Pastoralizm wobec wojny w Tęczy oraz Zakochanych kobietach D.H. Lawrence’a

14  Download (0)

Full text

(1)

217

PASTORALIZM WOBEC WOJNY...

SYLWIA JANINA WOJCIECHOWSKA Akademia Ignatianum w Krakowie

https://orcid.org/0000-0001-7390-6952

Pastoralizm

wobecwojnyw Tęczy

oraz Zakochanych kobietach D.H.Lawrence’a

S T R E S Z C Z E N I E

DlaliteraturyikulturybrytyjskiejWielkaWojnastanowicezurę,wyraźnieoddzie- lając czasy pokoju i stabilizacji wiktoriańskiej i edwardiańskiej od niepewności

wpisanejwwojennąipowojennąrzeczywistość.Stanowczyzwrotwobrazowaniu

uwidoczniasięnawielupłaszczyznach,równieżwnagłymzwrociekutwórczości

ocharakterze(pseudo)pastoralnym.Przedmiotemniniejszegoartykułujestanaliza dwóchpowieściD.H.Lawrence’a,Tęcza (1915)orazZakochane kobiety(1920),doko- nywana w świetle konwencji sielankowej. Celem podjętych rozważań jest próba

udzieleniaodpowiedzinapytanie,czyiwjakimstopniuwojennarzeczywistość

oraz osobiste doświadczenia autora mają wpływ na kształt pastoralizmu w obu

powieściach.

Słowa kluczowe

WielkaWojna,(pseudo)pastoralizm,poezjageorgiańska,trybpastoralny,sielanka

CzytanieLiteratury ŁódzkieStudiaLiteraturoznawcze 10/2021 ISSN2299–7458 e-ISSN2449–8386 https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.12

(2)

218

SYLWIA JANINA WOJCIECHOWSKA

S U M M A R Y

Pastoralism and the War in The Rainbow and Women in Love by D.H. Lawrence TheGreatWarisawatershedmomentinthehistoryofBritishliteratureandcultu- re;thepre-WWIperioddenotesthetimeoflate-VictorianandEdwardianstability

whereastheseconddecadeofthetwentiethcenturymeansinstabilityanduncerta- intyreachingfarbeyondthelimitsoftheworldofart.Thetumultbecomesdiscerni- bleinnumerousareas,andinthefirstplace,inasuddenre-awakeningofinterestin

(pseudo)pastoralliterature.ThearticleexaminestwonovelsbyD.H.Lawrence,The Rainbow (1915)andWomen in Love (1920),intermsoftheirendorsementofthepasto- ralmode.Themajorquestionistowhatextentthewar-timerealityinfluencedthe

imageryandtheapplicationofthewell-knownpastoraltopoi intheliteraryworks

underexamination.

Keywords

The Great War, (pseudo)pastoralism, Georgian poetry, pastoral mode, pastoral

convention

Wielka Wojna, której skutkiem było całkowite przedefiniowanie w świa- domości Europejczyków dotychczasowej Weltanschauung, całkiem nie- spodziewanie ogarnęła kontynent latem 1914 roku. Jak wynika jednak

zopracowańhistoryków,krótkoprzedwybuchemWielkiejWojnyniewielu

Brytyjczykówzdawałosobiesprawęztego,żeEuropastoiuproguzawie- ruchywojennej,któramiałakosztowaćżycieponaddziewięciumilionów

żołnierzyorazpięciumilionówcywilów,iktóranazawszeodmieniłaobraz

świata,granicepaństw,stratyfikacjęspołecznąiklasowątejczęściświata1.

Rozmowy na temat ewentualnego wybuchu konfliktu zbrojnego były, co

prawda, na porządku dziennym, ale niebezpieczeństwo bagatelizowano.

Z jednej strony brak poczucia bezpośredniego zagrożenia mógł być uza- sadnionydoświadczeniempanowaniaodwieludekadpokojuwEuropie2,

zdrugiejzaśniedowierzaniem,żedowojnymogłobyrzeczywiściedojść.

1M.Gilbert,Pierwsza wojna światowa, przeł.S.Amsterdamski,Poznań2003,s.15f.Wyn- dham Lewis określił tę przepaść pomiędzy przedwojniem i powojenną Europą słowami:

„[TheGreatWar]appearslikeamountainrangethathassuddenlyrisenasabarrier.[…]There

isnopassagebackacrosstothelandsofyesterday”.A.Munton,The Insane Subject: Ford and Wyndham Lewis in the War and post-War,„InternationalFordMaddoxFordStudies.Literary

NetworksandCulturalTransformations”2008,no.7,s.105.Wypowiedźtęmożnaprzetłuma- czyćnastępująco:„MożnasobiewyobrazićWielkąWojnęjakopotężnyłańcuchgórski,który

naglezagrodziłszlakdoświataznanegozprzeszłości”(tłum.własne–S.J.W.).

2Ostatniawojnarozgrywającasięnagruncieeuropejskimzakończyłasięw1871roku.

PóźniejszetoczonopozagranicamiEuropy,znarodamisłabszymiimniejrozwiniętymipod

względemtechnologicznym,cogwarantowałozwodniczepoczuciebezpieczeństwa–M.Gil- bert,dz. cyt.,s.26f.Por.teżA.J.P.Taylor,The First World War,London1974,s.22.D.H.Lawrence

dajeświadectwotakiejpostawiewobecwojnywrozmowieUrszulizAntonemSkrebenskym,

który zakłada, że walka byłaby ekscytującym doświadczeniem – por. D.H. Lawrence, The Rainbow,Ware2001,s.260f.Wzwiązkuztym,żeThe Rainbowprzedstawialosytrzechpo- koleńrodzinyBrangwen,poczynającodlatczterdziestychXIXwieku,Antonmanamyśli

(3)

219

PASTORALIZM WOBEC WOJNY...

JakzapewniaM.Gilbert,młodziibutnioficerowieżartowalisobiezzagro- żeniajeszczekilkamiesięcyprzedferalnymlipcem3.Innywybitnyhistoryk

ikrytykliteracki,PaulFussel,analizujeówelementzupełnegozaskoczenia

wkontekścieironiidziejówistwierdza,iżwielkawojnaprzeczyłarozpo- wszechnionemuwtedypostrzeganiuhistoriidziejówludzkościwtradycji

tzw. historii definitywnej4. Na początku XX wieku Brytyjczycy wierzyli

wto,żeludzkośćkonsekwentniezmierzadrogąpostępu,któremuzjawisko

wojnynietylkoprzeczy,leczktórywręczobracawniwecz.Rzeczywiście,

mimo iż wśród brytyjskich twórców znaleźli się pesymiści, ostrzegający

przed zachłannością autokratycznych mocarstw5, nieuchronnie prowa- dzącą do wojny, oraz rysujący przerażające, antycypacyjne wizje końca

cywilizacji6–społeczeństwapaństwZachoduniebyłymentalnieprzygoto- wanenanadejściewojny.OstatniwerswierszaMCMXIV,napisanegoprzez

brytyjskiegopoetę,PhilipaLarkina,najlepiejoddajetęatmosferęprzedwo- jennegooptymizmusłowami„Neversuchinnocenceagain”,któremożna

przetłumaczyć„Jużnigdywięcejtakaniewinność”7.

Pojęcie „niewinności”, znamienne dla tradycji sielankowej, jest klu- czem do zrozumienia nie tylko wiersza Larkina. Okazuje się, że niewin- ność,tradycyjniezestawianawramachtejkonwencjizdoświadczeniem8,

wyróżnia literackie wizje przedwojennej Anglii. MCMXIV przedstawia

poetycki obraz przedwojennego świata, nienaznaczonego jeszcze cierpie- niemiokrucieństwemwojny,któryLarkinowiudajesięnaszkicowaćbez

użycia czasowników; szereg scen9 z życia wsi i miasta podkreśla stasis,

wojnęburską,rozmowamiędzykochankamidotyczyjednakdoświadczeniawojnywogóle.

WszystkiecytatyzThe RainbowopieramnawydaniuWordsworthClassicszroku2001.

3M.Gilbert,dz. cyt.,s.25.

4Woryginale„definitivehistory”–por.K.Jenkins,Why History: Ethics and Postmoder- nity, London–NewYork1999,s.11.

5NaprzykładJosephConrad.Zob.esejezawartewNotes on Life and Letters (1921),awszcze- gólności eseje polityczne – „Autocracy and War” i „The Crime of Partition”, a także autobio- graficzne–naprzykład„PolandRevisited”.Wspomnienieatmosferynieprawdopodobieństwa

wybuchuwojnyrysujesięszczególniewyraźniew„PolandRevisited”,[w:]Notes on Life and Letters,

Teddington2008,s.82–83.Cociekawe,dziełaConradastałysięlekturąwielużołnierzybrytyj- skichwalczącychweFlandriiwczasieIwojnyświatowej–por.P.Fussel,The Great War and Modern Memory, Oxford2013,s.177.WśródnichbyłFordMaddoxFord–A.Munton,dz. cyt.,s.112.

6Por.zbiórpoezjiThomasaHardy’ego,Satires of Circumstance,opublikowanywlistopa- dzie1914roku.Zawieraonwiersze,zktórychprawiewszystkiezostałynapisaneprzedwy- buchemIwojnyświatowej.Ichtonjestponury,przekaznaznaczonypoczuciembeznadziei,

aosobymówiącewzbiorzetoczęstokroćzmarli.

7Werstenmożnaprzetłumaczyćnajęzykpolskijako„Jużnigdywięcejtakaniewin- ność”,choćztreściutworuwynika,iżrzeczownik„niewinność”użytyzostałwznaczeniu

„naiwność”.Zastosowaniesłowa„naiwność”osłabiłobyjednakznaczenietrybupastoralnego

wutworze.Por.MCMXIV wtłumaczeniuJ.Dehnela,[w:]P.Larkin,Zebrane, tłum.J.Dehnel,

Wrocław2008,s.73–74.Oznaczeniuopozycjibinarnejniewinnościidoświadczeniawtrady- cjipastoralnejpiszęw(Re)Visions of the Pastoral in British and American post-Romantic Fiction, Kraków2017,s.60–63.

8Oznaczeniutejopozycji,jakiszereguinnychopozycjibinarnychwkonwencjisielan- kowejpiszęw(Re)Visions of the Pastoral…,s.41–63.

9P.Larkinjestznanyzlakonicznościwypowiedziorazpoetyckichkatalogów–zob.

J. Jarniewicz, Larkin. Odsłuchiwanie wierszy, Kraków 2006, s. 109–135. Jarniewicz uzasadnia

równieżwyborystylistyczneLarkina–zob.J.Jarniewicz,The Uses of the Commonplace in Con- temporary British Poetry: Larkin, Dunn and Raine, Łódź1994.

(4)

220

SYLWIA JANINA WOJCIECHOWSKA

charakterystycznądlatradycjisielanki10.Okazujesię,żeśrodkiwyrazukon- wencjisielankowejpozwalajądoskonaleuchwycićówmomentciszyprzed

(wojenną)burzą,akolejneobrazywwierszuMCMXIVprzywodząnamyśl

serięwyblakłychjużzdjęćlubujęćkadrówfilmowych11.Kiedywięclatem

1914rokuwojnastałasięfaktem,świadectwojejokrucieństwawliteraturze

brytyjskiejdaliprzedewszystkimpoecigeorgiańscy12,znanizwrażliwo- ścisielankowej,którąwojnabezpowrotnieunicestwiła.JaktwierdziPaul

Edwards,poecigeorgiańscyprzyczynilisięwznacznymstopniudorozpo- wszechnieniawliteraturzeipopkulturzeWielkiejBrytaniimituoabsolut- nejbezcelowościtychzmagań13.Lekturautworówpoetówgeorgiańskich,

takichjakSiegfriedSassoon,WilfriedOwenczyRupertBrooke,pozwala

nastwierdzenie,żeichpoezjąrządządwaimpulsy–zjednejstronyoddaje

onawizjęstrasznychdoświadczeńzliniifrontu,zdrugiejzaśszukaprze- strzeniucieczkiwtwórczościocharakterze(pseudo)pastoralnym14.

Nostalgiczny zwrot ku pastoralności oraz idyllicznemu poczuciu

bezpieczeństwawydajesięnaturalnąreakcjąwobliczuzagrożenia.Para- doksalniejednakpopularnośćpoezjiutrzymanejwkonwencjisielankowej

oraz jednostronność przekazu przyczyniły się do dewaluacji poezji geor- giańskiej w oczach odbiorców i krytyków. Motywy sielankowe, które ją

charakteryzują,klasyfikująutworygeorgiańskiejakopoezjęeskapistyczną

–oferującodbiorcymożliwośćucieczkidosielskiejkrainymarzeń,niepro- ponuje ona żadnych rozwiązań czy refleksji dotyczących dramatycznych

problemów w rzeczywistości doświadczanej przez czytelników. Brak re- ferencyjnościsprawia,iżsielankowapoezjageorgiańskapostrzeganajest

dziśjakoreprezentatywnadlanurtupseudopastoralnego,acozatymidzie,

jakoprzyczynekdopejoratywnejkonotacjipastoralnościwśródwspółcze- snychczytelnikówikrytykówliterackich15.

Wartowięczadaćpytanie,czyzwrotkupastoralnościwczasachza- wieruchy wojennej, nawet jedynie w formie eskapistycznej, ujawnił się

wutworachreprezentującychinnegatunkiliterackiepochodzącychzdru- giejdekadyXXwieku.Wtymkontekścienauwagęzasługujądwautwory

brytyjskiego prozaika, D.H. Lawrence’a, a mianowicie Tęcza (1915) oraz

10StatycznośćwierszaMCMXIV przywodzinamyślsłynnąromantycznąodęJohna

Keatsa,Ode on a Grecian Urn,którarównieżczerpiezkonwencjisielankowej. Wtejkonwencji

stasis wiążesięzotium, awięcspokojemiodpoczynkiemcharakteryzującymsielankowelocus amoenus.Znaczenietychpojęćinterpretujęw(Re)Visions of the Pastoral…, s.186–198,wodnie- sieniudoinnejpowieściD.H.Lawrence’a, zatytułowanej Kochanek Lady Chatterley. Znaczenie

otium wczasachantykuomawiaZ.AbramowiczównaweWstępiedo:Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki, Wrocław2006,s.XI–XIII.

11WoryginaleP.Krahénazywatakikadr„alyricalstillphoto”,tłumaczącstasis wwier- szuLarkinawsposóbintersemiotyczny–por.Poetical Reflections: The 1914–1918 War Seen from Hindsight,„AAA:ArbeitenausAnglistikundAmerikanistik”2001,no.26(1),s.27–32.

12W.Lipoński,Dzieje kultury brytyjskiej,Warszawa2011,s.637.

13P.Edwards,The Great War in English Fiction, [w:]R.L.Caserio(ed.),The Cambridge Com- panion to the Twentieth-Century English Novel, Cambridge2009,s.56.

14The Arnold Anthology of British and Irish Literature in English,eds.E.Clark,T.Healy,Lon- don2002,s.1236–1237.Por.T.Gifford,Pastoral, London–NewYork2010,s.71.Poezjageorgiań- skamiałacharakterpseudopastoralnyzewzględunaswójeskapistycznycharakter,którynie

pozwalałnawłączenieaktualnychodniesieńwtreśćutworów.

15T.Gifford,dz. cyt.,s.71f,45–80.

(5)

221

PASTORALIZM WOBEC WOJNY...

Zakochane kobiety (1920). Obie powieści wykorzystują toposy pastoralne

wnowatorskisposób,choćnależyzaznaczyć,żeniekonwencjonalnośćjest

cechąwyróżniającątegopowieściopisarzawogóle;wkręgachliterackich

D.H.Lawrenceodpoczątkuwzbudzałkontrowersje,zarównojakoartysta,

jakiosobaprywatna.Aspiracjetegoautora,urodzonegow1885wrodzi- niegórnika,sięgałyznaczniewyżejniżsugerowałojegopochodzenie.Zo- stałonnietylkouznanympisarzem,aleteżwywołałskandalobyczajowy,

nawiązując w 1912 roku romans z Friedą von Richthofen, żoną Ernesta

Weekleya, profesora University College w Nottingham. Już sam fakt, iż

FriedabyłastarszaodLawrence’aorazmiałaarystokratycznepochodzenie,

wzbudzałzdziwienie,aleto,żedlaromansuzsynemrobotnikaporzuciła

trójkędzieciimęża,wywołałoprawdziwyskandal.Cowięcej,atmosfera

napięcia i niepokoju w Europie w przeddzień wybuchu wojny nie sprzy- jałazwiązkowi–FriedabyłaNiemką,wlipcu1914rokupoślubiłaAnglika,

zktórymosiadławAngliiwalczącejprzeciwjejojczyźnieinajbliższym.Sy- tuacjaeskalowaław1917roku,gdyobojezostalipomówienioszpiegostwo

inatejpodstawiewydalenizAnglii16.

TakiekolejelosuniemogłypozostaćbezwpływunatwórczośćLawren- ce’aztegookresu.Niebrałonbezpośredniegoudziałuwwojnie,zpowodów

zdrowotnychniewalczyłnafroncie17,amimotowojennyniepokójwpisany

wrzeczywistośćmożnazauważyćwjegotwórczościilistach–jużdwaty- godniepowybuchuwojnyLawrencepisał,żewojnajestpiekłem,którepa- raliżujejegoruchyiobracawniweczwszelkiemarzeniainadzieje18.Brak

bezpośrednichodniesieńdodziałańnafroncieniezaskakujewięcwtwór- czości artysty, który nie miał żołnierskich doświadczeń. Jednak konflikt,

zmagania, niepewność jutra rządzą fabułą w cyklu Siostry19, który później

zostałopublikowanyjakodwiepowieści:Tęcza (1915)orazZakochane kobiety

(1920).Obietepowieścistanowiąspójnącałośćiprzedstawiająlosykolejnych

pokoleńrodzinyBrangwen.Akcjapierwszejznich,Tęczy,zaczynasięwla- tach40.XIXwiekuopowieściąomiłościdziadków,TomaiLydiiBrangwen,

bypoprzezobrazzwiązkujejcórki,Anny,zWillemBrangwenem,zakończyć

sięwroku1905narracjąonieszczęśliwychzaręczynachnajstarszejwnuczki,

Urszuli, z Antonem Skrebenskym. Lawrence zaczął pracę nad cyklem już

w1913roku,awewrześniu1915udałomusięopublikowaćpierwsząjego

część.Niestety,zewzględunaobscenicznetreścijużpomiesiącupowieść

trafiłanalistęksiążekzakazanych.Tospowodowałonietylkodramatyczne

problemy finansowe autora, ale również kłopoty z publikacją drugiej czę- ści, Zakochanych kobiet, ukończonych już w 1916 roku, ale opublikowanych

dopierowroku192020.Powieściłącząpostacibohaterów,przedewszystkim

16 A. Fernihough (ed.), The Cambridge Companion to D.H. Lawrence, Cambridge 2004,

s.XIV–XVII.

17 D.H. Lawrence był trzy razy wzywany przed komisję lekarską. Traumatyczne do- świadczeniaopisałwpowieściKangaroo, nietłumaczonejnajęzykpolski–więcejnatentemat

w:H.Stevens,Sex and the Nation: „The Prussian Officer”and„Women in Love”, [w:]A.Ferni- hough,dz. cyt.,s.49–66.

18Wstępdo:D.H.Lawrence,The Rainbow, Ware2001,s.IX.

19MojetłumaczenieoryginałuThe Sisters.

20M.Targovnick,Narrating Sexuality: The Rainbow, [w:]A.Fernihough,dz. cyt.,s.36.

(6)

222

SYLWIA JANINA WOJCIECHOWSKA

sióstr,UrszuliorazGudrunBrangwen.WprzeciwieństwiedoTęczy,czasak- cjiwZakochanych kobietach niejestbliżejokreślony;wedługHughStevensa,

jesttozapewnerok191021.WprzedmowiedoZakochanych kobietz1919roku

Lawrenceprzyznaje,iżzzałożeniaczaspozostałtunieokreślonypoto,by

goryczwojnyujawniłasięwrysachbohaterów22.Obiepowieścipowstawały

więcprzynajmniejczęściowowokresietrwaniawojny,któryLawrenceprze- żywał jako osoba napiętnowana mianem demoralizatora i domniemanego

zdrajcynarodubrytyjskiego.

Atmosfera napięcia oraz braku zrozumienia w relacjach pomiędzy

bohateramiobupowieści,zapewneodzwierciedlającagoryczpierwszych

miesięcy zmagań na froncie, stanowi zapis obrazu Anglii nie tyle z cza- sów wojny, ile Anglii z lat poprzedzających konflikt zbrojny. Paradoksal- nie,okres,którypoecigeorgiańscyprzywołująjakoczasspokoju,pokoju

i sielskości, tylko pozornie mógł się taki wydawać. W rzeczywistości po- czątekXXwiekustanowiwyzwaniedlaspołeczeństwaWielkiejBrytanii,

które doświadcza skutków industrializacji, wyludnienia obszarów wiej- skich, konfliktów na tle klasowym, aktywności ruchów feministycznych

irobotniczych,wreszciepierwszychznamionrewolucjiobyczajowej.Stąd

idylliczny obraz sielskiej wsi angielskiej budził protesty krytyków i nie

przekonywał,abyćmożewręczodstręczałD.H.Lawrence’a.Zdrugiejjed- nakstrony,Lawrenceznanyjestjakoautorwykorzystującysielankowymo- delrelacjimiędzyludzkich23.Jegoostatniapowieść,Kochanek Lady Chatterley (1928), jest uznawana przez krytyków za przykład powieści pastoralnej

oerotycznymzabarwieniu24.

Jak już wspomniałam, czas wojny sprzyjał twórczości pastoralnej.

Popularność sielanki eskapistycznej proponowanej przez poetów geor- giańskich mogła skłaniać powieściopisarzy do stosowania toposów sie- lankowychrównieżwnarracjachprozatorskich25.AjednakaniTęcza, ani

Zakochane kobiety nie są powieściami sielankowymi, mimo że zarówno

pierwszapowieśćtegopisarza,Biały paw26,jakiostatnia,Kochanek Lady Chat- terley, zostały sklasyfikowane jako takie27. Co ciekawe, drobne interludia

21H.Stevens,dz. cyt.,s.58.

22Tamże.

23M.Squires,The Pastoral Novel. Studies in George Eliot, Thomas Hardy, and D.H. Lawrence, Charlottesville1974,s.21.

24M.diBattista,Realism and Rebellion in Edwardian and Georgian Fiction,[w:]R.L.Caserio

(ed.),The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel, Cambridge2009,s.51.

Kwestiaróżnicypomiędzykonwencją,gatunkiematrybempastoralnym(lubteżmodalno- ściąpastoralną)jestprzedstawionaprzezemniew:(Re)Visions of the Pastoral in Selected British and American post-Romantic Fiction.Określenie„trybpastoralny”zostałoużytewodniesieniu

do„sytuacjiwypowiadania”,zgodnieztłumaczeniemKrystynyFalickiejartykułuGerarda

Genette’aGatunki, ‘typy’, tryby,„PamiętnikLiteracki” 1979,s.275.Genettezwracauwagęna

poromantyczną implozję definicji modalnej i definicji genologicznej form literackich oraz

wynikającązniejtrudnośćwdefiniowaniugatunku,trybu,typu,odmianyliterackiej.An- gielscykrytycyliteraturypastoralnejposługująsiędychotomiąpomiędzythe pastoral genre

orazthe pastoral mode, tojestmiędzygatunkiematrybempastoralnym.

25Por.Złoty wiek KennethaGrahame’aorazkontekstwojnyburskiej.

26MojetłumaczenieangielskiegotytułupowieściThe White Peacock (1910).

27Biały paw zostałodczytanyprzezkrytykówjako„wyrafinowanaidylla”(woryginale

„adecoratedidyll”)–M.Squires,dz. cyt.,s.175.

(7)

223

PASTORALIZM WOBEC WOJNY...

pastoralne28wanalizowanymtucyklu,którehipotetyczniemogłybyrozwi- nąćsięwedługprzyjętegoschematuucieczkiczywycofaniazakończonego

udanym powrotem29, zawierają elementy niwelujące pastoralne przesła- nie.Wumyśleczytelnikarodzisięniedosytiniepokój,czydanyobrazlub

scenęmożnawogólerozważaćwświetlekonwencjisielankowejczytrybu

pastoralnego.

MimoiżTęcza niereprezentujegatunkupowieścisielankowej,Michael

Squireswymieniająwśródtychnarracji,którezawierająinterludiapasto- ralne30.Jużpierwszezdaniawydająsięznamienne,otwierająprzedczytel- nikiemświatwsiangielskiejzpołowyXIXwieku.Znacznydystansczasowy

sugerujetzw.sielankęczasową,atonnostalgiizautraconąsielskościąkra- jobrazu Nottinghamshire oraz opozycja wynikająca z przeciwstawienia

wizerunku farmy Brangwenów sprzed i po zmianach wprowadzonych

przezwłaścicielikopalniwroku1840,wydajesięklasyfikowaćtępowieść

w ramach konwencji sielankowej. To wrażenie jest jednak mylne. Tylko

początek powieści jest pastoralny, miejscami georgiczny, kolejne strony

przynoszązapisniepokojuizmagańwświecieprzyrodyorazwrelacjach

międzyludzkich.

RozdziałjedenastyTęczy,zatytułowany„Pierwszamiłość”31,zawiera

opisromansuUrszuliBrangwenzAntonemSkrebenskym.Wpowieściach

pastoralnych okoliczności romantyczne często prowadzą do spełnienia

w ustronnym, sielankowym locus amoenus32. Mimo iż zgodnie z konwen- cjąopisspotkańkreślonyzperspektywyUrszuliprzybierapastoralnerysy,

topóźnaporaspotkania,noc,kwestionujesielankowośćsceny.Czytelnik

czekanarozwójdalszychwydarzeńzgodnyzregułamikonwencji,który

jednaknienastępuje,gdyżzakażdymrazemniweczągoanty-sielankowe

elementy.Najpierwjesttoporadnia–nociwszechogarniającaciemność,

później – opis przejażdżki samochodowej. Ponownie świat widziany jest

zperspektywyUrszuli,któraprawienierozpoznajerodzinnychstron,co

przeczysielance.Miarąintegralnościbohaterapastoralnegojestto,czyjest

onnieodzownączęściąotaczającejgorzeczywistości.Poczuciewyobcowa- nia,nieznajomościtego,copowinnobyćbliskiebohaterce,nabierasymbo- licznego znaczenia w obrazie gawronów unoszących się nad drzewami;

możetoodczytaćjakoomenjejniepewnejprzyszłości,którykwestionuje

sielankowość.Kolejnyfragmentłagodziwcześniejszenegatywnewrażenia.

28LeoMarxdefiniujeinterludiapastoralnejakoscenybądźobrazywykorzystująceto- pikęsielankową,którawpisujesięwschemattzw.„thepastoraldesign”–zob.The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America, NewYork1967,s.24.Koncepcja„the

pastoraldesign”zostałaszerzejopisanaprzezjejautoratamże.Wutworachklasycznychin- terludiapastoralnemogłyprzybraćformęagonupoetyckiego.Interesującestudiumśrednio- wiecznegoagonuszkockiego–zob.D.Ruszkiewicz,The Flyting of Dumbar and Kennedie As An Inverted Litany: The Scottish Perspective on a Poetic Agon, „PraceFilologiczne.Literaturoznaw- stwo.Agony”2020,nr10(3),s.293–305.

29Zob.T.Gifford,dz. cyt.,s.45–115.

30M.Squires,dz. cyt.,s.19.

31Mojetłumaczenieoryginału.

32Toposlocus amoenus jesttematemmojegoartykułuzatytułowanegoLocus amoenus or

locus horridus: The Forest of Arden as a Setting in As You Like It,„StudiaAnglicaPosnaniensia”

2011,no.46(3),s.103–116.

(8)

224

SYLWIA JANINA WOJCIECHOWSKA

Mowa pozornie zależna pozwala czytelnikowi na bezpośredni kontakt

z pastoralnymi pragnieniami Urszuli, które ostatecznie nie doczekają się

spełnienia. Dalsza część tego rozdziału jest równie niekonwencjonalnie

skonstruowana.Scenaucztyweselnej,wktórejparabierzeudział,mogłaby

stanowićopisbiesiadynałonienatury,wykorzystująctymsamymtopikę

sielankową33.Choćpoczątkowoopisceremoniiorazspaceru,najakipara

sięudajepoprzyjęciu,niebudzizastrzeżeń34,totematpodjętejwówczas

dyskusjiniwelujewszelkąsielskość–młodziludziespierająsięozasadność

wojny. Urszula dyskredytuje butne słowa Antona, dla którego wojna sta- nowitylkorodzajrozgrywki.Meandrycznośćopisu,swoistagrazkonwen- cjąorazoscylacjamiędzypastoralnościąaanty-pastoralnymiwtrąceniami,

niwecząsielankowośćomawianychfragmentów.

Choć Urszula i Anton rozmawiają o wojnie czysto hipotetycznie, to

żywa wymiana zdań może odzwierciedlać angielską rzeczywistość z lat

1913 i 1914, a więc okresu, gdy Lawrence tworzył cykl Siostry. Mimo iż

WielkaWojnanieznajdujeodzwierciedleniaw Tęczy,konfliktzbrojnyjest

obecnywtlewydarzeń–LydiaLenskytoPolka,uciekającaprzedskutkami

powstaniastyczniowego,doktóregowciążwracamyślami35;zkoleiAnton

bierzeczynnyudziałwwojnieburskiej,zktórejpolatachwraca,bypoślubić

Urszulę.Ionsięgapamięciąwsteczdoswychdoświadczeń36.Wojnapełni

wTęczy nietylkorolętła–konflikt,rozwiązaniasiłowe,nawetprzemockie- rująreakcjamibohaterów.Możnapokusićsięostwierdzenie,żewkażdym

zmałżeństwopisanychwpowieścigramiędzypartneramitoczysięoto,

ktojestzwycięzcą,aktopokonanym,cowyraźniesugerujetytułjednego

zrozdziałów:„AnnaVictrix”.

Podobniewyglądająrelacjewdrugiejczęścicyklu,Zakochane kobiety.

Obautworysąspójne,zarównopodwzględemmiejscaakcji,Nottingham- shire37,postacigłównychbohaterów38,jakikonsekwentniebudowanejsym- boliki39,cyklicznościwyobrażeńorazpowtarzalnościmyśliisformułowań

charakterystycznychdlaokresumodernizmu40.Wobupowieściachświat

33Por.naprzykładscenębankietuwAs You Like It WilliamaSzekspiraczyostatniroz- działwUnder the Greenwood Tree ThomasaHardy’ego.

34Piękny,letniwieczór,spacernałonienatury,śpiewptakówtotypoweelementysie- lankowejscenerii.

35D.H.Lawrence,The Rainbow,s.40,216,225.

36Tamże,s.122.

37Wyjątekstanowizakończeniepowieści,którerozgrywasięwEuropie,wAlpach.

38UrszulaiGudrun,rodzicedziewcząt,RupertiHermionesąznanizpierwszejczęści

cyklu.Tylkorodzinawłaścicielikopalni,Crich,uzupełniaobrazwZakochanych kobietach.

39 Powtarzający się obraz ciemności ogarniającej bohaterów; symbolika zwierzęca;

symbolikaflorystyczna,szczególnieczęstopowracającysymbolkwietnegopąka.Wpamięć

zapadazwłaszczajednozesformułowań:„Everythingwithersinthebud”,coSzymańskatłu- maczy:„Wszystkowiędnie,nimsięzdążyrozwinąć”–D.H.Lawrence,Zakochane kobiety, tłum.

I.Szymańska,Warszawa1986,s.6.Porównajrównieżkolejnesformułowaniaw:D.H.Law- rence,Women in Love, Ware1999,s.4,107,121,178.

40 Cykliczność oraz powtarzalność jest jedną z cech modernizmu. Szczególną wagę

przykładaładonichGertrudaStein,która„twierdziła,żeprawdziwanaturaczłowiekaob- jawiasięwnieustannympowtarzaniutychsamychpoczynań,tychsamychzdań,twierdzeń,

tychsamychodczuć.[…]Toodkryciedoprowadziłojąbezpośredniodozastosowaniametody

wielokrotnychpowtórzeń[…].Nazywałatenzabiegmetodą„nieprzemijającejteraźniejszości”

(9)

225

PASTORALIZM WOBEC WOJNY...

skonstruowanyzostałwoparciuoopozycjębinarną:wieśvs miasto,świat

przyrody vs modernizacja i postęp, konwenanse vs naturalność w rela- cjachzotoczeniem.Lawrencekonsekwentniebudujeświatprzedstawiony

naszereguopozycjiinherentnychwutworachocharakterzepastoralnym.

Epizodycznastrukturapowieścirównieżprzystajedowymogówkonwen- cji–fragmentarycznośćopisujestnadrzędnawobecakcji,spychającrozwój

wydarzeńnadalszyplan.Jednakpodobniedo Tęczy,Zakochane kobiety nie

sąreprezentatywnedlapowieścipastoralnej;niepokójwpisanywnarrację

orazwielośćanty-sielankowychcechniepozwalająnatakąkategoryzację

utworu.Mimotoniesposóbzaprzeczyć,iżmiejscamiświatprzedstawiony

wpowieścispełniawymogiprzestrzenisielankowej.

Nowatorskie zastosowanie toposów pastoralnych uwidocznia się na

licznychstronachpowieści,ajedenzbohaterów,RupertBirkin,reprezen- tuje klasycznego bohatera pastoralnego41. Radykalny sprzeciw wobec po- stępu technologicznego oraz podporządkowania życia jednostki kultowi

pracy i prawom rynku, nieustanna walka z konwencją i konwenansami,

nawet jego niespełnione skłonności homoseksualne, przystają do świata

sielanki42.WymownejestzachowanieRupertawobliczusytuacjikryzyso- wych–samotneprzechadzkiwgłąblasupomagająmuznaleźćrozwiązanie

problemu.Taksiędzieje,gdyHermione,jegowieloletniakochanka,zniena- wiściąatakujegowtrakciejednejzwizyt.Cociekawe,Rupertniewymierza

wtedysprawiedliwości,lecz,jakpodkreślanarrator,półprzytomnyszuka

samotnościikontaktuzprzyrodą43.Dopierowtedysięuspokajai,mimo

bólugłowypouderzeniuostrymnarzędziem,czujesięspełnionyiszczę- śliwy.Odzyskujerównowagę,bystwierdzić:

Dlaczegomiałudawać,żecokolwiekłączygozludźmiwogóle?Tubył

jegoświat;niechciałnikogoinicpozatąroślinnościączarowną,delikatną,

czującątosamo,coon.

Musiwrócićdoświata.Toprawda.Aleniematoznaczenia,jeśliczłowiek

wie,gdziejestjegoojczyzna.Terazwiedział,gdziejejszukać.Tubyłajego

ojczyzna,miejscejegomistycznychzaślubin.Światbyłobcy44.

Powyższy fragment świadczy o diametralnej zmianie w psychice

Ruperta Birkina, od lat uwikłanego w trudny związek z Hermione Rod- dice,zktóregoniepotrafiłsięwcześniejwyzwolić.Wmomenciekryzysu

rodzi się bohater pastoralny, który podejmuje odpowiednie kroki, by za- cząćnoweżycie.OdtejporyRupertzaczynadostrzegaćUrszulę,którapod

–M.Michałowska,Gertruda Stein, Warszawa1980,s.38.Powtarzalnośćcharakteryzujecykl

D.H.Lawrence’a.

41Mojetłumaczenieangielskiegoterminuthe pastoral speaker.Definicjępojęciapodaje

PaulAlpers,Some Versions of Pastoral, s.185–222.

42Temathomoseksualizmuwliteraturze,aprzedewszystkimwtwórczościD.H.Law- rence’apodejmujeS.Reid–zob.tenże,Idylls of Masculinity: D.H. Lawrence’s Subversive Pastoral,

[w:]D.James,P.Tew(eds.),New Versions of Pastoral. Post-Romantic, Modern, and Contemporary Responses to the Tradition, Madison–Taeneck2009,s.97f.

43NauwagęzasługujecałyustępzrozdziałuVIII –zob.D.H.Lawrence,Women in Love, s.90f.

44D.H.Lawrence,Zakochane kobiety, s.98.

(10)

226

SYLWIA JANINA WOJCIECHOWSKA

jegowpływemstopniowowyswobadzasięzeświatakonwenansów.Wza- kończeniupowieściparasymboliczniewybieradrogęnapołudnieEuropy,

wświatuznanyprzeznichzawolnyodkonwencji.

Przeciwieństwem Ruperta w powieście jest jego zamożny przyjaciel,

GeraldCrich.Mimoiżmężczyźnidarząsięprawdziwąprzyjaźnią,może

nawetmiłością,wświetlemodalnościpastoralnejGeraldanależyuznaćza

anty-bohatera.Sposóbprzedstawieniatejpostaciwpowieści,awszczegól- nościwrozdzialeXVIIzatytułowanym„Magnatprzemysłowy”,podkreśla

jego przynależność do wyższych sfer i świata konwencji, którym mecha- nicznieulega.Przystojny,bogatyspadkobiercafortuny,wielokrotnieociera

sięośmierćnajbliższych45,poruszasiępocienkiejgranicymiędzyżyciem

iśmiercią.Symbolizmzwiązanyztąpostaciąjestrównieżwymowny;bo- haterwielokrotnieporównywanyjestdo„Bogamaszyny”46,ajegosymbo- licznyemblemattonaprzemianogierlubwilk47.Czytelnikzapamiętujego

jakoczłowiekawładczego,wyzutegozuczućiwyobcowanego,awięcwy- kluczonegozeświatasielanki.

Zniewolony przez konwenanse, nie potrafi kochać i ulegać emocjom.

Lawrencetakwłaśniekreślitępostać–wostatnimrozdzialezamarznięteciało

Geraldastajesiękawałkiemlodu,czegoRupertniemoże,niepotrafiodżało- wać.Kochankazmarłego,Gudrun,niejestwstaniezataićprawdyośmierci

Geraldaiwyrażaswojeobawyowspółwiniewpytaniu:„Myśmygoniezabili,

prawda?”48.Natopytanienieotrzymujejednoznacznejodpowiedzi49,apóź- niejszeznaczącespojrzenieRupertapotwierdzatylkostrasznąprawdę–jedno

zkochankówdoprowadziłodośmiercipartnera50.Ciągławalkaodominację

charakteryzujewięziłączącetęparę.ZdaniemCuryłło-Klagnauwagęzasłu- gujefakt,żenawetproweniencjaimionbohaterówwskazujenaświatprze- mocy i zła51; obok wielu motywów nawiązujących do filozofii Nietzschego

iSchopenhauera,znaczenieimion,negatywnasymbolika,militarnesformu- łowaniaorazmrocznaobrazowośćsugerująpoważnykonflikt.

Wielenapisanooniepokojuizmaganiachmiędzyludźmiinarodami

wZakochanych kobietach52.Wrzeczysamej,toopowieśćotoksycznychzwiąz- kach: Hermione i Ruperta, Gudrun i Geralda, ojca Geralda i jego matki.

45Będącdzieckiem,Geraldprzypadkowośmiertelniepostrzeliłbrata,późniejnieudało

musięuratowaćtonącejsiostry.Towarzyszyojcuwostatnichchwilachprzedśmiercią.Sam

zamarzniesamotniewalpejskiejkotlinie.

46D.H.Lawrence,Zakochane kobiety, s.203;D.H.Lawrence,Women in Love,s.231oraz364.

47Natentematzob.D.Lodge,The Art of Fiction, London2011,s.139f.

48D.H.Lawrence,Zakochane kobiety, s.437.

49WoryginaleodpowiedźLoerkabrzmi:„Ithashappened”–D.H.Lawrence,Women in Love, s.416.Polskietłumaczenie:„Tobyłwypadek”,jestnadinterpretacją–por.D.H.Lawrence,

Zakochane kobiety, s.437.OdpowiedźLoerkajestworyginalewymijająca,mabudzićwątpliwo- ściwczytelniku,którekulminująwpóźniejszymkomentarzunarratora:„Gudrunwiedziała,

żeon[Birkin–przyp.S.W.]wie”–por.D.H.,Lawrence,Zakochane kobiety,s.438.

50GudrunswoimzachowaniemdoprowadzadoobłęduGeralda,którysamwcześniej

rozważałzamordowaniekochanki.

51Gudrun–imięczarownicy,którazamordowałamęża;Loerk(Loki)–bóstwazła;Ge- rald–złożenieoznaczające‘panować[zapomocą]włóczni’–więcejzob.w:I.Curyłło-Klag,

Violence in Early Modernist Fiction: The Secret Agent, Tarr and Women in Love, Kraków2011,s.91.

52I.Curyłło-Klag,dz. cyt.,s.90f.;M.Kaplan,A Critical Study of Conflicting Human Relation- ships in the Novels of D.H. Lawrence, Warszawa2010;H.Stevens,dz. cyt.,s.52–65.

(11)

227

PASTORALIZM WOBEC WOJNY...

Zakochane kobiety niesąpowieściąpastoralną.Lekturanieprzynosiobrazu

sielskiegospokojuirównowagi,nawetzwiązekRupertaiUrszulijestpo- czątkowo pełen frustracji i niezrozumienia. Mimo to nie można nie czy- taćtejpowieściprzezpryzmatmodalnościpastoralnej.Lekturafiltrowana

przez tradycję świata sielanki pozwala zrozumieć symbolikę związaną

ześniegiem,mrozemiizolacją,atakżestrukturalnąepizodycznośćakcji.

Wtymkontekściewartoodczytaćwszczególnościmrocznezakończenie

powieści.Możnazauważyć,żestosunekpostacidopięknychskądinądAlp

przesądzaoichlosie–Alpyzimą,pokryteśniegiem,stająsięźródłemstra- chudlaUrszuliiRuperta,którzypodświadomiebojąsięizolacji.Ichwy- jazddoWłochjestucieczkązmiejsca,któreokażesięlocus terribilis53.Zkolei

Gerald i Gudrun uwielbiają Alpy, śnieg, mróz, chłodne porywy lodowa- tegowiatru.WśródśnieguupodnóżaAlprozegrasięichostatniapotyczka

–Hohenhausenjestzaprzeczeniemsielankowegolocus amoenus,zamiastroz- wiązaniaproblemówprowadzidoeskalacjikonfliktu,acozatymidzie,do

przemocy,próbymorderstwaiśmiercijednegozkochanków.

MimoiżTęczaiZakochane kobiety stanowiądoskonaledopełniającąsię

całość,ichlekturapozostawiaczytelnikapewnymjednego–oilewprzy- padku Tęczy można spodziewać się, że Urszula otrząśnie się z przeżytej

traumy,proroczointerpretująctytułowątęczę,otylezakończenieZakocha- nych kobietnapawastrachem,żeciemnośćspowijającabohaterównieroz- wieje się nigdy. W jednym z listów D.H. Lawrence otwarcie przyznał, iż

byłświadomtejróżnicy–wyznał,żetodoświadczeniewojnyzasadniczo

wpłynęłonakształtdrugiejpowieści,którąpisałz„wojnąwduszy”54.Choć

nie brał w niej czynnego udziału, to zawładnęła ona jego świadomością,

aprzerażenie,lękistrachrównieżdziśzniewalająwyobraźnięczytelników.

Niepewność jutra i brak alternatywy znajduje swój wyraz w (anty)pasto- ralnychinterludiach,aucieczkanieprzynosirozwiązań,takwZakochanych kobietach,jakiwżyciuautora,którywydalonyzAnglii,wskuteknajprawdo- podobniejbezzasadnychpodejrzeń,spędziswepóźniejszeżyciewdrodze.

D.H.Lawrencetopowieściopisarzznanyzumiłowaniaprzyrody,któ- remu towarzyszyła głośno wyrażana odraza wobec cywilizacji postępu,

stądwprzypadkujegotwórczościpastoralizmjestniewykluczony;jedno- cześniebyłonjednakzbytwielkimrealistą,bystworzyćpowieścibędące

zapisemczasuwojnywformulesielankieskapistycznej.Wydajesię,żewo- jennazawieruchabyłatakwszechobecna,iżnawskrośprzeniknęłanawet

świattwórczejkreacji;ucieczkawwyidealizowaną,sielankowąprzestrzeń

okazałasięułudą,gdyżstałepoczuciezagrożeniaskuteczniejąuniemoż- liwiało. Co ciekawe, nieustanna gra z konwencją sielankową, to podej- mowaną, tokwestionowaną, wzmagaw czytelniku uczucieniepewności.

Moimzdaniem,towłaśniedziękisekwencjiobrazówoscylującychpomię- dzyetosemobowiązującymwlocus amoenus atymrządzącym locus terribilis cyklpowieściowyzawdzięczaswąwyjątkowość.

53Locus terribilis jestkomplementarnymdopełnieniemlocus amoenus, awięcmiejscem

kluczowym dla anty-sielanki. Podobny wizerunek Alp w filmie Turysta w reż. Rubena

Oestlundaz2014roku.

54I.Curyłło-Klag,dz. cyt.,s.90.

(12)

228

SYLWIA JANINA WOJCIECHOWSKA

D.H.Lawrencewzbudzałkontrowersje,wielukwestionowałowartość

jegopowieści,mimotozajmująoneniezmienniewysokiemiejscawran- kingachpoczytności55.Jakinnimoderniści,przecierałszlaki,tworząctek- sty,którymmożnazarzucićpowtarzalnośćmyśli,wewnętrznąniespójność,

męczącąre-aplikacjęszereguobrazówniepokojuiwalki.Pobieżnalektura

Tęczy i Zakochanych Kobiet możeznużyćczytelnika,któryoczekującwartkiej

akcjiidialogu,znajdujezapisprzebiegumyśliiopisnarastającejfrustracji

bohaterów. Dramatyczne doznania są często implikowane zachowaniem

bohaterów, a drobiazgowa analiza tekstu pozwala odkryć, jak idioma- tycznestająsięobiepowieści56.PowtarzającwięczaPercymLubbockiem,

możnastwierdzić,iżpobieżnaichlekturaprowadzidonikąd:„Theglimpse

tellsnothing”57.

B I B L I O G R A F I A

AlpersP.,Some Versions of Pastoral,Chicago–London1996.

The Arnold Anthology of British and Irish Literature in English, eds. E. Clark,

T.Healy,London2002.

BattistadiM.,Realism and Rebellion in Edwardian and Georgian Fiction,[w:]The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel,ed.R.L.Ca- serio,Cambridge2009.https://doi.org/10.1017/CCOL9780521884167.004 BurzyńskaA.,MarkowskiM.P.,Teorie Literatury XX wieku, Kraków2007.

ConradJ.,Notes on Life and Letters, Teddington2008.

Curyłło-KlagI.,Violence in Early Modernist Fiction: The Secret Agent, Tarr and Women in Love, Kraków2011.

EdwardsP.,The Great War in English Fiction, [w:]The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel, ed.R.L.Caserio,Cambridge2009.

https://doi.org/10.1017/CCOL9780521884167.005

EggertP.,The Biographical Issue: Lives of Lawrence, [w:]A.Fernihough (ed.),

The Cambridge Companion to D.H. Lawrence, Cambridge2004.

FusselP.,The Great War and Modern Memory, Oxford2013.

Genette G., Gatunki, ‘typy’, tryby, tłum. K. Falicka, „Pamiętnik Literacki”

1979,nr70(2),s.269–307.

GiffordT.,Pastoral, London–NewYork2010.

GilbertM.,Pierwsza wojna światowa, tłum.S.Amsterdamski,Poznań2003.

GregoryA.,The Last Great War: British Society and the First World War, Cam- bridge2008.https://doi.org/10.1017/CBO9780511818370

55PopularnośćpowieściLawrence’awciążsięutrzymuje.Sons and Lovers, The Rainbow oraz Women in Love trafiły na listę najpoczytniejszych powieści XX wieku, opublikowaną

przez„NewYorkTimes”w1998roku–zob.„Introduction”,[w:]A.Fernihough,dz. cyt.,s.12,

przyp.8.

56MamnamyśliopozycjękomplementarnąJacques’aDerridy–idiomvsinstytucja.Zob.

A.Burzyńska,M.P.Markowski,Teorie literatury XX wieku, Kraków2007,s.368.

57PercyLubbockodwoływałsięgłówniedotwórczościHenry’egoJamesa.Por.P.Lub- bock,The Craft of Fiction,Midwest2016,s.136.

(13)

229

PASTORALIZM WOBEC WOJNY...

HaleD.J.,The Art of English Fiction in the Twentieth Century, [w:]The Cam bridge Companion to the Twentieth-Century English Novel, ed.R.L.Caserio,Cam- bridge2009.https://doi.org/10.1017/CCOL9780521884167.002

JamesD.,TewP.(eds.),New Versions of Pastoral. Post-Romantic, Modern, and Contemporary Responses to the Tradition, Madison–Taeneck2009.

JarniewiczJ.,Larkin. Odsłuchiwanie wierszy, Kraków2006.

JarniewiczJ.,The Uses of the Commonplace in Contemporary British Poetry: Lar- kin, Dunn and Raine, Łódź1994.

JenkinsK.,Why History: Ethics and Postmodernity, London–NewYork1999.

KaplanM.,A Critical Study of Conflicting Human Relationships in the Novels of D.H. Lawrence, Warszawa2010.

Krahé P., Poetical Reflections: The 1914–1918 War Seen from Hindsight,

„AAA:ArbeitenausAnglistikundAmerikanistik”2001,no.26(1),

s. 27–38. https://www.jstor.org/stable/43025746 - z dnia 25.10.2021 [dostęp14.10.2021].

LarkinP.,Zebrane,przeł.J.Dehnel,Wrocław2008.

LawrenceD.H.,The Rainbow, Ware2001.

LawrenceD.H.,Women in Love,Ware1999.

LawrenceD.H.,Zakochane kobiety, tłum.I.Szymańska,Warszawa1986.

LipońskiW.,Dzieje kultury brytyjskiej,Warszawa2011.

LodgeD.,The Art of Fiction, London2011.

LubbockP.,The Craft of Fiction, Midwest2016.https://books.google.pl/bo- oks?id=xym_DQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=percy+lubbock&

hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=percy%20lubbock&f=false

[dostęp20.10.2017].

MarxL.,The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America,

NewYork1967.

MichałowskaM.,Gertruda Stein, Warszawa1980.

MuntonA.,The Insane Subject: Ford and Wyndham Lewis in the War and post- -War, „International Ford Maddox Ford Studies. Literary Networks

and Cultural Transformations” 2008, no. 7, s. 105–130. Jstor [dostęp

16.10.2021]. https://doi.org/10.1163/9789401206136_008

RaidS., Idylls of Masculinity: D.H. Lawrence’s Subversive Pastoral,[w:]New Ver- sions of Pastoral. Post-Romantic, Modern, and Contemporary Responses to the Tradition, eds. D.James,P.Tew, Madison–Taeneck2009.

RuszkiewiczD.,The Flyting of Dumbar and Kennedie as an Inverted Litany: The Scottish Perspective on a Poetic Agon, „Prace Filologiczne. Literaturo- znawstwo.Agony”2020,nr10(3),s.293–305.https://doi.org/10.32798/

pflit.575

RylanceR.,Ideas, Histories, Generations and Beliefs: The Early Novels to Sons and Lovers, [w:]A.Fernihough(ed.), The Cambridge Companion to D.H. Law- rence, Cambridge2004.

SheffieldG.,Forgotten Victory: The First World War, Myths and Realities, Lon- don2001.

SolskaE.,Koncept historiamagistravitae w badaniach dziejów i dyskursie histo- rycznym, „SensusHistoriae”2018, nr XXX(1),s.39–56.

(14)

230

SYLWIA JANINA WOJCIECHOWSKA

Squires M., The Pastoral Novel. Studies in George Eliot, Thomas Hardy, and D.H. Lawrence, Charlottesville1974.

StevensH.,Sex and the Nation: ‘The Prussian Officer’ and ‘Women in Love’, [w:]

A.Fernihough (ed.),The Cambridge Companion to D.H. Lawrence, Cam- bridge2004.

TaylorA.J.P.,The First World War, London1974.

TorgovnickM.,Narrating Sexuality: The Rainbow, [w:]A.Fernihough (ed.),The Cambridge Companion to D.H. Lawrence, Cambridge2004.

Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki. Wybór, red.Z.Abramowicz,Wrocław2006.

Wojciechowska S., Locus amoenus or locus horridus: The Forest of Arden as a Setting in „As You Like It”, „Studia Anglica Posnaniensia” 2011,

no.46(3),s.103–116.https://doi.org/10.2478/v10121-010-0007-4

WojciechowskaS.,(Re)Visions of the Pastoral in Selected British and American post-Romantic Fiction, Kraków2017.

Sylwia Wojciechowska–doktornaukhumanistycznychwzakresielitera- turoznawstwa,absolwentkafilologiiklasycznejnaUniwersytecieMikołaja

KopernikawToruniuorazfilologiiangielskiejiwłoskiejnaUniwersytecie

wStuttgarcie,adiunktAkademiiIgnatianumwKrakowie.

Głównyobszarjejzainteresowańtowspółczesnerewizjedotyczącesie- lanki,atakżezagadnieniagatunkowe,szczególniezwiązanezestudiami

nadautobiografią.W2017rokuopublikowałamonografię(Re)Visions of the Pastoral in Selected British and American post-Romantic Fiction oraz współre- dagowałatompoświęconytwórczościSzekspira,Colossus: How Shakespeare Still Bestrides the Cultural and Literary World.

JestczłonkiemRadyNaukowejczasopisma„JournalofComparative

Studies” (DaugavpilsUniversity,Łotwa)orazczłonkiemBritish Compara- tiveLiteratureAssociation.

E-mail:sylwia.wojciechowska@ignatianum.edu.pl

©bytheauthor,licenseeUniversityofLodz–LodzUniversityPress,Lodz,

Poland.Thisarticleisanopenaccessarticledistributedunderthetermsand

conditions of the Creative Commons Attribution license CC-BY-NC-ND 4.0

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Figure

Updating...

References

Related subjects :