Pełen tekst

(1)

ST-2209N Seagate 5,25" SCSI

Pojem ność D ysk n iesform a to w an y Form at (512 B na sektor)

ca łk o w ita [M B] 199,3 170,7

p o w ie rzch n i [M B]

cylin d ra [M B ] ście żki [B ]

W ym iary zew nętrzne i ciężar wysokość [m m ]

szerokość [m m ] g łę b o ko ść [m m ]

ciężar [k g ]

Dop. temp. P ra cy Spocz.

PC]

Geometria napędu

d yskó w 3

c y lin d ró w 1544

g ło w ic danych 5

g ło w ic serw o sum a se kto ró w

sekt/ścieżkę śr. 45

O późnienia [m s ]

Średnio 18

U W

TR/TR 4

M ax 40

La tency 8,33

Overhead

Dopuszczalne p rze cią ż g ra w it[G ] Dysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w B łę d y koryg ow aln e

Poj. za p a s Z B R

Prędkość tra n s m is ji m / s ] Dysk <■> B u fo r ro oo ~-.j

Szyna SCSI: s y n c / (async)

Niezawodność B łę d y (xx ->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER 100

B ufo r dysku [k B ] 32

Prędkość obr. [1 /m in ] 3600

Sytem kodow ania (2,7)RLL

Gęstość zap isu [T P I] 1280

Pozycjoner V oice Coil

Start / Stop [s ] Poz. hał. [dBA @ 1m ]

Typowy R/W w v v R Max Spin-up Idle S tand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 16 61

lin ia +12V [A ] 0,900 4,500

lin ia +5V [A ] 1,000 1,300

(2)

O J o 9 9 9

S C S I-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

PE

$

P ra ca b e z kontroli parzystości.

PE

%

P ra ca z kontrolą parzystości.

> CD Z a re zerw o w a n a .

OCD R ezystory zasilane przez m a gistra lą .

Oo R ezystory za sila n e przez dysk.

LUO Za re zerw o w a n a .

EF

%

Z a re zerw o w a n a . FG

%

T e s t d ysku za reze rw o w a n y

p rzez p ro d u c e n ta

G H

%

S ta rt dysku n a rozkaz.

1 7]___

GND DBO

GND D61

GND DB2

GND DB3

GND DB4

GND D65

GND DB6

GND DB7

GND DBF

GND GND

GND GND

RES RES

OPN TRM

RES RES

GND GND

GND ATN

GND GND

GND BSY

GND ACK

GND RST

GND MSG

GND s e l

GND C/D

GND REQ

GND I/O

TP2 TP1 D ysk za sila pakiety rezystorów za ko ń cze n ia linii R -T.

TP2 TP1 D ysk za sila pakiety rezystorów za ko ń cze n ia lin ii R-T.

P akiety R -T otrzym ują zasilanie o d stro n y m agistrali SCSI z a p o ­ śre dn ictw e m linii TER M PW R (z w o ra w p o ło ż e n iu X )

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :