• Nie Znaleziono Wyników

Czy się stoi, czy się leży…

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Czy się stoi, czy się leży…"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

f e l i e t o n s z k i e ł k o i   o k o

Jakub Szulc

fot. Archiwum

Minister w skierowanym ostatnio do konsultacji pro- jekcie ustawy wprowadzającym sieć szpitali ocenia, że obowiązująca od czasów kas chorych polityka „kon- kursowania” świadczeń szpitalnych doprowadziła do rozmycia istniejącej wcześniej referencyjności szpitali, a brak nadzoru nad tym, jaki charakter usług gdzie jest kontraktowany, spowodował przewymiarowanie inwestycyjne i nadmierne rozdrobnienie świadczeń. Tu należy się Ministerstwu Zdrowia pochwała za właściwe zdiagnozowanie problemu. Faktycznie, od czasu skomu- nalizowania szpitali w 1999 r. kasy chorych, a później NFZ nie bardzo były w stanie zapanować nad oddol- nie czynionymi, często bez ładu i składu, inwestycjami w sprzęt, oddziały czy kadrę medyczną. Lecznictwo szpi- talne rozwijało się w Polsce ad hoc, często na zasadzie:

w sąsiednim szpitalu właśnie uruchomiono oddział kar- diologii inwazyjnej, to ja sobie postawię choć pracownię

dycznych? Gdzie uwzględnienie map potrzeb zdrowot- nych? Kłopot jest, niestety, jeszcze większy. Nie tylko nie zwracamy uwagi na złą strukturę łóżek w lecznic- twie szpitalnym, lecz także staramy się zabetonować ten stan na wieki wieków amen. Ktoś spyta: ale jak to?

Przecież ustawa mówi wyraźnie, że szpitale będą włącza- ne do sieci na cztery lata? Jak najbardziej, tyle że warun- kiem włączenia jest posiadanie kontraktu z płatnikiem przez dwa lata przed decyzją o włączeniu. Zgadnijcie Państwo, kto ten warunek będzie spełniał za cztery lata, przy kolejnym „procesie rekrutacyjnym”? Brawo!

Ci, którzy zakwalifikowali się już dzisiaj! Zamknęliśmy zbiór szpitali. Nowe nie powstaną – nie będą miały jak.

Słabo to wygląda, bo konkurencji nie będzie przecież żadnej. Po co konkurować, skoro i tak wiadomo, kto będzie miał prawo udzielać świadczeń? Ale mam dla pa- cjentów zdecydowanie gorszą informację: nikt nie będzie

chciał ich w szpitalu oglądać. Jednocześnie z siecią zmie- niamy bowiem zasady płacenia: z dzisiejszego – efektyw- nościowego (JGP, fee-for-service) na ryczałt. Czyli, mocno upraszczając: czy pacjent będzie leczony, czy nie, szpital dostaje te same pieniądze. Przesuwamy się od bandy do bandy. Ze złej formuły promującej „nabijanie” procedur przechodzimy na tak samo złą, jeżeli nie gorszą: „Czy się stoi, czy się leży, pińćset złotych się należy”. Jasne, że nie będzie to aż tak czarno wyglądało, bo lekarz przecież jest odpowiedzialny i będzie chciał leczyć jak najlepiej. Ale musimy pamiętać o jednym: bodźce kreują zachowania.

A to oznacza, że w sytuacji, kiedy ryczałt będzie ozna- czać podobne lub mniejsze pieniądze jak dzisiaj, a szpital za 200 cholecystektomii dostanie tyle samo kasy co za 100, dyrektor będzie stawał na głowie, żeby wykonywać takich zabiegów 100, a nie 200. Zwłaszcza że w czerw- cowej noweli ustawy o działalności leczniczej zwiększyli- śmy odpowiedzialność dyrektora i organu prowadzącego za finanse. Aby leczenie było jak najbardziej skuteczne, staramy się stosować terapie zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Propozycje zmian to w tym kontekście le- czenie udaru przez upuszczanie krwi: nie pomaga, ale poprawia samopoczucie. Szkoda, że tylko leczącego. n hemodynamiki. Inwestycje odzwierciedlały nie tyle po-

trzeby zdrowotne, co aktualną wycenę świadczeń przez płatnika. Na tym jednak pochwały można zakończyć.

Dobra diagnoza jest warunkiem koniecznym podjęcia właściwego leczenia, lecz niestety nie jest warunkiem wystarczającym. W czym tkwi problem? Przede wszyst- kim posługujemy się najbardziej toporną z dostępnych metod. Zmiany będziemy aplikować w postaci wykazu, będącego w istocie decyzją administracyjną o włączeniu (bądź nie) danego szpitala do sieci. Najpierw definiujemy (właściwie) problem: niedopasowanie świadczeń udzie- lanych w szpitalach szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego do faktycznych potrzeb zdrowotnych, po to by następnie nie silić się nawet na pozory, że ten stan rzeczy zmieniamy. Ot, świadczyłeś usługi w danym zakresie – będziesz świadczył nadal. Nie świadczyłeś?

Sorry – już nie będziesz. Można oczywiście powiedzieć, że przecież wprowadzamy referencyjność i szpital powia- towy będzie mógł mniej niż wojewódzki, a wojewódz- ki mniej niż wysokospecjalistyczny czy kliniczny. Pod jednym wszakże warunkiem: że na inny, szerszy profil nie zgodzi się, całkowicie uznaniowo, minister zdrowia.

Gdzie tu jakakolwiek analiza faktycznych potrzeb me-

Czy się stoi, czy się leży…

” Propozycję wprowadzenia sieci szpitali można porównać do leczenia udaru przez upuszczanie krwi: nie pomaga, ale poprawia samopoczucie.

Szkoda, że tylko leczącego ”

październik 8/2016 menedżer zdrowia 79

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nie opiera się na dowodach, które można sprawdzić.. Fakt można sprawdzić i

Ostatni posiłek zjadaj nie później niż dwie godziny przed snem.. Uwagi nauczyciela:.. Czy odżywiamy

Na rynku komercyjnym systemów tego typu jest dużo, cieka- wostką jest to, że często producenci korzystają z usług głównych dostawców chmury w zakresie utrzymania

Więc rozwiązał problem dla trójkąta metodami klasycznej geometrii, ale tak go to rozochociło, że odkrył, o co tak naprawdę w tym problemie chodzi, i rozwiązał go klasycznie

To dzięki nim możliwe staje się wykorzystanie danych, które wcześ- niej nie były zbierane lub ich przetwarzanie było praktycznie niemożliwe, w szczególności

Wygląda, bowiem na to, że znasz podstawowe zasady higieny, lecz brakuje Ci wytrwałości w ich stosowaniu.. 0 –

Nagle niewiadomo skąd pojawiły się żaby( dzieci naśladują skakanie żabek), kumkały ( naśladują kumkanie: kum, kum, kum) jakby ostrzegały się przed

Wielka Emigracja -fala uchodźców, którzy po upadku powstań udali się na Emigracje do Francji i Wielkiej Brytanii.. Powstały dwa nurty polityczne: