PROGRAM WYCHOWAWCZY KLAS III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Pełen tekst

(1)

LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLAS III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

na rok szkolny 2013/2014

Realizacja tematów godzin wychowawczych może się zmienić w zależności od potrzeb i okoliczności

III A- mgr Karolina Galewska III B – mgr Ewa Karbowska III c – Jolanta Hildebrandt III d – Robert Kulig

III e – Małgorzata Kuberka

(2)

Plan pracy wychowawczej klas trzecich

Obszar

działania Działania Odpowiedzialni Termin

realizacji

Realizacja 1. Profil

wychowawczy szkoły

 Zapoznanie z programem wychowawczym,

profilaktycznym, statutem szkoły, procedurami egzaminu maturalnego

 Klasyfikowanie i promowanie uczniów

 Przypomnienie kryteriów oceny z zachowania

 Zasady bhp i p.poż.

Wychowawca Dyrekcja

IX , X, XII, I, II,

V, VI

l. wych.

l

2.

Kształtowanie postaw

społecznych , patriotycznych

 Rozwijanie i wzmacnianie uczuć patriotycznych/

poszanowanie symboli narodowych, tradycji, aktywny udział w świętach i uroczystościach narodowych/

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za losy kraju i regionu

Szkoła

Wychowawca Klasa

Wychowawca Klasa

Szkoła

Wychowawca

IX, X, XI, XII, IV, V, VI

l. wych.

Akademie, uroczysto- ści

Wychowaw ca, Święto Patrona , Święto KEN, akademia 3.Zespół

klasowy

 Wybór samorządu klasowego

 Pomoc koleżeńska

 Studniówka klas III

 Imprezy klasowe i wycieczki

Wychowawca, klasa

IX - VI l. wych.

Zajęcia w terenie Impreza szkolna, ( zał.) 4. Tworzenie  Troska o pielęgnowanie mowy ojczystej / wulgaryzmy/ Wychowawca, IX - VI Pogadanki

(3)

kultury dnia codziennego

 Troska o wygląd klasy, szkoły i otoczenia

 Troska o właściwy estetyczny wygląd

 Kultura zachowania w szkole – dzień dobry, dziękuję, przepraszam...

 Prezentacja osiągnięć uczniów na terenie klasy

 Eliminacja wagarów

klasa Klasa,

Wychowawca, klasa

Wychowawca, klasa,

Wychowawca, rodzice

- na co dzień Sprzątanie świata, wystrój klas, l. wych.

tablica Kontakt tel.

5. Umiejętność właściwego podejścia do sukcesów i porażek

 Rozwijanie talentów i uzdolnień

 Pokonywanie stresów

 Poczucie własnej wartości

 Autoprezentacja

Wychowawca Pedagog

IX - VI Pogadanki Warsztaty

6. Edukacja kulturalna

 Udział w koncertach, seansach filmowych

 Zwiedzanie wystaw, muzeów

 Prezentacja dorobku własnej twórczości artystycznej

 Dbałość o kulturę języka, rozwijanie zainteresowań sztuka literaturą piękna, malarstwem.

Szkoła

Wychowawca

IX, X, III, V

Koncerty, kino, teatr,

wystawy

7. Opieka nad uczniem słabym i uczniem o trudnych warunkach życiowych i materialnych

 Informacje o stypendiach i zasiłkach

 Diagnoza sytuacji rodzinnej

 Pomoc ze strony rady rodziców

 Pomoc koleżeńska

Szkoła

Wychowawca Rada rodziców Pedagog, wychowawca Wychowawca, Rada rodziców Uczniowie

IX

IX, X

III, V, Vi

IX - VI

Informacje Ankieta

Dofinanso- wanie wycieczek

Po lekcjach,

8. Pomoc i  Uwrażliwienie na potrzeby innych Wychowawca

(4)

opieka  Udział w akcjach charytatywnych „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”, zbiórka odzieży

 Opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi i wychowawczymi

 Pomoc koleżeńska

 Postawa obronna wobec słabych i pokrzywdzonych

Klasa

Pielęgniarka Pedagog

XI - XII Zbiórka odzieży, słodyczy

Pogadanki Pomoc po

szkole 9. Praca z

klasą nad podnoszeniem poziomu nauczania

 Koła zainteresowań dla uczniów zdolnych

 Zajęcia dla maturzystów

 Pomoc koleżeńska dla uczniów słabszych

 Zachęcanie do korzystania w zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł przekazu

 Uczestnictwo w olimpiadach, konkursach

 Prezentacja na terenie klasy osiągnięć uczniów

 Motywowanie ucznia do pracy poprzez nagrody i pochwały

 Stwarzanie warunków uczniom do samorealizacji

Szkoła Uczniowie chętni

Wychowawca Szkoła

Po szkole

Tablica

10. Profilaktyka zdrowotna

 Promocja zdrowego stylu życia

 Uzależnienia szeroko pojęte

 Asertywność

 Stres pod kontrolą

Wychowawca Szkoła

Pedagog Pielęgniarka

IX - XII

Prelekcje Konkurs plakatowy

Konkurs wiedzy o AIDS Zielone

klasy Spotkanie z

lekarzem 11.

Współpraca z rodzicami

 Zapoznanie rodziców z opracowanym planem wychowawczym, strukturą szkoły, kryteriami ocen z zachowania

 Włączenie rodziców do pomocy przy realizacji zamierzeń wychowawczych

 Pedagogizacja rodziców w zakresie przeciwdziałania

Wychowawca Dyrekcja

Pedagog Wychowawca,

IX, XI, II *Spotkania z rodzicami

*Pomoc przy org.

życia klasowego

*Prelekcja

(5)

uzależnieniom

 Organizacja spotkań z rodzicami

 Eliminowanie wagarów poprzez kontakt telefoniczny

 Stała kontrola ocen

rodzic

IX - XII

*Kontakt tel

12.

Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły

 Starostwo powiatowe

 Komenda policji

 Straż pożarna

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Pleszewskie Centrum Medyczne

 UAM, Politechnika Wrocławska

Wychowawca

Szkoła Organizacja

imprez, prelekcji Spotkań - wg.

potrzeb

Wypracowany plan wychowawczy realizowany będzie poprzez:

 Godziny wychowawcze,

 Imprezy szkolne i klasowe,

 Wycieczki ,

 Udział klasy w pracach społecznych na terenie klasy, szkoły, i dla środowiska

 Spotkania z rodzicami,

 Współpracę z instytucjami wspierającymi działalność szkoły,

 Zapraszanie na prelekcje ciekawych osób,

 Współpracę z pedagogiem,

 Plan opiekuńczy klasy.

(6)

Plan wychowawczy dla klas III Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie na rok szkolny 2013/2014

L. P. TEMAT LEKCJI PODEJMOWANE DZIAŁANIA UWAGI

1 Lekcja organizacyjna. Wychowawca przypomina uczniom zasady

klasyfikowania i promowania oraz kryteria oceny z zachowania.

Przypomnienie zasad bhp i p.poż.

Wybór samorządu klasowego

Wychowawca przypomina zasady kultury osobistej.

2 Nasze plany na rok szkolny 2012/2013 Dyskusja na temat struktury egzaminu maturalnego i właściwego wybory przedmiotów maturalnych

Omówienie wymagań egzaminacyjnych stawianych przez wyższe uczelnie

Uczniowie uświadamiają sobie znaczenie planowania własnego życia

3 Organizacja pracy w nowym roku szkolnym 2013/2014

Uczniowie wraz z wychowawcą opracowują plan pracy w rozpoczynającym się roku szkolnym np.

imprezy i wycieczki klasowe, przygotowania do studniówki itd.

Dyskusja o wyborze przedmiotów maturalnych w kontekście wymagań stawianych przez wyższe uczelnie

(7)

4 Uzależnienia i nałogi – dyskurs na temat powodów sięgania po używki.

Rozmowa z uczniami o zdrowym stylu życia Dyskusja o zgubności uzależnień i nałogów 5 Wypełnianie deklaracji maturalnych Uczniowie dyskutują o strukturze egzaminu

maturalnego.

Wychowawca wyjaśnia uczniom jak należy prawidłowo wypełnić deklaracje maturalne.

Uczniowie indywidualnie wypełniają deklaracje maturalne.

6 Wolontariat i organizacje pozarządowe - dyskusja

Dyskusja na temat roli tego typu organizacji

7 Wybory jako obowiązek obywatelski Uczniowie uświadamiają sobie swoje powinności i obowiązki obywatelskie

Uczniowie prezentują zasady wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce 8 Zawody z przyszłością – jakie studia? Uczniowie analizują uaktualnione wymagania

stawiane przez wyższe uczelnie.

Uczniowie przeprowadzają dyskusję o wyborze przyszłego zawodu w kontekście własnych zainteresowań i możliwości

9 Zostać czy emigrować? – oto jest pytanie.

Uczniowie analizują perspektywy znalezienia pracy poza Polską; emigracja na stałe czy czasowa 10 Znaczenie Dnia Niepodległości Uczniowie omawiają znaczenie Dnia Niepodległości

(8)

Uczniowie są motywowani do uczestniczenia w świętach państwowych i szanowania tradycji i wartości narodowych

11 Czym jest komunikowanie między ludźmi – elementy i cechy

komunikowania.

Uczniowie pracując w grupach zastanawiają się nad elementami sprawnego komunikowana oraz

znaczeniem cech komunikacji takimi jak proces:

społeczny, kreatywny, interakcyjny, symboliczny, nieunikniony, świadomy, nieodwracalny,

12 Sposoby i formy komunikowania. Uczniowie przygotowując się do ustnych egzaminów maturalnych zastanawiają się nad poziomami, sposobami i formami komunikacji

13 Pracuję nad swoim charakterem Uczniowie pracując w grupach dokonują samooceny swojego charakteru

Uczniowie przedstawiają swoje propozycje dotyczące pracy nad swoim charakterem

14 Mowa ciała Uczniowie potrafią wymienić i zinterpretować podstawowe gesty i pozy będące językiem ciała Uczniowie wiedzą jakie pozy i gesty ich rozmówca można uznać jako obraźliwe

15 Jak napisać dobre CV i jak przygotować się do rozmowy

Uczniowie potrafią poprawnie napisać życiorys dla potencjalnego pracodawcy

(9)

kwalifikacyjnej Uczniowie korzystając z wiedzy zdobytej na poprzednich lekcjach wychowawczych potrafią powiedzieć jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zachowywać

16 Podsumowanie pracy w pierwszym okresie i wystawienie ocen ze sprawowania

Wychowawca podsumowuje wraz z uczniami pracę klasy w pierwszym okresie bieżącego roku szkolnego Wychowawca przypomina zasady wystawiania ocen z zachowania, a uczniowie wystawiają sobie wzajemnie oceny zatwierdzane ostatecznie przez wychowawcę Wychowawca przedstawia analizę stopnia problemu wagarów

17 Tradycje bożonarodzeniowe – wigilia klasowa

Uczniowie przygotowują klasową wigilię, podczas której łamią się opłatkiem

Rozmawiają o kultywowaniu tradycji świątecznych w swoich domach

Wigilia klasowa będzie mogła mieć miejsce także na innych lekcjach za zgodą nauczycieli i dyrekcji

18 Planowanie swojego życia i stawianie czoła problemom dorosłości

Uczniowie uświadamiają sobie znaczenie planowania swoich działań

Przeprowadzają dyskusję o prawdopodobnych problemach dorosłości, z jakimi będą się

prawdopodobnie borykać po ukończeniu szkoły średniej

(10)

19 Zasady savoir-vivre’u Uczniowie poznają zasady dobrych manier

obowiązujących w towarzystwie, w szczególności podczas dużych imprez np. studniówka

20 Przygotowania do studniówki Uczniowie znają zasady właściwego zachowania się na studniówce

Uczniowie wiedzą, jakie obowiązki do nich należą w związku z organizacją studniówki

21 Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych oraz dyskusja na temat wymagań stawianych na poszczególne kierunki studiów

Wychowawca przypomina uczniom zasady

zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Uczniowie analizują wymagania stawiane przez uczelnie i sposoby przygotowywania się do egzaminów maturalnych

22 Kilka sposobów na autorelaks Uczniowie rozmawiają o sposobach autorelaksu – dzielą się własnymi doświadczeniami i sposobami walki ze stresem zalecanymi przez psychologów i pedagogów

Uczniowie wiedzą jak odprężyć się przed i po zwiększonym wysiłku intelektualnym

23 Prawa abiturienta Uczniowie znają prawa jakie przysługują abiturientom Znają przepisy dotyczące właściwej organizacji

egzaminu maturalnego

(11)

24 Problem palenia tytoniu Nauczyciel przypomina uczniom o zasadach zdrowego stylu życia

Uczniowie dyskutują na podstawie przygotowanej prezentacji o szkodliwości palenia tytoniu – znają przejściowe i stałe skutki palenia tytoniu

25 Problem spożywania alkoholu Nauczyciel przypomina uczniom o zasadach zdrowego stylu życia

Uczniowie dyskutują na podstawie przygotowanej prezentacji o szkodliwości spożywania alkoholu Uczniowie wiedzą, kiedy nadużywanie alkoholu przekształca się w alkoholizm

Uczniowie uświadamiają sobie sposoby

funkcjonowania dziecka w rodzinie alkoholowej 26 Podsumowanie pracy w drugim

okresie i wystawienie ocen ze sprawowania

Wychowawca podsumowuje wraz z uczniami pracę klasy w drugim okresie bieżącego roku szkolnego Wychowawca przypomina zasady wystawiania ocen z zachowania, a uczniowie wystawiają sobie wzajemnie oceny zatwierdzane ostatecznie przez wychowawcę 27 Podsumowanie całego pobytu w

szkole

Uczniowie przeprowadzają dyskusję na temat ich pobytu w szkole – analizują dobre i złe strony

Dodatkowo odbędą się 3 lekcje wychowawcze udziałem osoby zajmującej się doradztwem zawodowym. Terminy do uzgodnienia w trakcie roku szkolnego.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :