• Nie Znaleziono Wyników

Środa Popielcowa, Tajemnica Wielkiego Postu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Środa Popielcowa, Tajemnica Wielkiego Postu"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Aleksander Radecki

Środa Popielcowa, Tajemnica

Wielkiego Postu

Wrocławski Przegląd Teologiczny 3/2, 178-181

(2)

178 POMOCE DUSZPASTERSKIE

głow ę. N ie d a j się zw yciężyć złu, ałe zło d o b re m zw yciężaj (Rz 12,14nn). Słowem, parafrazując myśl św. Augustyna: należy nienawidzić zło, lecz kochać tego, który je czynie

Myliłby się bardzo ten, kto by twierdził, iż postępowanie według powyższych zasad ma coś wspólnego ze strusiowym chowaniem głowy w piasek. Każdy człowiek wie ze swojego doświadczenia, że najłatwiej jest pójść za dynamiką emocji i na przemoc odpowiedzieć przemocą; na zło - złem; na pięść - pięścią. O wiele trudniejszym wydaje się nie tylko zapanowanie nad niejako samorzutnie rosnącą w sercu nienawiścią do agresora, ale i jeszcze wykorzystanie sposobnej chwili, by na doznane zło odpowiedzieć dobrem. O ile to pierwsze wymaga niezwykłej umiejęt­ ności panowania nad sobą, to drugie graniczy nieomal z heroizmem i nieraz może nawet domagać się ofiary z życia. Jednakże jedynie w ten sposób postępując jesteśmy zdolni, by nieprzyjacielowi na trwałe wytrącić z ręki wszelki oręż i prze­ mienić go w syna, świadczącego o Ojcu w niebie, który sprawia, że słoń ce Jego w schodzi n a d złym i i n a d dobrym i, i zsyła d eszcz na spraw iedliw ych i niespraw iedli­ w ycho

Spotykamy tu niejako konkretny przykład realizacji jednego z Jezusowych błogosławieństw: Błogosławieni, którzy w p row adzają p o k ó j, a lb o w iem o n i będą nazw ani syn am i B o żym i (Mt 5,9). Chrystus Pan uczy jak ten pokój wprowadzać, uczy, że tylko miłość daje życie i czyni podobnym do Boga, którego jest istotą. Nauka ta nie zamyka się jedynie w słowach, ale znajduje swe potwierdzenie w przykładzie życia ich Autora, który z wysokości krzyża zanosi modlitwę za swoich prześladowców: Ojcze, p rze b a c z im, bo nie w iedzą, co czynią (Łk 23,34). Modlitwa ta trwa i odnawia się zawsze ilekroć sprawujemy Najświętszą Ofiarę. Ona to, szczegól­ nie dziś prowokuje nas do przemyśleń nad naszym chrześcijaństwem, kołacząc w nasze sumienia niepokojem pytań: Jeśli b o w ie m m iłujecie tych, którzy w as m iłują, c ó ż za nagrodę m ie ć będziecie? C zyż i celnicy tego nie czynią? I je śli p o zd ra w ia c ie tylko sw ych braci, c ó ż szczególnego czynicie? C zyż i p o g a n ie tego nie czynią? B ą d źcie w ięc wy doskonali, ja k doskon ały je s t O jciec w asz niebieski.

ks. M irosław K iw k a

ŚRODA POPIELCOWA - 21 II 1996

Tajemnica Wielkiego Postu

Ciekaw jestem, jak odpowiedzielibyśmy - wychodząc dzisiaj tłumnie ze świątyni z głowami posypanymi popiołem - na pytanie dziennikarza laickiej gazety: „Na czym polega ten wasz Wielki Post?” A odpowiedzi tej warto poszukać nie tylko na potrzeby uświadamiania czy nawracania niewierzących, lecz przede wszystkim dla samych siebie.

Niestety, wielu z nas widzi tę praktykę postu wyłącznie, czy też przede wszystkim, w odniesieniu do przewodu pokarmowego: „Pościć - powie wielu z nas - to znaczy

(3)

ograniczyć spożywanie jakichś pokarmów”. Tak myślimy w piątki powstrzymując się (z trudem) od spożywania mięsa i wędlin, tak przypominamy w domach w dzień dzisiejszy czy Wielki Piątek, nie widząc w tej „głodówce” niczego więcej. A szkoda! Sztuka ta jest nie tylko (choć przede wszystkim) aktem religijnym, ale pozwala wręcz prawdziwie po ludzku żyć!

Swego czasu poproszono znanego publicystę Tadeusza Żychiewicza o wyjaśnienie w przystępny sposób sprawy postów. Ojciec Malachiasz (pod takim pseudonimem pisał swe felietony i odpowiedzi na listy) posłużył się bardzo prostym i przekony­ wującym obrazem: Oto pies macha ogonem - i wszystko jest w porządku. Co by się jednak stało, gdyby to... ogon machał psem?!

Ponieważ istnieje ponad wszelką wątpliwość ścisły związek żołądka i głowy (to znaczy: głodniejszy człowiek lepiej myśli!), zatem poświęćmy uczciwie trochę czasu, zaoszczędzonego dziś na jedzeniu, na przyjrzenie się, jak to „ogon macha psem”, czyli jak nami, dumnymi, wykształconymi, w yzw o lo n ym i, nowoczesnymi, goniącymi do Europy ludźmi - rządzą... żądze! Ileż to rzeczy każdy z nas (?) m u si: zrobić, mieć, widzieć, słyszeć, sprawdzić osobiście, doświadczyć - bo taka moda, tak jest dobrze widziane; bo co inni powiedzą, bo to jest silniejsze ode mnie... Jak straszny staje się łańcuch niewoli, dyktowany nałogami (palenie, picie, narkotyki, słodycze), wygodą, nie-świętym spokojem, modą, reklamą...?

Skutki folgowania sobie, bezstresowego wychowania, braku wymagań stawianych sobie i innym, braku umiejętności panowania nad sobą - są straszne: ileż nieszczęść (chociażby w wyniku wypadków spowodowanych przez kierowców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwym); ileż krzywd moralnych, wydanych bezsensownie pieniędzy, utraty zdrowia, niepotrzebnej nadwagi - a jeszcze bardziej: ile strachu przed wyjściem na ulicę wieczorem, przed pozostawieniem mieszkania na czas urlopu, samochodu przed sklepem; skąd „dżuma XX wieku” - AIDS; skąd marazm duchowy, niewola telewizyjna, uzależniająca nasz umysł i wolę od cudzej strawy... Tej listy nie da się dokładnie i wyczerpująco sporządzić...

Widziałem kiedyś serię przeźroczy dla młodzieży pt. S zukam cię w o k ó ł siebie, bo m i sa m em u sm u tn o i źle. Szczególnie zwróciłem uwagę na dwa slajdy: Na pierwszym pokazano człowieka, do którego rąk, nóg, szyi, głowy i tułowia przywiązane były mocne linki, ciągnięte w różne strony przez rozhukane konie. Tymi końmi były: chęć władzy, seks, pieniądze, próżność, sława, wygodnictwo... Obraz drugi pokazywał tego samego człowieka, te same konie i te same linki - z tym, że owe linki człowiek trzymał mocno w rękach i dzięki nim miał władzę nad owymi rumakami!

Czy może istnieć problem: który obraz wybrać, która sytuacja jest godna dojrzałego człowieka? Ilu z nas zasługuje zatem na tytuł p a n i czy p a n dlatego, że nad sobą panuje, że umie sobie coś kazać i coś zakazać?

Umiejętność postu oznacza zatem wolność! Kto umie sobie odmówić rzeczy dozwolonej i dobrej - potrafi sobie z czasem odmówić w chwili próby i pokusy także rzeczy niedozwolonej i złej! Tego uczono dzieci i młodzież już na płaszczyźnie wychowania naturalnego - w rodzinach, w prawdziwym harcerstwie, w wojsku, na młodzieżowych obozach, rejsach morskich... Tę prawdę o konieczności ascezy znają w końcu wszyscy sportowcy! Umiejętności panowania nad sobą oczekujemy od'tylu

(4)

180 POMOCE DUSZPASTERSKIE

ludzi, którzy mają nam służyć - dlaczego zatem nie rozumielibyśmy tego wymogu w stosunku do siebie?

Przypomnijmy w tym miejscu także postawę Jezusa, który przed rozpoczęciem swej publicznej działalności - On, Syn Boży! - 40 dni i nocy pościł na pustyni! To Jezus tłumaczył apostołom, że są takie złe duchy, które można zwyciężyć jedynie modlitwą i postem. Gdy więc słyszę, że dla kogoś jest problemem niejedzenie mięska w piątek (bo on pracuje, bo jest w podróży 25 minut tramwajem, bo to dziecko 20-letnie zaledwie...) -- wtedy obawiam się, że kogoś takiego nie stać na nic poważniejszego...

Asceza. Słowo trącące średniowieczem i zacofaniem. A oznacza przecież ćwi­ czenie (gr. askein = ćwiczyć). Pierwszymi ascetami byli sportowcy, a później tym określeniem wyróżniano ludzi uprawiających ćwiczenia intelektualne i religijno- moralne. Terminy pokrewne treściowo: wyrzeczenie się czegoś dla wyższych celów, samodyscyplina, dążenie do doskonałości, stawianie sobie bardzo wysokich wymagań.

Jeśli post ma wartość aktu religijnego, to ze względu na motywację, dla której się go podejmuje. W końcu ludzie znają dietę (np. odchudzającą), umieją na różnych rzeczach oszczędzać po to, by sobie coś cennego kupić, znoszą przymusowe braki i biedę - a to wszystko jedynie „pełznie po ziemi”. Postem stają się dopiero akty podejmowane ze względu na Boga, który staje nareszcie (albo też powraca w życiu człowieka) na pierwsze miejsce, usuwając niezliczone b o żk i, jakie sobie człowiek wytworzył i ponastawiał zamiast Boga prawdziwego. Jest w tym wyrzekaniu się rzeczy dozwolonych i dobrych ze względu na Boga także aspekt pokuty, zadość­ uczynienia za grzechy.

Nie chodzi jednak o post dla postu! Dzisiejsza Ewangelia pokazała nam trzy elementy, które koniecznie trzeba nam zdobyć. Przywołajmy je jeszcze raz mocą słów św. Piotra Chryzologa, biskupa:

Istnieją trzy rzeczy, bracia, na których sto i wiara, wspiera się p o b o żn o ść i trwa cnota. Są to: m odlitw a, p o s t i uczynki m iłosierdzia. To, o co kołata m odlitw a, zjedn yw a post, a osiąga m iłosierdzie. M odlitw a, uczynki m iłosierdzia i p o s t - te trzy rzeczy - stan ow ią je d n o i dają sobie w zajem nie życie.

D uszą bow iem m o d litw y je s t post, a życiem p o stu - m iłosierdzie. N iech ich n ikt nie rozłącza, gdyż nie znają p odziału . Jeśli k to ś m a tylko je d n o z nich lub nie p o sia d a wszystkich razem, ten nic nie m a. K to się w ięc m odli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki m iłosierdzia, niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany. W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy się nie za m yk a na głos błagającego (...)

Człowieku, niechże m iłosierdzie będzie tw oją naturą! W tedy i ty do stą p isz m iłosierdzia tak, ja k tego pragniesz, ile tylko pragn iesz i ta k szybko, ja k tylko pragniesz. B ądźże w taki sa m sp o só b m iłosierny dla innych (...)

To, co stracim y p iz e z wykroczenia, starajm y się od zysk a ć p o stem , w którym składam y w ofierze nasze dusze, p o n ie w a ż nic godn iejszego B ogu ofiarow ać nie m o że m y (...) Jeśliby ktoś o d m ó w ił Panu sw ego daru, nie będzie uspraw iedliw iony, p o n ie w a ż nikt nie m oże nie p o sia d a ć siebie ja k o daru d o ofiarow an ia (...)

(5)

P o st nie za o w o cu je, je że li nie b ęd zie użyźniony m iłosierdziem . Posucha m iłosierdzia p o w o d u je uschnięcie postu . C zym d la zie m i je s t deszcz, tym m iłosierdzie dla postu. C h o cia ż b o w ie m p o s t kształci serce, oczyszcza ciało, wykorzenia grzechy, zasiew a cnoty, to je d n a k g dy zabrakn ie orzeźw iających w ó d m iłosierdzia, p oszczący nie zbierze żadnych o w o c ó w (...) D a ją c ubogiem u, d a j sam em u sobie, p o n iew a ż czego nie zostaw isz drugiem u, tego i sa m nie będziesz m iał.

Jak zatem wejść w Wielki Post? Co robić z sobą po Środzie Popielcowej? Przecież dokładnie wiemy. Przedstawmy Bogu plan naszego działania, w którym znajdą się te trzy wspomniane wyżej elementy, zamienione na konkret według naszych możliwości i na miarę szlachetności serca. Prośmy o mądre i owocne przeżycie Wielkiego Postu słowami hymnu z Godziny czytań:

Ten czas przeżyjm y w skupieniu, krótsze niech będą rozm ow y, skrom n iejsze nasze posiłki, w ięcej czuw ania n a d sobą.

O d d a lm y zło, które m o że chwiejnych zagarnąć w niewolę, i broń m y siebie p rze d w rogiem pełn ym p odstępn ej przem ocy.

ks. A le k sa n d e r R a d eck i

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25 II 1996

Chrystus wzywa nas do zwyciężania szatana

1. Nowy czas w życiu Kościoła

Przed kilkoma dniami, w Środę Popielcową, rozpoczęliśmy nowy okres w życiu Kościoła. Podjęliśmy czterdziestodniowe przygotowanie do tegorocznych Świąt Wielkanocnych. Czas ten chcemy wypełnić uczynkami pokutnymi i rozważaniem męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Na znak pokuty przyjęliśmy na początku tego czasu na nasze głowy popiół. Liturgia Środy Popielcowej przypomniała nam także, jakie uczynki pokutne winniśmy podjąć w tym świętym okresie. Są to: wielka modlitwa - rozważanie Bożego Słowa, wielki post - umartwienie cielesno- duchowe oraz wielka jałmużna - dar dobrego słowa i miłującego serca.

Dziś, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, została nam przybliżona scena kuszenia. Jest ona dwuetapowa. Pierwsze kuszenie miało miejsce na początku ludzkiej historii - w raju. Stanął tam szatan przed pierwszym człowiekiem Adamem. W drugiej scenie kuszenia widzimy szatana przed Chrystusem - nowym Adamem. Diabeł zachował się w obydwu przypadkach tak samo. Chciał skłócić zarówno pierwszego człowieka Adama jak i nowego Adama - Chrystusa, z Bogiem. O ile kuszący zachował się w dwóch kuszeniach tak samo, o tyle kuszeni - odmiennie. Pierwszy Adam uległ szatanowi; nowy Adam - Chrystus - odniósł nad nim zwycięstwo. Zanim rozważymy, co było przedmiotem owych pokus szatana, odpowiedzmy na pytania: Kim jest szatan? Śkąd się wziął? I jak działa?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Поставив результати вн ость борьбы своего героя в з а ­ висимость от народны х действий, Лермонтов однако не мог вы яви ть органической связи этого

However, the performance of the double-sided deposits of rGO was still better than that for the untreated CP, thereby confirming an increased active electrochemical surface of

Tłok został nabyty przez Zamek Królewski od prywatnego posiadacza, nie związanego z rodziną Radziwiłłów, jako tłok Michała Kazimierza Radziwiłła, wojewody wileńskiego i

Zamie- szczone w niej referaty ilustrują stronę praktyczną problemu poprzez prezentację wybranych kolekcji źródeł, dotyczących dzie- jów kilku państw — materiałów

bizantyńskich „konkursów piękności", uroczystego wyboru małżonki dla cesarza, repre- zentowali zarówno pogląd o autentyczności jak też (całkowi- tej) fikcyjności

Jest ona rzeczowo napi- sana (informacja o zbiorach prasowych Biblioteki Uniwersytec- kiej w Poznaniu, potrzebie przewodnika i jego układzie) i nieo- dzowna, jednak w pełnej

Od Kroniki Anonima Galla Gesta Ungarorum ró¿ni¹ siê tym, ¿e nie zacho- wa³y siê w pierwotnej postaci, by³y natomiast ustawicznie przerabiane przez póŸniejszych autorów..

Autorzy prac poświęconych Kościołowi w II Rzeczypospolitej sku- pili swoją uwagę na czterech podstawowych zagadnieniach: 1) udziale Kościoła katolickiego w odbudowie

Jej rozdział pierwszy, w którym zespoły problemów ujęto w cztery paragrafy, poświę- cony jest podstawom funkcjonowania literatury pięknej jako miejsca teologicznego i

W ostatnim rozdziale, dotyczącym czasu jego uwięzienia, opisuje na tle swoich doświadczeń oraz przemyśleń więziennych historię narodów niewo- lonych przez komunizm oraz dzieje

Nie jest prawdą, ażeby węzeł małżeństwa tylko zawartego (ratum), a nie skonsumowanego, między ochrzczonymi był bardziej trwały niż skon- sumowanego

Mamy nie tylko, jak we włoskim pierwowzorze, indeks biblijny, lecz także indeks wszystkich cytowanych tekstów patrystycznych (a jest ich niemało).. Oprócz bibliografii umieszczonej

Praca Schaedego imponuje rozmachem, widocznym w rozległości źródeł omawianych szczegółowo, jak na możliwości tego jednego tomu. Przy tym rozmachu autor zachowuje

Szczególnie ciekawy wydaje się fakt, że to nie tylko próba trzeźwej oceny charakteru ludzi zamieszkujących te tereny, ale także dane klimatyczne czy różnie ujmowana

The commissioning party has no influence whatsoever over the research results.” According to the code of conduct, assignments must contribute demonstrably to scientific

Wrzoła na fakultecie teologicznym uniwersytetu Wiedeńskie- go piszą także arkadiusz nocoń oraz Józef Wrzoł, który podaje, iż jego brat – lu- dwik – jako dysertację

zastanawiano się, na przykład, czy twórczość Jana Pawła ii na temat kultury można okre- ślić – w pełnym tego słowa znaczeniu – jako uporządkowany „system myślowy”. z

The evacuation times obtained in the experiments were compared with the evacuation time estimates based on the abovementioned models, and with times obtained through com-

Tematem niniejszych rozważań jest w związku z tym próba spojrzenia na dyrektywne akty mowy w ogóle, a w szczególności na te realizowane w języku rosyjskim i niemieckim, pod

 Prawo autorskie (szerzej także: prawo własności intelektualnej) nie chroni pomysłów, lecz sposób ich wyrażenia,.  Nie sposób wyznaczyć minimum indywidualności,

Wyraża się ona w rosnącym zainteresowaniu przyszłych ojców rodzinnymi porodami, modą na wożenie fotelików dla dzieci w samochodach przez mężczyzn, którzy osiągają sukcesy

Dla mnie, jako chrześcijanina, w tych czasach jedyną pomocną odpowiedzią jest spojrzenie na Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, co nie jest ani proste, ani uproszczone..

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć