie z rodzicami- informacje o osiągnięciach edukacyjnych, frekwencji na zajęciach i zachowaniu uczniów. Sprawy różne.

18. do 18.05.2020r. Przekazanie przez nauczycieli informacji pisemnej o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania

19. do 08.06.2020r. Przekazanie przez wychowawców klas ( w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych) informacji o przewidywanych rocznych ocenach i nie klasyfikowaniu z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania

20. 08.06.2020r. Zebranie z rodzicami. Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach i nie klasyfikowaniu z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania

21. 18.06.2020r. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

22. 26.06.2020r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

23. czerwiec/lipiec Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2019/2020.

24. rok szk.2019/2020 1.Szkolenie Rady Pedagogicznej.

2. Zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym.

Terminy mogą ulec zmianie ze względu na organizację pracy szkoły i dyrektora.

Harmonogram spotkań i plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego

Data Forma

Sposób realizacji

Odpowiedzialni 02.09.2019r. Spotkanie ogólne

oraz z wychowawcami

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

2. Przedstawienie wychowawców klas.

3. Zebrania klasowe - omówienie spraw bieżących związanych z rozpoczęciem nauki.

Dyrektor wychowawcy

nauczyciele pedagog

(23)

23 03.09.2019r Spotkanie z

nauczycielami WDŻR katecheci nauczyciele wychowania fizycznego

1. Przedstawienie założeń programowych z przedmiotu WDŻR,

2. Zebranie deklaracji związanych z udziałem dziecka w lekcjach religii/etyki lub

ewentualnej rezygnacji(dotyczy uczniów klas młodszych: OP, kl. I) 3.Zebranie deklaracji z wyboru formy

fakultatywnej zajęć wychowania fizycznego.

wychowawcy nauczyciele

WDŻR

25.09.2019r. Spotkanie z wychowawcami

1.Przedstawienie dokumentów szkolnych:

- plan pracy wychowawcy,

-wymagania edukacyjne i zasady oceniania, - wzo,

2. Wybór Trójek Klasowych oraz przedstawiciela do Rady Rodziców.

3. Zapoznanie z regulaminem dowożenia uczniów oraz innymi regulaminami.

4. Zapoznanie z procedurami i organizacją egzaminów zewnętrznych po kl. ósmej.

5. Bieżące sprawy klasy.

wychowawcy nauczyciele

pedagog

20.11.2019r. Spotkanie ogólne oraz z wychowawcami

klas

1. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych, frekwencji i zachowaniu uczniów.

2. Pedagogizacja rodziców wg potrzeb.

3.Przedstawienie dokumentów szkolnych:

-Statut Szkoły,

-Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

3.Sprawy klasowe.

Dyrektor wychowawcy

nauczyciele pedagog

19.12.2019r. Dzień otwarty- konsultacje indywidualne

1. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych, poinformowanie o

zagrażających ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania. Zasady poprawy.

2. Omówienie problemów dydakt.-wych. z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

wychowawcy nauczyciele

pedagog

23.01.2020r. Spotkanie śródroczne,

ogólne i z wychowawcami

w klasach

1. Podsumowanie pracy za pierwsze półrocze.

2. Prezentacja sukcesów uczniów.

3. Wręczenie rodzicom listów gratulacyjnych.

3. Analiza wyników próbnych egzaminów w kl. VIII.

4. Zapoznanie rodziców uczniów kl. VIII z wewnętrznymi procedurami egzaminu zewnętrznego.

Dyrektor wychowawcy

nauczyciele pedagog

28.04.2020r. Spotkanie z rodzicami - wychowawcy i

nauczyciele poszczególnych

przedmiotów

1. Informacje o ocenach cząstkowych, frekwencji i zachowaniu uczniów.

2. Sprawy bieżące.

3. Pedagogizacja rodziców.

wychowawcy nauczyciele

pedagog

08.06.2020r. Zebranie z rodzicami.

1. Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach i nie klasyfikowaniu z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania

wychowawcy

(24)

24 26.06.2020r. Zakończenie roku

szkolnego

1. Poinformowanie o wynikach osiągniętych przez uczniów w ciągu roku szkol. 2019/2020.

2. Prezentacja osiągnięć i sukcesów uczniów.

3. Wręczenie świadectw i nagród.

4. Podziękowanie za całoroczną pracę.

5. Zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacji.

Dyrektor wychowawcy

nauczyciele

Cały rok Indywidualne kontakty z dyrektorem, wychowawca-mi i z nauczycielami,

według potrzeb.

1. Informacja o wynikach nauczania, zachowania i frekwencji.

2. Sprawy różne.

Dyrektor wychowawcy

nauczyciele pedagog

Terminy mogą ulec zmianie ze względu na organizację pracy szkoły i dyrektora.

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Rodzaj działania Sposób

realizacji Data Osoby

odpowiedzialne

Osoby współ- odpowiedzialne

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczystość

szkolna 02.09.2019r. E. Orzoł

Dyrektor 2. Dzień Tabliczki

Mnożenia Gry i zabawy Październik

2019r. M. Kopczyńska N. Maluchnik 3. Ślubowanie

pierwszoklasistów

Uroczystość szkolna

Październik

2019r. K. Piórkowska Dyrektor

4. Dzień Edukacji Narodowej

Uroczystość

szkolna 11.10.2019r.

M. Kopczyńska N. Maluchnik

Dyrektor, SU, Rada Rodziców

5. Dzień papieski

Wystawka Działania wychowawcze

Październik 2019r.

B. Ziemek

Wychowawcy

6. Rocznica Odzyskania

Niepodległości Akademia 8.11.2019r. A. Wiśniewska

7. Andrzejki Zabawa

integracyjna 28/29.11.2019r. Wychowawcy SU 8. Mikołajki Spotkanie z

Mikołajem 06.12.2019r. Wychowawcy klas

SU, Dyrektor Rada Rodziców 9. Spotkanie wigilijne Uroczystość

środowiskowa

Grudzień

2019r. n-le religii Dyrektor 10. Dzień Babci i Dziadka Uroczystość

środowiskowa

Styczeń 2020r.

B. Milewska Wychowawcy klas 0-III

11. Choinka szkolna Uroczystość

środowiskowa Styczeń 2020r. J. Zapadka M. Burlińska

SU, Rada Rodziców

Dyrektor

(25)

25 12. Pasowanie na czytelnika

Uroczystość

biblioteczna Maj 2020r.

B. Milewska

K. Piórkowska Dyrektor

14. Rocznica śmierci Jana Pawła II

Działania wychowawcze

Kwiecień 2020r.

Ks. Z.

Pruszyński Wychowawcy 15. Rocznica katastrofy

smoleńskiej

Apel/

wystawka 10.04.2020r. M. Kaliszewska 16. Dzień Ziemi

Wystawka, działania wychowawcze

Kwiecień 2019r.

A. Rosińska

17. Święto Konstytucji 3-

maja Akademia 30.04.2020r. H. Michalak 18. Dzień Matki Uroczystość

środowiskowa 26.05.2020r. A. Zyra Wychowawcy klas 0-III 19. Udział w festynie

profilaktycznym

Impreza

środowiskowa Czerwiec 2020r.

W. Zyra E. Muras

Nauczyciele wskazani przez dyrektora 20. Dzień Dziecka Działania

wychowawcze 01.06.2020r. M. Bojarski

W. Zyra Wychowawcy klas 0-VIII 21. Święto Szkoły Impreza

środowiskowa 22.05.2020r. M. Szyjka M. Kruszewski

Dyrektor Wszyscy n-le 22. Zakończenie roku

szkolnego 2019/2020

Uroczystość

szkolna 26.06.2020r. J. Kacprzak Dyrektor 23. Rozpoczęcie roku

szkolnego 2020/2021

Uroczystość

szkolna 02.09.2020r. W. Piórkowska Dyrektor

Terminy ujęte w harmonogramie mogą ulec zmianie ze względu na organizację pracy szkoły.

Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie uroczystości przekazuje sprawozdanie z uroczystości oraz zdjęcia w terminie do 2 dni.

Harmonogram działań związanych z patronem Publicznej Szkoły Podstawowej - Bolesławem Chrobrym roku szkolnym 2019/2020

z uwzględnieniem dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Lp. Działania Termin Odpowiedzialni Uwagi

1. Zdobywanie wiedzy o patronie i gazetka klasowa.

Cały rok szkolny

Wychowawcy wszystkich klas, nauczyciel historii i

religii 2. Gazetka szkolna o patronie -

konkurs

X Justyna Kacprzak, Barbara Milewska, Alina Zyra 3. Kącik czytelniczy w bibliotece Cały rok Nauczyciel bibliotekarz 4. Konkurs fotograficzny promujący

wartości chrześcijańskie

II/III Mirosław Kruszewski, Ewa Orzoł, Marta Burlińska 5. „Jestem małym patriotą” –

konkurs plastyczny

II Wychowawcy klas 0-III

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :