Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA nr..- PROJEKT. zawarta w dniu.. pomiędzy:

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr………..- PROJEKT

zawarta w dniu ……….. pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „Na Skarpie” z siedzibą w Toruniu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000098846 NIP: ………., REGON:………., reprezentowaną przez:

1)………..

2) ………..

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

..., z siedzibą w ... przy ulicy ..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ... ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..., NIP: …………, REGON: ………… reprezentowaną przez:

1) ………..

2) ………..

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) ... zamieszkałym w ……….. przy ulicy ………., PESEL ……….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ... z siedzibą w ... przy ulicy ..., wpisaną

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: ………, REGON: ………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

wymianę 120 szt. drzwi wejściowych do piwnic w 25 budynkach mieszkalnych na drzwi stalowe, na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.

§ 2 Zakres prac:

1. Drzwi pełne, stalowe EI 30, jednoskrzydłowe, bezprogowe 2. Ościeżnica stalowa malowana proszkowo

3. Grubość skrzydła: min. 45 mm 4. Grubość blachy: min. 0,75 mm

(2)

5. Minimum dwa zawiasy, w tym jeden sprężynowy, umożliwiający samozamykanie drzwi 6. Zamek wpuszczany na wkładkę patentową typu LOB

7. Kołek antywyważeniowy

8. Okucia: od strony zewnętrznej – gałka stalowa, od strony wewnętrznej – klamka metalowa 9. Kolor: popiel lub odcień szarości

10. Zakres montażu: demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą i montaż ślusarki wraz z obróbką (bez wymogu obróbki przeciwpożarowej) i pomalowaniem ościeży.

ZESTAWIENIE DRZWI PIWNICZNYCH:

Nieruchomość Adres

Orientacyjne wymiary

skrzydeł drzwiowych

Ilość szt.

ANNA

Kusocińskiego 14-14g 80 x 200 8

Malinowskiego 6-6f 80 x 200 7

Malinowskiego 7-7b 70 x 200 3

BOŻENA I Prejsa 1-1g 80 x 200 8

BOŻENA II Stawisińskiego 5-5g 80 x 200 8

BOŻENA III Konstytucji 3 Maja 27-27a 70 x 200 2

KAROLINA I

Bola 1-1e 70 x 200 6

Bolta 3-3b 70 x 200 3

Raszei 4-4c 80 x 200 4

Wyszyńskiego 11-11a 70 x 200 2

KAROLINA II Bolta 2-2e 70 x 200 6

MACIEJ I

Suleckiego 4-4g 80 x 200 8

Konstytucji 3 Maja 6-6d 70 x 200 5 Konstytucji 3 Maja 8-8d 70 x 200 5 Konstytucji 3 Maja 18-18b 70 x 200 3 Konstytucji 3 Maja 20-20c 70 x 200 4

Mossakowskiego 2-2d 70 x 200 5

Mossakowskiego 4-4b 70 x 200 3

Srebrnego 4-4g 80 x 200 8

MACIEJ II

Przy Skarpie 21-21c 80 x 200 4

Sydowa 6-6c 80 x 200 4

Wyszyńskiego 14-14c 80 x 200 4

Wyszyńskiego 20-20c 80 x 200 4

REGINA Ligi Polskiej 3-3c 70 x 200 4

Ligi Polskiej 5-5a 70 x 200 2

Razem 120

Drzwi stare z demontażu należy wywieźć do punktu skupu złomu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem zanieczyszczenia środowiska spowodowane jego działaniem. Należy przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Dokument PZ (przyjęcie złomu z zewnątrz) należy przekazać Inspektorowi nadzorującemu roboty w danym budynku. Wartość przekazanego przez Wykonawcę złomu stanowić będzie przychód

Zamawiającego.

(3)

§ 3 Terminy wykonania przedmiotu umowy:

1. 3 budynki w nieruchomości Anna: od dnia ……….. do dnia ………...

2. 1 budynek w nieruchomości Bożena I: od dnia ……….. do dnia ………...

3. 1 budynek w nieruchomości Bożena II: od dnia ……….. do dnia ………...

4. 1 budynek w nieruchomości Bożena III: od dnia ……….. do dnia ………...

5. 4 budynki w nieruchomości Karolina I: od dnia ……….. do dnia ………...

6. 1 budynek w nieruchomości Karolina II: od dnia ……….. do dnia ………...

7. 8 budynków w nieruchomości Maciej I: od dnia ……….. do dnia ………...

8. 4 budynki w nieruchomości Maciej II: od dnia ……….. do dnia ………...

9. 2 budynki w nieruchomości Regina: od dnia ……….. do dnia ………...

§ 4 Cena robót netto:

1. w budynku ul. Kusocińskiego 14-14g - ……….. zł 2. w budynku ul. Malinowskiego 6-6f - ....……….. zł 3. w budynku ul. Malinowskiego 7-7b - ....……….. zł 4. w budynku ul. Prejsa 1-1g - ....……….. zł 5. w budynku ul. Stawisińskiego 5-5g - ....……….. zł 6. w budynku ul. Konstytucji 3 Maja 27-27a - ....……….. zł 7. w budynku ul. Bolta 1-1e - ....……….. zł 8. w budynku ul. Bolta 3-3b - ....……….. zł 9. w budynku ul. Raszei 4-4c - ....……….. zł 10. w budynku ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11-11a - ....……….. zł 11. w budynku ul. Bolta 2-2e - ....……….. zł 12. w budynku ul. Suleckiego 4-4g - ....……….. zł 13. w budynku ul. Konstytucji 3 Maja 6-6d - ....……….. zł 14. w budynku ul. Konstytucji 3 Maja 8-8d - ....……….. zł 15. w budynku ul. Konstytucji 3 Maja 18-18b - ....……….. zł 16. w budynku ul. Konstytucji 3 Maja 20-20c - ....……….. zł 17. w budynku ul. Mossakowskiego 2-2d - ....……….. zł 18. w budynku ul. Mossakowskiego 4-4b - ....……….. zł 19. w budynku ul. Srebrnego 4-4g - ....……….. zł 20. w budynku ul. Przy Skarpie 21-21c - ....……….. zł 21. w budynku ul. Sydowa 6-6c - ....……….. zł 22. w budynku ul. Kard. St. Wyszyńskiego 14-14c - ....……….. zł 23. w budynku ul. Kard. St. Wyszyńskiego 20-20c - ....……….. zł 24. w budynku ul. Ligi Polskiej 3-3c - ....……….. zł 25. w budynku ul. Ligi Polskiej 5-5a - ....……….. zł

Razem netto: ……… zł Podatek VAT ………. %, tj.: ………zł Brutto: ……….. zł (słownie: ……….)

Cena zawiera koszt wszystkich czynności i materiałów.

§ 5

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami, obowiązującymi warunkami technicznymi, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

(4)

2. Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. Zamawiający przerwie wykonywanie robót nie spełniających wymagań ust. 1 i 2, i zażąda ponownego ich wykonania. Odmowa ponownego wykonania robót stanowi podstawę do

wypowiedzenia umowy z zachowaniem 7–dniowego okresu wypowiedzenia oraz odmowy wypłaty wynagrodzenia umownego.

4. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych przez siebie robót.

5. W trakcie prowadzonych robót przestrzegane będą obowiązujące przepisy BHP i ochrony środowiska.

6. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad zostaną przez Wykonawcę przeprowadzone w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności

wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia mieszkańców. Prace uciążliwe ze względu na hałas można wykonywać w dniach roboczych w godzinach od 800 do 2000. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie utrzymywać i pozostawiać porządek.

§ 6

1. Wykonawca zgłosi pisemnie do odbioru roboty wykonane w danej nieruchomości w dniu ich zakończenia – w formie pisemnej (poprzez przekazanie pisma w Biurze Podawczym Zamawiającego) lub w formie mailowej na adres smnaskarpie@smnaskarpie.pl.

2. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty przekazania zgłoszenia zakończenia prac.

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru, o ile w oparciu o to zgłoszenie nastąpi odbiór.

4. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone usterki, Zamawiający wyznaczy maksymalnie 7-dniowy termin na ich usunięcie. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu lub jeżeli wad nie da się usunąć w ciągu 7 dni Zamawiający odstąpi od czynności odbiorowych, a Wykonawca zgłosi ponownie przedmiot umowy do odbioru po usunięciu tych wad. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się wówczas datę ponownego zgłoszenia do odbioru, o ile w oparciu o to zgłoszenie nastąpi odbiór.

5. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający zażąda ponownego wykonania przedmiotu umowy ustalając termin lub obniży

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconych wartości użytkowych, technicznych i estetycznych.

§ 7

1. Rozliczenie za roboty wykonane w danej nieruchomości nastąpi po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru. Nie dopuszcza się wypłaty zaliczek.

(5)

2. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Za zwłokę w zapłacie należności za wykonanie przedmiotu umowy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

3. Należności za wykonane roboty będą uregulowane przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.

§ 8

1. Wykonawca udziela ………… lat nieodpłatnej gwarancji z tytułu odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy określonej w protokole odbioru.

2. Ewentualne usterki zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym usuwane będą w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia.

§ 9 1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu prac w danym budynku w wysokości 0,1 % wartości umownej netto dla tego budynku za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w danym budynku lub w okresie

gwarancji w wysokości 0,1 % wartości umownej netto dla tego budynku za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego.

Kary umowne z poz. od a) do b) będą potrącane z faktur (nie dotyczy okresu gwarancji).

2. W przypadku niewykonania ciążących na Wykonawcy obowiązków umownych Zamawiający ma prawo zlecić innemu wykonawcy realizację tych robót na jego koszt. W takim przypadku Wykonawca dokona zapłaty wystawionej faktury w terminie 7 dni od jej otrzymania.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% jej wartości, tj. w kwocie ………. zł w formie ………

2. 70% zabezpieczenia, tj. kwota ……… zł zostanie zwrócona na wniosek Wykonawcy po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

3. 30% zabezpieczenia, tj. kwota ……… zł zostanie zwrócona na wniosek Wykonawcy po upływie okresu gwarancji i usunięciu ewentualnych usterek z przeglądu pogwarancyjnego.

§ 11

Przedstawiciele Stron do kontaktu w celu realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego: Dariusz Polcyn – Inspektor nadzoru,

- ze strony Wykonawcy: ……….

(6)

§ 12

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

 jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście świadczących o niecelowości, nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub

technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;

 jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami;

2. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi opis propozycji zmiany i jej uzasadnienie.

3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

5. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd w Toruniu.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

Podpisy

Wykonawca Zamawiający

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :