tel , fax OA.XIII

Pełen tekst

(1)

OA.XIII.3221-1-07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

zakup sprzętu komputerowego: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, komputerów przenośnych i stacjonarnych, serwerów

1. Informacje o zamawiającym

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

tel. 012 392 11 26, faks 012 392 14 38, e-mail: oa@malopolska.uw.gov.pl adres strony internetowej: http://www.malopolska.uw.gov.pl

NIP: 676-11-61-205, REGON: 000514176

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, komputerów przenośnych i stacjonarnych oraz serwerów.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, dwie lub trzy części, na jakie podzielony został przedmiot zamówienia.

3.5. Wielkość lub zakres zamówienia: poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 137 000,00 euro.

3.4.1. Przedmiotem zamówienia

w części nr 1

jest dostawa:

a) 2 szt. serwerów wraz z oprogramowaniem o parametrach technicznych określonych w części I Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do siwz,

b) licencji na oprogramowanie, o którym mowa w pkt. 1 wraz z oryginalnymi nośnikami do tego oprogramowania.

Wymagania techniczne dotyczące serwerów, warunki gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 znajduje się w specyfikacji technicznej (część I), stanowiącej załącznik nr 1 do siwz oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4A do siwz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30.26.10.00-6

Wielkość lub zakres zamówienia: poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 137 000,00 euro.

Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.

3.4.2. Przedmiotem zamówienia

w części nr 2

jest dostawa:

a) 11 szt. komputerów przenośnych, typ I, b) 2 szt. komputerów przenośnych, typ II, c) 1 szt. komputer przenośny, typ III,

d) 2 szt. komputerów stacjonarnych wraz z panelem LCD, typ I, e) 5 szt. komputerów stacjonarnych wraz z panelem LCD, typ II.

(2)

OA.XIII.3221-1-07

Wymagania techniczne dotyczące komputerów, warunki gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 znajduje się w specyfikacji technicznej (część II), stanowiącej załącznik nr 1 do siwz oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4B do siwz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30.21.31.00-6 30.23.13.00-0

Wielkość lub zakres zamówienia: poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 137 000,00 euro.

Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.

3.4.3. Przedmiotem zamówienia

w części nr 3

jest dostawa:

a) 5 szt. drukarek laserowych, typ I b) 3 szt. drukarek laserowych, typ II c) 1 szt. drukarka, typ III

d) 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych e) 1 szt. skaner biurkowy, typ I f) 2 szt. skanerów biurkowych, typ II g) 10 szt. tonerów do drukarki, typ I h) 2 szt. tonerów do drukarki, typ II i) 2 szt. atramentów do drukarki, typ III

j) 4 szt. tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego

Wymagania techniczne dotyczące ww. sprzętu, warunki gwarancji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 znajduje się w specyfikacji technicznej (część III), stanowiącej załącznik nr 1 do siwz oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4C do siwz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30.23.32.31-9 30.23.32.34-0 30.21.61.10-0 30.12.00.00-6 30.12.51.00-2

Wielkość lub zakres zamówienia: poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 137 000,00 euro.

Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.

3.5. Jeżeli wykonawca zamierza część/ części dostaw wymaganych w zakresie zamówienia podzlecić innemu podmiotowi, zobowiązany jest wskazać tę część/te części zamówienia w Formularzu oferty.

4. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia w przypadku każdej z części musi zostać dostarczony nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

(3)

OA.XIII.3221-1-07

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2) niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą

„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawców, zgodnie z wykazem zamieszczonym w pkt 6.1.1).

6. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 6.1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenia i dokumenty:

1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B),

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) potwierdzające że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (dotyczy tylko części nr 1 zamówienia):

a) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wydruk z wynikiem testu ze strony www.spec.org/cpu2006, o którym mowa w części I Specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 do siwz), na potwierdzenie spełnienia przez oferowaną platformę kryterium wydajności.

3) Pozostałe dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:

a) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy

„Formularz oferty”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji,

b) Podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy szczegółowe zestawienie typów i modeli oferowanego sprzętu wraz ze szczegółowym opisem parametrów technicznych oferowanego sprzętu, co najmniej w zakresie pozycji wyszczególnionych w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do siwz.

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

(4)

OA.XIII.3221-1-07

6.2. Forma oświadczeń i dokumentów:

1) dokumenty wskazane w pkt 6.1.1) lit b) oraz w pkt 6.1.2) muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczanego dokumentu;

2) oświadczenie wskazane w punkcie 6.1.1) lit a), formularz oferty wskazany w punkcie 6.1.3) lit a), oraz zestawienie typów i modeli oferowanego sprzętu, o którym mowa w pkt 6.1.3. lit. b), muszą być złożone w formie oryginału;

3) pełnomocnictwo wskazane w punkcie 6.1.3) lit c) musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

6.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

6.4. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

6.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik.

6.7. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 6.1.1) lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust.

1 ustawy.

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np.

wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

2) W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w pkt 6.1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w ppkt 1).

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem):

a) każdy z osobna – dotyczący ich dokument, o którym mowa w pkt 6.1.1) lit. b) specyfikacji,

(5)

OA.XIII.3221-1-07

b) zamiast Oświadczenia Wykonawcy wg załącznika nr 3A do siwz – Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg załącznika 3B do siwz; Pełnomocnik podpisuje także: „Formularz oferty”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, wymagane w punkcie 6.1.2) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz zestawienie typów i modeli oferowanego sprzętu, o którym mowa w pkt 6.1.3. lit. b).

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje wykonawcy przekazują zamawiającemu w formie pisemnej. Korespondencję w formie faksu uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

7.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

7.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na nr faksu: 012 392-14-38.

7.4. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

7.5. Informacje dotyczące postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej zamawiającego (http://www.malopolska.uw.gov.pl) w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie oraz przekazywane będą wykonawcom w formie pisemnej w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie.

7.6 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- w sprawach formalnych postępowania: Katarzyna Ciepły, Anna Grabka, tel. 012 39 21 205 - w sprawach przedmiotu zamówienia: Łukasz Łakomski, tel. 012 39 21 162, Maciej Depczyński, tel. 012 39 21 931.

8. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji

8.1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

8.2. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Sposób przygotowania oferty

11.1. Ofertę należy przygotować w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do siwz („Formularz oferty”). Formularz oferty musi być wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

11.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na piśmie, w sposób czytelny i trwały.

Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

(6)

OA.XIII.3221-1-07

11.4. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

11.5. Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.6. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”.

Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).

11.7. Wykonawca powinien przygotować spis zawierający wykaz wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń z podaniem numeru strony, na której dany dokument i oświadczenie się znajduje.

11.8. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane, itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

11.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

11.10. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Organizacyjno-Administracyjny,

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków Oferta na:

„Zakup sprzętu komputerowego”

OA.XIII.3221-1-07

Nie otwierać przed 14.09.2007 r. godz. 12:30

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. pod adresem: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, II piętro, pokój nr: 238, nie później niż do dnia 14.09.2007 r. do godz. 12:00.

Godziny pracy Sekretariatu: w poniedziałki od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.09.2007 r. o godz. 12:30, w siedzibie zamawiającego, tj. pod adresem: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, II piętro, pokój nr 205.

11.2.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.2.2. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

(7)

OA.XIII.3221-1-07

13. Sposób obliczania ceny oferty

13.1. Cenę oferty (z VAT) należy wyliczyć uwzględniając wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania zamówienia i wpisać ją do „Formularza oferty” (załącznik nr 2 do specyfikacji). Wykonawca podaje cenę/ceny wyłącznie dla tej/tych części przedmiotu zamówienia na którą/które składa ofertę.

13.2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

13.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.4. Podatek VAT ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

14. Informacje dotyczące obcych walut

Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

15. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

15.1. Oferty we wszystkich częściach zamówienia będą oceniane według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1. Cena 75 %

2. Okres gwarancji (liczony w miesiącach) 25 %

15.2. Liczba punktów, jaką uzyska wykonawca w kryterium „cena” zostanie obliczona według wzoru:

C = (Cmin / Cob) x 75 % przy czym 1% = 1 punkt

gdzie: C – ilość punktów oferty badanej

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert Cob – cena oferty badanej

Maksymalną liczbę punktów (75) w kryterium „cena” otrzyma w danej części zamówienia wykonawca, który zaproponuje najniższą w tej części cenę ofertową brutto, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem

15.3. Liczba punktów, jaką uzyska wykonawca w kryterium „gwarancja” zostanie obliczona według wzoru:

G = (Gob/Gmax) x 25 % przy czym 1% = 1 punkt

gdzie: G – ilość punktów oferty badanej

Gmax – maksymalny okres gwarancji spośród badanych ofert Gob – gwarancja oferty badanej

Maksymalną liczbę punktów (25) w kryterium „gwarancja” otrzyma w danej części wykonawca, który zaproponuje najdłuższy w tej części okres (liczony w miesiącach) objęcia produktów gwarancją, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów

(8)

OA.XIII.3221-1-07

zgodnie z powyższym wzorem. Minimalny wymagany okres gwarancji dla części I wynosi 36 miesięcy, dla części II wynosi 24 miesiące, a dla części III wynosi 12 miesięcy.

15.4. Korzystając z powyższych wzorów Zamawiający oceni złożone oferty osobno dla każdej z części, na jakie podzielony jest przedmiot zamówienia.

15.5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska w danej części zamówienia maksymalną ilość punktów, otrzymaną w wyniku zsumowania punktów uzyskanych w kryterium „cena” i w kryterium „gwarancja”.

16. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

18. Zmiana oferty, wycofanie oferty

18.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

18.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim wymaganiom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA OFERTY. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

18.3. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt 17.1., podpisany przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru lub pełnomocnictwem. Wykonawca ma prawo do żądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

19. Odrzucenie oferty

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

20.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.3. Informacje, o których mowa w pkt 19.2.1) zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.malopolska.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

(9)

OA.XIII.3221-1-07

20.4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy.

21. Wzór umowy

Wzór umowy dotyczący części nr 1 zamówienia stanowi załącznik nr 4A do specyfikacji.

Wzór umowy dotyczący części nr 2 zamówienia stanowi załącznik nr 4B do specyfikacji.

Wzór umowy dotyczący części nr 3 zamówienia stanowi załącznik nr 4C do specyfikacji.

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

22.1. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca danej części zamówienia zostanie zobowiązany, na podstawie art. 147 ustawy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej wartości umowy, zgodnie z art. 150 pkt 2 ustawy.

22.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.

U. z 2000 r., Nr 109, poz. 1158).

Do zabezpieczenia stosuje się przepisy art. 147 – 151 ustawy.

22.3. Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości).

22.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek:

Kredyt Bank SA II O. w Krakowie nr 64150014871214800129480000.

22.5. Zabezpieczenie wnoszone w formach określonych w pkt 21.2 ppkt 2)-5) należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego.

22.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

- być wystawione na Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

- zawierać w treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne - okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż

okres realizacji umowy i gwarancji.

22.7. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w odpowiednich wzorach umów.

23. Unieważnienie postępowania

Postępowanie unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

24. Środki ochrony prawnej

24.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci protestu.

24.2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy.

(10)

OA.XIII.3221-1-07

24.3. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

25. Dodatkowe informacje

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą, przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Wykaz załączników:

zał. 1 – Specyfikacja techniczna zał. 2 – Formularz oferty

zał. 3A – Oświadczenie wykonawcy zał. 3B – Oświadczenie pełnomocnika

zał. nr 4A – Wzór umowy dotyczący części nr 1 zamówienia, z załącznikami zał. nr 4B – Wzór umowy dotyczący części nr 2 zamówienia, z załącznikami zał. nr 4C – Wzór umowy dotyczący części nr 3 zamówienia, z załącznikami

Dyrektor GeneralnyUrzędu (-) Tomasz Oleksik

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :