• Nie Znaleziono Wyników

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

CUSTOMER: ECAS_nsadurzo

NO_DOC_EXT: 2017-XXXXXX

SOFTWARE VERSION: 9.5.2

ORGANISATION: ENOTICES

COUNTRY: EU

PHONE: /

E-mail: zofia.sadura@ryki.pl

NOTIFICATION TECHNICAL: YES

NOTIFICATION PUBLICATION: YES

(2)

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy

Gmina Ryki

ul. Karola Wojtyły 29 Ryki

08-500 Polska

Osoba do kontaktów: Zofia Sadura Tel.: +48 818657110

E-mail: zofia.sadura@ryki.pl Faks: +48 818657111 Kod NUTS: PL Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.ryki.pl Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Dostawę i montaż 477 zestawów instalacji solarnych na terenie gminy Ryki Numer referencyjny: GK.GO.6232.12.2017

II.1.2) Główny kod CPV 09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 477 zestawów instalacji solarnych na terenie gminy Ryki, która jest realizowana w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki - Czysta Energia”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-061408

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 090-176399 Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/05/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

(3)

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe/Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamiast:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

4.1.1.Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o:

— przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

— przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy.

Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5 SIWZ.

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

4.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie), wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych na budynkach (minimalna ilość wykonanych instalacji w ramach jednej dostawy wynosi 300).

Uwaga: 1) Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem. 2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.

5.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 SIWZ, tj.:

5.3.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;

(4)

Uwaga: Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej Sekcji dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji III.1.3) w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:”.

Powinno być:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

4.1.1.Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o:

— przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

— przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy.

Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5 SIWZ.

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

4.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie), wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych na budynkach (minimalna ilość wykonanych instalacji w ramach jednej dostawy wynosi 300).

Uwaga: 1) Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem. 2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.

5.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 SIWZ oraz potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego tj.:

5.3.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;

Uwaga: Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej Sekcji dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji III.1.3) w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:”.

Numer sekcji: IV.2.2

(5)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 26/06/2017 Czas lokalny: 10:00 Powinno być:

Data: 27/06/2017 Czas lokalny: 10:00 Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert Zamiast:

Data: 26/06/2017 Czas lokalny: 10:15 Powinno być:

Data: 27/06/2017 Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

W sekcji III. 1.3 „Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe/Wykaz i krótki opis kryteriów

kwalifikacji:"ogłoszenia o zamówieniu dodaje się nowe pkt. 5.1 i 5.2, które otrzymuje następujące brzmienie:

5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz wykazania braku wskazanych tam podstaw do wykluczenia, wszyscy wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2) 4) i 8) ustawy oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.2.3 SIWZ. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia JEDZ – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. – zakres oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania

zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

W sekcji III. 1.3 „Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe/Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" ogłoszenia o zamówieniu dodaje się nowy pkt. 5.3.11, które otrzymuje następujące brzmienie:

„5.3.11. Następujących dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego:

a) certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;

b) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ;

(6)

c) W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać ww. dokumentów zamawiający akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe w szczególności dokumentację techniczną producenta, potwierdzająca wymogi zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ".

Cytaty

Powiązane dokumenty

d) /Transport kontenera/ obejmuje kompleksową aranżację transportu kontenera (wraz z jego zapakowaniem oraz rozpakowaniem) na wskazanych trasach z dostawą na statek ekspedycyjny

Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z opisem w SIWZ strona 2-3 PAKIET OD NR. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe.. II.2) Opis II.2.1) Nazwa:. Usługi ochrony osób i mienia w

Numer sekcji: II.2.1.. Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa Zamiast:.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019

W zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

„JEDZ”) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zgodnie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej.. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków