Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Download (0)

Full text

(1)

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej:

Przeprowadzenia w formie zdalnej warsztatów pt. Technologie zwinne (20h, 1h dydaktyczna = 45 minut), skierowanych do 12 studentów II roku kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) uzupełniających studiów magisterskich (SUM).

Przeprowadzenie warsztatów odbędzie się w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 14 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna”, poz.172.

1. Zamawiający

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Telefon: 12 662-64-09 Regon: 000001376 NIP: 675-02-00-195 2. Nr i tryb postępowania:

Numer opinii 325/ZO/2020 z dnia 2020-02-14 tryb postępowania: art.4 pkt.8 PZP (poza ustawą). 3. Osoby do kontaktu:

W sprawach finansowych: mgr Katarzyna Sznicer tel. 12 662 7477

e-mail: katarzyna.sznicer@up.krakow.pl

W sprawach merytorycznych i organizacyjnych: dr Natalia Ryłko tel. 606 347 487

e-mail: natalia.rylko@up.krakow.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

(2)

Wytyczne, wskazówki, zalecenia przedłożone przez pracownika zamawiającego w ramach konsultacji są dla Wykonawcy wiążące. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu w terminie 1 dnia od jego przedłożenia.

Warsztaty powinny obejmować następujące zagadnienia:  Zwinne zarządzanie i myślenie złożone

 Definicja i przegląd frameworka Scrum

 Definicja i przegląd metody Kanban

 Zespół i adresowanie czynnika ludzkiego

 Artefakty Scrum

 Wydarzenia i procesy w Scrum

 Radiatory informacji

 Wąskie gardło i marnotrawstwo (Kanban)

 Realizacja projektu/-ów zespołowego/-ych

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie warsztatów w formie zdalnej z zakresu opisanego powyżej.

Wybrane w wyniku konkursu warsztaty będą przeprowadzone w terminie do 30 czerwca 2020r.,

zgodnie z Harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obejmowało również prowadzenie dokumentacji projektowej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym:

 Karty kursu (warsztatu) zgodnie z przedłożonym wzorem

 Konspektu zajęć (dopuszczalna również forma nagrania, prezentacji)

 Raport zawierający ocenę przyrostu kompetencji/nabycie nowych kompetencji wskazanych w karcie kursu (przeprowadzenie pre- i post- testów)

 Dokumentację dotyczącą realizacji projektów zespołowych  Raport aktywności uczestników lub listy obecności.

Realizacja warsztatów powinna odbywać się przy uwzględnieniu zasady równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn. W szczególności Wykonawca zastosuje przekaz niestereotypizujący (np. język lub grafiki) oraz wrażliwy na płeć.

5. Warunki udziału:

O realizację usługi mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu:

1. posiadają minimum kwalifikacje pierwszego stopnia w dziedzinie nauk Ścisłych i Przyrodniczych lub Inżynieryjno-Technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z uwzględnieniem kwalifikacji nabytych w innych państwach UE zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

(3)

3. przeprowadziły co najmniej 2 warsztaty/kursy/zajęcia o tematyce zbliżonej do wskazanej w przedmiocie zamówienia w łącznej liczbie godzin co najmniej 50 h akademickich,

4. mający doświadczenie w monitorowanej pracy zdalnej/realizacji szkoleń, 5. posiadający zaplecze techniczne niezbędne do realizacji kursu w formie zdalnej.

6. Informacje ogólne:

Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia.

7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku.

8. Miejsce i termin składania ofert i związania ofertą

Oferty z ceną brutto (lub z VAT) za przygotowanie i poprowadzenie warsztatu w wymiarze 20 godzin pracy/warsztat z podaniem ceny jednostkowej – za 1 godzinę (FORMULARZ OFERTOWY z Kartą Kursu), oświadczenie RODO (podpisany skan), skan dokumentu

potwierdzającego wykształcenie, prosimy przesyłać na adres mailowy

kinga.pietrzyk@up.krakow.pl do dnia 10 maja 2020.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Sposób finansowania

Koszt realizacji opisanej powyżej usługi będzie współfinansowany przez Unię Europejską z projektu pn. ”Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17.

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę realizacji usługi.

11. Kryteria oceny ofert

Oferta, odrębnie dla każdego warsztatu, oceniana będzie według następujących kryteriów oceny 1) Cena w PLN brutto: waga kryterium 70% (70pkt.):

Zamawiający do oceny ofert, odrębnie dla każdego warsztatu, przyjmował będzie cenę PLN brutto uwzględniającą wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania tej usługi, w tym wszelkie przewidziane prawem podatki, składki, należności publicznoprawne.

(4)

2) posiadanie uprawnień nauczycielskich wg przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: waga kryterium 5% (5pkt);

3) doświadczenie w pracy zgodne z tematyką zaproponowanych warsztatów powyżej 5 lat: waga kryterium 5% (5pkt);

4) ocena jakości przedłożonej przez Wykonawcę Karty Kursu* w tym: a. poprawność sformułowania opisu celu kształcenia (0-2 pkt.),

b. trafność doboru efektów uczenia się w stosunku do celów kształcenia oraz zapotrzebowa-nia obszarów zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku (0-2 pkt.),

c. adekwatność doboru metod przekazania wiedzy odpowiednich do osiągnięcia przez stu-dentów założonych efektów uczenia się (0-2 pkt.),

d. adekwatność doboru narzędzi zaplanowanych do tworzenia materiałów dydaktycznych odpowiednich do osiągnięcia przez studentów założonych efektów uczenia się (0-2 pkt.), e. adekwatność doboru literatury w stosunku do realizowanego tematu warsztatów oraz

profilu uczestników (0-2 pkt.);

Stopień spełnienia pkt. a-e: w pełni – 2 pkt, częściowo – 1 pkt, nie spełnione – 0 pkt. Waga kryterium max 10% (10 pkt).

5) ocena ujętego w Karcie Kursu* systemu weryfikacji efektów uczenia się oraz propozycji tematów projektów zespołowych przedłożonych przez Wykonawcę, pod względem:

a. zgodności liczby zgłoszonych tematów odpowiednio do liczby uczestników szkole-nia/warsztatów (0-2 pkt.);

b. trafności sformułowania tematów projektu/ów zespołowego/ych w odniesieniu do celów kształcenia oraz zapotrzebowania obszarów zawodowego rynku pracy właściwych dla kie-runku (0-2 pkt.);

c. rzetelności i wiarygodności oceny stopnia osiągnięcia przez studentów założonych efektów uczenia się, w tym:

i. możliwości monitorowania postępów w uczeniu się (0-2 pkt.),

ii. zorientowanie na studenta metod weryfikacji i oceny, umożliwiające uzyskanie informacji zwrotnej o stopniu osiągnięcia efektów uczenia się (0-2 pkt.),

iii. metody weryfikacji i oceny motywujące studentów do aktywnego udziału w procesie na-uczania i uczenia się (0-2 pkt.).

Stopień spełnienia pkt. a-b, c.i-iii: w pełni – 2 pkt, częściowo – 1 pkt, nie spełnione – 0 pkt. Waga kryterium max 10% (10 pkt).

(5)

dołączone do oferty. Ocena i przyznanie punktów zostaną przeprowadzone przez Radę Programową kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna uzupełnioną o przedstawicieli interesariuszy wewnętrznych (studenta/tkę) oraz zewnętrznych (pracodawcę).

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 unieważnienia zapytania bez podania powodów zarówno co do całości zamówienia jak i części, tj. co do 2 warsztatów jak i jednego,

 zawarcia umowy w ramach każdego z warsztatów z wykonawca wybranym zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Zaproszeniu,

Figure

Updating...

References

Related subjects :