W01. Student dysponuje wiedzą o formacjach sił zbrojonych uczestniczących w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Download (0)

Full text

(1)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności)

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA

(nazwa specjalności)

Nazwa SIŁY ZBROJNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA Nazwa w j. ang.

Koordynator dr hab. Tomasz Skrzyński prof. UP Zespół dydaktyczny

dr hab. Tomasz Skrzyński prof. UP

Punktacja ECTS* 3

Opis kursu (cele kształcenia):

Celem kursu jest zapoznanie uczestników zajęć z zagadnieniami związanymi z udziałem formacji uzbrojonych na świecie w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów dla specjalności (określonych w karcie programu studiów dla modułu

specjalnościowego)

W01. Student dysponuje wiedzą o formacjach sił zbrojonych uczestniczących w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

W02. Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą więzi społecznych, relacji zachodzących między siłami zbrojnymi, a pozostałymi instytucjami działającymi w otoczeniu wewnętrznym państwa, które mają wpływ na jego bezpieczeństwo

W03. Student posiada wiedzę dotyczącą procesów mających wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a wymagających zaangażowania formacji sił zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem RP

Sp2ba_W01

Sp2ba_W01

Sp2ba_W03

Umiejętności Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów dla specjalności (określonych w karcie programu

studiów dla modułu specjalność)

(2)

U01. Student potrafi dostrzec, prawidłowo ocenić a następnie dokonać analizy zjawisk mających wpływ zwiększone zaangażowanie formacji sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ze szczególnym uwzględnieniem Polski

U02. Student potrafi samodzielnie opisać związane z wojskiem mechanizmy instytucjonalne odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

U03. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do opisu specyfikacji relacji wojska i administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Sp2ba_U01

Sp2ba_U02

Sp2ba_U03

Kompetencje społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów dla specjalności (określonych w karcie programu

studiów dla modułu specjalnościowego) K01. Student potrafi dokonać analizy procesów

związanych z miejscem formacji sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państw o różnych ustrojach politycznych

K02. Student umie opisać wpływ udziału wojska w misjach zagranicznych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

K03. Student potrafi przeanalizować udział jednostek sił zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym i opisać ich współpracę w tym zakresie z administracją publiczną

Sp2ba_K01

Sp2ba_K01

Sp2ba_K01

studia stacjonarne

Organizacja

Forma zajęć Wykład (W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15

egzamin 1

studia niestacjonarne

Organizacja

Forma zajęć Wykład (W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15

egzamin 1

(3)

Opis metod prowadzenia zajęć – studia stacjonarne:

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych (prezentacja w Power Point).

dyskusja

Opis metod prowadzenia zajęć – studia niestacjonarne:

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych (prezentacja w Power Point).

dyskusja

Formy sprawdzania efektów kształcenia – studia stacjonarne:

E learning Gry dydaktyczne Ćwiczenia w szkole Zajęcia terenowe Praca laboratoryjna Projekt indywidualny Projekt grupowy Udział w dyskusji Referat Praca pisemna (esej) Egzamin ustny Egzamin pisemny Inne

W01 x x

W02 x x

U01 x x

U02 x x

K01 x x

K02 x x

... x x

Formy sprawdzania efektów kształcenia – studia niestacjonarne:

E learning Gry dydaktyczne Ćwiczenia w szkole Zajęcia terenowe Praca laboratoryjna Projekt indywidualny Projekt grupowy Udział w dyskusji Referat Praca pisemna (esej) Egzamin ustny Egzamin pisemny Inne

W01 x x

W02 x x

U01 x x

U02 x x

K01 x x

K02 x x

... x x

studia stacjonarne

Kryteria oceny

Na ocenę z zajęć składa się:

- egzamin pisemny

- obecność na wykładzie

- aktywność podczas zajęć

(4)

studia niestacjonarne

Kryteria oceny

Na ocenę z zajęć składa się:

- egzamin pisemny - obecność na wykładzie - aktywność podczas zajęć

Uwagi -

Treści merytoryczne (wykaz tematów):

1. Pojęcia związane z siłami zbrojnymi w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

2. Rola i miejsce sił zbrojnych w państwie

3. Kontrola państwa nad siłami zbrojnymi - stosunki cywilno-wojskowe 4. Rola sił zbrojnych w stanie klęski żywiołowej

5. Siły zbrojne w stanie wyjątkowym, stanie wojennym i pozostałych stanach nadzwyczajnych

Wykaz literatury podstawowej:

1.Balcerowicz B., Siły Zbrojne w stanie pokoju kryzysu i wojny, Wyd. Scholar, Warszawa 2010

2. Pacek B., Udział Sił zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, AON, Warszawa 2013

3. Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa, red. A.

Tomczak, Fundacja Historia i Kultura, Warszawa 2016

4.Trejnis Z., Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Adam Marszałek, Warszawa 1997

5.Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2014

6.Gierszewski J, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2013

7.Sobolewski G., Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy, AON, Warszawa 2013

8. Grzegorowski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Grado, Toruń 2013

Wykaz literatury uzupełniającej:

1. Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem, terroryzm na przełomie XX i XXI wieku, red. K. Jałoszyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2016

2. Glen A., Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, AON, Warszawa

2010

(5)

3. Sobolewski G., Reagowanie kryzysowe w środowisku miejskim. Aspekt militarny, AON, Warszawa 2009

4. Nowak E., Kitler W., Skrabacz A., Gąsiorek K., Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa 2007

5. Piątek Z., Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego, AON, Warszawa 2006

6. Wyłupek J., Przygotowanie komponentu wojsk lądowych do udziału w operacjach poza granicami kraju, AON, Warszawa 2013

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) – studia stacjonarne:

Ilość godzin w kontakcie z prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 20

Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 15 Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po

zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu - Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat

(praca w grupie) -

Przygotowanie do egzaminu 25

Ogółem bilans czasu pracy 75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) – studia niestacjonarne:

Ilość godzin w kontakcie z prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 20

Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 15 Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po

zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu - Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat

(praca w grupie) -

Przygotowanie do egzaminu 25

Ogółem bilans czasu pracy 75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3

Figure

Updating...

References

Related subjects :