Przepisy z Zakresu Prawa Administracyjnego, 1949 z. 9 c

44  Download (0)

Full text

(1)

P R Z E P I S Y

Z Z A K R E S U P R A W A ADMINISTRACYJNEGO

W Y D A W N I C T W O M I N I S T E R S T W A A D M I N I S T R A C J I P U B L I C Z N E J

Zeszyi 9a W a rs z a w a 1949 r.

IWRHBC

Prowo o aktach stanu cywilnego i przepisy zwigikowe-Część II

... m m m m a m i i-'' T ~ ' ... . ' rr-r-rTrr-

10

11.

12.

13.

14

TREŚĆ ZESZYTU:

/ GUI H o r a Str.

4.

A. DEKRETY, ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA^.

Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwo­

dów obywateli polskich

Dekret z dnia 22 października 1947 r. o ustaleniu treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (m ttryk) obywateli polskich

Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r- o służbie wojskowej oficerów Wojska Polskiego (wyciąg)

Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek (wyciąg)

Dekret z dnia 28 l pca 1948 r- o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów, wprowadzających to prawo

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 1947 r. o statystyce ruchu naturalnego ludności

Rozporządzeni Ministra Administracji Pubkcznej z dnia 13 maja 1947 r o przy­

znaniu mocy dowodowej księgom, przeznaczonym do rejrstracji urodzeń, mał­

żeństw i zgonów, prowadzonym przez Polski Narodowy Kościół Katolicki

Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 13 maja 1947 r. o przyzna­

niu mocy dowodowej księgom, przeznaczonym do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzonym przez Polski Kośc ół Starokatolicki

Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawie­

dliwości z dnia 31 maja 1947 r. w sprawie współdz.ałan a urzędników stanu cywilne­

go z władzą opiekuńczą oraz w sprawie treści aktu uznania i nadania nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu przez męża matki

Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 listopada 1947 r. w spraw ę zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz­

nych o meldunkach i księgach ludności

Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawie- dlwości z dnia 31 grudnia 1947 r- o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości w sprawie wykonania prawa o aktach stanu c y w il' nego oraz przepisów, wprowadzających to prawo

Rozporządzen.e Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 23 marca 1948 r- o taryfie opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nad­

zorczych

Rozporządzenie Ministrów Administracji Publ cznej, Z;em Odzyskanych i Sprawie"

dliwośc: z dnia 11 października 1948 r. w sprawie sporządzania odpisów ksiąg stanu cywilnego, spisanych w obcym języku

Zarządzenie M nistrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 18 września 1947 r , wydane w porozumieniu z M inistnm Obrony Narodowej, o sporzą­

dzaniu aktów zejścia osób wojskowych, poległych lub zmarłych z ran wskutek działań wojennych

9

10

11

11

12

15

(2)

2 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAW A ADM INISTRACYJNEGO N r 9 a

15. Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 4 grudnia 1947 r. o wyznacze­

niu Urzędu Stanu Cywilnego właśc:wego do wpisywania postanowień sądowych, ustalających treść sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) oby­

wateli polskich " ^4

16. Zarządzeni Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 22 października 1947 r- w sprawie zasad korespondencji urzędów konsularnych R. P. z władzami i osobami

w kraju 14

B. O KÓ LN IKI I PISMA OKÓLNE

17. Okólnik M mstra Administracji Publicznej Nr 39 z dnia 18 czerwca 1947 r w spra- w.e uchylania się ludności od obowiązku rejestracji w urzędach stanu cywilnego 15 18- Okólnik Ministerstwa Administracji Publicznej Nr 76 z dnia 15 października 1947 r

w sprawie podpisywania aktów małżeństwa przez kobiety, wstępujące w związek

małżeński Ig

19. Okólnik Ministerstwa Administracji Publicznej N r 102 z dnia 30 grudn:a 1947 r w sprawie legalizacji dokumentów, wystawionych pirzez polskie urzędy konsularne i obce przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsulaty na terenie Polski 16 20. Okólnik Ministra Zdrowia Nr 2/48 z dnia 7 stycznia 1948 r. w sprawie zgłaszania

urodzeń i zgonów przez publiczne zakłady leczn cze i przez położne 17 21- Okólnik Ministerstwa Administracji Publicznej N r 10 z dnia 11 lutego 1948 r w spra­

wie ważności ponownych'małżeństw, zawieranych rnędzy tymi samymi osobami 18 22- Okólnik Ministerstwa Administracji Publicznej Nr 33 z dnia 5 maja 1948 r. w spra­

w i uprawnień przełożonych gmin w stosunku do specjalnych urzędników stanu

cywilnego ' 19

23- Okólnik Mnisterstwa Administracji Publicznej N r 41 z dnia 19 maja 1948. r. w spra­

wie opłaty skarbowej za czynności urzędowe władz nadzorczych nad urzędami sta­

nu cywilnego 19

24. Okólnik Ministra Administracji Publicznej N r 59 z dnia 1 lipca 1948 r- w spra­

wie wykonania rozporządzenia z dnia 23 marca 1948 r. o taryfie opłat za czynności

urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych 20

25- Okólnik Ministra Administracji Publicznej Nr 78 z dnia 20 września 1948 r.

w sprawie zawerania małżeństw przez żołnierzy w służbie czynnej 21 26 Okólnik Ministra Administracji Publicznej N r 10 z dnia “ 21 stycznia 1949 r

w sprawie instrukcji dla urzędników stanu cywilnego ’ 23 27. Pismo okólne Ministerstwa Adrmnstracji Publicznej z dnia 10 kwietnia 1947 r

N r IVASC.2081/47 w sprawie szkolema urzędników stanu cywilnego 24 28- Pismo okólne Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 30 kwietnia 194.7 r.

N r IV ASC.919/47 w sprawie ślubowania urzędników stanu cywilnego 24 29. Pismo okólne Ministerstwa Administracji Publcznej z dn:a 30 kwietnia 1947 r.

N r IV ASC 1702/47 w sprawie ustalania imion rodziców dzieci znalezionych ' 24 30- Pismo okólne Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 5 l :pca 1947 r. N r IV

ASC.5341/47 w sprawie współdziałania urzędników stanu cywilnego z władzą opie­

kuńczą, ustaleńa treści aktów uznania oraz nadania nazwiska dziecku pozamałżeń-

skiemu przez męża matki 25

31. Pismo okólne Ministra Administracji Publicznej z dnia 14 listopada 1947 r. N r IV

ASC 7479/47 w sprawie terminowego załatwiania spraw 25

32. Pismo okólne Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 22 stycznia 1948 r- N r I OB. 12895/47 w sprawie opłaty skarbowej od podań i świadectw, dotyczących

czynności urzędów stanu cywilnego 25

33. Pismo okólne Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 28 lutego 1948 r- N r I.

OOrg. 2250/48 w sprawie adresowania korespondencji do polskich urzędów zagra­

nicznych 26

34- Pismo okólne Ministra Administracji Publicznej z dn:a 26 kwietnia 1948 r. N r I OOrg. 3388/48 w sprawie przesyłek pocztowych do placówek polskich w Niemczech 27 35- Pismo okólne Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 29 kwietnia 1948 r-

N r IV ASC1984 48 w sprawie należności za uzyskanie dokumentów z zagranicy dla

obyweti li polskich przez polskie placówki konsularne 27

36. Pismo okólne Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 4 maja 1948 r. N r IV

ASC 2358/48 w sprawie sporządzania ksiąg stanu cwilnego z trwałego papieru 27

(3)

N r 9a PRAWO O AKTAC H STANU CYW ILNEGO I PRZEPISY ZW IĄZKO W E - CZEŚĆ H a

37. Pismo okólne Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kw k tnia 1948 r. w przedmiocie w y­

kładni art. 47 prawa o aktach stanu cywilnego oraz doręczania okręgowej władzy nadzorczej nad urzędami stanu cywilnego postanowień w sprawach, opartych na wyżej wymienionym przep:sie

38- Pismo ckólne M nistra Sprawiedliwości z dnia 29 września 1948 r. w sprawie opłat, pobieranych przez Sądy przy wydawaniu wypisów z wtóropisów ksiąg stanu cyw il­

nego

39 Pismo okólne Ministerstwa Administracji Publicznej z dira 19 października 1948 r Nr IV ASC.4697/48-2 w sprawie nieważności wzmianek marginesowych o rozwiąza­

niu i un'c ważnie nu małżeństwa, dokonanych na podstawie wyroków sądów niemiec­

kich w czas:e okupacji

40- Pismo okólne M nisterstwa Administracji Publcznej z dn:a 19 listopada 1948 r- L. dz I Orp. VI. 3 '6097/3/47 w sprawie korespondencji zagramcznej

41. Pismo okólne Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 30 grudn a 1948 r. N r AC. I i s - o g n / l ^ w Sprawie uruchom enia przez Ministerstwo Administracji Pu­

blicznej Archiwum A kt Stanu Cywlnego

Str.

28

29

29 30

30 C. ORZECZNICTWO

42. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17 grudma 1946 r. w sprawie zwolnienia przy­

szłych małżonków przez Sąd od obowiązku przedstawienia wymaganych prawem do­

kumentów 31

43- Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1947 r. w sprawie sporządzenia aktu

małżeństwa * 33

44. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 1947 r- w sprawie badania przez

Sądy ważności wyroków rozwodowych 35

D. SIEĆ SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 36

O B J A Ś N I E N I A :

Zeszyt niniejszy stanowi dalszy c ąg zbioru przep sów z zakresu prawa o aktach stanu cy­

wilnego i przepisów związkowych, umieszczonych w Nr 9 zeszytu ..Frzepsów“ .

Przep sy, zamieszczone w zeszyc:e, podano z uwzględneniem zmian, wprowadzonych do dnia 31 stycznia 1949 r-

A. DEKRETY. ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA

1.

D E K R E T z dnia 3 lutego 1947 r.

o uznaniu ważności niektórych małżeństw i roz­

wodów obywateli polskich.

(Dz U. R. P. z dn a 12 luiego 1947 r. N r 14, poz. 51)

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r.

o trybk wydawan'a dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. N r 1, poz- 1) — Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Naro­

dowej zatwierdza, co następuje:

A rt. 1. Uznaje się rozwody udzielone na pod­

stawie przepisów prawa radzieckiego przez fla d z e radzieckie obywate lcm polskim w okre­

sie czasu od dnia 1 września 1939 r. do dnia 29 s ycznia 1946 r. na obszarach, które z mocy

umowy z dnia 16 sierpnia 1945 r. o polsko ra­

dzieckiej granicy państwowej (Dz. U R P z 1946 r. Nr 2, poz. 5) znalazły się w grancach Z. S. Ii- R,

A rt. 2. Orzeczeniom rozwodowym, o których mowa w artykuk poprzedzającym, nadaje kla­

uzulę wykonalności sąd okręgowy miejsca za­

mieszkania jednej ze stron w Polsce.

A rt, 3. Do ważności małżeństw, zawartych przez obywatela polskiego w okresie czasu od dnia 1 września 1939 r. do dnia 1 stycznia 1946 r.

na obszarze Rzeszy Niemieckiej w granicach z dn a 1 września 1939 r., wystarczy zachowanie formy, wymagane j przepsami wyznanowymi jednego z małżonków.

A rt. 4. A kty rozwodów i małżeństw o któ­

rych umowa w art. 1 1 3, będą wp sy wane do wła­

ściwych ksiąg stanu cywilnego przy zastosowa­

niu przepisów art. 28 ust. ( l j prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. z 1945 r. N r 48, poz. 272).

(4)

4 PRZEPIS? Z ZAKRESU PRAW A ADMINISTRACYJNEGO N r 8a A rt. 5. Może być uznana ważność małżeństwa

zawartego przez obywatela polskiego na obsza­

rze Rzeszy Niemieckiej w okresie czasu od dnia 1 września 1939 r. do dnia 1 stycznia 1946 r.

przed oficerem łącznikowym w obozie lub przed komendantem obozu, z wyłączeniem komendan­

tów mianowanych przez władze niemieckie, przy zastosowaniu trybu, wskazanego w art. 29 . prawa o aktach stanu cywilnego (Dz U. R P

1945 r. N r 43, poz. 272).

A rt. 6. Przepis art. 3 stosuje się odpowiednio do małżeństw zawartych przez obywateli pol­

skich na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego niemieckiego z 1896 r. w czasie oku­

pacji niemieckiej.

Urzędnik stanu cywilnego obowiązany jest w tym przypadku na podstawie zaświadczenia właściwego duchownego sprządzić akt mał­

żeństwa.

Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu porucza sę Mhrstrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Ad­

ministracji Publicznej, a n a Z i e m i a c h O d z y s k a n y c h M i n i s t r o w i Z i e m O d z y s k a n y c h -

P. ustawę z dn'a 11 ¿tycznia 1949 ir- o scaleń u zarządu Z c m Odzyskanych z ogólną admnisjacją państwową (Dz- U- R- P. N r 4, poz. 22).

Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

p- pkt. 80 d), 8?, 88 ; 89 Instrukcji dla urzędn'ków sianu cywilnego, ogłoszonej w N r 5 Dz ennika Urzęd.

M A- P- z 1949 r., k óra na dalszych stron cach n n- zeszytu będzie cytowana w skrócie, jako „Instr.“-

2.

D E K R E T

z dnia 22 padzicrnika 1947 r

o ustalaniu treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli

polskch.

(Dz. U. R. P. z dnia 28 października 1947 r: N r 65, prz. 392)

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospoli­

tej Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upo­

ważnieniu Rządu do wydawama dekretów z mocą ustawy (Dz- U. R. P. N r 49, poz. 252)—

Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Art. 1. Jeżeli akt (metryka) urodzenia, mał­

żeństwa lub zejścia obywatela polskiego został sporządzony w ks:ędze stanu cywilnego (metry­

kalnej), prowadzonej w miejscowości, położo­

nej poza granicami Państwa, a uzyskanie wypisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trud­

nościami, w szczególności ze znaczną zwłoką, ustalenie treści aktu może nastąpić w trybie postępowania sądowego.

Art. 2. Postępowanie z wniosków o ustalenie treści aktów stanu cywilnego odbywa się we­

dług przepisów kodeksu postępowania niespor­

nego o ile przepisy niniejszego dekretu nie sta­

nowią inaczej.

A r t 3. Sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania o ustalenie treści aktów (metryk) urodzeń i zgonów jest sąd grodzki, a jeżeli cho­

dzi o ustalenie treści aktów (metryk) małżeń­

stwa — sąd okręgowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby władzy. W braku wyżej wskazanych podstaw właściwości miej­

scowej, sądem właściwym jest 6ąd, w którego okręgu ma siedzibę Sąd Najwyższy.

Art. 4, Sąd wszczyna postępowanie na wniosek:

1) osoby, której urodzenia lub małżeństwa akt dotyczy,

2) osoby, dla której akt jest potrzebny celem wylegitymowania jej praw jako spadko­

biercy lub zapśobiercy,

3) okręgowej władzy nadzorczej nad urzęda­

mi stanu cywilnego, Prokuratorii General­

nej R. P. lub prokuratora 6ądu okręgo"

wego.

A rt. 5, Wniosek o ustalenie treści aktu winien wskazywać istotną treść tegoż (art. 7) oraz po­

wołanie dowodów na poparcie wniosku.

A rt. 6. Sąd ustala treść aktu na podstawie dokumentów lub zeznań świadków. W braku tych dowodów w drodze wyjątku sąd może u- stało treść aktu na podstawie zeznań uczestni­

ków postępowania.

A rt. 7. 1. Postano wionie sądu uwzlędniające wniosek o ustalenie treści aktu winno zawierać jego istotną treść.

2. Za istotną treść aktu uważa się:

1) datę i miejsce sporządzenia aktu,

2) oznaczenie władzy, która akt sporządziła, a nadto

3) a) w akcie (metryce) urodzema: imię i na­

zwisko, pleć, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, a w miarę możności nazwisko rodowe matki,

b) w akcie (metryce) małżeństwa: imię i nazwisko, imiona rodziców, stan cy­

wilny, wiek i miejsce urodzenia każde­

go z małżonków oraz miejsce i datę za- warc'a małżeństwa, a w miarę możno­

ści nazwisko rodowe matki każdego z małżonków,

c) w akcie (metryce) zejścia: imię i nazwi­

sko, wiek, stan cywilny, miejsce i datę

(5)

N r 9« PRAWO O AKTAC H STANU CYW ILNEGO I PRZEPISY ZW IĄZKOW E — CZĘŚĆ I I 5 zgonu, imiona rodziców, a w miarę

możności nazwisko rodowe matki zmar­

łego.

3, Sąd ustala w miarę możności wszystkie ele­

menty stanu cywilnego, przewidziane dla po­

szczególnych rodzajów aktów stanu cywilnego przez prawo o aktach stanu cywilnego (art 61, 76 i 86),

A rt. 8, Jeżeli pierwotny akt, którego treść sąd ustala, zawierał zmany lub sprostowania, na­

łoży ustalić treść pierwotną z przytoczeniem późniejszej zmiany lub sprostowania.

A rt. 9. W przypadku niemożności ustalenia istotnej treści aktu wn:osek ulega oddaleniu.

A r t 10. 1. N'e jest dopuszczalne ustalenie tre­

ści aktu (metryki) małżeństwa w przypadku, gdy związek stron stwierdzony tym aktem nie może być uznany w Polsce jako małżeństwo.

2, Wniosek o ustaleme treści aktu, o którym mowa w ust. 1, ulega oddaleniu.

Art. 11. 1 Sąd przesyła z urzędu odpis posta­

nowienia o ustaleniu treści aktu stanu cywilne­

go (metryki) do urzędu stanu cywilnego, w y­

znaczonego w tym celu przez Ministra Admini­

stracji Publicznej _

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do odrębnej księgi stanu cywilnego, z której urząd stanu cywilnego wydaje wypisy na zasadach ogólnych prawa o aktach stanu cy­

wilnego (art. 37—40).

3. Sąd, który wydał postanowienie o ustale­

niu treści aktu stanu cywilnego, nie wydaje dalszych odpisów postanowienia poza przesła­

nym z urzędu, celem wpisania do ksiąg stanu cywilnego.

Art. 12. 1. W przypadku ujawnienia wypisu aktu stanu cywilnego, którego treść została u- stalona w trybie niniejszego dekretu, jeśli po­

między treścią wyp:su a treścią postanowienia sądu istnieje rozbieżność, sąd, który wydał po­

stanowienie, bądź z urzędu, bądź na wniosek zainteresowanego urzędnika stanu cywilnego lub okręgowej władzy nadzorczej nad urzęda­

mi stanu cywdnego, Prokuratorii Generalnej R. P., albo prokuratora sądu okręgowego, spro­

stuje treść swego postanowienia. Sąd w miarę Potrzeby przeprowadzi postępowanie wyjaś­

niające.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy postanowienie sądu stwier­

dza zdarzenie nieprawdziwe.

3. O sprostowaniu postanowienia sąd. zawia­

damia urząd stanu cywilnego (art. 11 ust. 1) ce- lem umieszczenia wzmianki dodatkowej na Marginesie wpisanego postanowienia.

A rt, 13. Złożenie przez uczestnika postępowa­

nia fałszywego zeznania celem ustalenia treść'

aktu stanu cywilnego w trybie niniejszego de­

kretu pociąga za sobą odpowiedzialność karną, przewidzianą w art. 140 kodeksu karnego-

A rt. 14. Przepisy mniejszego dekretu stosuje się odpowiednb do ustalenia treści aktu zejścia osoby, która nie posiadała obywatelstwa pol­

skiego, jeśli wnioskodawca (art, 4 pkt. 1 i 2) posiada to obywatelstwo-

A rt, 15. W przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz U. R. P. z 1946 r.

Nr 70, poz. 382) dodaje się w art. 70 następują­

cy nowy pkt. 9):

, 9/od wniosku o ustalenie treści aktu stanu cywilnego (metryki) sporządzonego za granicą ... - 1 0 0 zł-“

A rt, 16. Przepisy dekretu nimejszego mają zastosowani do spraw toczących się przed są­

dami powszechnymi w t r y b i art. 33 ust- 3 pra­

wa o aktach stanu cywilnego w związku z art- X V I przepisów wprowadzających to prawo w przedm:oc;e odtworzenia aktów 6tanu cywil­

nego, sporządzonych na obszarach, które z mo­

cy umowy z dnia 16 sierpnia 1945 r. o polsko- radzieckiej granicy państwowej (Dz. R. P.

z 1947 r- N r 35, poz 167) znalazły s:ę w grani­

cach Z- S. R. R., o ile w sprawach tych me za­

padło orzeczenie sądu pierwszej instancji od­

twarzające treść aktu stanu cywilnego.

A rt. 17. Wykonanie niniejszego dekretu po- rucza się Min strom: Sprawiedliwości, Admini­

stracji Publicznej, Z i e m O d z y s k a n y c h i Spraw Zagranicznych.

Art. 18. 1. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2- Wmoski o ustalenie treści aktów stanu cy­

wilnego (metryk) zgłoszone po dniu 31 grudnia 1952 r., nie podlegają rozpoznaniu.

p. pkt. 130 Ins'r.

3.

D E K R E T z dnia 3 kwietnia 1948 r.

o służbie wojskowej oficerów Wojska Polskiego-

(Dz. U. R. P. z dn'a 16 kwistoia 1948 r. N r 20.

poz 135).

(Wyciąg)

Art. 33. 1. O fcer w czynnej służbie może za­

wrzeć związek małżeński jedyme po otrzyma­

niu zezwolenia właściwego przełożonego.

2. Warunki i tryb udzielenia powyższego ze- ■- zwolenia określa Minister Obrony Narodowej-

(6)

8 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAW A ADM INISTRACYJNEGO A rt. 49. Minister Obrony Narodowej może

przenieść oficera zawodowego, który nabył pra­

wo do zaopatrzenia emerytalnego, w stan spo­

czynku w przypadkach:

4) zawarea związku małżeńskiego bez wy­

maganego zezwolenia władzy wojskowej;

A rt. 70. 1. Przepisy niniejszego dekretu sto­

suje się odpowiednio do oficerów w służbie bez­

pieczeństwa publicznego.

2 Przewidziane w niniejszym dekrecie kom­

petencje M nisira Obrony Narodowej i podle­

głych mu władz przysługują w zakresie służby bezpieczeństwa publicznego M :n!strowi Bezpie­

czeństwa Publicznego i podległym mu w ła­

dzom.

A rt. 72 1. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

p. pkt- 782) Instr.

4 D E K R E T

z dnia 26 kwietnia 1948 r.

o podwyższeń u grzywien, kar p ewężnych, kar porządkowych i nawiązek.

(Dz. U R. P. z dn a 27 kw e n a 1948 r. N r 24 poz. 161)

(Wyciąg)

A rt. 2. Uprawnienia władz adnrnistracyj- nych do nakładania grzywny (kary pieniężnej) w drodze nakazu karnego rozszerza się do 1.000 złotych, a w drodze doraźnego nakazu karnego — do 500 złotych-

A rt. 3. W wymienionych niżej przepisach wprowadza się następujące zmiany:

3. w a rt 90 dekretu z dn:a 25 września 1945 r prawo o aktach stanu cyw lnego (Dz. U R. P- N r 48, poz. 272) wyrazy „do 500 zł“ zastępuje się wyrazami „do 10.000 z ł“ ,

A rt. 6. Przepisy dekretu n'n:ejszego nie stosuje się do grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek, wymierzonych za czyny popełnione przed jego wejściem w życie-

A rt. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem tym traci moc obowiązującą dekret

N r 9a z dn:a 16 listopada 1945 r. o podwyższeniu grzy- w.en, kar pieniężnych, kar porządkowych oraz nawiązek (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 312).

p- pki- 60 ; 126 Instr.

5.

D E K R E T z dnia 28 lipca 1948 r

o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przrpisów. wprowadzających to prawo.

(Dz- U- R. P- z dni.j 3 sierpnia 1948 .r- N r 36, poz, 252)

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dn;a 19 lutego 1947 r o ustroju i zakresTe działania najwyższych organów Rzeczypospoli­

tej Polskiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r.

o upoważnień u Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) — Rada M nistrów postanawia, a Rada Państwa

zatwierdza, co następuje:

A rt. 1* W prawie o aktach stanu cywilnego (Dz. U R. P. z 1945 r. N r 48, pcz- 272) wprowa­

dza s^ę zmiany następujące:

1) W art 9 ust. (2) wyraz „zażalenia“ zastę­

puje się wyrazem „odwołania“

2) W art 11 ust (1) cyfrę „200“ zastępuje się cyfrą „ 1000“ .

3) Art. 34 otrzymuje brzmienie:

„A rt. 34. Przep:sy art 33 ust. (3) stosuje się odpowiednio w przypadku:

a) gdy akt unieważniony trzeba zastąpić no­

wym aktem;

b) gQy akt urodzenia bądź akt małżeństwa ne został sporządzony w czas'e właścrwym i nie można go sporządzić w zwykłym tryb ę“ .

