• Nie Znaleziono Wyników

zespoły ekspertów, pisze się opasłe analizy. Myślę, że przyszedł czas na pracę

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "zespoły ekspertów, pisze się opasłe analizy. Myślę, że przyszedł czas na pracę "

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

8

8 luty–marzec 1/2005

D

Dwwaa llaattaa tteemmuu ww wwyywwiiaaddzziiee ddllaa MMeenneedd¿¿eerraa ZZddrroo-- w

wiiaa ssttwwiieerrddzzii³³ ppaann,, ¿¿ee ggddyybbyy mmiiaa³³ ppaann oobbjj¹¹ææ tteekkêê m

miinniissttrraa zzddrroowwiiaa,, ppoossttaawwii³³bbyy ppaann pprreemmiieerroowwii rrzz¹¹-- d

duu wwaarruunnkkii.. JJaakkiiee ttoo wwaarruunnkkii??

Nie chcia³bym byæ figurantem. Swoj¹ rolê widzia³- bym zadaniowo. W realizacji wyznaczonych celów musia³bym mieæ poparcie szefa, czyli premiera, który nie wyprze siê mnie, gdy ich realizacja bê- dzie natrafia³a na trudnoœci. Polska praktyka wskazuje, ¿e taki warunek jest niezbêdny, bo wi- dzia³em wielu ministrów, którzy próbowali coœ ro-

biæ, a gdy realizacja projektów natrafia³a na trud- noœci, ich szefowie wbijali oczy w niebo i udawali,

¿e nie maj¹ z tym nic wspólnego.

C

Czzyy zzaatteemm ppoo wwrrzzeeœœnniioowwyycchh wwyybboorraacchh –– bboo w

wsszzyyssttkkoo wwsskkaazzuujjee,, ¿¿ee wwyybboorryy ooddbbêêdd¹¹ ssiiêê jjeessiieennii¹¹ –

– bbêêddzziiee ppaann mmiinniissttrreemm zzddrroowwiiaa,, kkttóórryy wwssppoommnniiaa-- n

nee wwaarruunnkkii ppoossttaawwii nnoowweemmuu pprreemmiieerroowwii?? Wyroki losu s¹ niezbadane, wiêc wszystko jest mo¿liwe. Pewnie w jakichœ kalkulacjach niektórych partii politycznych moja osoba jest brana pod uwagê, ale nie chcê teraz na ten temat spekulo-

fot. 2 x Agencja AGORA

H a r c o w n i c y

(2)

luty–marzec 1/2005 99 waæ. Jest wiele zas³u¿onych osób i kandydatów na

szefa resortu zdrowia mo¿e byæ równie wielu.

C

Czzyy kkttóórraaœœ zz ppaarrttiiii ppoolliittyycczznnyycchh wwyyssuuwwaa³³aa wwoobbeecc p

paannaa pprrooppoozzyyccjjêê oobbjjêêcciiaa tteekkii mmiinniissttrraa?? Jeszcze jest za wczeœnie na takie decyzje.

G

Gddyybbyy jjeeddnnaakk zzoossttaa³³ ppaann mmiinniissttrreemm,, kkoommuu ppoowwiiee-- rrzzyy³³bbyy ppaann sswwoojjee zzaassttêêppssttwwoo??

Wyznaczenie takich osób nie by³oby dla mnie trudne. Znam grono nies³ychanie kompetentnych ludzi, które pomog³yby mi kierowaæ resortem.

JJaakkiiee zzaaddaanniiaa wwyyzznnaacczzyy³³bbyy ppaann ssoobbiiee jjaakkoo mmiinnii-- ssttrroowwii ii sswwoojjeemmuu zzeessppoo³³oowwii ww ppiieerrwwsszzyymm rrookkuu d

dzziiaa³³aallnnooœœccii,, ggddyybbyy jjeessiieennii¹¹ mmuussiiaa³³ ssiiêê ppaann pprrzzee-- n

niieeœœææ ddoo WWaarrsszzaawwyy nnaa uull.. MMiiooddooww¹¹??

W pierwszym rzêdzie nale¿a³oby wykonaæ pracê ustawodawcz¹ po to, ¿eby utworzyæ system. Ma-

³o kto zdaje sobie sprawê, ¿e w Polsce nie ma w tej chwili ¿adnej opisywalnej struktury. Obec- nie mamy do czynienia z chaotycznym przemie- szaniem systemu ubezpieczeniowego i zabezpie- czeniowego. Niejasne Ÿród³a finansowania ka¿- dego z elementów powoduj¹, ¿e któryœ z nich w koñcu pêknie i wszystko siê zawali. Zatem naj- pierw kilka miesiêcy pracy legislacyjnej, a na- stêpnie b³yskawiczne wdra¿anie systemu. Obec- nie widoczny jest brak gotowoœci do dzia³ania.

Brakuje pomys³ów, wiêc powo³uje siê komisje, zespo³y ekspertów, pisze siê opas³e analizy. My- œlê, ¿e przyszed³ czas na pracê, bo wszystko jest ju¿ przedyskutowane, a kontestatorzy zawsze siê znajd¹ i ich nie nale¿y siê ju¿ baæ.

W

W rreellaaccjjaacchh zz kkrryyttyykkaammii jjeesstt ppaann jjuu¿¿ nniieeŸŸllee zzaapprraa-- w

wiioonnyy..

Gdy w Œl¹skiej Kasie Chorych wdra¿aliœmy karty chipowe, wielu m¹drali krytykowa³o nasz pomys³ za to, ¿e system jest nie doœæ nowoczesny, inni, ¿e

jest niedostosowany do siermiê¿nej, polskiej s³u¿- by zdrowia. Tymczasem wtedy by³o to najnowo- czeœniejsze rozwi¹zanie w Europie.

JJaakkii ssyysstteemm ppoowwiinniieenn ddoommiinnoowwaaææ ww PPoollssccee –– zzaa-- b

beezzppiieecczzeenniiaa cczzyy uubbeezzppiieecczzeenniiaa ssppoo³³eecczznneeggoo?? System ubezpieczeniowy. Oczywiœcie, jest kilka za- dañ, które powinny byæ finansowane z bud¿etu.

Przyk³adem s¹ procedury wysoko specjalistyczne (oczywiœcie przedtem precyzyjnie zdefiniowane) i innowacyjne. Z bud¿etu samorz¹dowego nale¿a-

³oby te¿ realizowaæ niektóre zadania, np. opieki nad bezdomnymi. A zatem system ubezpieczenio- wy z w¹sko okreœlonym finansowaniem z bud¿etu pañstwa. Rozwi¹zanie to powinno przewidywaæ dzia³anie ubezpieczeñ dodatkowych. Na rynek

musz¹ wejœæ ubezpieczyciele prywatni, a kasy cho- rych tak¿e powinny utworzyæ dzia³y ubezpieczeñ dodatkowych.

Z

Z ttyymm wwii¹¹¿¿ee ssiiêê pprroobblleemm pprryywwaattyyzzaaccjjii ss³³uu¿¿bbyy zzddrroo-- w

wiiaa –– cczzyy jjeesstt ttoo rraattuunneekk ddllaa ppoollsskkiieejj mmeeddyyccyynnyy?? Widzia³em kilka przyk³adów zad³u¿onych szpitali, które niemal z dnia na dzieñ zaczyna³y siê bilan- sowaæ lub przynosiæ zyski po tym, jak zosta³y spry- watyzowane. U nas wszystko jest dzikie: lustracja czy prywatyzacja. W okreœleniu dzikie kryje siê ja- kiœ demon. Tymczasem prywatyzuj¹c lecznictwo, trzeba wprowadziæ jasne zasady. Obecnie wiêk- szoœæ lecznictwa przeznaczona jest do sprywatyzo- wania, chocia¿ nie przewidujê, aby na zad³u¿one po uszy polskie szpitale rzucili siê inwestorzy, któ- rzy przecie¿ licz¹ na zysk, a stawki z funduszu nie zmieni¹ siê diametralnie. Zatem wydaje siê, ¿e na- le¿a³oby wrêcz stworzyæ wyraŸnie okreœlone wa- runki preferencyjne, na których inwestorzy w ogó- le chcieliby kupiæ te zad³u¿one oœrodki. Oczywi- œcie, nie mo¿na prywatyzowaæ du¿ych centrów specjalistycznych czy szpitali wojewódzkich.

k o n t r r e w o l u c j i

Rozmowa z Andrzejem Sośnierzem, byłym szefem Śląskiej Kasy Chorych, obecnie dyrektorem Śląskiej Opieki Medycznej sp. z o.o.

” Polskiej służbie zdrowia brakuje pomysłów, więc powołuje się komisje,

zespoły ekspertów, pisze się opasłe analizy. Myślę, że przyszedł czas na pracę

(3)

1

100 luty–marzec 1/2005

A

A mmoo¿¿ee zzaassttoossoowwaaææ ffiinnaannssooww¹¹ ggrruubb¹¹ kkrreesskkêê ii oodd-- d

d³³uu¿¿yyææ sszzppiittaallee,, ttaakk jjaakk ttoo zzrroobbiioonnoo ww 11999988 rr..?? Przerwa w reformach kosztuje i dziœ d³ug jest tak wielki, ¿e prostego odd³u¿enia nie mo¿na zastoso- waæ. Warto przy tym przypomnieæ, ¿e obecny d³ug stworzyli ci ludzie, którzy zniszczyli kasy chorych oraz zatrzymali proces urynkowiania ochrony zdrowia. Sta³ym polskim problemem s¹ harcowni- cy w resortach, którzy wiele potrafi¹ zepsuæ, nie ponosz¹c ¿adnej odpowiedzialnoœci – przyk³adem ustawa 203. D³ug z niej wynikaj¹cy musi byæ jed- nak sp³acony z bud¿etu pañstwa.

C

Czzyy ttaa ddeewwaassttaaccjjaa ssyysstteemmuu nniiee ppoowwiinnnnaa zzaaoowwooccoo-- w

waaææ ppoowwrrootteemm ddoo kkaass cchhoorryycchh??

Na jaw wysz³o ju¿ tyle katastrof spowodowanych przez wprowadzenie NFZ, ¿e nie ma siê nad czym zastanawiaæ. Nazwijmy to kasami ubezpieczenia zdrowotnego i wróæmy do systemu, który siê spraw- dza³. Oczywiœcie, trzeba by wprowadziæ w nim pew- ne zmiany. System kas chorych nie by³ bowiem wy- starczaj¹co klarowny pod wzglêdem ubezpieczeñ.

Nale¿a³oby stworzyæ koszyk dla ubezpieczeñ dodat- kowych i umo¿liwiæ prywatyzacjê. Jasno nale¿a³oby te¿ okreœliæ, kto odpowiada za osoby nieubezpie- czone, bo co najmniej kilka procent d³ugów szpita-

li wynika z tego, ¿e lecz¹ bezdomnych, za których powinny p³aciæ samorz¹dy, a one tego nie robi¹.

A

A jjaakk uusszzcczzeellnniiææ ssyysstteemm,, aabbyy zzlliikkwwiiddoowwaaææ pprroocceeddeerr ffiikkccyyjjnnyycchh ppaaccjjeennttóóww,, wwyykkoonnyywwaannyycchh zzaabbiieeggóóww ii wwyyppiissyywwaannyycchh rreecceepptt?? PPaann nnaa ŒŒll¹¹sskkuu ssttwwoorrzzyy³³ ssttrruukkttuurrêê,, kkttóórraa bbyy³³aa ooddppoowwiieeddnniikkiieemm RRUUMM--uu..

W Polsce w ka¿dej sekundzie mamy do czynienia ze 140 zdarzeniami medycznymi. Rocznie to ok.

1,5 mld zdarzeñ. Obecnie mamy techniczne mo¿- liwoœci, aby zapanowaæ nad systemem rejestracji.

Jeœli ktoœ chce sensownie wydawaæ pieni¹dze, musi wiedzieæ, jak je wydaje. Polska jest biednym krajem i nie staæ nas na frywolne wydawanie pie- niêdzy. Stworzony system punktowy wrêcz prowo- kuje do naci¹gania NFZ i tworzenia fikcji medycz- nej. Lekarze zostali zmuszeni do kombinowania, jak wyrobiæ punkty, które im sfinansuj¹ podjête dzia³ania. To nale¿y zmieniæ. Przy elektronicznej kontroli lekarze i szpitale bêd¹ normalnie zarabiaæ i naci¹ganie stanie siê nieop³acalne.

A

Allee uuttrrzzyymmaanniieemm oobbeeccnneeggoo ssttaannuu zzaaiinntteerreessoowwaannee ss¹¹ ppeewwnnee ggrruuppyy lleekkaarrzzyy,, nnaazzwwiijjmmyy iicchh lloobbbbiieess,, o

orraazz ppoolliittyyccyy,, kkttóórrzzyy mmoogg¹¹ ¿¿oonngglloowwaaææ kkwwoottaammii..

Utrzymaniem obecnego stanu zainteresowane s¹ tylko pewne wp³ywowe grupy – mówi siê nawet,

” Znam kilka przykładów szpitali zadłużonych, które po

prywatyzacji, niemal z dnia na dzień, zaczynały się bilansować lub przynosić zyski

(4)

luty–marzec 1/2005 1111

¿e kontrrewolucja £apiñskiego by³a kontrrewolu- cj¹ profesorów. Ogromna wiêkszoœæ lekarzy, wy- konuj¹cych ciê¿k¹, codzienn¹ pracê, jest zainte- resowana stworzeniem klarownego systemu, któ- ry zlikwiduje dotychczasowe, feudalne uk³ady w s³u¿bie zdrowia, broni¹ce siê przed urynkowie- niem us³ug medycznych. Podkreœlam jednak – zwolennikami utrzymania obecnego stanu nie s¹ wszyscy lekarze, tylko czêœæ warstwy prominenc- ko-lekarskiej.

C

Czzyy ppoolliittyyccyy bbêêdd¹¹ ww kkooññccuu mmnniieejj ppooddaattnnii nnaa wwpp³³yy-- w

wyy lloobbbbyyssttóóww ii cczzyy wwiiddzzii ppaann ww iicchh pprrooggrraammaacchh m

moo¿¿lliiwwooœœccii uuzzddrroowwiieenniiaa ss³³uu¿¿bbyy zzddrroowwiiaa??

Problemem polityków jest to, ¿e oni zazwyczaj nie maj¹ czasu. A problemy s³u¿by zdrowia s¹ bardzo czasoch³onne, dlatego s¹ one chêtnie odk³adane na bok lub pozostawiane s¹ same sobie – a nu¿

wszystko siê u³o¿y. Niestety, te tendencje widzê tak¿e u potencjalnych przysz³ych rz¹dz¹cych. Jedy- nie PiS og³osi³o swój projekt dla s³u¿by zdrowia, choæ – moim zdaniem – niezbyt trafny, gdy¿ opie- raj¹cy siê na wierze, ¿e urzêdnicy stan¹ siê nagle uczciwi. Przypomina mi to has³o socjalizm – tak, wypaczenia – nie. Krótko mówi¹c – politycy po prostu siê boj¹, bo jeœli tylko zaczn¹ mówiæ praw- dê, np. o koniecznych dodatkowych op³atach, to

zaraz zostan¹ zaatakowani przez populistów, a media ich w tych atakach wspomog¹.

P

Paann nniiee bbyy³³ ppoolliittyykkiieemm ii ddllaatteeggoo nniiee mmiiaa³³ llêêkkóóww ppoo-- lliittyycczznnyycchh pprrzzeedd wwpprroowwaaddzzaanniieemm rroozzwwii¹¹zzaaññ rryynnkkoo-- w

wyycchh??

Ja wiedzia³em, ¿e te rozwi¹zania dzia³aj¹. Œl¹ska Kasa mia³a sukcesy, bo dopuszczaliœmy dzia³anie mechanizmów rynkowych wszêdzie tam, gdzie siê to da³o zrobiæ. Oczywiœcie, by³o to powi¹zane z refor- m¹ systemow¹ – jak najmniej decyzji urzêdniczych, jak najwiêcej samorzutnych regulacji rynkowych.

F

Fuunnkkccjjoonnoowwaanniiee rroozzwwii¹¹zzaaññ rryynnkkoowwyycchh zzaaoowwooccoo-- w

waa³³oo nnaa ŒŒll¹¹sskkuu oobbnnii¿¿eenniieemm kkoosszzttóóww uuss³³uugg mmee-- d

dyycczznnyycchh.. CCzzyy ww PPoollssccee mmoo¿¿nnaa lleecczzyyææ ttaanniieejj?? Za czasów Œl¹skiej Kasy koledzy lekarze z innych regionów dziwili siê, ¿e przy relatywnie niskich ce- nach mo¿na jeszcze zarabiaæ. Moja praktyka wskazuje, ¿e najlepiej sobie radzi³y te zak³ady, któ- re zaczyna³y dzia³aæ wraz ze startem nowego sys- temu. Trudnoœci mia³y nawet zak³ady prywatne, które dzia³a³y w poprzednim, patologicznym syste-

mie. O czym to œwiadczy? O tym, ¿e w systemie rynkowym mog¹ przestaæ sobie radziæ nawet pod- mioty prywatne. Wynika to z faktu, ¿e w wielu wy- padkach zak³ady te dzia³a³y i dzia³aj¹ jak mono- poliœci w wybranej dziedzinie. Jeœli otworzymy do- stêp do us³ug w danej dziedzinie w sposób niemal nieograniczony, to stworzymy konkurencjê, która zablokuje dyktat cenowy i spowoduje obni¿enie cen. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w polskiej s³u¿- bie zdrowia mamy mniej pieniêdzy ni¿ maj¹ Czesi czy Wêgrzy, dlatego temu systemowi trzeba po- móc. Nie wystarczy racjonalizacja wydatków, pie- niêdzy te¿ musi byæ wiêcej.

Z

Z ddrruuggiieejj ssttrroonnyy mmaammyy zzaa dduu¿¿oo sszzppiittaallii ii ³³óó¿¿eekk sszzppii-- ttaallnnyycchh..

Nale¿y okreœliæ potrzeby zdrowotne pacjentów oraz to, gdzie pacjent powinien byæ leczony.

Gdybyœmy to obliczyli, to okaza³oby siê, ¿e du¿a czêœæ us³ug medycznych mog³aby byæ realizowa- na poza szpitalem, w zak³adach chirurgii krót- koterminowej. Ale te¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e lu- dziom, którzy s¹ zatrudnieni w szpitalach powia- towych, nikt nie przedstawia alternatywy, co mie- liby robiæ po zamkniêciu ich jednostki. Tymcza- sem pobudzenie rynku, stworzenie szans dla biz- nesu spowoduje, ¿e powstan¹ przychodnie

i wspomniane zak³ady krótkoterminowe, które zapewni¹ opiekê pacjentom oraz pracê leka- rzom i pielêgniarkom.

W

Wiizzjjaa nnaakkrreeœœlloonnaa pprrzzeezz ppaannaa nnaappaawwaa ooppttyymmii-- zzmmeemm.. JJaakk zzaatteemm mmoogg³³aabbyy wwyyggll¹¹ddaaææ ppoollsskkaa ss³³uu¿¿-- b

baa zzddrroowwiiaa zzaa ppoonnaadd cczztteerryy ii ppóó³³ rrookkuu,, ggddyy bbêêddzziiee ssiiêê kkooññcczzyyææ kkoolleejjnnaa kkaaddeennccjjaa SSeejjmmuu??

Je¿eli nowo wy³oniony rz¹d bêdzie mia³ wystarcza- j¹co du¿o odwagi, aby uporz¹dkowaæ system i nadaæ mu charakter rynkowy, to po czterech la- tach bêdzie wiêcej doskonale wyposa¿onych oœrodków. Stabilne zasady dzia³ania na rynku us³ug lekarskich spowoduj¹ zmniejszenie liczby op³at nieformalnych. Lecznictwo rodzinne bêdzie w 100 proc. sprywatyzowane, specjalistyczne w 90 proc., szpitalnictwo w 30–40 proc. System bêdzie uspokojony, z jasno okreœlonymi drogami rozwoju, a restrukturyzacja w toku.

D

Dzziiêêkkuujjêê zzaa rroozzmmoowwêê..

Rozmawia³ Jacek Szczêsny

” Większość lecznictwa przeznaczona jest do sprywatyzowania, chociaż nie przewiduję, aby na zadłużone po uszy polskie szpitale rzucili się inwestorzy

Cytaty

Powiązane dokumenty

W tym kontekście nasuwa się pytanie o rolę zasad ogólnych normowanych przepisami publicznego prawa gospodarczego: w jakim zakresie przepisy te mody- fi kują (a może

– ze względu na wartość swojej potęgi Ukrainy jest bardzo istotnym, acz- kolwiek niekoniecznie nieodzownym, partnerem w procesie wzmacniania zdolności Polski do oddziaływania

[pokreślenie M.D.]: oto przede wszystkim wasze założenia, niby roz- ległe pole, na którym możecie ukazywać charakter waszego Instytutu i miłość do ojczyzny. Ten program Leona

The primary flow consists of a linear velocity profile in both the thin liquid layer and the boundary-layer of the air stream , which is an approximation of the

1) Pracownik - zastępca będzie wykonywał obowiązki na stanowisku: referent ds. materiałów płynnych, jako zastępca za pracownika Symeona Maciornego w związku z

społecznych... cji przez niektóre państwa. A około połowy tegoż wieku Europa przeżywała Wiosnę Ludów 2. Wojna, która wybuchła w sierpniu 1914 roku, bywa postrzegana jako

W wyniku odsiarczania metod¹ mokr¹ wapienn¹ na rynku surowców budowlanych pojawi³y siê du¿e iloœci gipsu syntetycznego.. Artyku³ jest prób¹ oceny zmian na rynku gipsu w

Z pewnością rynek kojarzy się nam z konkurencją, która może dokonywać się poprzez mechanizm cenowy (obniżenie cen możliwe jest m.in. przez zmniejszenie kosztów

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu

którzy trzymali wielki transparent: “Krasnystaw – obchodów œwiêta policji z województwa kujawsko Policja – Bandyci w Mundurach” oraz znacznie –pomorskiego, w

„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w

Podaj nazwę kategorii znaczeniowej rzeczowników pochodnych, do której należy rzeczownik czytelniczka i podkreśl jego formant, a następnie za pomocą tego samego formantu

Ogrom zajêæ na uczelni i pracy w do- mu skutecznie t³umi³ niepohamowane emocje, wynikaj¹ce z nie- mo¿noœci zrozumienia tego, co siê dzia³o podczas wojny i po jej zakoñczeniu..

Jeszcze tego samego dnia odby³o siê podsumowuj¹ce zebra- nie plenarne Rady Zak³adowej rozszerzonej o przewodnicz¹- cych rad oddzia³owych.. Taki sk³ad plenum sta³

 Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych posiadających

na zmianę sposobu leczenia chorych na POChP.. Leczenie IND/GLY istotnie wydłużało czas do pierw- szego zaostrzenia w porównaniu z SFC. Redukcja prawdopodobieństwa

¿e przeciwstawiaj¹cym je spo³eczeñstwu, co jest szczególnie szkodliwe i naganne wobec niezwykle trudnej sytuacji ochrony zdrowia w Polsce.. Zda- niem przewodnicz¹cego ORL w

ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez SIGNAL IDUNA Polska TU SA, STU ERGO HESTIA SA oraz TU COMPENSA SA Prezentowany ranking przedstawia wyniki analizy, której poddano ogólne

Patronat nad konferencją objęli: Państwowy Zakład Higieny, Polskie Stowarzyszenie Czystości, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Ekologiczna Federacja Lekarzy,

Wśród specjalnie zapro- szonych osób znaleźli się klienci partnerów agencji ABK Grupa, golfiści z całej Polski oraz goście zagraniczni ze Skandynawii, Japo- nii, Korei,

z obecnych ponad 700 szpitali znalazłoby się w takiej sieci, byłby to duży krok w kierunku do- syć rewolucyjnych zmian naszego systemu ochrony zdrowia.. Jeśli się w niej znajdzie

W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów maturalnych: matematyka lub fizyka lub chemia

Szkoła była duża, murowana, ale niedługo można tam było uczyć, dlatego, że wtedy zaczęły się już takie walki pomiędzy Polakami i Ukraińcami, i musieliśmy chować