• Nie Znaleziono Wyników

Pytania z biologii komórki i histologii.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pytania z biologii komórki i histologii."

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Pytania z biologii komórki i histologii.

1. Podaj skład chemiczny jądra komórkowego.

2. Wymień stadia profazy mejotycznej

3. Wymień kolejne stadia mitozy. Jakie procesy zachodzą w metafazie.

4. |Co to jest centrosom, budowa i funkcja.

5. Podaj definicję i znaczenie biologiczne apoptozy

6. Podaj 4 różnice pomiędzy komórką prokaryotyczną i eukaryotyczną 7. Co to jest i jaka jest funkcja glikokaliksu

8. Podaj czym różni się symport od antyportu

9. Podaj w jaki sposób transportowane są do komórki lipidy i glukoza.

10. Wymień etapy mitozy. Jakie procesy zachodzą w telofazie.

11. Narysuj schematycznie anafazę mitozy i mejozy I 12. Narysuj schematycznie metafazę mitozy i mejozy I.

13. Podaj cztery różnice pomiędzy mejozą a mitozą.

14. Podaj cztery funkcje jądra komórkowego 15. Podaj skład chemiczny jądra komórkowego.

16. Wymień substancje transportowane do i z jądra komórkowego.

17. Jaka jest funkcja jąderka.

18. Wymień etapy mitozy. Jakie procesy zachodzą w telofazie.

19. Czym różni się metafaza mitozy od metafazy I podziału komórkowego.

20. Opisz na czym polega teoria endosymbiozy 21. Podaj cztery funkcje białek błony komórkowej 22. Podaj skład chemiczny błony komórkowej

23. Podaj sposoby transportu małych cząsteczek przez błonę komórkową 24. Podaj sposoby transportu dużych cząsteczek przez błonę komórkową 25. Podaj różnicę pomiędzy dyfuzją prostą i ułatwioną

26. Podaj różnicę pomiędzy dyfuzją i transportem aktywnym 27. Podaj cztery funkcje tkanki nabłonkowej.

28. Wymień z jakich warstw i z jakich związków zbudowana jest błona podstawna.

29. Wymień rodzaje połączeń, którymi są zespolone komórki nabłonków.

30. Podaj czym różnią się rzęski od mikrokosmków.

31. Podaj występowanie i funkcje nabłonka:

a. jednowarstwowego płaskiego b. jednowarstwowego walcowatego c. jednowarstwowego sześciennego

d. wielowarstwowego płaskiego rogowaciejącego e. wielowarstwowego płaskiego nierogowaciejącego 32. Podaj różnicę pomiędzy gruczołem endo- i egzokrynnym.

33. Wymień z jakich warstw składa się naskórek.

34. Wymień 4 funkcje aktywne skóry.

35. Wymień z jakich warstw i z jakich związków zbudowana jest błona podstawna.

36. Wymień rodzaje połączeń, którymi są zespolone komórki nabłonków.

37. Podaj czym różnią się rzęski od mikrokosmków.

38. Podaj występowanie i funkcje nabłonka:

a. walcowatego

b. jednowarstwowego sześciennego

c. wielowarstwowego płaskiego rogowaciejącego d. wielowarstwowego płaskiego nierogowaciejącego e. jednowarstwowego płaskiego

(2)

39. Podaj różnicę pomiędzy gruczołem holokrynnym i apokrynnym.

40. Podaj różnicę pomiędzy gruczołem endo- i egzokrynnym.

41. Wymień z jakich warstw składa się naskórek.

42. Podaj cztery funkcje bierne skóry 43. Wymień 4 funkcje aktywne skóry.

44. Wymień rodzaje komórek budujących naskórek.

45. Podaj funkcje keratynocytów.

46. Jakie są funkcje melanocytów.

47. Jakie funkcje pełnia komórki Merkla.

48. Jakie są funkcje komórek Langerhansa.

49. Co to są glikozaminoglikany i jaka jest ich rola w budowie skóry.

50. Wymień rodzaje włókien występujących w skórze właściwej 51. Podaj skład włókien elastycznych.

52. Wymień rodzaje receptorów występujących w skórze.

53. Gruczoły potowe ekrynowe – występowanie i funkcja.

54. Gruczoły potowe apokrynowe – występowanie i funkcja.

55. Jaki układ nerwowy pobudza wydzielanie gruczołów apokrynowych.

56. Co to jest hipohidroza i czym jest powodowana.

57. Co to jest hiperhidroza i czym jest powodowana.

58. Podaj elementy tworzące aparat włosowy.

59. Podaj czym różni się skóra podeszwy od skóry palca.

60. W której części włosa występują melaniny?

61. Podaj funkcje układu limfatycznego 62. Wymień różnice w budowie tętnicy i żyły 63. Wymień rodzaje naczyń włosowatych.

64. Podaj gdzie występują naczynia włosowate fenestrowate.

65. Podaj występowanie i jakie są funkcje tkanki węzłowej.

66. Wymień rodzaje i umiejscowienie zastawek występujących w sercu.

67. Podaj występowanie i budowę krążenia wieńcowego.

68. Gdzie występuje i jakie funkcje pełni żyła wrotna?

69. Co to są anastomozy i gdzie występują?

70. Wymień cztery funkcje krwi

71. Wymień rodzaje i podaj funkcje białek osocza 72. Wymień rodzaje i podaj funkcje granulocytów 73. Wymień rodzaje i funkcje agranulocytów 74. Podaj 3 funkcje erytrocytów

75. Podaj jaki rodzaj hemoglobiny występuje w życiu płodowym i czym różni się od hemoglobiny osób dorosłych

76. Wymień dwa enzymy biorące udział w krzepnięciu krwi 77. Na czym polega zjawisko diapedezy

78. Podaj definicję zjawiska chemotaksji, jakie komórki krwi wykazują to zjawisko?

79. Podaj dwie funkcje eozynofili.

80. Wymień po dwie funkcje neutrofili i bazofili.

81. Wymień dwa rodzaje komórek, które mogą powstać z monocytów.

82. Podaj różnice pomiedzi limfocytami T i B.

83. Wymień rodzaje limfocytów T.

84. Co to jest erytropoetyna?

85. Wymień komórki, jakie mogą powstać z mieloblastu.

86. Wymień komórki, jakie powstają z komórki macierzystej szpiku.

(3)

87. Co to jest GALT i gdzie występuje?

88. Co to jest SALT i gdzie występuje?

89. Co to jest BALT i gdzie występuje?

90. Gdzie występują komórki dendrytyczne i jakie są ich funkcje?

91. Podaj dwie funkcje grasicy?

92. Jaka jest rola miazgi czerwonej w śledzionie?

93. Jaka jest rola miazgi białej w śledzionie?

94. Wymień funkcje tkanki mięśniowej.

95. Wymień typy komórek kurczliwych.

96. Wymień organy zbudowane z mięśni gładkich.

97. Podaj różnice pomiędzy mięśniem gładkim i szkieletowym.

98. Podaj różnice między mięśniem sercowym i szkieletowym 99. Czym rożni się omięsna od środmięsnej?

100. Narysuj z jakich elementów składa się sarkomer.

101. Opisz rolę wapnia w fizjologii skurczu mięśnia.

102. Jakie zjawiska zachodzą w sarkomerze w czasie skurczu mięśnia?

103. Wymień typy włókien mięśniowych budujących mięsień szkieletowy.

100. Jakie mediatory powodują skurcz mięśnia:

a. Szkieletowego b. Gładkiego c. Sercowego

101.Jaka jest rola tkanki węzłowej w mechanizmie skurczu mięśnia sercowego?

102. Na czym polega badanie histopatologiczne.

103. Jakie związki zabarwia eozyna?

104. Jakie związki zabarwia hematoksylina?

105. Do czego słuzy badanie cytologiczne?

106. Rodzeje glikoprotein występujących w tkance łącznej.

107. Jakie narządy tworzy tkanka łączna siateczkowata?

108. Z jakiego rodzaju tkanki zbudowana jest krezka?

109. Wystepowanie i funkcje tkanki tłuszczowej brunatnej.

110. Wystepowanie i funkcje tkanki chrzęstnej szklistej.

111. Wystepowanie i funkcje tkanki chrzęstnej włóknistej.

112. Wymień komórki budujące tkankę kostną.

113. Co to są osteony?

114. Wymień rodzaje neuronów.

115. Występowanie włókien nerwowych bezrdzennych.

116. Co to jest łuk odruchowy?

117. Wymień rodzaje synaps.

118. Podaj elementy składowe i działanie synapsy.

119. Wymień neuromediatory synaps pobudzających.

120. Wymień neuromediatory synaps hamujących.

121. Podaj budowę nerwu rdzeniowego.

122. Rodzaje i funkcje komórek glejowych.

123. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego.

124. Wymień elemeny budujące kresomózgowie.

125. Budowa i funkcje móżdżku.

126. Podaj definicję antygenu.

127. Podaj definicję przeciwciała.

128 Rodzaje i funkcje przeciwciał.

(4)

129. Co to jest odpowiedź pierwotna i wtórna.

130. Co nazywamy i jakie jest zastosowanie szczepionek.

131. Podaj definicję i zastosowanie surowic odpornościowych.

132. Podaj przykłady odporności nabytej biernej.

133. Na czym polega pamięć immunologiczna.

134. Co to są gruczoły parakrynne.

135. Wymień hormony wydzielane przez tylny płat przysadki.

136. Podaj hormony wydzielane przez tarczycę i skutki ich niedoboru.

136. Wymień hormony wydzielane przez korę nadnerczy.

137. Jaka jest przyczyna cukrzycy.

138. Czym powodowana jest i jakie są objawy:

a. choroby Gravesa-Basedowa b. tężyczki

139. Co to są hormony tropowe.

140. Jakie hormony są wydzielane przez jajnik w fazie lutealnej?

141. Jakie jest działanie FSH?

142. Wymień dwa hormony, które są pochodnymi cholesterolu.

143. Wymień dwa hormony, które są białkami.

143. Co to są gonadotrofy?

144. Co to są somatotrofy?

145. Na jakie tkanki działa:

a. melanotropina b. tyreotropina c. prolaktyna d. oksytocyna

145. Podaj rolę podwzgórza w regulacji działania układu nerwowego.

146. Wymień hormony wydzielane przez:

a. trzustkę

b. rdzeń nadnerczy c. szyszynkę

147.Jakie hormony wydzielają komórki a. pęcherzykowe tarczycy b. przypęcherzykowe tarczycy 148. Co to jest glukoneogeneza?

149. Jakie hormony są wydzielane w organizmie człowieka przy wzroście poziomu cukru we krwi?

150. Jakie hormony wydzielane są w układzie pokarmowym?

Cytaty

Powiązane dokumenty

As a result of concentrated plasma spray drying process dried blood plasma containing 96.4% proteins and 2.5%.. water

Palamas wyrażał ją nawet za pomocą tych samych greckich słów i pojęć (więc to on wygląda na najbardziej bezpośredniego inspiratora rozważań Marczyń- skiego, obok

Zmienna, której wartości w analizie traktuje się jako dane i nie próbuje wyjaśniać. Zakłada się, że zmienne niezależne determinują wartość zmiennych zależnych lub

U pacjentów z dobrze wyrównaną metabolicznie cukrzycą typu 1 obserwowano największą zmien- ność glikemii, która tym samym może się przyczy- niać do utrzymywania się

Essential conditions to take advantage of these complicated processes for social, economic and cultural growth in Poland are to find out the idea of strategic development on

Bennigsen przypadkow o dowiedziawszy się o zamiarach N apoleona, zmienił swoje plany, 1 lutego pod Pasymiem doszło do potyczki, dzień później obie armie rozwinęły się między

Delimitation Problems of Urban Agglomerations in Poland and in Other Countries. Annales Universitatis

Intuitively, as the rudders are l(icated near the flight deck, good motion control at this position could be expected. So, RLS was investigated numerically by [Tang, Wilson, 1992]

Uczniowie wraz z nauczycielem przeprowadzają analizę i interpretację wiersza Albatros Charlesa Baudelaire’a. Uczniowie wskazują na poszczególne składniki utworu, które można

Bloger podróżniczy zamyka się w szafie i przykrywa grubą stertą zimowych ubrań, żeby poczuć się jak w niemiłosiernie rozklekotanym autobusie prowadzonym przez

Podawanie wysokich dawek żelaza przy jednoczesnym niedoborze miedzi nie wpływa znacząco na wzrost poziomu hemoglobiny i na wysy- cenie tkanki wątrobowej tym

Teologicznego i przewodniczącego Delegacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia Theologica Varsaviensia

Poważny profesor (zdawałoby się poważny, choć od czasu afery z Jedwabnym i próby lustracji na polskich uczelniach wyrażenie „poważny profesor” stanowi dla mnie oczywisty –

Ci uczniowie, którzy nie otrzymali rekomendacji, zdają egzaminy wstępne z języka angielskiego i matematyki.. Uczniowie MYP, którzy przychodzą do nas z innych szkół, zdają

stosowany w przypadkach, jeż eli wszystkie pun kty pł yty zatrzymują  się  w wą skim prze- dziale czasu. N a rysunkach 5 - 8 , 18 przedstawiono wykresy ugię

Starzenie się ludności to nie tylko wzrost liczby osób starszych, ale także kurczenie się najmłodszej grupy wiekowej. Rodzi się za mało dzieci i obecny przyrost naturalny nie

Obecnie jednak przedstawiciel młodego zespołu historyków botaniki w UJ w osobie dra Piotra Kohlera dokonał fachowo wstępnej analizy tego zabytku, gwarantując jednocześnie

Pozna- nie zjawiska neocytolizy pozwoliło na pozna- nie nowej roli EPO — także w procesie eli- minacji prawdziwego (w policytemii) bądź domniemanego (w warunkach spadku stęże-

Wydaje się, że postrzeganie capoeiry przez trenujących jest związane z odczuwaniem przez nich własnej cielesności, która jest niekiedy trudna do wyrażenia słowami:.. Capoeira

EHTXDUWHUO\GDWDIURPSULPDU\PDUNHWEHWZHHQWKHODVWTXDUWHURIDQGWKH

Technology o f energy production in existing energy installations by normal, standard coal com- bustion process but with adding biomass to conventional fuel has

„kompleksowe”, aby otrzymać zapłatę za leczenie, z drugiej strony pacjent, który będzie musiał poddać się u tego świadczeniodawcy dodatkowym procedu- rom, aby

naglącym problemem jest fakt, że wraz ze wzrostem długości życia często spada jego jakość, co jest związane z charakterystyczną dla wieku podeszłego