4) W art. 63 ust- (2) i (3) otrzymują brzmieme:

„ ( 2) Władza adnrn stracji ogólnej pierwszej instancji przeprowadzi kon:eczne postępowa­

nie wyjaśniające celem wyświetlenia okoliczno­

ści, w jak ch dziecko zostało znalezione, ustali po zas-ęgn ęciu cpin;i biegłych lekarzy przy­

puszczalny jego wiek, nada mu im;ę i ustali, ja ­ kie im ona mają być wpisane do aktu urodzenia jako imiona rodziców, wystąpi do władzy admi­

nistracji ogólnej drugiej instancji o nadanie na- zw'ska, następnie zarządzi sporządzenie aktu urodzenia (ust. 4).

(3) Osobie, która objęła pieczę nad dzieckiem, należy dać możność złożenia oświadczenia w sprawie brzmienia im !enia i nazwiska przed ich nadaniem dzircku. Jeżeli w akcie urodzenia dziecka jako imiona rodziców mają być wpisa-

(7)

N r 9a PRAWO O A KTAC H STANU CYW ILNEGO I PRZEPISY ZW IĄZKO W E — CZĘŚĆ I I 7 ne imiona małżonków, którzy objęli pieczę nad

dzieckiem, należy wpisać nazwisko rodowe mę żatki, jako nazwisko rodowe maiki dziecka“ .

5) W art. 69 skreśla się dotychczasowy ust- (2), a w to miejsce wstawia się ustępy (2) i (3) w brzmieniu:

„(2) W razie przysposobienia dokonanego wspólnie przc-z małżonków dane wymienione w art. 61 lit. c, dotyczące rodziców dziecka, za­

stępuje się danymi dotyczącymi przysposabia­

jących, o czym należy zaznaczyć we wzmiance dodatkowej o przysposobieniu-

(3) Przepisu ust. (2) ne stosuje się, jeżeli strony w akcie przysposobienia wyłączyły po­

wyższy skutek“ .

6) W art. 70 skreśla s:ę punkt 1) a dotychcza­

sowe punkty 2) j 3) otrzymują oznaczenia 1) i 2) 7) W art. 83 ust. (2) otrzymuje brzmienie:

„(2) W razie stwierdzenia zgonu przez sąd akt zejścia sporządza sę w księdze aktów zej­

ścia w urzędzie stanu cyw;lnego, w którego ob­

wodzie nastąpił zgon; jeżeli miejsce zgonu nie zostało stwierdzone lub znajduje się za granicą, akt zejścia sporządza się w urzędzie stanu cy­

wilnego, w którego obwodzie osoba, której zgon został stwierdzony, m;ała ostatnie zamieszkanie, w braku zaś tak ego miejsca — w urzędzie sta­

nu cywilnego w Warszawie, wyznaczonÿm przez M histra Administracji Publicznej na pod­

stawie art 27“ .

A rt. 2. W przepisach wprowadzających pra"

wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R P.

z 1945 r Nr 48, poz. 273) wprowadza się zmiany następujące:

1) Po art X V II dodaje się nowy art. X V IP w brzm kn:u:

„A rt. X V IP *). Jeżeli akt urodzę,n'a dziecka nieznanych rodz'côw został sporządzony przed dniem wejścia w życie prawa o aktach stanu cywlnego, właściwa władza administracji ogól­

nej drug ej instancji wyda na wniosek dziecka pełnoletniego lub przedstawiciela ustawowego dziecka niepełnoletniego orzeczenie o tym, jak;e dane, wymienone w art. 63 ust (2) prawa o ak­

tach stanu cyw'lnego, mają być wpisane do ak­

tu urodzenia. Przep’s art. 63 ust. (3) prawa o ak­

tach stanu cywilnego stosuje się tu odpowied­

nio. Orzeczenie władzy administracji ogólnej stanowi podstawę do wp:sania wzmianki dodat­

kowej na marginesie aktu“ .

. 2) W art. X X I ust (1) wyrazy „w terminie jednego roku“ zastępuje się wyrazami „w cią­

gu pięciu lat“ .

3) W art. X X II ust. (I) po wyrazach „woje wodztwa gdańskego“ dodaje się wyrazy „ i na obszarze Ziem Odzyskanych“ .

*) w Dz- Ustaw omyłkowo zamiast art ..XVII1“

wydrukowano art. X XII1"

A rt. 3. 1. Jeżeli akt przysposobienia został zatwierdzony przed dniem wejścia w życie de­

kretu niniejsze go, strony, które akt sporządziły, mogą złożyć urzędnikowi stanu cywilnego zgod­

ny wniosek o zastosowanie przepisu art- 69 ust.

(2) prawa o aktach stanu cywilnego. W ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie dekretu ni­

niejszego władza opiekuńcza może na wniosek przysposobionego lub jego przedstawiciela usta­

wowego zezwolić na zastosowanie art. 69 ust.

(2) prawa o aktach stanu cywilnego, jeżeli przysposabiający małżonkowie już nie żyją lub są nieznani z miejsca pobytu; jeżeli tylko jeden z małżonków nie żyje lub jest nieznany z m iej­

sca pobytu, zezwolenie władzy opiekuńczej mo­

że być wydane tylko za zgodą drugiego z m ał­

żonków-

2. Wnioski, które według przep:sów ustępu poprzedzającego mają być złożone urzędnikowi stanu cywilnego, można złożyć przed każdym urzędnikiem stanu cywilnego. Urzędnik miej­

scowo niewłaściwy prześle bezzwłocznie z urzę­

du wniosc k urzędnikowi właściwemu.

A rt. 4. Wykonanie mniejszego dekretu po- rucza się Ministrom: Adm instracji Publicznej, Z i e m O d z y s k a n y c h i Sprawiedli­

wości,

A rt. 5. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

p- pkt. 59, 100 • 10120 Instr-

6.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 października 1947 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami Adm ini­

stracji PubI cznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o statystyce ruchu naturalnego ludności.

\.

(D z . U. R P. z dn a 6 1'stopada 1947 r. N r 68, poz. 422)

Na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 31 l :pca 1946 r. o organizacji statystyki państwo­

wej i o Głównym Urzędzie Statystycznym (Dz.

U. R P. Nr 41, poz. 239) zmienionego dekretem z dńa 22 października 1947 r. (Dz. U. R- P.

N r 65, poz. 393), oraz art 9 dekretu z dnia 27 marca 1947 r. o zmianach organizacji i zakresie działania naczelnych władz administracyjnych (Dz. U. R P. N r 31, poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędnicy stanu cywlnego są obowiąza"

n: przesyłać właściwej terytorialnie powiatowej władzy administracji ogólnej kwartalne spra-

(8)

8 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA ADM INISTRA CYJNEGO

N r 9i!

wozdama imienne o zarejestrowanych w księ­

gach stanu cywilnego małżeństwach, urodze­

niach i zgonach. Sprawozdania te winny być sporządzane na formularzach statystycznych i według .nstrukcji ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po uzgodnie­

niu z Mmstrami: Administracji Publicznej . i Z i e m O d z y s k a n y c h

§ 2, Osoby, zgłaszające s:ę do sporządzenia aktów w urzędach stanu cywilnego, obowiązane są dodatkowo udzielać informacji, nie podlega­

jących wp'sowi do ksiąg stanu cywilnego, a ko­

niecznych do należytego wypełnienia formula­

rzy statystycznych małżeństw, urodzeń i zgo­

nów.

§ 3. Sprawozdania imienne winny być prze­

syłane przez urzędników stanu cywilnego wła­

ściwej terytorialnie powiatowej władzy admi­

nistracji ogólnej najpóźniej w terminach na­

stępujących:

za pierwszy kwartał do dnia 15 kwietnia, za drugi do dnia 15 lipca,

za trzeci do dnia 15 październka i

za czwarty do dnia 15 stycznia każdego roku.

§ 4. Powiatowa władza administracji ogólnej kontroluje zupełność i dokładność danych za­

wartych w sprawozdaniach imiennych sporzą­

dza wykazy powiatowe według wzorów ustalo­

nych przez Prezesa Głównego Urzędu Staty­

stycznego i przesyła te wykazy wraz ze spra- wozdan ami imiennymi do Głównego Urzędu Statystycznego najpóźniej w terminach nastę­

pujących:

za pierwszy kwartał do dnia 15 maja, za drugi do dn:a 15 sierpnia,

za trzeci do dnia 15 listopada,

za czwarty do dnia 15 lutego każdego roku-

§ 5. Urzędnicy stanu cywilnego obowiązani są na żądanie powiatowej władzy administracji ogólnej^ lub Głównego Urzędu Statystycznego udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień, do­

tyczących zupełności i dokładności danych, za­

wartych w przesłanych sprawozdanych imien­

nych» Jah również dokonywać w tych sprawo­

zdaniach niezbędnych uzupełnień i poprawek.

§ 6 Za zgodą Prezesa Głównego Urzędu Sta­

tystycznego w gminach miejskich posiadają­

cych własne b ura statystyczne urzędnicy sta­

nu cywilnego będą przesyłać sprawozdania imienne bezpośrednio d0 tych biur i to bądź w terminach przewidzianych w § 3 niniejszęgo rozporządzenia bądź w okresach krótszych, przy czym na odnośne biura statystyczne prze­

chodzą w całością funkcje powiatowych władz administracji ogólnej, wynikające z §§ 4 i 5 ni­

niejszego rozporządzenia.

W gminach miejskich, którym zostaną przy znane powyższe uprawnienia, mogą być za zgó- uą Prezesa Głównego Urzędu Statystyczni go stosowane formularze uzupełnione pytaniami dodatkowymi

§ 7. Gminy utrzymujące urzędy stanu cy­

wilnego otrzymują zwrot kosztów wykonania czynności, określonych w mniejszym rozporzą­

dzeniu, w wysokości ustalonej na wniosek Prezesa _ Głównego Urzędu Statystycznego pi zez M insira Skarbu w porozumieniu z Mi- n strami Administracji Publicznej i Z i © m O d z y s k a n y c h .

§ 8. Główny Urząd Statystyczny dostarcza formularzy dla statystyki ruchu naturalnego ludności.

§ 9- . Prezes Głównego Urzędu Statystyczne­

go może zarządzić uzupełniające badania z za­

kresu ruchu naturalne go ludności na obszarze całego Państwa lub jego części za okres od dnia 1 styczn.a 1939 r do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

p. pkt. 118 lustr,

7.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

z dnia 13 maja 1947 r. ■

0 przyznaniu mocy dowodowej ksęgom, prze­

znaczonym do rejestracji urodzeń, małżeństw 1 zgonów, prowadzonym przez Polski Narodowy

Kościół Katolicki.

(Dz. U. R. P. z dn a 6 czerwca 1947 r. N r 41, poz. 203),

Na podstawie art. X IX przepisów wprowa­

dzających prawo o aktach stanu cywilnego (Dz U. R. P. z 1945 r. N r 48, poz. 273) zarzą­

dzam, co następuje:

§ 1. Przyznaje się moc dowodową księgom, prowadzonym do dnia 1 stycznia 1946 r. przez duchownych Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego na obszarach byłego wyznamowe- go podziału zakresu właściwości urzędników stanu cywilnego, a przeznaczonym do reje­

stracji urodzeń małżeństw i zgonów osób, na­

leżących faktycznie do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, formalnie jednak należą­

cych do wyznań uznanych.

Przyznanie wymienionym w ust. 1 księgom mocy dowodowej nie odnosi się do treści za­

wartej w tych księgach, a dotyczącej przyna leżności wyznaniowej.

§ 2- Rozporządzenia niniejszego nie stosuje się do wpisów w tych księgach, dotyczących

(9)

N r 8a PRAWO O AKTACH STA IÍÜ G YW ILN ÍB 601MKEEP1SY Z W IĄZKOW E — Cffl&iC II 9 urodzeń, małżeństw i zgonów, o ile fakty te zo­

stały już zarejestrowane w księgach stanu cy­

wilnego.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­

cie z dniem ogłoszenia.

8.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ z dnia 13 maja 1947 r.

0 przyznaniu mocy dowodowej ks'ęgom, prze­

znaczonym do rejestracji urodzeń, małżeństw 1 zgonów, prowadzonym przez Polski Kościół

Starokatolicki.

(Dz. U. R. P. z dnia 6 czerwca 1947 r. N r 41, poz. 204)

Na podstawie art X IX przep:sów wprowadza­

jących prawo o aktach stanu cywilnego (Dz, U. R P z 1945 r. N r 48, poz. 273) zarządzam, co następuje:

§ 1- Przyznaje się moc dowodową ks:ęgom, prowadzonym do dnia 1 stycznia 1946 r. przez duchownych Polskiego Kośeoła Starokatolick:e- go na obszarach byłego wyznaniowego podziału zakresu właściwości urzędników stanu cyw il­

nego, a przeznaczonym do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów osób należących faktycznie do Polskiego Kościoła Starokatolickiego, fo r­

malnie jednak należących do wyznań uzna­

nych.

Przyznanie wymienionym w ust. 1 księgom mocy dowodowej nie odnosi się do treści, za­

wartej w tych księgach, a dotyczącej przyna­

leżności wyznamowej.

§ 2. Rozporządzenia niniejszego nie stosuje się do wpisów w tych księgach, dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów ,o ile fakty te już zostały zarejestrowane w księgach stanu cy wilnego.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­

cie z dniem ogłoszenia.

9.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZ NEJ, ZIEM ODZYSKANYCH I SPRAWIEDLI­

WOŚCI z dnia 31 maja 1947 r.

w sprawie współdziałania urzędników stanu cywilnego i . władzą opiekuńczą oraz w sprawia treści aktu uznania ' nadania nazwiska dziecku

pozamalżeńskemu przez męża matki.

tDz. U. R. P. z dnia 9 czerwca 1947 r- N r 42, poz- 217)

Na podstawie art. 70 pkt. 2) i 3) prawa o ak­

tach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. z 1945 r.

Nr 48, poz. 272) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędnicy stanu cywilnego zawiada­

miają właściwą władzę opiekuńczą o sporządze­

niu aktu urodzenia:

1) dziecka z małżeństwa, jeżeli oboje rodzice zmarli przed sporządzeniem aktu uro-' dzenia;

2) dziecka pozamałżeńskiego, jeżeli matka zmarła przed Sporządzeniem aktu urodze­

nia lub w chwili sporządzenia tego aktu jest małoletnia;

3) dziecka nieznanych rodziców-

§ 2. Urzędnicy stanu cywilnego zawiadamia­

ją właściwą władzę opiekuńczą o sporządzeniu aktu zejścia o ile według posiadanych przez nich wiadomości akt zejścia dotyczy:

1) ojca lub matki niepełnoletniego dziecka z małżeństwa lub dziecka uprawnionego, jeżeli współmałżonek zmarłego już nie ży­

je, jest nieznany z miejsca pobytu lub u- bezwłasnowolniony, albo jeżeli jego wła­

dza rodzicielska uległa zawieszeniu lub odebraniu:

2) ojca lub matki niepełnoletniego dziecka z małżeństwa unieważnionego lub rozwie­

dzionego, jeżeli dziecko było powierzone zmarłemu;

3) matki niepełnoletniego dziecka pozamał­

żeńskiego, nieuznanego i niezrównanego z dzieckiem z małżeństwa;

4) ojca lub maiki niepełnoletniego1 dziecka pozamałżeńskiego, uznanego lub zrówna­

nego z dzieckiem z małżeństwa, jeżeli zmarłemu została powierzona władfca ro­

dzicielska nad dzieckiem;

5) osoby, która pozostawiła niepełnoletnie dziecko przysposobione, jeżeli osoba ta nie pozostawała w związku małżeńskim albo jeżeli jej współmałżonek już nie żyje jest nieznany z miejsca pobytu lub ubezwłasno­

wolniony.

§ 3. Urzędircy stanu cywilnego zawiadamia­

ją właściwą władzę opiekuńczą o sporządzo­

nych przed nimi aktach uznania niepełnoletnie­

go dziecka pozamałżeńskiego.

§ 4. Urzędnicy stanu cywilnego zawiadamia­

ją właściwą władzę opiekuńczą o umieszczeniu wznranek dodatkowych na marginesie aktów urodzenia osoby niepełnoletniej^ dotyczących:

1) uznania dziecka pozamałżeńskiego w testa­

mencie;

2) uprawnienia dziecka pozamałżeńskiego-

§ 5. Właśc:wą jest władza opiekuńcza, w któ rej okręgu niepełnoletni ma miejsce zamiesz­

kania, w braku rmejsca zamieszkania — miejsce pobytu, w braku miejsca zamieszkania i miejsca pobytu w Polsce — ostatnie miejsce zamieszka­

nia, a w braku i tej podstawy, w której okręgu ma siedzibę Sąd Najwyższy.

§ 6- Urzędnicy stanu cywilnego obowiązani są przesłać zawiadomienia, o których mowa w §§ 1—4, w ciągu 6iedmiu dni od dnia sporzą-

(10)

li)

N r 08 PRZEPISY^Z ZAKRESU PRAW A ADM INISTRACYJNEGO

dzen.a czynności, która jest podstawą zawiado­

mienia.

§ 7. W akcie uznania przez ojca dziecka po- zamałżeńskego wymienia się:

1) nazwisko, imię, miejsce urodzenia, datę u- rodzen.a zawód, miejsce zamieszkania i obywatelstwo uznającego, jeżeli nie jest polskie;

2) imię i nazwisko dziecka, miejsce i datę je ­ go urodzenia oraz, jeżeli akt urodzenia dz.ccka został już sporządzony, miejsce i datę sporządzenia tego aktu z podaniem

numeru kolejnego aktu, o ile numer ten jest znany;

3) nazwisko, irnę miejsce urodzenia, datę urodzenia lub wiek, zawód i obecne lub ostatnio znane miejsce zamieszkania matki.

wcsc: z dnia 24 listopada 1945 r- w sprawie w y­

konania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz U

R P. N r 54, poz. 304). '

§ 10. Do zawiadomień, przewidz’anych w roz­

porządzeniu niniejszym, stosuje się przepisy

¡5 45 rozporządzenia powołanego w paragrafie poprzedzającym.

§ 11. 1. Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życ e z dniem 1 lipca 1947 r.

2- Jednocześnie traci moc obowiązującą § 93 rozporządzenia M n s tró w Administracji Pu­

blicznej i Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1945 r. w sprawie wykonana prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzają­

cych to prawo (Dz. U. R. P. N r 54, poz. 304).

§ 8. 1. W akc‘e nadania nazwska dziecku po- zamałżeńskiemu przez męża matki wymie­

nia się:

1) nazw:sko, imię, miejsce urodzenia, datę u- rodzenia, zawód i miejsce zamieszkania męża matki;

2) ¡mrę i nazwisko dziecka miejsce i datę jego urodzenia oraz, jeżeli akt urodzenia dziecka został już sporządzony, miejsce i datę sporządzenia tego aktu z podaniem numeru kolejnego aktu, o ile numer ten jest znany;

3) nazw:sko, imię, miejsce urodzenia, datę urodzenia lub wiek, zawód i miejsce za­

mieszkania matki;

4) miejsce i datę zawarcia małżeństwa przez nadającego nazwisko z matką dziecka, z podaniem numeru kolejnego aktu mał­

żeństwa;

5) oświadczenie matki dziecka o udzieleniu zezwolenia na nadane dziecku nazwiska;

6) oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka n epełnoletniego, jeżeli me jest nim matka, lub samego dziecka, jeżeli jest peł­

noletnie, o wyrażeniu zgody na nadanie nazwiska,

.2. Jeżeli matka w chwili sporządzenia aktu nie żyje, zam ast oświadczenia przewidzianego w ust. 1 pkt. 5), zaznacza się w akcie fakt iei zgonu-

3. Jeżeli oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5) : 6), zostały złożone poza urzędem stanu cywilnego,wymierna się w akcie miejsce i v. atę złożenia ośw adczenia. W tym przypadku złożenie oświadczenia mus: być wykazane pis­

mem z podp.sem urzędownie poświadczonym

§ 9. A kt uznania i nadania nazwiska dziecku pozamałzenskęmu przez męża matki sporządza s^ę w formie c.ągh j (protokólarnej), przy czym SiOsuje się tu przep’sy § 48 rozporządzenia M i­

nistrów Administracji Publicznej i Sprawiedli-

p. pkt, 74 i 127 Ins r.

10.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZIEM ODZYSKANYCH

z dnia 15 listopada 1947 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia M ;n’stra Spraw Wewnętrznych o meldunkach j księgach

ludności.

(Dz. U R. P. z dnia 15 s:yczn|'a 1948 r. N r 2, poz. 7)

Na podstawie art 2, art. 3 ust. 1, art. 5, art. 14 ust. 1 art 30 rozporządzenia Prezydenta Rze- tzypospol tej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. R P Nr 32, poz- 309). zm'emonego ustawą’ z dnia 15 marca 1932 r. (Dz. U. R P. Nr 38, poz. 390), zarzadza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw We­

wnętrznych z dn:a 23 maja 1934 r o meldun­

kach i księgach ludności (Dz. U R. P N r 54, poz. 489) wprowadza s ę następujące zmiany:

1) § 12 ust- (6) skreśla się.

2) W § 37 ust. (1) zdane trzecie pkt c) otrzy­

muje brzmienie następujące:

,.c) nazw:sko i im;ona, zawód, datę i miejsce urodzenia (miejscowość, gmina, powiat), m iej­

sce zam eszkania, imiona rodziców każdego z małżonków“ .

3) W § 37 ust- (2) otrzymuje brzmienie na­

stępujące:

„ ( 2) Prowadzący akta stanu cywilnego po­

winni również powiadomić w tychże term:nach gminy zam eszkania o wszelk ch zrnanach ak­

tów tych dotyczących, jak sprostowanie jakiejś okoliczności w akcie, zmiana nazwiska, uznanie,

(11)

Ń r 9a PRAWO O AKTAC H S *A N U C *W ILN 0G lC I PRZEPISY ZW IĄZKÓW ® — C Z fś ć I I 11 zrównanie, uprawnienie, przysposobienie, unie-

ważn enie małżeństwa, rozwód i t. p “

4) we wzorach stanowiących załączniki do rozporządzenia

a) skreśla się:

rubrykę Nr 8 wzorów N r 1, 2, 1A i 2A; ru ­ brykę Nr 9 wzoru N r 3 i 4; rubrykę N r 7 wzoru N r 6; rubrykę siódmą, licząc od gary, wzoru Nr 7; rubrykę Nr 7 wzoru A (str. 2); rubrykę Nr 6 wzoru Nr 10; rubrykę N r 9 wzorów N r 11 i 12;

b) we wzorze N r 15 wiersz 3 treści Wypisu otrzymuje brzmienie:

„urodzony dnia . . . . • 1 • . . reku“ , a wiersz 6 otrzymuje brzmienie:

... ... ...zawód...

(im io n a i n a zw isko !

c) we wzorze N r 16 wiersz 5 treści Wypisu otrzymuje brznrenie:

>»§ 1 • ■.. r , z zawodu . . i .

d) we wzorze Nr 18 wiersz 3 treści Poświad­

czenia otrzymuje brzmienie:

„Zawód . . . Stan c y w iln y ... “ ; e) numerację rubryk zmienia się odpow;ednio.

§ 2 Rozporządzeni niniejsze wchodzi w ży­

cie z dniem ogłoszenia.

p. pkt 119 Instr.

U .

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZ NEJ, ZIEM ODZYSKANYCH I SPRAWIEDLI­

WOŚCI

z dnia 31 grudnia 1947 r-

o zm?an:e rozporządzenia Ministrów Admiir- siracji Publicznej i Sprawiedliwość, w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cyw lnego

oraz przepisów wprowadzających to prawo.

(Dz- U. R- p. z dnia 23 s yczn a 1948 r- N 3, poz-19;

Na podstawę a rt 15 i 91 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 48, poz.

272) zarządza się, co następuje:

§ l. § 7 rozporządzenia Mmistrów Admin>

stracji Publeznej i Sprawiedl wcści z dn:a 24 listopada 1945 r. w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przep;sów wpro­

wadzających to prawo (Dz- U. R- P. N r 54, poz.

304) otrzymuje brzmenie:

»§ 7. Urzędnik stanu cywilnego składa przy objęciu urzędowania ślubowanie treści nastę­

pującej;

„Pomny dobra Rzeczypospolitej Polskiej ślu­

buję obow:ązki urzędnika stanu cywilnego su- mennie według swej najlepszej wiedzy wypeł­

niać, przepisy prawa ściśle stosować, prawdy wiernie przestrzegać, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości i tajemnicy urzędowej dochować“ .

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­

cie z dniem ogłoszenia-

p. pkt. 2 Instr.

12.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZIEM ODZYSKANYCH

z dnia 23 marca 1948 r-

wydane co do § 1 w porozumieniu z M :nistrem Sprawieil wości o taryf ę opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.

(Dz. U. R. P. z d n a 22 k w 'e ‘n:a 1948 r. N r 21, poz. 150)

Na podstawie art 89 ust. (1) prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 48, poz. 272) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się §§ 109. 113 i 114 rozporządze­

nia Ministrów Administracji Publeznej i Spra- wiedl wości z dn a 24 listopada 1945 r w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. R. P. N r 54, poz- 304), zmienionego roz­

porządzaniem M nistra Adnrmstracji Pubhcznej z dn:a 9 listopada 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 64.

poz. 362).

§ 2 Powołane w rozporządzeni niniejszym bez bbższego ókrrślena artykuły odnoszą s'ę do dekretu z dnra 25 września 1945 r. Prawo o ak­

tach stanu cywilnego (Dz. U R. P. N r 48, poz.

272) a paragrafy odnoszą się do rozporządzenia, wymienionego w § 1.

§ 3. 1. Za czynności urzędowe urzędów sta­

nu cywilnego pobńra srę opłaty w wysokości:

1) za wyciąg z aktu stanu cywilnego (art. 39 ust (1) ) — 50 zł.

2) za odp:s skróconv aktu stanu cywilnego (a-t 39 ust (2) ) — 100 zł.

3) za odp:5 zupełny aktu stanu cywilnego (art.

39 ust. (4) ) — 200 zł.

4) za zaświadczeni o tym, że akt stanu cywil­

nego lub wznranka dodatkowa nie są. wpisane do ks'ąg (art. 37 ust. (1) i art. 40):

za pierwszy rocznik — 100 zł.

za każdy następny — 50 zł- • •

5) za wydanie książeczki stanu cywilnego (art 37 ust. (2) ) od 200 do 400 zł.

(12)

12 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

N r 9a 6) za dokonanie wpisu w książeczce stanu cy­

wilnego — 50 zł.,

7) za umieszczenie wzmianki dodatkowej na marginesie aktu, dotyczącej:

a) sprostowania aktu — 150 zł., b) unieważnienia aktu — 150 zł.,

c) uznania dziecka pozamałżeńskieg;—150 zł,- d) uprawnienia dziecka pozamałżeńskiego — 150 zł.,

e) zrównania dziecka pozamałżeńskiego z dzieckiem z małżeństwa — 150 zł.,

f) nadania dziecku pozamałżeńskiemu nazwi­

ska przez męża matki — 100 z ł, g) przysposobienia — 300 zł.’

h) rozwiązania przysposobieni — 300 zł., i) zmiany imienia lub nazwiska na mocy ze- zwolema władzy administracji ogólnej — 300 zł.,

j) ustalenia nazwiska na wniosek strony — 150 zł-,

k) rozwiązania małżeństwa przez rozwód — 300 zł,

l) umeważnienia małżeństwa — 300 z ł, m) zgłoszenia imienia po sporządzeniu aktu urodzenia — 150 z ł,

8) za sporządzenie aktu małżeństwa — 500 z ł, opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu w miejscowości, będącej siedzi­

bą urzędu — 200 zł., w innej miejscowości — 500 zł.,

opłata dodatkowa po za godzinami urzędowymi

— 300 zł., •

9) za osobiste stwierdzenie zgonu przez u- rzędnika stanu cywilnego — 200 zł.,

10) za udzielenie ksąg stanu cywilnego do przejrzenia na podstawie zezwolenia okręgo­

wej władzy nadzorczej za pierwszy rocznik — 100 zł,

za każdy następny — 50 zł-,

11) za zaświadczenie na wypisie (wyciągu lub odpisie) wydamm poprzednio, że treść w y­

pisu jest nadal zgodna z treścią aktu w dacie zaświadczenia — 50 zł.,

. 12) za uzupełnienie wydanego poprzednio w y­

pisu (wyciągu lub odpisu) przez dopisanie treści późniejszych wzmianek na marginesie aktu lub zmian z nich wynkających — 100 zł.,

13) za poświadczenie podpisu — 100 z ł, 14) za sporządzenie protokółu o oświadcze­

niach i wńoskach, składanych na mocy $$ 39 ust (3), 93 ust. (2) i 101 — 200 zł-,

15) za wpisanie aktu sporządzonego za grani- cą przed polskrn urzędnikiem stanu cywilnego

(art 27) — 200 zł., J K

16) za^ inne czynność wyżej nie wymienione, o ;le me wyn.kają z ustawowego obowiązku urzędnika stanu cywilnego — 50 zł

2. Za dokonanie wpisu do specjalnych ksiąg stanu cywilnego postanowień sądowych o usta­

laniu treści aktów stanu cywilnego, sporządzo­

nych za granicą, oraz za wypisy z tych ksiąg_

pobiera się opłaty w wysokości:

a) za wpisany treści postanowienia sądowe­

go — 400 zł.,

b) za wyciąg — 100 zł.,

c) za odp:s skrócony — 150 zł., d) za odpis zupełny — 300 zł

§ 4. Za czynności urzędowe władz nadzor­

czych, przedsiębrane na wniosek strony i w jej interesie, pokera s:ę następujące opłaty:

1) za zezwolenie na wydanie w myśl art. 38 ust. (2) odpisu zupełnego aktu osobie, nie w y­

mienionej w art. 38 ust. (1) — 200 zł-,

2) za wydanie świadectwa zdolności do spo­

rządzenia aktu stanu cywilnego za granicą przez obywatela polskiego (art. 35 ust. (2) ) —500 zł.,

3) za zezwolenie:

a) na sporządzenie aktu urodzenia w razie opóźnień: a powyżej 3 miesięcy (a rt 67 ust

O) ) — 200 zł.,

b) na wpisame aktu sporządzonego za granicą przed n.epolskim urzędnikiem stanu cywilnego

(art. 28) - - 300 zł., 5

4) za wydanie przez Mimstra zarządzenia przewidzianego w art. 29 — 300 z ł,

5) za upoważnienie cudzoziemca do zawarcia małżeństwa w razie nieprzedłużenia świadectwa władz państwa ojczystego o zdolności do za­

warcia małżeństwa (§ 100 ust. (4) ) — 500 zł., 6) za zezwolenie na zgłaszanie na piśmie uro­

dzeń i zgonów przez kierowników prywat.nvch zakładów .położmczych i szpitali (a rt 55 ust.

(2) ) — 500 zł.,

7) za zezwolenie na sporządzenie spóźnionego aktu zejścia (art. 85 ust. (2) ) — 200 zł-,

8) za zezwolenie osobie obcej na przejrzenie ksiąg (art. 41) — 200 zł.

§ 5. 1 Za wszelkie inne czynności władz nad­

zorczych pobiera s:ę opłaię skarbową.

2. Nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli czynność jest przedsiębrana w interesie pu­

blicznym.

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­

cie z dniem ogłoszenia.

p. pkt. 132 Inistr.

•13

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZ­

NEJ, ZIEM ODZYSKANYCH I SPRAWIEDLI­

WOŚCI

z dnia 11 października 1948 r.

w sprawie sporządzania odp'sów ksiąg stanu cywilnych spisanych w obcym języku.

(Dz. U. R. P. z dn a 30 październiku 1948 r. N r 50 poz. 396)

Na podstawie art. 91 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz U. R. P. z 1945 r. N r 48, poz 272) zarządza sią, co następuje:

(13)

N r 9a PRAWO O AKTACH STAWU CYW ILNEGO I PRZEPISY ZW IĄZKOW E _ cZ Ę ść IT

§ 1. W przypadkach, przewidzianych w art 33 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego, spo­

rządzanie odpisów ksiąg stanu cywilnego spisa nych w obcym języku może być dokonywane na zarządzenie władzy nadzorczej przy równoczes­

nym sporządzeniu przekładu tekstu księgi na język polski-

§ 2- Tekst księgi przełożony na język polsk po uwierzytelnieniu go przez urzędnika stanu cywilnego zastępuje egzemplarz utracony i po­

siada moc dowodową uwierzytelnionego odpisu.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­

cie z dniem ogłoszenia.

14.

Z A R Z Ą D Z E N I E

MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZIEM ODZYSKANYCH

z dnia 18 września 1947 r

wydane w porozumieniu z Miństrem Obrony Narodowej o sporządzaniu aktów zejść a osób wojskowych poległych lub zmarłych z ran

wskutek działań wojennych-

(Dz- Urz- M- A- P- N r 13 z dn a 22 września 1947 r.)

Na podstawie art- 84 dekretu z dnia 25 wrześ­

nia 1945 r. prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.

U. R P. Nr 48, poz. 272) zarządza się, co na­

stępuje:

§ 1. (1). A kty zejścia osób wojskowych pole­

głych lub zmarłych z ran wskutek działań wo­

jennych, będą sporządzane we właściwych u- rzędach stanu cywilnego na podstawie:

a) zaświadczeń (zawiadomień) wystawionych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Rejono-

Komendy Uzupełnień lub jednostki (forma- c3e) wojskowe-,

b) zaśw adczeń wystawionych po dniu wejścia w życie mniejszego zarządzenia przez Minister­

stwo Obrony Narodowej według załączonego wzoru-

(2) Zaświadczenia powiny być złożone w ory­

ginale we właściwym Urzędzie Stanu Cywilne­

go i będą przechowywane w aktach zbiorowych- Na_ żądanie osoby, która je złożyła, należy wy- dać jej odpis z tego zaświadczenia.

§ 2. Właściwymi urzędami stanu cywilnego do sporządzania odnośnych aktów są:

a) Urząd Stanu Cywilnego, w którego obwo­

dzie osoba ubiegająca się o wpis zamiesz­

ka kujG’

b) Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie (Warszawa — Śródmieście, Obwód I), o ile

osoba ubiegająca się o wpis nie zamieszku­

je w kraju.

§ 3. W braku wątpliwości co do charakteru urzędowego zaświadczeń (zawiadomień) w y­

mienionych w § 1 (l)a ) i b), właściwym do udzielenia stosownych wyjaśnień będzie M ini­

sterstwo Obrony Narodowej, do którego urząd stanu cywilnego każdorazowo w takim "przypad­

ku powinien się zwracać.

§ 4. (1). W przypadku braku w zaświadcze­

niach niektórych danych, niezbędnych do spo­

rządzenia aktu zejścia, urząd stanu cywilnego winien zażądać tych danych od osoby ubiegają­

cej się o wpis-

(2) W przypadku niemożności ustalenia tych danych brak ich należy zaznaczyć w akcie-

§ 5- Zaświadczenia, w których brak nazwi­

ska osoby zmarłej, nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia aktu zejścia.

§ 6. Niezależnie od sporządzania omawianych aktów zejścia na wniosek stron, czynność ta może być zarządzona z urzędu przez Minister­

stwo Administracji Publicznej w z g l ę d n i e M i n i s t e r s t w o Z i e m O d z y s k a ­ n y c h .

§ 7. Podany tryb postępowania nie wyklucza możliwości żądania przez stronę ustalenia faktu i daty zgonu wojskowego w drodze postępowa­

nia sądowego (art- 88 cyt. wyżej prawa), gdy akt zejścia wojskowego nie został sporządzony w sposób wyżej wskazany.

§ 8. Przepisy niniejszego zarządzenia nie ograniczają uprawnień Ministra Administracji Publicznej w z g l ę d n i e M i n i s t r a Z i e m O d z y s k a n y c h , wypływających z art- 29 prawa o aktach stanu cywilnego.

§ 9. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1947 roku.

Z A Ś W I A D C Z E N I E Stwierdza się, ż e ______

(stopień, im io n a 1 nazw isko)

syn (córka)_____

(im io n a i nazw iska rod zicó w osoby zm a rłe j, a je ż e li osoby te ż y ją ic h zawód i m iejsce za- zam ieszkania)

urodzony(a)

(data i m iejsce uro d ze n ia lu b przypuszczalny w ie k ) ,

stan cywilny

(im ię ("n a z w is k o ....m ałżonka... ó śóby'’''z m ^ łe j. '' a je ż e li m ałżonek te n ż yje —jego zawód 1 m iejsce zam ieszkania)

z zawodu v... ... ...

ostatnie miejsce zamieszkania ...

(14)

14 PRZEPISY 2 ZAKRESU PRAW A A D tólN iS tR A Ć Y JN E G Ó powołany (a) do służby wojskowej przez

(nazwa R K U lu b R W K )

wiernv(a) danej przysiędze, walcząc mężnie i bohatersko za Rzeczpospolitą Polską

dnia

(p o le g l(a ), zm a rł(a ) od ra n )

(data, godzina oraz m iejsce zgonu lu b znalezienia zw ło k )

Wyżej wymieniony(a) został(a) pochowa­

ny (a) z zachowaniem form swego obrządku re- lg.jnego i oddaniem honorów wojskowych w ... ... ...

Szef S e k c ji S tra t Szef W yd zia łu

Warszawa, dnia ... 1947 r-

(pieezęf okrą g łą M in . O br. N aród.)

Uwaga: W razie braku niektórych z powyż­

szych danych należy to zaznaczyć w rubrykach wyrazami: „brak da­

nych“ .

p- pk:. 91* i 98 Instr-

15.

Z A R Z Ą D Z E N I E

MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ z dnia 4 grudnia 1947 r.

o wyznaczeń <u Urzędu Stanu Cywilnego, w ła­

ściwego do wpisywana postanowień sądowych, ustalających treść sporządzonych za gran cą akiów stanu cywilnego (metryk) obywateli

polskich.

(Monitor Polski N r 152 poz. 904 z r. 1947 oraz Dz.

Urz. M. A. P. z d n a 12 grudnia 1947 r. N r 22).

*

Na podstawie art. 11 ust. 1 dekretu z dnia 22 października 1947 r. o ustalaniu treści sporzą­

dzonych za gran'cą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli polskich (Dz U. R. P. N r 65, poz. 392) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanowienia sądowe, ustalające treść sporządzonych za granicą aktów stanu cywilne­

go (metryk) obywateli polskich, będą wpisywa­

ne do specjalnie prze znaczonych dla tego celu ksiąg stanu cywlnego urodzeń, małżeństw i zej­

ścia (miejscowych i wtóropisów) w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi — Obwód I.

§ 2. Urząd, w ym enony w § 1. będzie właści­

wy również do wpisywania, w ^ wypadkach wskazanych w art. 14 cytowanego wyżej dekre­

tu postanowień sądowych, dotyczących aktów

N r 9a zejścia osób, które nie posiadały obywatelstwa polskiego.

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

p. pkt. 130 Inshr.

16

Z A R Z Ą D Z E N I E

MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 22 października 1947 r. L. dz. K I 020/8 w sprawie zasad korespondenci urzędów kon­

sularnych R. P. z władzami i osobami w kraju.

(Dz- Urz- M- S. Z- N r 4 z dnia 15 listopada 1947 r-)

1. Korespondencja między urzędami konsu­

larnymi R P. a polskimi władzami i urzędami, jak również instytucjami publicznymi i stronami w kraju, jeśli dotyczy spraw indywidualnych) polegających na wykonywaniu cbowiązujących przepisów, powinna odbywać s'ę bezpośrednio z pomnęciem Ministerstwa Spraw Zagranicz­

nych, o ile nie wydano odrębnego zarządzenia co do pewnej k^egerii spraw. Korespondencja powyższa powinna być kierowana bezpośred­

nia do tej instytucji i urzędu, w której sprawa według kompetencji będzie załatw.ana-

2- Korespondencja w sprawach zasadniczych, precedensowych oraz tajnych powinna odby­

wać się za pośrednictwem Mnis.erstwa Spraw Zagranicznych.

3 (a) Korespondencja pomiędzy urzędami konsularnymi R. P. a polskimi władzami i urzę­

dami centralnymi w sprawach innych, niż indy­

widualne, powinna odbywać się wyłącznie za pośredn cl w. m Ministerstwa Spraw Zagramcz- nyeh. przy czym pisma powinny być nadsyłane przez urzędy konsularne R. P. w tylu kopiach, ile władz i urzędów centralnych w danej spra­

wie jest zainteresowanych.

(b). Jeżeli prze psy szczególne wyraźnie -prze­

widują przypadki, w których urzędy konsularne R. P mogą korować korespondencję w spra­

wach innych, niż indywidualne bezpośrednio do polskich władz i urzędów centralnych, urzędy konsularne R. P. powinny jednocześnie przesy­

łać cdpis tej korespondencji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

4, W wykonaniu zasad powyższych urzędy konsularne R- P- obowiązane są mędzy innym' przesyłać:

(a) akta stanu cywilnego, otrzymywane w dredze międzynarodowej wymiany, do Mi­

nisterstwa Administracji Publicznej,

(b) wnoski o wydobycie aktów stanu cywil*

nego terytorialnie właściwego urzędu stanu cy­

wilnego, a jeśli księgi stanu cywilnego prowa­

Figure

Updating...

References

Related subjects :