Sterowanie retencją i przepływem w przykładowym systemie wodno-gospodarczym. Koncepcja układu i wyniki symulacji

12  Download (0)

Full text

(1)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI SL^SKIBJ 1S&5

Seria s AUTOUATYKA z.78 'Hr kol. 847

Hieozysław BRDY5

Instytut Automatyki Politechniki Warszawakiej Mirosław ŚWIERCZ

Bogumił ULANICKI

Instytut Elektrotechniki Politechniki Białostockiej

STEROWANIE RETENCJĄ I PRZEPŁYWEM W PRZYKŁADOWYM SYSTEMIE Y/ODNO-GOSPODARCZYH. KONCEPCJA UKŁADN I WYNIKI SYMULACJI.

Streszczenie. Y7 pracy przedstawiono koncepcję sterowania systemem retencji i przepływu za­

wierającym trzy zbiorniki retencyjne powiąza­

ne odcinkami rzek. Trójwarstwowy układ stero­

wania został skonstruowany zgodnie z koncepcją hierarchii czasowej. Przedstawiono wyniki sy­

mulacji działania układu sterowania na odcinku czasu równym 9 miesięcy.

1. OpIs syst em u w o d n o - g o B P o d a r c z e g o.

Schemat rozważanego systemu przedstawiono na rys.1. W jego skład wcho­

dzą : rzeka z jednym dominującym dopływem bocznym, trzy zbiorniki reten­

cyjne (2 na rzece i 1 na dopływie) oraz trzech odbiorców wody - miasta przemysłowe o poborze charakterystycznym dla przemysłu wielozmianowego.

Pominięto położonych wzdłuż rzeki odbiorców rolniczych, zaś zjawisko spły­

wu powierzchniowego oraz małe dopływy boczne sprowadzono do węzłów.

Sterowanie systemem powinno zapewniać zaspokojenie zapotrzebowania na wodę odbiorców miejskich, racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziem­

nych w miastach, ochronę przeciwpowodziową oraz utrzymanie odpowiedniego przepływu wody w systemie i na jego wyjściu (niezbędnego do ochrony życia biologicznego i nawodnienia terenów rolniczych) . Analiza powyższych celów prowadzi do wyodrębnienia trzech zadań sterowania, któro mogą być rozwią­

zywane oddzielnie : sterowania retencją i przepływem, sterowania jakością wody i sterowania dystrybucją.

Poniżej rozważa się zadania sterowania retencją i przepływem. Celem sterowania retencją i przepływem jest pokrycie zapotrzebowania na wodę odbiorców miejskich oraz wyrównania przepływów za zbiornikami retencyjny­

mi. Założono, że zjawiska hydrologiczne zachodzą cyklicznie, przy czym długość horyzontu wynosi 1 rok ( 365 dób ) i dla takiego horyzontu czasowe­

go rozwiązywano zadanie sterowania retencją i przepływem. Za zmienne de­

(2)

126 K.Brdyś, li.Świercz, łi.Ulanicki cyzyjne zadania przyjęto wielkości dobowych poborów wody przez miasta oraz zrzutów ze zbiorników retencyjnych. Za stan systemu przyjęto wiel­

kości zapełnień zbiornięów retencyjnych V2, V4, V6. Ha wartości sterowań, stanu i wyjścia QP9P systemu nałożono naturalne ograniczenia fizyczne.

Formalny opis zadania sterowania retencją i przepływem zamieszczono w punkcie 2.

Kodel matematyczny systemu sformułowano przyjmując, że na odcinku ele­

mentarnym zachodzą procesy gromadzenia i transportu ( tzw. zmodyfikowany model Hasha),zaś dla zbiornika retencyjnego transport może byó pominięty.

Tak więc (por. rys.1)i

T1i • = -QKi(t)+QPi(t-TOi) 1=1,3,5,7,8 (1)

«= QSi(t) (2)

QSi(t)=QPi(t)+QBi(t)-QUi(t)-Q?i+1(t) i=2,4,6 (3) Równania (1),(2),(3) po scałkowaniu zdyskretyzowano z krokiem T, przyjmu­

jąc stałe wartości przepływów. QPi(t-TOi) , QSi(t) między węzłami dyskre- tyzacji. Otrzymany w ten sposób dyskretny model symulacyjny systemu, w dalszym ciągu utożsamiano z rzeczywistym systemem?

QKi [(1+1) T]=e“T/T1i QKl(ir)+QPi(lT-TOi)-('l-e-T/,;rU),i=1 ,3,5,7,8 (4)

Vi [(1+1)T]= Vi(1T) + T •' QSi(lT) ' (5)

QSi(lT)= QPi(lT)+QDi(lT)-QUi(lT)+QPi+1 (1T) , i=2,4,6 (6) QP9P(1T)= QKSQT)- QU8(1T)+ QD8(1T), 1=0,1,2,... (?) Modele systemu używane do rozwiązania zadań sterowania retencją i prze­

pływem otrzymano przez uproszczenie równań (4)+(7). Zwiększono krok dys- kretyzacji i zaniedbano efekty gromadzenia wody na,odcinkach elementar­

nych, sprowadzając tym samym model odcinka do czystego opóźnienia. Uwzglę­

dniono jednak fakt, że opóźnienia transportowe stanowią ułamkową część kroku dyskretyzacji. Zbudowano również proste modele pracy oczyszczalni ścieków w miastach [1].

2. Opis układu sterowania -

Układ sterowania ma trzy warstwy (rys.2)t, w których rozwiązuje się za­

dania optymalizacji'nazwane odpowiednio : ZPD - zadanie, planowania długo­

terminowego, ZPS - zadanie planowania średnioterminowego, ZPK - zadanie planowania krótkoterminowego. Za zmienne decyzyjne przyjęto zrzuty wody ze zbiorników retencyjnych QP3, QP5, QP7 i pobory wody przez miasta QU2, 3U3, QU8. Zadania optymalizacji w kolejnych warstwach układu sterowania

zostały sformułowane zgodnie z zasadą agregacji czasowej.

Se względu na to, że prognoza dopływów jest dokładna jedynie na krótkim odcinku czasu, zadania te są rozwiązywane z odpowiednią dla każdej war­

stwy częstością zgodnie z zasadą repetycji [4 ].

Wprowadza się standardowe oznaczenia poszczególnych wektorów w dyskretnym taodelu systemu?

(3)

Sterowanie retencją . 127

x 4 [x1,x2 ,x3 ,x4 ,x6 ,x9 ]T 4 [QK1 ,V2,QZ3,V4,Y6,QP9P]:r ' , gdzie x oznacza wektor etanu,

V 4 [v1, v2 ,v3 , v4 , v5 , Vg, v? , v8 , vg ]T 4 [QW1,QU1+QU5, QD1+QD2, QD3+QD4, 3U9, Q\V6+QDS, QD5, QU10,QD8]T ,

gdzie v oznacza wektor wielkości wejściowych niesterowanych, u 4[ui ,u2 ,u3 ,u4 ,u5 ,u6 ]T 4[W2,3U3>QP3,3P5,QP7,QU8]T , gdzie u oznacza wektor sterowań.

Ze względu na wygodę realizacji obliczeń numerycznych dzielimy system na cztery podsystemy. Dla celów zadania ZPK przyjęto krok dyskretyzacji równy 1 dobie. Przy budowie modelu matematycznego pominięto stałe czasowe iner­

cji odcinków rzek. Poniżej przedstawiono równania kolejnych podsystemów : Pod,s^sjtem J_

x1 (k+1) =A1 • x1 (k)+B10-u1 (k)+B11 • u1 (k-1)+312 • u1 ( k-2)+C10 • v1 (k)+C11-

•v1(k-1), (8)

gdzie x1 =[x1,x2]1, u1 = [u1 ,u2 ,u3]T , v1 = [vi>v2 lV3]‘ * Podsystem 2

x2(k+l) = A2-x2(k)+B20-u2(k)+B21-u2(k-1)+C20-v2(k) , (9) gdzie x2 =[x3 ,x4]2 , u2 =[u2 ,u3 ,u4] 2 , v2 =[v4 ,v5]T .

Pods,vs,tem 2.

x3(k+1)= A3-x3(k)+B30-u3ik)+C30-v3(k) , (1C)

gdzie x3 =[xg] , u3 =[u5] , v3 =[vg] ♦ Podsystam 4

x4(k+1)=B40-u4(k)+B41-u4(k-l)+C40-v4(k)+C41-v4(k-l) , (1 1 ) gdzie x4 =[xgj. u4 = [ v u5',u6 f , v4 =[v7 .v3 ,vg]T .

W modelu dla zadania ZPS pomijamy opóźnienia transportowe odcinków rzek, które są małe w stosunku do przyjętego kroku dyskretyzacji ( 6 dób) . W modelu dla zadania ZPD oprócz uproszczeń przyjętych dla zadania 2PK i ZPS pomijamy opóźnienia wynikające z pracy oczyszczalni ścieków. Krok dy- skretyzacji w tym zadaniu wynosi 1 miesiąc. Szczegółowe modele dla wszy­

stkich zadań optymalizacji podane są w pracy [2] . Przytoczymy przykładowe postaci zadania ZPD : Minimalizuj funkcjonał jakości t

N-1

J = 3 ^ - ^ ( D ) 2+ ¿B(D~3-QU3(i)) 2+ &q(DWC-4U8(i)) 2 i=0

+ ¿'3 (3P3H-QP3(i)) 2+ S5(W 5N-Q-P5(i)) 2+ ^7 (dP7H-3P7(i)) 2 } , (1 2 ) gdzie Są, ig, SQ, S j , 5^, _ eą współczynnikami Wagowymi, a DirA, DWS,

(4)

126 K.Brdyś, K.Świercz,' K.Ulanicki DWC,QU2,QU3,QU8,QP3,QP5,QP7 są wyrażone w tys. nP/miesiąc, przy ograni­

czeniach wynikających z równań systemu i dodatkowo

V2HIH<V2(iKV2ŁIAX, V4MIK<.V4(iKV4IiAX, V6LUIT4V6(i)iV6tIAZ, i=1 ,2,... ,H-1 V2O0=V2(O), V4(H)=V4(0), V6(ii) =V6(0) , (13) QP3MIH4QP3(i) , QP5MHI^QP5(i) , QP7ŁTUI4QP7(i) , QP9PMIH4QP9P(i)

i«0 j 1 i • • • jl?“1 • Zadanie ZPD jest rozwiązywane na horyzoncie o stałej długości równym 1 rok (H=12). Pierwsze trzy składniki funkcjonału jakości oceniają pokrycie zapotrzebowania na wodę w miastach A,3,C , pozostałe trzy składniki oce­

niają odchylenie od przepływów nominalnych.

Zadanie ZPS i ZPK mają analogiczną postać jak zadanie ZPD (patrz [2 ]).

We wskaźniku jakości występują tam dodatkowe składniki, stanowiące karę za odchylenie stanu końcowego od wartości zadanej z wyższej warstwy ste­

rowania.

Struktura układu sterowania retencją i przepływem została przedstawiona na rys.2 , a jego praca odbywa się wg następującej sieci działań.

Rozwiąż zadanie ZPD na horyzoncie 12 miesięoy ze stanem .»początkowym wziętym z rzeczywistego systemu i aktualną

prognozą długoterminową dopływów

Rozwiąż zadanie ZPS na horyzoncie 1 "miesiąca" (5 tygodni) ze stanem początkowym wziętym z rzeczywistego systemu, stanem końcowym wynikającym z trajektorii ZPD i aktualną prognozą średnioterminową dopływów

* ,

Rozwiąż zadanie ZPK na horyzoncie 1 "tygodnia" (6 dób) ze stanem początkowym wziętym z rzeczywistego systemu, stanem końcowym wynikającym z trajektorii ZPS i aktualną prognozą krótkoterminową dopływów

j

Wyliczone z ZPK sterowanie przyłóż do rzeczywistego systemu na odcinku 3 dób

ł

Zmień stan rzeczywistego systemu na końcu trzeciej doby i

Czy koniec miesiąca

3. M U symulacji

Przeprowadzono symulację działania układu sterowania na odcinku 9 mie­

sięcy roku hydrologicznego. Zadania optymalizacji dynamicznej ZPD, ZPS i ZPK zostały sprowadzone do zadań programowania matematycznego i rozwiąza­

ne za pomocą procedury programowania kwadratowego [3]. System rzeczywis­

ty był symulowany wg wzorów (4)t(7) . Symulację działania układu sterowa­

nia wykonano dla roku "suchego", tj. o wyraźnie mniejszych od średniej wieloletniej wartościach dopływów. Przebiegi dopływów wykazują po 2 wyra­

(5)

Sterowanie retencją . 129 źne maksima, odpowiadające wiosennej (kwiecień-maj) i letniej (sierpień) fali powodziowej.

Ha rys.3 przedstawiono trajektorię stanu(tj. zapełnienia zbiorników re­

tencyjnych V 2 , V 4, V 6. Jako punkt startowy symulacji wybrano średnie war­

tości zapełnienia ? i ( o ) = 1 / 2 ( ViLÏAX+ViMIÎî) . Przebiegi czasowe zapełnienia wynikają z wartości dopływów do systemu i przyjętego kryterium sterowania.

Zapełnienia V2 i V4 dość szybko maleją do dolnej wartości granicznej i utrzymują się w jej pobliżu przez ok. 4 miesiące roku hydrologicznego.

Zapełnienie V6 nie osiąga wartości granicznych ze względu na ich dużą rozpiętość. W szóstym i siódmym miesiącu hydrologicznym zbiorniki prze­

chwytują pierwszą falę powodziową, stąd też ich zapełnienie gwałtownie wzrasta. Malejący W dalszym ciągu przebieg zapełnienia zbiorników wynika ,.ze zmniejszenia wartości dopływów i konieczności przygotowania zbiorników

do przyjęcia drugiej fali powodziowej.

Wartości sterowań są Wyliczane na podstawie krótkoterminowych prognoz dopływów do systemu. Ha rys.4 przedstawiono trajektorie sterowań - pobo­

rów wody przez odbiorców w miastach A,B i C (QU2,QU3,QU8), zaś na ry3.5 trajektorie zrzutów ze zbiorników retencyjnych (3P3,QP5,Q17). Wszystkie wartości sterowań zostały podane w procentach wartości pożądanych(pobory) bądź nominalnych ( zrzuty). Sterowanie systemem zapewnia pokrycie zapo­

trzebowania na wodę odbiorców miejskich w przeważającej części roku. Sil­

ne wahania poborów QU2 1 QU3 na przełomie 3. i 4. oraz 5. i 6. miesięcy hydrologicznych wynikają z długotrwałego deficytu wody w systemie (por.

rys.3) i dobowych wahań dopływów do zbiorników retencyjnych. Z uwagi na to, że pobór QU8 następuje bezpośrednio z koryta rzeki, jest on pokryty w całości przez praktycznie cały horyzont sterowania. Większe od pożąda­

nych wartości poborów QU2 i QU3 w 7. miesiącu hydrologicznym wynikają z konstrukcji funkcji celu zadania. Sytuacja taka może być niekiedy

korzystna (np. przy możliwości gromadzenia wody w zbiornikach).

Trajektorie zrzutów ze zbiorników retencyjnych ( ry3.5 ) wykazują dużą dynamikę zmian, wynikającą z przebiegów dopływów do systemu, irednie war­

tości zrzutów są niższe od nominalnych (rok "suchy") , zachodzi nawet ko­

nieczność utrzymywania minimalnych ze względu na ochronę życia,biologicz­

nego wartości zrzutów (szczególnie QP3) . Pojawienie 3ię fali powodziowej zmusza do krótkotrwałego stosowania bardzo dużych zrzutów ( np, zrzut ąP3 w 7. miesiącu ), co może być groźne z punktu widzenia ochrony przeciwpowo­

dziowej obszaru za zbiornikiem.

Trajektorie sterowań wynikają jakościowo z roli, którą pełnią w syste­

mie zbiorniki retencyjne. Zbiornik V2 powinien uniezależniać odbiorców w miastach A i B od silnych wahań przepływów w górnym odcinku rzeki, a po­

nadto wyrównywać przepływ w korycie. Zbiornik V4 je3t typowym niewielkim zbiornikiem wyrównującym przepływ w korycie. Zbiornik V6 na za zadanie zapewnienie takiego przepływu wody, aby zapotrzebowanie miasta C było całkowicie pokryte.

(6)

130 M. Br dyń, M.Swiercz, LT.Ulanicki 4. Wnioski■

Opisany układ pozwala sterowań systemem retencji i-przepływu bez Inge­

rencji operatorskich. Hierarchiczna struktura sterowania wraz z repetycją umożliwiają spełnienie stawianych układowi zadań nawet w warunkach ostre­

go deficytu wody. Stopień pokrycia zapotrzebowania odbiorców w miastach A i B niewiele odbiegał od 100 % , zań w mieście C wynosił 100 Zapeł­

nienie zbiorników retencyjnych mieńciło sig wewnątrz założonych ograni­

czeń bądź nieznacznie przekraczało te ograniczenia.

'Używane do obliczenia sterowań prognozy dopływów wyraźnie różniły się od realizacji, szczególnie w zadaniu o długim horyzoncie ( ZPD). Uzyskanie w tych warunkach opisanych wyżej rezultatów świadczy o dobrych właściwość ciach przyjętej struktury sterowania systemem retencji 1 przepływu.

LITERATURA

[1] Raport z zadania badawczego s "Badania symulacyjne i analityczne nad koncepcją opracowaną w 1982 roku sterowania eksperymentalnym systemem wodno-gospodarczym" opracowanego w ramach tematu 01.05.01 programu PR-7. Instytut Automatyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1983..

[2] Raport z zadania badawczego : "Opracowanie algorytmów realizujących zadania jednostek decyzyjnych poszczególnych podsystemów sterowania opracowanej w 1982 roku struktury sterowania eksperymentalnym syste­

mem wodno-gospodarczym, przy założonych interakcjach między podsyste­

mami" opracowanego w ramach tematu 01.05.01 programu PR-7. Instytut Automatyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1984.

[3] Dokumentacja użytkowa systemu programowania nieliniowego. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w ramach problemu 1.2 "Metody i środki pro­

jektowania automatycznego", Instytut Automatyki Politechniki Warszaw­

skiej, Warszawa 1980.

[4] W.Findeięen, F.N.Bailey, M.Brdyś, K.Malinowski, P.Tatjenski, A.Woźniak:

"Control and Coordination ;in Hierarchical System " John Wiley,198Q.

CONTROL OF WATER RESOURCE SYSTEM. STRUCTURE AND SIMULATION S u m m a r y

A threelayer structure for water resource system is presented.

The time-hierarchy concept.is applied. Simulation results are given for nine monthi3 control horizon.

(7)

Sterowanie retencją ... 131

yn P A M E H H E BO U H U M F E C y P C A M . CXEi.lA H CźRffJIflUMOHKJE

HCCJUmOBAH/ifl

P e 3 b m e

B paóoTe npeiCTaBJieHa cxewa ynpaBJieHHH bohhhmh pecypcawa b boboxo3h2- cTBeHHoii cHCTeMe . Cxet.ia ynpaBJieHHH coctokt hb Tpex ypoBHeii h paóoTaeT no npHHuniiy BpeMeHHoii Hep'papxnn. UpeflCTaBJieHH pe3yjiŁiaTH cHMyjiHUHOHHHX Kcc;ie- HOBaHHił b Teaeirae HeBHTH MecHpeB.

(8)

I p o d s y s t e m QD6 mg

I I I p o d s y s t e m

I m o d e l z j a w i s k

r :

p r z e p ł y w u

m o d e l p r a c y z b i o r ­ ni ka r e t e n c y j n e g o

n ę z e ł s u m a cy jn y

QUY

IV p o d s y s t e m

QP1 - p r z e p ł y w w o d y na p o o z ą t k u 1 - t o g o o d c in ka

Q K 1 - p r z e p ł y w w o d y na k o ń o u 1 -t eg o o d c i n k a

Q UI - d o p ł y w y w e j ś c i o w e do s y s t e m u Q D 1 - d o p ł y w y b o cz n e l u b z a g r e g o w a n y

s p ł y w p o n l o r z c h n l o w y Q UI - P o b o r y w o d y p r z e z m i a s t a Qłil - z r z u t y w o d y z m ia st

Q W Y — p r z e p ł y w n o d y w p r z e k r o j u a y j ś d

R y s . 1 . S c h e m a t b l o k o w y s y s t e m u r e t e n c j i 1 p r z e p ł y w u .

(9)

Sterowanie retencją . 133

p r o g n o z y

d o p ł y w ó w

X ZP3

prognozy dopływów

1 i 1

! ! ! tjr s ;

G 1 '

t

' 3 4 5 1 2

0

* C 1 )

H o r y z o n t - 1 r o k K r o k d y a k r e t y z a o j l

- 1 n l e B lą o C z ę o t o ź ć r e p e t y o j l

- 1 m lealąo

H o r y z o n t - 1 m l e a . ( 3 0 dób) K r o k d y a k r e t y z a o j l

- 1 tydz. CS dób) C z ę s t o ś ć r o p e t y c j l

- 3 doby

p r o g n o z y d o p ł y w ó w

« t e r o w a n i e do o y a t e m u

O i Y

Z P K

H o r y z o n t - 1 tydz. (6 d ó b ) K r o k d y a k r e t y z a o j l - 1 doba C z ę s t o ś ć r e p e t y c j l - 3 doby

dob^t

i l f L

-etan r z o o z y w l s t e g o s y s te mu

S y s t e m r e t e n o j l 1 p r z e p ł y w u

j

T(t) d o p ł y w y do s y s t e m u R y s . 2. O k ł a d s t e r o w a n i a s y s t e m e m r e t e n o j l 1 p r z e p ł y w u .

(10)

V2HAX

V i MAX

V4M IH

Hya.3» ^rajektoslê siana « sapełnlaala abiomikás esiauayjnyah»

M.Bidyá,Łl.Śwlercz,lú.Ulanioki

(11)

C+-w oH O3

*1

.

ćocf

CD

g

ej.¿a

R y a . 4 « S r a j a k t o r i a ot«ifo«raá — p o b o r c a Q Ü 2 i Q UJ or as a r s u t u QP3

Ulvn

(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :