• Nie Znaleziono Wyników

Митрополит Филарет и англикане-православный диалог : к истории межконфессиональных связей

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Митрополит Филарет и англикане-православный диалог : к истории межконфессиональных связей"

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)

Митрополит Филарет и

англикане-православный диалог :

к истории межконфессиональных

связей

Przegląd Wschodnioeuropejski 6/2, 27-39

2015

(2)

È

ÐÈÍÀ

Þ. Ñ

ÌÈÐÍÎÂÀ

Èíñòèòóò ðîññèéñêîé èñòîðèè ÐÀÍ

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÔÈËÀÐÅÒ È

ÀÍÃËÈÊÀÍÎ--ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ: Ê ÈÑÒÎÐÈÈ

ÌÅÆÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ

1

Metropolitan of Moscow Philaret (Drozdov)

and the Anglican-Orthodox interaction: from the History

of the interconfessional connections

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñâÿòåéøèé Ñèíîä, Àíãëèêàíñêàÿ Öåðêîâü, ìåæêîíôåññèîíàëüíûå ñâÿçè, îêñôîðäñêîå äâèæåíèå, ïðîòåñòàíòèçì, ìèññèîíåðñòâî

Keywords: The Sacred Governing Synod, the Anglican Church, Interconfessional Connec-tions, Protestantism, Missionary Work

ABSTRACT: The development of the interconfessional communications between the Russian

Orthodox Church and the Anglican Church is tracked. The evolution of the confessional relations is investigated on the example of contacts of the British missionaries, theologians, historians, politicians with the Metropolitan of Moscow Philaret (Drozdov; 1782–1867), who played a key role in the Church diplomacy of XIX ñ. For the 10-60th of the XIX century with his participation the main criteria of Orthodox and Anglican intercommunion were formula-ted, activity of the Russian foreign clergy with the representatives of English and American Anglican Churches was coordinated. Studying of interconfessional communications was car-ried out on the basis of new archival materials, taking into account a factor of foreign policy of the great powers in the Near and Far East. The research of the historical experience of the contacts of the Russian Orthodox Church with the Church of England and the American Episcopal Church is of special interest for understanding of processes of formation of the religious relations in the modern world.

Ïðîöåññ ðàçâèòèÿ àíãëèêàíî-ïðàâîñëàâíûõ îòíîøåíèé íåîäíîêðàòíî ïðèâëåêàë âíèìàíèå ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ èñòîðèêîâ è áîãîñëîâîâ, ïîñêîëüêó öåíòðàëüíûì âåêòîðîì ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî äèàëîãà XIX â. áûë âîïðîñ î âîññòàíîâëåíèè öåðêîâíîãî åäèíñòâà ìåæäó äâóìÿ õðèñòèàí-ñêèìè êîíôåññèÿìè – ïðàâîñëàâíîé è àíãëèêàíñêîé.  áðèòàíñêîé 1 Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÃÍÔ â ðàìêàõ íàó÷íî-èññëåäî-âàòåëüñêîãî ïðîåêòà ¹ 13-61-01000 à/Ï.

(3)

èñòîðèîãðàôèè ñóùåñòâóåò îáøèðíûé ïëàñò ìåìóàðíûõ, ýïèñòîëÿðíûõ è àâòîáèîãðàôè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå îòðàæàþò ïðîöåññ ôîðìèðî-âàíèÿ è ðàçâèòèÿ àíãëî-ðóññêèõ öåðêîâíûõ êîíòàêòîâ íà ïðîòÿæåíèè XIX â., è âî ìíîãèõ èç íèõ óïîìèíàåòñÿ èìÿ ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî Ôèëàðåòà (Äðîçäîâà 1782–1867), îäíîãî èç íàèáîëåå àâòîðèòåòíûõ è âëèÿòåëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ðîññèéñêîé èåðàðõèè XIX â. (Grellet 1862; Palmer 1882; Pincerton 1833). Ýòî íå óäèâèòåëüíî, ïîñêîëüêó îí îêàçàëñÿ ó èñòîêîâ íîâîãî ðàóíäà ïåðåãîâîðîâ î âîññîåäèíåíèè Ïðàâîñëàâíîé è Àíãëèêàíñêîé Öåðêâåé, âîçîáíîâèâøèõñÿ ïî èíèöèàòèâå àíãëèêàíñêèõ áîãîñëîâîâ â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX â., áîëåå ÷åì ñòî ëåò ñïóñòÿ ïîñëå ïåðâîé ïîïûòêè, ïðåäïðèíÿòîé àíãëèêàíñêèìè åïèñêîïàìè â XVIII â. Ïðè ýòîì ó÷àñòèå ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà â ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè êðàéíå íåäîñòàòî÷íî îñâeùåíî â îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé èñòîðèîãðàôèè. Ìåæäó òåì, áëàãîäàðÿ ñîõðàíèâøèìñÿ äíåâíèêàì, îò÷åòàì, ïèñüìàì è ìåìóàðàì, ìîæíî ñîñòàâèòü ïðåäñòàâëåíèå î òîì êðóãå âîïðîñîâ, êîòîðûå ïîäíèìàëèñü ïðåäñòàâèòåëÿìè àíãëè-êàíñêîãî äóõîâåíñòâà ïðè âñòðå÷àõ ñ ìîñêîâñêèì ñâÿòèòåëåì, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðîñëåäèòü íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè ïÿòèäåñÿòè ëåò ïðîöåññ ðàçâèòèÿ ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ êîíòàêòîâ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè è Àíãëèêàíñêîé Öåðêâè2. Ïåðâûå êîíòàêòû ñâÿòèòåëÿ Ôèëàðåòà ñ áðèòàíñêèìè ìèññèîíåðàìè, áûëè ñâÿçàíû ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ðîññèéñêîãî áèáëåéñêîãî îáùåñòâà, êîòîðîå áûëî ó÷ðåæäåíî â 1813 ã. è îáÿçàíî câîèì âîçíèêíîâåíèåì èíèöèàòèâå áðèòàíñêèõ ìèññèîíåðîâ. Îíè òåñíî îáùàëèñü ñ Ôèëàðåòîì, áûâøèì òîãäà ðåêòîðîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè, à â 1833 ã. â Ëîíäîíå âûøëà êíèãà Ïèíêåðòîíà ïîä íàçâàíèåì «Ðîññèÿ, èëè ðàçíîñòîðîííèå íàáëþäåíèÿ çà ïðîøëûì è íàñòîÿùèì ñîñòîÿíèåì ýòîé ñòðàíû è åå æèòåëåé», ãäå ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëåíî ìèòðîïîëèòàì Ìîñêîâñêèì Ïëàòîíó (Ëåâøèíó) è Ôèëàðåòó (Äðîçäîâó). Ïðè ýòîì è Ïëàòîí è Ôèëàðåò ïðåäñòàâëåíû êàê èåðàðõè, ðàçäåëÿþùèå ïðîòåñòàíòñêèå óáåæäåíèÿ – ïî-âèäèìîìó, Ïèíêåðòîí, æåëàÿ ïîçíàêîìèòü áðèòàíñêîå îáùåñòâî ñ íàèáîëåå ÿðêèìè è àâòîðèòåòíûìè ðóññêèìè èåðàðõàìè, âîëüíî èëè íåâîëüíî ïûòàëñÿ ïðåäñòàâèòü ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà, à òàêæå íàèáîëåå àâòîðè-òåòíîãî åãî âîñïèòàííèêà Ôèëàðåòà â âûãîäíîì äëÿ öåðêîâíîé Àíãëèè ñâåòå. Òàê, áëàãîäàðÿ Ïèíêåðòîíó, â Âåëèêîáðèòàíèè ñòàëî èçâåñòíî î âëèÿòåëüíîñòè è àâòîðèòåòå Ôèëàðåòà Ìîñêîâñêîãî, ïðè ýòîì íåóìåðåííûå ïîõâàëû åãî òîëåðàíòíîñòè èñêàæàëè èñòèííûé îáðàç 2 Ðå÷ü èäåò î êîíòàêòàõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Öåðêâè Àíãëèè, Åïèñêîïàëüíîé Àìåðè-êàíñêîé Öåðêâè, à òàêæå Øîòëàíäñêîé Öåðêâè.

(4)

ñâÿòèòåëÿ è ââîäèëè â çàáëóæäåíèå òåõ, êîìó âïîñëåäñòâèè ïðåäñòîÿëî èìåòü ñ íèì äåëî ïî òåì èëè èíûì öåðêîâíûì âîïðîñàì. È ïåðâûì ñðåäè íèõ ñëåäóåò íàçâàòü ÷ëåíà îäíîãî èç ñòàðåéøèõ êîëëåäæåé Îêñôîðäà Ìàðèè Ìàãäàëèíû äèàêîíà Àíãëèêàíñêîé Öåðêâè Âèëüÿìà Ïàëüìåðà, ñûãðàâøåãî çàìåòíóþ ðîëü â óñòàíîâëåíèè ïåðâûõ êîíòàêòîâ ïðàâîñëà-âíîãî è àíãëèêàíñêîãî äóõîâåíñòâà.  öåðêîâíîé ëèòåðàòóðå åãî íàçûâàþò «ïèîíåðîì ïðàâîñëàâíî-àíãëèêàíñêîãî äèàëîãà», îäíàêî ýòî íå ñîâñåì ñïðàâåäëèâî, ïîñêîëüêó íà÷àëî ïåðåãîâîðàì î ñáëèæåíèè äâóõ Öåðêâåé – Ïðàâîñëàâíîé è Àíãëèêàíñêîé – áûëî ïîëîæåíî ïðè Ïåòðå Âåëèêîì. Íî ïîñëå áîëåå ÷åì âåêîâîãî ïåðåðûâà Ïàëüìåð ñòàë äåéñòâèòåëüíî ïåðâûì.  îáëàñòè áîãîñëîâñêèõ èññëåäîâàíèé, â òîì ÷èñëå â Ðîññèè, Ïàëüìåð ïîäíÿë öåëûé ðÿä êàíîíè÷åñêèõ è èñòîðèêî-ëèòóðãè÷åñêèõ âîïðîñîâ, êàñàâøèõñÿ ðàçëè÷èé â óñòàíîâëåíèÿõ Öåðêâåé, óñëîâèé ïåðåõîäà â ïðàâî-ñëàâèå, ðàçíèöû â îáðÿäàõ è äð. Ïàëüìåð ïðèåçæàë â Ðîññèè äâàæäû – â 1840/41 è â 1842/43 ãã. Âñëåä çà íèì è ïî åãî ðåêîìåíäàöèè â 1844/45 ãã. ê Ôèëàðåòó ïðèåçæàë àíãëèêàíñêèé ïàñòîð Äæîðäæ Âèëüÿìñ, â òî âðåìÿ êàíîíèê â Êðîí-øòàäò, âåðíóâøèéñÿ â 1843 ã. èç Èåðóñàëèìà, ãäå ïðîâåë äâà ãîäà â ñîñòàâå àíãëî-ïðóññêîé äóõîâíîé ìèññèè. Ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò îêàçàë åìó ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü â ðåäàêòèðîâàíèè èåðóñàëèìñêèõ ïðîïîâåäåé, èçäàííûõ â 1845 ã.  ïèñüìå ê À.Í. Ìóðàâüåâó Âèëüÿìñ ïèñàë: ß íèêîãäà íå çàáóäó åãî âåëèêóþ äîáðîòó è, êàê è Ïàëüìåð, áóäó ãëóáîêî õðàíèòü ñàìûå äîáðûå î íåì âîñïîìèíàíèÿ. Ìîëþ Âàñ âûðàçèòü Åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâó çàâåðåíèå ìîåãî ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ è ïðèçíà-òåëüíîñòè çà åãî íåçàñëóæåííîå ðàñïîëîæåíèå è áëàãîñêëîííîñòü (Âèëüÿìñ 1845, 10). Íå ìåíåå âàæíûìè áûëè êîíòàêòû ñ äðóãèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè Àíãëèéñêîé Öåðêâè – Ý. Ëàó, Ð.Ó. Áëýêìîðîì, Äæ. Íèëåì è äð. Êàïåëëàí Ðóññêîé Êîìïàíèè â Ïåòåðáóðãå Áëýêìîð íåìàëî ïîòðóäèëñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîçíàêîìèòü àíãëîÿçû÷íûé ìèð ñ ó÷åíèåì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè – îí ïåðåâåë íà àíãëèéñêèé ÿçûê Êàòèõèçèñ ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà, à òàêæå ñî÷èíåíèå Ìóðàâüåâà «Èñòîðèÿ Ðîññèéñêîé Öåðêâè», ñîñòàâèë æèçíåîïèñàíèÿ ñâÿòèòåëåé Äèìèòðèÿ Ðîñòîâñêîãî, Ïàòðèàðõà Íèêîíà, ìèòðîïîëèòà Ìèõàèëà (Äåñíèöêîãî). Çíà÷åíèå ñîáåñåäîâàíèé ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà äëÿ îêñôîðäñêèõ è êåìáðèäæñêèõ ó÷åíûõ âûðàçèëîñü, â ÷àñòíîñòè, â òîì, ÷òî Íèëü ïîñâÿòèë åìó ðÿä ñâîèõ ñî÷èíåíèé – ïåðåâîäû íà àíãëèéñêèé ÿçûê òðîïàðåé è êîíäàêîâ ñââ. Èîàííà Äàìàñêèíà, Êîñìû, Ôåîôàíà (1860), êíèãó «Îïûòû ëèòóðãèêè è öåðêîâíîé èñòîðèè» (1863) è äð. Ïðîäîëæàëñÿ è äîâîëüíî îæèâëåííûé îáìåí ïîëåìè÷åñêèìè

(5)

ñî÷èíåíèÿìè àíãëèêàíñêèõ áîãîñëîâîâ. Òàê, â ïèñüìå îò 2 èþëÿ 1849 ã. ïðîòîèåðåé Åâãåíèé Ïîïîâ ñîîáùàë Ìóðàâüåâó, ÷òî ãåíåðàëüíûé êîíñóë â Ëîíäîíå Å.È. Êðåìåð ïåðåñëàë åìó ïîñûëêó îò ä-ðà Ëàó, ñ êîòîðîé î. Åâãåíèé îòïðàâèë â Ïåòåðáóðã áðîøþðó Ïàëüìåðà «An Appeal to the Scotish Church». «Êíèãà ýòà, – ïèñàë ðóññêèé ïðîòîèåðåé, – êàê áóäòî íàðî÷íî âûæèäàëà ïîäîáíîãî ñëó÷àÿ. Êîãäà, áûòü ìîæåò, Âû áóäåòå åå ïåðå-ëèñòûâàòü, â òî âðåìÿ [â Ýäèíáóðãå] áóäóò ïðîèçíîñèòü íàä íåé ïðèãîâîð» (Ïîïîâ 1849, 1–1îá.). Âñå ýòè íåîôèöèàëüíûå êîíòàêòû îòðàæàþò âîçðàñòàíèå èíòåðåñà àíãëèêàíñêèõ áîãîñëîâîâ è èñòîðèêîâ ê Ðîññèè è Ðóññêîé Öåðêâè, à åñëè áðàòü øèðå, òî êî Ãðåêî-Âîñòî÷íîìó Ïðàâîñëàâèþ è èñòîðèè Âñåëåíñêîé Öåðêâè â öåëîì. Íî îñîáåííî ó÷àñòèëèñü âèçèòû àíãëèêàíñêèõ ãîñòåé â 60-å ãã. XIX â.  1860-ì ãîäó ñíîâà ïðèåçæàë Âèëüÿìñ ñ ïðåäëîæåíèåì îòïðàâëÿòü ðóññêèõ ñòóäåíòîâ â Êåìáðèäæ äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ â ñïåöèàëüíî îòêðûòîì êîëëåäæå (îòâåòíûì øàãîì áûëî îòêðûòèå êëàññîâ àíãëèéñêîãî ÿçûêà è èñòîðèè Àíãëèè è Àíãëèêàíñêîé Öåðêâè â Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè).  1864 ã. ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà ïîñåòèë àìåðèêàíñêèé ïàñòîð Þíã äëÿ âûÿñíåíèÿ ïîçèöèè ñâÿòèòåëÿ ïî âîïðîñó îá àíãëèêàíî--ïðàâîñëàâíîì ñáëèæåíèè.  1866 ã. â Ìîñêâó äëÿ âñòðå÷è ñ Ôèëàðåòîì ïðèåõàë ïðèìàñ Øîòëàíäñêîé Öåðêâè åïèñêîï Ðîáåðò (Èäåí). Åãî âèçèò íå áûë îôèöèàëüíûì – åïèñêîï áûë â Ïåòåðáóðãå äëÿ êîíôèðìàöèè ÷ëåíîâ àíãëèêàíñêîé îáùèíû, íî æåëàÿ óâèäåòü çíàìåíèòîãî àðõèïàñòûðÿ, ïîñåòèë åãî â Ìîñêâå, ïîñëå ÷åãî ñîñòàâèë îò÷åò ñ ïîäðîáíûì îïèñàíèåì èõ áåñåäû.  ÷èñëå ïîñëåäíèõ ãîñòåé èç Âåëèêîáðèòàíèè, îêàçàëèñü ïðåäñòàâèòåëè Îêñôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà – êàíîíèê Ãåíðè Ïàððè Ëèääîí è åãî ñïóòíèê ×àðëüç Ëàòóèäæ Äîäæñîí, èçâåñòíûé ïîä ïñåâäîíèìîì Ëüþèñ Êýððîëë.  àâãóñòå 1867 ã. ýòè ÷ëåíû Êðàéñò-×åð÷ Êîëëåäæà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè þáèëåéíûõ òîðæåñòâ, ïîñâÿùåííûõ ïÿòèäåñÿòèëåòèþ àðõèåðåéñêîãî ñëóæåíèÿ ñâÿòèòåëÿ Ôèëàðåòà. Âñå ïåðå÷èñëåííûå ëèöà âíåñëè ñâîþ ëåïòó â ðàçâèòèå àíãëèêàíî-ïðàâîñëàâíîãî äèàëîãà, ãëàâíîé öåëüþ êîòîðîãî, ïî ìíåíèþ àíãëèêàíñêîé ñòîðîíû, áûëî ïîëó÷åíèå ïðèçíàíèÿ co ñòðîíû Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè êàôîëè÷íîñòè Àíãëèêàíñêîé Öåðêâè, êîòîðóþ àíãëèêàíñêèå áîãîñëîâû ïðåäñòàâëÿëè êàê îäíó èç âåòâåé äðåâíåé íåðàçäåëåííîé Öåðêâè. Ýòîò âîïðîñ íà ïðîòÿæåíèè áîëåå ïîëóòîðà ñòîëåòèé áûë ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ èñòîðèêîâ è áîãîñëîâîâ Ðîññèè, Âåëèêîáðèòàíèè è ÑØÀ. Ìåæäó òåì, â íàñòîÿùåé ñòàòüå ìíå õîòåëîñü ïðåäñòàâèòü èíîé àñïåêò äàííîãî âîïðîñà, êîòîðûé îáû÷íî íå ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå, – ïîêàçàòü òåñíóþ ñâÿçü ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé ñ âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêîé.

(6)

Ïèíêåðòîí, ïîñåòèâ â 1819 ã. ðÿä ãîñóäàðñòâ þæíîé Åâðîïû, îòïðà-âèëñÿ â Ãðåöèþ, Àðõèïåëàã è Êîíñòàíòèíîïîëü (Ïûïèí 2000, 71). Íà Ïðàâîñëàâíîì Âîñòîêå åìó óäàëîñü çàèíòåðåñîâàòü ãðå÷åñêèõ èåðàðõîâ öåëÿìè Áèáëåéñêîãî îáùåñòâà, è íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îí çàíèìàëñÿ óñòðîéñòâîì íîâûõ ôèëèàëîâ â Êîðôó, Êåôàëîíèè, Àôèíàõ. Âîñïîìè-íàíèÿ, îïóáëèêîâàííûå Ïèíêåðòîíîì, ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïðåäñòà-âèòåëè Áðèòàíñêîãî áèáëåéñêîãî îáùåñòâà ïðåñëåäîâàëè ïðåèìóùåñòâåííî ïðîçåëèòè÷åñêèå çàäà÷è «ïåðåâîñïèòàíèÿ» è «ïðîñâåùåíèÿ» ðóññêîãî íàðîäà. Òàê, ïðè îïèñàíèè êðàñíîãî óãëà ïñêîâñêîé êðåñòüÿíñêîé èçáû, Ïèíêåðòîí ïèñàë: Êàê ïðèñêîðáíî ñîçíàâàòü, ÷òî ýòîò êðàñíûé óãîë, ýòîò ñåìåéíûé àëòàðü ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ äëÿ ãðóáûõ è íåâåæåñòâåííûõ êðåñòüÿí (ëèøü íåêîòîðûå èç êîòîðûõ óìåþò ÷èòàòü) íåìíîãèì ëó÷øå êàïèùà èäîëîâ! Óâû, èíîå èì íåâåäîìî! Êîãäà æå ÿ èìåë óäîâîëüñòâèå ëèöåçðåòü Áèáëèþ íà äåðåâÿííîé ïîëêå, ïîñðåäè ñâÿòûõ ëèêîâ, è ñëûøàòü, êàê îáèòàòåëè èçáû ñ âîëíåíèåì ðàññïðàøèâàëè î åå ñîäåðæàíèè îäíîãî èç ñâîèõ ãðàìîòíûõ ñîðîäè÷åé, òî ÿ ïîíÿë, ÷òî èñòèííîå ïðîòèâîÿäèå çëó òåïåðü îáåñïå÷åíî (Áåëÿåâ 2011, 28, 30). Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ïîäîáíûå èëëþñòðàöèè äîëæíû áûëè ïîä÷åðêèâàòü â ãëàçàõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ Ïèíêåðòîíà àêòóàëüíîñòü áðèòàíñêîãî ìèññèî-íåðñòâà ñðåäè «íåâåæåñòâåííîãî» íàñåëåíèÿ Ðîññèè: «×òî, êðîìå ñâåòà áîæåñòâåííîãî îòêðîâåíèÿ, ñïîñîáíî ðàññåÿòü ýòó ÿçû÷åñêóþ òüìó è óêàçàòü æèòåëÿì ñîâðåìåííîé Ïëåñêîâèè åäèíñòâåííûé îáúåêò ïîêëî-íåíèÿ, åäèíñòâåííîãî Ïîñðåäíèêà ìåæäó Áîãîì è ÷åëîâåêîì!» (Áåëÿåâ 2011, 41–42). Íî åñëè âîïðîñû îáðàçîâàíèÿ è íàøëè îäîáðåíèå è ïîääåðæêó â ïðàâÿùèõ ñâåòñêèõ è öåðêîâíûõ êðóãàõ, òî ïðîçåëèòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü ðàáîòû ìèññèîíåðîâ ñòàëà îäíîé èç ïðè÷èí çàêðûòèÿ â 1824 ã. Ðîññèéñêîãî áèáëåéñêîãî îáùåñòâà. Ñëåäóåò ïðèçíàòü è òîò ôàêò, ÷òî ñâîþ ìèññèîíåðñêóþ ðàáîòó àíãëè÷àíå èç Áðèòàíñêîãî áèáëåéñêîãî îáùåñòâà íà÷èíàëè «â çîíå ïîâûøåííîé îïàñíîñòè», òî åñòü òàì, ãäå â ñêîðîì âðåìåíè âîçíèêàëè âîåííûå êîíôëèêòû è âîññòàíèÿ, îêàçûâà-âøèåñÿ â ôîêóñå îáùååâðîïåéñêîãî, â òîì ÷èñëå áðèòàíñêîãî äèïëîìàòè-÷åñêîãî âíèìàíèÿ. Âîçíèêàåò öåëûé ðÿä âîïðîñîâ è â ñëó÷àå Ïàëüìåðà, åñëè ðàññìà-òðèâàòü åãî ìèññèþ â êîíòåêñòå Âîñòî÷íîãî âîïðîñà. Äóõîâíûå ïîèñêè àíãëèêàíñêîãî äèàêîíà, ïðîÿâëåíèå åãî èíòåðåñà ê Ðóññêîé Öåðêâè ïðèõîäÿòñÿ íà îäèí èç ðåøàþùèõ ìîìåíòîâ â èñòîðèè äèïëîìàòèè XIX â. – ïåðèîä åâðîïåéñêîãî ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà, âûçâàííîãî îáîñòðåíèåì Âîñòî÷íîãî âîïðîñà. Ïðåäïðèÿòèþ Ïàëüìåðà ïðåäøåñòâîâàëè öåëûé ðÿä ñîáûòèé îáùååâðîïåéñêîãî ìàñøòàáà, îáåùàâøèõ ïîâëå÷ü çà ñîáîé

(7)

ñåðüåçíûå ïåðåìåíû, – âîñøåñòâèå íà òðîí êîðîëåâû Âèêòîðèè (èþíü 1838 ã.), àêòèâèçàöèÿ ïîëèòèêè Ðèìñêîãî ïðåñòîëà, ðàñøèðÿâøåãî ñôåðó ñâîåãî âëèÿíèÿ â Åâðîïå è Ñâÿòîé Çåìëå, îõëàæäåíèå «ñåðäå÷íîãî ñîã-ëàñèÿ» ìåæäó Àíãëèåé è Ôðàíöèåé, ïðèõîä ê âëàñòè Àáäóë-Ìåäæèäà I, øåñòíàäöàòèëåòíåãî ñûíà ñóëòàíà Ìàõìóäà II, îêàçàâøåãîñÿ ïîä êîíòðîëåì è âëèÿíèåì áðèòàíñêèõ äèïëîìàòîâ. Íà÷èíàëàñü ýïîõà íîâûõ àëüÿíñîâ, íîâîé äèïëîìàòèè. Ïàëüìåð âûåõàë èç Ëîíäîíà â êîíöå àâãóñòà 1840 ã., ñðàçó ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ òàì ïåðâîé Ëîíäîíñêîé êîíâåíöèè, âòîðàÿ ïîåçäêà â Ðîññèþ ñîâåðøèëàñü â 1841/42 ã., ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ âòîðîé Ëîíäîíñêîé êîíâåíöèè. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî Ïàëìåð, íàìåðåâàÿñü îòïðàâèòüñÿ â Ðîññèþ, ñîèçìåðÿë ñâîè ïëàíû ñ ïîëèòè÷åñêèìè ðåàëèÿìè. Ìåæäó ïðî÷èì, àêòèâíûå âûñòóïëåíèÿ Ïàëüìåðà ïðîòèâ îòïðàâëåíèÿ â Èåðóñàëèì ïåðâîãî ïðîòåñòàíòñêîãî åïèñêîïà, ïðèâëåêëî ê ýòîìó âîïðîñó âíèìàíèå íå òîëüêî ðîññèéñêèõ ÌÈÄ è Ñèíîäà, íî è ñàìîãî èìïåðàòîðà, ïîñëå ÷åãî â Ñâÿòóþ Çåìëþ áûë êîìàíäèðîâàí àðõèìàíäðèò Ïîðôèðèé (Óñïåíñêèé), ñ êîòîðûì, êñòàòè ñêàçàòü, Ïàëüìåð óñïåë ïîâñòðå÷àòüñÿ äî åãî îòúåçäà â Èåðóñàëèì â 1843 ã.  1840 ã. Ïàëüìåð ïðèåõàë â Ðîññèþ äîáèâàòüñÿ ó Ñâ. Ñèíîäà ïðè-çíàíèÿ Àíãëèêàíñêîé Öåðêâè â êà÷åñòâå îäíîé èç âåòâåé åäèíîé Öåðêâè ñî ñâîèìè èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèìèñÿ îñîáåííîñòÿìè è ïîòîìó íàñòàèâàë íà ïðèíÿòèè åãî â öåðêîâíîå îáùåíèå áåç îñòàâëåíèÿ Àíãëèêàíñêîé. Óñèëèÿ Ïàëüìåðà íå èìåëè óñïåõà. Êàê ïîÿñíÿë ïîçæå ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò, «äåëî íå ïîëó÷èëî æåëàåìîãî îêîí÷àíèÿ, ïîòîìó ÷òî äèàêîí Ïàëüìåð õîòåë ïðèíàäëåæàòü â îäíî âðåìÿ ê äâóì íååäèíîìûñëåííûì â âåðå Öåðêâàì» (Ôèëàðåò 1862, 44îá.). Îòêàç Ñèíîäà äàë ïîâîä èçâåñòíîìó èñòîðèêó è áîãîñëîâó Í.Ì. Çåðíîâó êðèòèêîâàòü ðóññêèõ èåðàðõîâ è îáâèíÿòü èõ íåóñòóï÷èâîñòè. Îí íàçûâàë Ïàëüìåðà «âåðíûì äðóãîì ïðàâîñëàâèÿ è ðóññêîãî íàðîäà, èñïîâå-äîâàâøèì ïðàâîñëàâíóþ âåðó âî âñåé åå ïîëíîòå, [...] êîòîðûé ïåðâûì íà÷àë ñòó÷àòü â íàãëóõî çàìêíóòóþ äâåðü Ðóññêîãî Ïðàâîñëàâèÿ» (Çåðíîâ 1938, 83). Ôàêòè÷åñêè îáâèíÿÿ ðîññèéñêèõ èåðàðõîâ â îòêàçå ïðèíÿòü Ïàëüìåðà â öåðêîâíîå îáùåíèå íà åãî óñëîâèÿõ, Çåðíîâ ïðè ýòîì íå ãîâîðèò îá àáñóðäíîñòè åãî òðåáîâàíèé, õîòÿ òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî èçâåñòíûé â Àíãëèè öåðêîâíûé äåÿòåëü è áîãîñëîâ íå çíàë î òîì, êàêîâû ìîãëè áûòü ïîñëåäñòâèÿ ïîäîáíîãî êîìïðîìèññà. Íå óïîìèíàåò Çåðíîâ è îá îòêàçå Ïàëüìåðó ñî ñòîðîíû âîñòî÷íûõ èåðàðõîâ. Ïàëüìåðó íåîäíîêðàòíî îáúÿñíÿëè, ÷òî ïðèíÿòèå åãî â ïðàâîñëàâèå áåç îòêàçà îò ó÷åíèÿ Àíãëèêàíñêîé Öåðêâè íåâîçìîæíî, ÷òî, êðîìå òîãî, ýòîò øàã ñî ñòîðîíû Ðóññêîé Öåðêâè ìîæåò èìåòü íå òîëüêî öåðêîâíûé, íî è ïîëèòè÷åñêèé ðåçîíàíñ êàê íà Ïðàâîñëàâíîì Âîñòîêå, òàê è íà Çàïàäå, íî

(8)

àíãëèéñêîãî áîãîñëîâà íèñêîëüêî íå ñìóùàëè ðåôðåíîì çâó÷àâøèå âûñêàçûâàíèÿ öåðêîâíûõ è ñâåòñêèõ ëèö. Áîëåå òîãî, ïîõîæå, ÷òî åãî ãëàâíûì îáðàçîì çàíèìàëè èìåííî ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó Ãðå÷åñêîé è Ðóññêîé Öåðêâàìè. Òàêæå íàñòîé÷èâî îí áóäåò àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ðàñõîæäåíèÿõ â ÷èíå âîññîåäèíåíèÿ èíîñëàâíûõ õðèñòèàí ñ ïðàâîñëàâèåì, êîãäà â 1850 ã., òî åñòü â ñàìûé ðàçãàð âîïðîñà î ñâÿòûõ ìåñòàõ, ïðèåäåò â Êîíñòàíòèíîïîëü è â Ñâÿòóþ Çåìëþ. Òàì îí ïðîâåë, ñ íåáîëüøèì ïåðåðûâîì, îêîëî äâóõ ëåò – âñòðå÷àëñÿ ñ âîñòî÷íûìè èåðàðõàìè, ïóòåøåñòâîâàë, ðàáîòàë íàä êíèãîé – è ãîä ñïóñòÿ îïóáëèêîâàë â Àôèíàõ ïàìôëåò î ðàçíîñòÿõ â îáðÿäàõ Ðóññêîé è Ãðå÷åñêîé Ïðàâîñëàâíûõ Öåðêâåé, ãäå âî ãëàâó óãëà áûë ïîñòàâëåí âîïðîñ î ðàçëè÷èÿõ ïðè ïðèíÿòèè â ïðàâîñëàâèå èç äðóãèõ êîíôåññèé. Ïàëüìåðà ïûòàëñÿ îñòàíîâèòü Ìóðàâüåâ, êîòîðûé îòêðîâåííî ïèñàë î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ âîçáóæäåíèÿ âîïðîñà î ïåðåêðåùèâàíèè: Ïîëîæà ðóêó íà ñåðäöå, ïîäóìàéòå õîðîøî î òîì, ÷òî Âû äåëàåòå. Íà ñàìîì ëè äåëå â ïîèñêàõ ïðàâäû è æåëàíèè îáúåäèíåíèÿ Âû ïåðåâîðà÷èâàåòå íåáî è çåìëþ, ïåðåñåêàÿ ìîðÿ è äàëüíèå ñòðàíû? Íåò, ïðîñòîé íåâåðóþùèé, [...] Âû íåîáäóìàííî õîòèòå ñîçäàòü ïðåäìåò ññîðû ìåæäó äâóìÿ Öåðêâàìè, îáúåäèíåííûìè ìåæäó ñîáîé è êîòîðûå íå îáñóæäàþò ýòîò âîïðîñ, ïîòîìó ÷òî îíè ñ÷èòàþò åãî ïðåäìåòîì äèñöèïëèíû, à íå äîãìû! (Ìóðàâüåâ 1850, 9–10). Íî íèêàêèå óâåùàíèÿ è íè÷üÿ îòïîâåäü íå ìîãëè îñòàíîâèòü «íàó÷íûõ çàíÿòèé» Ïàëüìåðà. Ïîäíÿòûé èì âîïðîñ áûë âçÿò íà âîîðóæåíèå áðèòàíñêèì ïîñëîì â Êîíñòàíòèíîïîëå ñýðîì Ñòðýòôîðäîì Êàííèíãîì, òåì ñàìûì, êîòîðîãî Íèêîëàé I ñàìûì ðåøèòåëüíûì îáðàçîì îòêàçàëñÿ âèäåòü â êà÷åñòâå ïîñëà â Ïåòåðáóðãå. Äèïëîìàòèÿ Êàííèíãà è åãî âëèÿíèå íà Ïîðòó ïðèâåëî ê ðàçâåðòûâàíèþ Êðûìñêîé âîéíû – íå ñëó÷àéíî àêàäåìèê Å.Â. Òàðëå íàçûâàë åãî «ýíåðãè÷íåéøèì è óìíåéøèì èç äèïëîìàòè÷åñêèõ âðàãîâ Íèêîëàÿ» (Òàðëå 2003, 177). Ñ ïîäà÷è Ïàëüìåðà Êàííèíã íàñòîÿòåëüíî ïðèçûâàë Âñåëåíñêîãî Ïàòðèàðõà «ê ðàçúåäèíåíèþ Ãðåêî-Âîñòî÷íîé Öåðêâè ñ Ðîññèéñêîþ, îêàçàâøåþñÿ áóäòî áû íåâåðíîþ ïðåäàíèÿì ïðàâîñëàâèÿ» (Íåêëþäîâ 1858, 95–95îá.). Êàê ñâèäåòåëüñòâîâàë ñòàðøèé ñîâåòíèê ðîññèéñêîãî ÌÈÄ áàðîí À.Ã. Æîìèíè, Ïàòðèàðõ Àíôèì IV «ñ òâåðäîñòüþ îòêëîíèë» íàñòîÿíèÿ Êàííèíãà, íî âñêîðå âûíóæäåí áûë îñòàâèòü Êîíñòàíòèíîïîëüñêóþ êàôåäðó (Zhomini 1882, 451).  1850 ã. ïîñëå ïîåçäêè Ïàëüìåðà íà Àôîí ïîñîë Âåëèêîáðèòàíèè ëè÷íî îòïðàâèëñÿ òóäà, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, äåéñòâèòåëüíî ëè àôîíñêèå ìîíàõè õðàíÿò ïðè ìîíàñòûðÿõ îðóæèå (Ñìèðíîâà 2013, 116). Áàðîí Æîìèíè ñ÷èòàë, ÷òî «àíãëèéñêèé àãåíò ïî èìåíè Ïàëüìåð, õîðîøî îñâåäîìëåííûé â ðåëèãèîçíûõ âîïðîñàõ, áûë ïîñëàí äëÿ èçó÷åíèÿ

(9)

äîãìàòè÷åñêèõ ðàñõîæäåíèé, ÷òîáû ïîêàçàòü, ÷òî Ðîññèéñêàÿ Öåðêîâü îòñòóïèëà îò êàíîíîâ ãðå÷åñêîãî ïðàâîñëàâèÿ» (Zhomini 1882, 451). Íî êàêîâî áû íè áûëî îòíîøåíèå ê Ïàëüìåðó – êàê ê áðèòàíñêîìó àãåíòó, êàê ñ÷èòàþò èñòîðèêè äèïëîìàòèè èëè êàê ê «ñâåòëîé ëè÷íîñòè», î ÷åì ïèøóò öåðêîâíûå èñòîðèêè (Ñóõîâà 2010, 96), î÷åâèäíî îäíî – åãî äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâîâàëè êóðñó âíåøíåé ïîëèòèêè ëîðäà Ïàëüìåðñòîíà è Ñòðýò-ôîðäà Êàííèíãà, à îòíþäü íå Ðîññèè è Ðóññêîé Öåðêâè, î ñîåäèíåíèè ñ êîòîðîé îí ñòîëüêî ëåò ãîâîðèë è ïèñàë. Äæîðäæ Âèëüÿìñ, ñòîðîííèê îêñôîðäñêîãî äâèæåíèÿ, ïîçíàêîìè-âøèéñÿ ñ ìèòðîïîëèòîì Ôèëàðåòîì áëàãîäàðÿ ðåêîìåíäàöèè Ïàëüìåðà, ñäåëàë ñáëèæåíèå äâóõ Öåðêâåé – Ïðàâîñëàâíîé è Àíãëèêàíñêîé – äåëîì ñâîåé æèçíè. Áóäó÷è êëèðèêîì àíãëèêàíî-ïðîòåñòàíòñêîé åïèñêîïèè â Èåðóñàëèìå, îí ðåøèòåëüíî âûñòóïàë ïðîòèâ ïðîòåñòàíòñêîãî ïðîçåëè-òèçìà â Ñâÿòîé Çåìëå. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîñëå Êðûìñêîé âîéíû, íà ôîíå øèðîêèõ ðåôîðì ïðàâèòåëüñòâà Àëåêñàíäðà II, ñóùåñòâåííî çàòðîíó-âøèõ ðàçëè÷íûå âíóòðåííèå è âíåøíèå ñòîðîíû æèçíè Ðóññêîé Öåðêâè, àêòèâèçèðóþòñÿ ïîïûòêè ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî äèàëîãà è ñáëèæåíèÿ ñ ïðîòåñòàíòñêèìè Öåðêâàìè è íîìèíàöèÿìè, ïðåæäå âñåãî, ñ ïðåäñòàâè-òåëÿìè Àíãëèêàíñêîé Öåðêâè. Åñëè ïðåæíèå êîíòàêòû íîñèëè ñïîðàäè÷åñêèé õàðàêòåð è íå ïðèâîäèëè ê ñåðüåçíûì, âçàèìíî èíòåðåñíûì äèñêóññèÿì, òî â 60-å ãîäû XIX â. ïðåäñòàâèòåëè Àíãëèêàíñêîé Öåðêâè âûñòóïèëè ñ îò÷åòëèâî âûðàæåííîé èíèöèàòèâîé î íà÷àëå ïîñëåäîâà-òåëüíûõ ïåðåãîâîðîâ î âîçìîæíîì ñáëèæåíèè Öåðêâåé. Âèëüÿìñ áûë îäíèì èç èíèöèàòîðîâ ó÷ðåæäåíèÿ Êîìèòåòà ïî âîïðîñó o ñáëèæåíèè ñ Âîñòî÷íîé Öåðêîâüþ, ñîçäàííîãî íà êîíâîêàöèè â Ëîíäîíå â 1863 ã. íà ãîä ïîçæå, ÷åì â ÑØÀ, à òàêæå Àññîöèàöèè Âîñòî÷íûõ Öåðêâåé, ó÷ðåæäåííîé â 1864 ã. ñ öåëüþ âçàèìíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ó÷åíèåì îáåèõ Öåðêâåé. Äåÿòåëüíîñòü Êîìèòåòà è Àññîöèàöèè ñòàëà îáúåêòîì ïðèñòàëü-íîãî âíèìàíèÿ âåäóùèõ àíãëèéñêèõ áîãîñëîâîâ è ïîëèòèêîâ. Íå ìåíüøèé èíòåðåñ âîïðîñ î âîññîåäèíåíèè Öåðêâåé âûçûâàë è â Ðîññèè. Ñîõðà-íèëîñü ñâèäåòåëüñòâî Ìóíòñòóàðòà Ýëôèíñòîóíà Ãðàíò Äàôôà, ÷ëåíà áðèòàíñêîãî Ïàðëàìåíòà, ïîáûâàâøåãî â Ðîññèè çèìîé 1863 ã. è ïîñåòèâøåãî ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà.  ñâîåé êíèãå «Studies in European Politics» Ãðàíò Äàôô îòìåòèë, ÷òî åãî ïîâñåìåñòíî ñïðàøèâàëè î ïðåäïîëàãàåìîì ñîåäèíåíèè Öåðêâåé: «Êàæäûé ðàç, êîãäà àíãëè÷àíèíà ïðåäñòàâëÿþò ðóññêîìó ñâÿùåííèêó ëþáîãî ðàíãà, îí óñëûøèò íåêîòîðûå ñâåòñêèå âåùè î âîçìîæíîì áóäóùåì ñîþçå äâóõ Öåðêâåé». Ïîëèòèê âûíóæäåí áûë ïðèçíàòü, ÷òî «ìå÷òû, êîòîðûå êîãäà-òî ëåëåÿë Ïàëüìåð, äî ñèõ ïîð æèâû â Àíãëèè è Àìåðèêå» (Grant Duff 1866, 101). Ïðèìàñ Øîòëàíäñêîé Öåðêâè Ðîáåðò (Èäåí) ïî òîìó æå ïîâîäó ïèñàë: «ß áûë è óäèâëåí è ðàä óçíàòü, ÷òî ìîëîäûå ñòóäåíòû ïðîÿâëÿëè áîëüøîé

(10)

èíòåðåñ ê âîïðîñó ñîåäèíåíèÿ Öåðêâåé; òîò æå èíòåðåñ, êàê ÿ âïîñëåäñòâèè óçíàë, èìåë ìåñòî â Äóõîâíîé Àêàäåìèè â Òðîèöå... Áûëî áû îáíàäåæè-âàþùèì è ïðèÿòíûì çíàìåíèåì âðåìåíè îáíàðóæèòü ñõîæèé èíòåðåñ ê äàííîìó ïðåäìåòó ó ñòóäåíòîâ íàøèõ ñîáñòâåííûõ óíèâåðñèòåòîâ Îêñôîðäà è Êåìáðèäæà è â óíèâåðñèòåòàõ Øîòëàíäèè». Ñî ñâîåé ñòîðîíû, åïèñêîï, êàê ÷ëåí Àññîöèàöèè, ïîä÷åðêèâàë íåîáõîäèìîñòü «ñîñòàâèòü ñïðàâåäëèâîå ìíåíèå î òîì, ÷åãî äåéñòâèòåëüíî ïðèäåðæèâàåòñÿ è ÷åìó ó÷èò êàæäàÿ èç Öåðêâåé» (Eden 1867, 2). Íå îñòàëîñü â ñòîðîíå îò ïðîáëåìàòèêè, ïîäíÿòîé â íà÷àëå 60-õ ãã. XIX â. è âûñøåå äóõîâåíñòâî Àìåðèêàíñêîé Åïèñêîïàëüíîé Öåðêâè. Õàðàêòåðíî, ÷òî âîïðîñ î ñîåäèíåíèè Öåðêâåé áûë ïîñòàâëåí â Ñåâåðî-Àìåðèêàíñêèõ Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ íà ïîâåñòêó äíÿ èç îïàñåíèÿ, ÷òî â Ñàí-Ôðàíöèñêî, ãäå íàõîäèëàñü áîëüøàÿ ïðàâîñëàâíàÿ êîëîíèÿ, áóäåò ïðèñëàí ðóññêèé åïèñêîï, èëè êàê ñêàçàíî â ðåøåíèè êîíâîêàöèè, «íå çàìåäëèò ÿâèòüñÿ è ðóññêèé åïèñêîï, è, ñëåäîâàòåëüíî, òîãäà, òàê èëè èíà÷å, äîëæíà áóäåò ïîñòðàäàòü þðèñäèêöèÿ åïèñêîïà Êàëèôîðíèè» (Ïîïîâ 1863, 7îá.-8). Ýòî îïàñåíèå ïîñëóæèëî ïîâîäîì ê íà÷àëó øèðîêîãî ðåëèãèîçíîãî äâèæåíèÿ ñðåäè àìåðèêàíñêîãî äóõîâåíñòâà ïî âîïðîñó î ñîåäèíåíèè ñ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ. ×òîáû èçáåæàòü ïðèñóòñòâèÿ ðóññêîãî äóõîâåíñòâà, àìåðèêàíñêèå åïèñêîïû íà î÷åðåäíîì ñîáðàíèè Êîíâîêàöèè â îêòÿáðå 1862 ã. ïðåäëîæèëè íà÷àòü ïåðåãîâîðû î ïðèçíàíèè Àìåðèêàíñêîé Öåðêâè îðòîäî-êñàëüíîé, ÷òîáû àìåðèêàíñêèå ñâÿùåííèêè ìîãëè ïðè÷àùàòü, êðåñòèòü, âåí÷àòü ïðàâîñëàâíûõ â Àìåðèêå, à ïðàâîñëàâíûå ñâÿùåííèêè – àìåðè-êàíöåâ, íàõîäÿùèõñÿ íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Êàê ïèñàë îäèí èç ÷ëåíîâ àìåðèêàíñêîãî êîìèòåòà: «Òàì, íà áåðåãó è íà âîëíàõ Òèõîãî îêåàíà, â ñëó÷àå îáùåíèÿ Öåðêâåé, … ðóêà ïðàâîñëàâíîãî èåðåÿ ñòàëà áû ïðåïî-äàâàòü õðèñòèàíñêîå ïðåäñìåðòíîå óòåøåíèå ñûíàì Àìåðèêè, çàñòèãíóòûì æèòåéñêèìè è ìîðñêèìè áóðÿìè, à ðóêà íàõîäÿùåãîñÿ ñ íèì â îáùåíèè åïèñêîïàëüíîãî ñâÿùåííèêà ïîäàâàëà áû òî æå óòåøåíèå ñûíàì Ðîññèè, âîëåé-íåâîëåé îòòîðãøèõñÿ îò áåðåãîâ ñâîåé Ïðàâîñëàâíîé Ðóñè» (Ïîïîâ 1863, 8).  1864 ã. â Ðîññèþ ïðèáûë ïàñòîð Þíã, äåëåãèðîâàííûé àìåðèêàíñêèì Ãðåêî-Ðîññèéñêèì Êîìèòåòîì. Íî åùå â 1830-å ãã. àíãëè-êàíñêèå ìèññèîíåðû, ðàáîòàâøèå íà Áëèæíåì Âîñòîêå è íà Áàëêàíàõ è óáåæäàâøèå Âîñòî÷íûõ Ïàòðèàðõîâ â òîì, ÷òî Àìåðèêàíñêàÿ Åïèñêî-ïàëüíàÿ Öåðêîâü ÿêîáû òîæäåñòâåííà Ïðàâîñëàâíîé, ïîëó÷àëè îò ãðå-÷åñêèõ èåðàðõîâ ðàçðåøåíèå íà óñòðîéñòâî øêîë äëÿ îáó÷åíèÿ ìåñòíûõ ïðàâîñëàâíûõ àðàáîâ èëè ñëàâÿí, ãäå îíè âíóøàëè ó÷àùèìñÿ îñíîâû ïðîòåñòàíòèçìà. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî âèäåòü, ÷òî, êàçàëîñü áû, ñóãóáî áîãîñëîâñêèé âîïðîñ î âîçìîæíîñòè îáúåäèíåíèÿ Öåðêâåé, èìåë è ïîëèòè÷åñêèé àñïåêò.

(11)

Íå ñëó÷àéíî áîëüøîé èíòåðåñ ê íåìó ïðîÿâëÿëè òàêèå ëèöà êàê ïðèíö Óýëüñêèé, ïðåìüåð-ìèíèñòð Âåëèêîáðèòàíèè Ãëàäñòîí, ÷ëåíû Ðîññèéñêîé Èìïåðàòîðñêîé Ôàìèëèè. Ðîññèéñêèé ïîñëàííèê â Áåëüãèè êíÿçü Í.À. Îðëîâ ãîâîðèë «î ãîòîâíîñòè Àíãëèéñêîé Öåðêâè ïðèíÿòü ïðàâîñëàâèå» è óòâåðæ-äàë, «÷òî Ãëàäñòîí âèäèò â ýòîì ïîëèòè÷åñêóþ ïîëüçó: Ôðàíöèÿ Íàïîëåîíà ïîêðîâèòåëüñòâóåò êàòîëèöèçìó ðèìñêîìó è ñîäåéñòâóåò òàê åãî óñïåõó, ÷òî ìû íà Âîñòîêå íà âñåõ ïóíêòàõ ïîðàæåíû; íî àíãëè÷àíå, åäèíûå ñ íàìè ïî âåðå, äåéñòâóÿ ñ íàìè ñîâîêóïíî, íàäåþòñÿ íà óñïåõ è ïðåîáëàäàíèå» (Ëåîíèä 1908, 2048). Êîãäà ìèòðîïîëèòó Ôèëàðåòó ïåðåäàëè ñëîâà Ãëàäñòîíà, «÷òî ýòî ìûñëü âåëèêàÿ è ÷òî îíà ïðèäåò â èñïîëíåíèå», è ÷òî ïðèíö Óýëüñêèé âîñõèùåí åþ, îí ïðîêîììåíòèðîâàë îæèäàíèÿ àíãëè÷àí ñëåäóþùèì îáðàçîì: «ß äóìàþ, ÷òî õîðîø ìèð è ñîþç î Õðèñòå, íî ÷òî àíãëè÷àíå â ñîþçå öåðêîâíîì ñ íàìè äëÿ ñåáÿ â ïîëèòè÷åñêîì îòíîøåíèè ñäåëàþò ìíîãî, à íàñ îáìàíóò» (Ëåîíèä 1908, 2010). Äðóãèìè ñëîâàìè, ñâÿòèòåëü íå èñêëþ÷àë âîçìîæíîñòè, ÷òî Àíãëèÿ è Àìåðèêà âîñïîëüçóþòñÿ äîâåðèåì âîñòî÷íûõ èåðàðõîâ è, ïîëó÷èâ êàðò-áëàíø íà öåðêîâíûå ïðîãðàììû â òóðåöêèõ âèëàéåòàõ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü âûòåñíåíèþ Ðîññèè èç ñôåðû ñâîåãî âëèÿíèÿ â áëèæíåâîñòî÷íîì ðåãèîíå, ëèøèâ ïðàâîñëàâíûå íàðîäû Òóðåöêîãî Âîñòîêà åå ïîêðîâèòåëüñòâà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âîïðîñ î âîññîåäèíåíèè Öåðêâåé äàëåêî íå âñåìè âîñïðèíèìàëñÿ êàê ïåðâîñòåïåííûé äëÿ Àíãëèêàíñêîé Öåðêâè. Ðóññêèå ñâÿùåííèêè, ïîñåùàâøèå ñîáðàíèÿ Ãðåêî-Ðîññèéñêîãî Êîìèòåòà è Àññîöèàöèè Âîñòî÷íûõ Öåðêâåé, îòìå÷àëè, ÷òî ÷ëåíû Àññîöèàöèè âåñüìà ïàññèâíî îòíîñèëèñü ê ïåðñïåêòèâå öåðêîâíîãî âîññîåäèíåíèÿ (Âàñèëüåâ 1865, 167–208). Âûñêàçûâàëèñü ñîìíåíèÿ è â ñðåäå îêñôîðäñêèõ áîãîñëîâîâ, áëàãîñêëîííî îòíîñèâøèõñÿ ê íàìå÷àåìîìó ñáëèæåíèþ. Òàê, Ëèääîí, êðèòèêóÿ ïîçèöèþ Ãëàäñòîíà, îòìå÷àë, ÷òî òîò â ñâîåì óâëå÷åíèè Ãðå÷åñêèì Âîñòîêîì «ïðåóâåëè÷èâàåò ãðå÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ â ñîâðå-ìåííîé åâðîïåéñêîé æèçíè». «Ìû, æèòåëè Çàïàäà, – ïèñàë Ëèääîí åïèñêîïó Ãàìèëüòîíó, – ãîðàçäî áëèæå ê ðèìëÿíàì íåæåëè ê ãðåêàì ïî íàøåìó ìåíòàëèòåòó è äåéñòâèÿì» (Johnston 1904, 99). Ñóùåñòâîâàëà îïïîçèöèÿ Ãëàäñòîíó ïî âîïðîñó âîññîåäèíåíèÿ Öåðêâåé è â Ïàðëàìåíòå. Òàê, Ãðàíò Äàôô ïîëàãàë, ÷òî ó àíãëè÷àí «åñòü ÷åì çàíÿòüñÿ, êðîìå çàèãðûâàíèé ñ Âîñòî÷íîé Öåðêîâüþ» (Grant Duff 1866, 101–102). Íî è ïðè ëè÷íîé íåðàñïîëîæåííîñòè ê èäåå âîññîåäèíåíèÿ, Ãðàíò Äàôô îòìå÷àåò ïîçèòèâíûå ñòîðîíû âçàèìíîãî çíàêîìñòâà: «È òåì íå ìåíåå, – ãîâîðèòñÿ â åãî êíèãå, – ýòè ëþäè äåëàþò ìíîãî õîðîøåãî. Îíè óìíîæàþò ëè÷íûå îòíîøåíèÿ ìåæäó Àíãëèåé è Ðîññèåé, îíè óâåëè÷èâàþò äîáðóþ âîëþ è òîëåðàíòíîñòü ïóòåì óâåëè÷åíèÿ çíàíèÿ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì òîãî è äðóãîãî» (Grant Duff 1866, 102-103). Çäåñü çàìåòíî âëèÿíèå ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà, êîòîðîãî Ãðàíò Äàôô ïîñåòèë â 1863 ã. Íî

(12)

÷óâñòâî «âåëè÷àéøåãî óâàæåíèÿ» è äàæå óâåðåííîñòü, ÷òî «â ïîëèòè÷åñ-êîì ïëàíå Àíãëèÿ è Ðîññèÿ òîëüêî ïðèîáðåòóò è íè÷åãî íå ïîòåðÿþò, ïîçíàêîìèâøèñü äðóã ñ äðóãîì ïîáëèæå», íå èçáàâèëè ïîëèòèêà îò èçðÿäíîé äîëè ñêåïñèñà – îí îñòàëñÿ ïðè óáåæäåíèè, ÷òî «èõ óñèëèÿ âîâñå íå âîçûìåþò ïðÿìûõ ïîñëåäñòâèé äî òåõ ïîð, ïîêà íå âîññèÿåò çàðÿ âñåîáùåãî ïðèìèðåíèÿ õðèñòèàí, êîòîðîå óäàëåíî îò íàñ íà ñòîëåòèÿ è íàñòóïèò ëèøü â òå âðåìåíà, î êîòîðûõ ìû íå èìååì ïðåäñòàâëåíèÿ» (Grant Duff 1866, 102). Ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò, ëó÷øå äðóãèõ ïîíèìàâøèé ïîëèòè÷åñêèå âèäû Âåëèêîáðèòàíèè è Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, ñ÷èòàë íóæíûì ïðîäîëæàòü ðàáîòó íàä èçó÷åíèåì äîãìàòè÷åñêîãî ó÷åíèÿ Àíãëèêàíñêîé Öåðêâè. Èì áûë îïðåäåëåí êðóã ïåðâîî÷åðåäíûõ âîïðîñî⠖ î ïðååìñòâå àíãëèêàíñêîãî äóõîâåíñòâà, î ñîãëàñîâàíèè 39 ñòàòåé àíãëèêàíñêîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ è ïðàâîñëàâíûõ êàíîíîâ, îá óñëîâèÿõ ïðèíÿòèÿ â ïðàâîñëàâèå àíãëèêàíñêîãî äóõîâåíñòâà è ìèðÿí. Ïîíèìàÿ, ÷òî èç ïîëèòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé æåëàííîå âîññîåäèíåíèå Öåðêâåé âñå åùå îñòàåòñÿ äåëîì áóäóùåãî, ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò ïðèäàâàë áîëüøîå çíà÷åíèå îáðàçîâà-òåëüíûì ïðîãðàììàì, íàöåëåííûì íà âçàèìíîå îçíàêîìëåíèå ñ öåðêîâíûì âåðîó÷åíèåì êàæäîé Öåðêâè, âîïðîñ î ïîñòàíîâêå îáðàçîâàíèÿ â Îêñôîðäå è â Ðîññèè áûë îäíèì èç òåõ, êîòîðûå îáñóæäàëèñü âî âðåìÿ âèçèòà ê ñâÿòèòåëþ Ëèääîíà è Äîäæñîíà â àâãóñòå 1867 ã., çà òðè ìåñÿöà äî êîí÷èíû Ôèëàðåòà. Òàê, ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò ñïðàøèâàë, «îñòàëñÿ ëè Îêñôîðäñêèé óíèâåðñèòåò õðèñòèàíñêèì èëè îí áûë ëèøåí ñâîåãî ðåëèãèîçíîãî õàðàêòåðà», ÷òî ïîòðåáîâàëî îò Ëèääîíà «äëèòåëüíîãî ðàçúÿñíåíèÿ ïîçèöèè àíòèðåëèãèîçíûõ ëèáåðàëîâ» (Johnston 1904, 105). Íàäî îòìåòèòü, ÷òî çíàêîìñòâî ñ öåðêîâíîé æèçíüþ â Ðîññèè ïðîèçâåëî íà ïóòåøåñòâåííèêîâ íåçàáûâàåìîå âïå÷àòëåíèå. Ëèääîí ïèñàë î Ðóññêîé Öåðêâè: «Õîðîøà îíà èëè íåò, ìîæíî ñïîðèòü, íî ýòà Öåðêîâü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáøèðíûé, ýíåðãè÷íûé, ìîùíûé îðãàíèçì, âëàäåþùèé ñàìûì ñåðäöåì êðóïíåéøåé èç åâðîïåéñêèõ èìïåðèé, îáëàäàþùèé â ïðåäåëàõ Ðîññèè ñèëîé, àíàëîãà êîòîðîé â ìîðàëüíîì ñìûñëå íà Çàïàäå íå ñóùåñòâóåò» (Johnston 1904, 102). Äâà íàáëþäåíèÿ îñîáåííî âïå÷àòëèëè îêñôîðäñêèõ ãîñòåé – ýòî «êîëè÷åñòâî ìîíàñòûðåé è îãðîìíîå âëèÿíèå Öåðêâè íà ëþäåé». Ïî ñâèäåòåëüñòâó Ëèääîíà, «îùóùåíèå Áîæåñòâåííîãî ñâåðõúåñòåñòâåííîãî ïðèñóòñòâèÿ ïðîíèçûâàåò ðóññêóþ æèçíü ãîðàçäî áîëåå ïîëíî, ÷åì æèçíü ëþáîé çàïàäíîé ñòðàíû» (Johnston 1904, 105).  ïèñüìå ê Âàëüòåðó Êåððó Ãàìèëüòîíó, åïèñêîïó Ñîëñáåðèéñêîìó, Ëèääîí ïîäåëèëñÿ ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè ïðè ïîñåùåíèè ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà: «Åãî æèçíü îñíîâàíà íà âîçäåðæàíèè è ñòðîãîñòè, êîòîðûå âðÿä ëè ãäå-ëèáî íàéäåøü â Àíãëèè. Íî èìåííî ýòî è îáåñïå÷èâàåò

(13)

íåîãðà-íè÷åííîå âëèÿíèå Öåðêâè íà íàðîä. Íè÷åãî ïîäîáíîãî ÿ íà Çàïàäå íå íàáëþäàë, çà èñêëþ÷åíèåì Òèðîëÿ» (Johnston 1904, 105). Îò âíèìàíèÿ Ëèääîíà íå óêðûëèñü òàêæå ðàçëè÷èÿ â ïðîÿâëåíèè âåðû â Ðîññèè è â Àíãëèè, è â ïèñüìå ê Áðàéòó îí îïèñàë ñëó÷àè, ñâèäåòåëÿìè êîòîðûõ îêàçàëèñü îíè ñ Äîäæñîíîì: Ñåãîäíÿ óòðîì, ïî îêîí÷àíèè ëèòóðãèè â Óñïåíñêîì ñîáîðå åïèñêîïà Ëåîíèäà ÷óòü íå çàäàâèëà òîëïà ëþäåé, æåëàþùèõ ïîëó÷èòü åãî áëàãîñëîâåíèå. È òàê áûâàåò âñåãäà. Êîãäà îí âîçèë íàñ â Òðîèöê è ìû îêàçàëèñü íà ïëàòôîðìå â Ìîñêâå, ê íåìó ïîñïåøèëà òîëïà ñàìûõ ðàçíûõ ëþäåé: íîñèëüùèêîâ, ìàøèíèñòîâ ïàðîâîçîâ, èçâîç÷èêîâ, ÷òîáû ïîöåëîâàòü åìó ðóêó.  Àíãëèè ýòî áûëî áû âîçìîæíî òîëüêî åñëè áû îòåö Ïèáîäè ðàçáðîñàë øèëëèíãè è øåñòèïåíñîâûå ìîíåòû íà ñòàíöèè Äèäêîò. Ýòîò íàðîä ãëóáîêî âåðóåò â áëàãîñëîâåíèå, êîòîðîå äàåò Õðèñòîñ â Åãî Öåðêâè; õîòÿ, êîíå÷íî, åñòü íåêîòîðûå ÷åðòû â èõ âûðàæåíèè âåðû, êîòîðûå êàæóòñÿ íàì î÷åíü ñòðàííûìè (Johnston 1904, 108). Íå ìåíåå ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ îò ïîåçäêè â Ðîññèþ îñòàëèñü è ó Äîäæñîíà (Êýððîëë 2013). Íàäî ïîëàãàòü, âñòðå÷à ñ Ôèëàðåòîì äëÿ îáîèõ îêñôîðä-ñêèõ ó÷åíûõ ñòàëà ñòîëü æå ïàìÿòíîé, êàê äëÿ ìíîãèõ èõ ñîîòå÷å-ñòâåííèêîâ. Ïðèâåäåííûå ôàêòû ïîçâîëÿþò ïðîñëåäèòü ðàçâèòèå ìåæêîí-ôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé íà ïðîòÿæåíèè òàê íàçûâàåìîé «ôèëàðåòîâñêîé ýïîõè» è ñâèäåòåëüñòâóþò î öåíòðàëüíîé ðîëè Ôèëàðåòà Ìîñêîâñêîãî â íàëàæèâàíèè ïðÿìûõ êîíòàêòîâ ìåæäó Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé è Àíãëèêàíñêîé Öåðêâàìè. Âûñòóïàÿ â êà÷åñòâå àâòîðèòåòíîãî ýêñïåðòà ïî âîïðîñó ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðàâîñëàâèþ ÷ëåíîâ èíîêîíôåññèîíàëüíûõ Öåðêâåé, ñâÿòèòåëü Ôèëàðåò òâåðäî ñòîÿë íà ïîçèöèè ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ öåðêîâíûõ ïðàâèë â ñîîòâåòñòâèè ñ äåÿíèÿìè Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ è Ñîáîðîâ Ïðàâîñëàâíûõ Ïîìåñòíûõ Öåðêâåé. Íà÷àòîå ïðè åãî íåïîñðå-äñòâåííîì ó÷àñòèè è ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì èññëåäîâàíèå îñíîâíûõ äîãìàòè÷åñêèõ ñòàòåé àíãëèêàíñêîãî âåðîó÷åíèÿ íà ïðåäìåò èõ ñîîòâåòñòâèÿ êàíîíàì íåðàçäåëåííîé Öåðêâè ñïîñîáñòâîâàëî ðîñòó âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè äâóõ êîíôåññèé, à ïðåäëî-æåííûå Ôèëàðåòîì êðèòåðèè ïðàâîñëàâíî-àíãëèêàíñêîãî öåðêîâíîãî ñáëèæåíèÿ îñòàþòñÿ â ñèëå è ñåãîäíÿ. Áèáëèîãðàôèÿ

Eden, R., Bishop (1867), Impressions of a Recent Visit to Russia, a Letter addressed to Chancel-lor Massingberd, on Intercommunion with the Eastern Orthodox Church. London.

(14)

Johnston, J. O. (1904), Life and letters of Henry Parry Liddon. Oxford.

Gilpin, C. (red.) (1847), Life of William Allen: with selections from his correspondence. Phila-delphia.

Grellet, S. (1862), Memoirs of the life and Gospel labours of Stephen Grellet. London. Palmer, W. (1882), Notes of a visit to the Russian Church in the years 1840, 1841. London. Pincerton, R. (1833), Russia: or, Miscellaneous observations on the past and present state of that

country and its inhabitants. London.

Zhomini, A. G. (1882), Diplomatic Study on the Crimean War. London.

Áåëÿåâ, Â. Â. (2011), Àíãëèéñêèé ìèññèîíåð Ðîáåðò Ïèíêåðòîí è åãî ìåìóàðíûå çàìåòêè î Ïñêîâñêîé ãóáåðíèè ïóøêèíñêèõ âðåìåí (1818). Ïñêîâ. Âàñèëüåâ, È. Â., ïðîò. (1865), Îò÷åò. W: Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé àðõèâ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; äàëåå – ÐÃÈÀ. Ô. 832, åä. õð. 69 ë. 167–208. Âèëüÿìñ, Äæ. (1845), Ïèñüìî ê À. Í. Ìóðàâüåâó. W: Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé îòäåë ðóêîïèñåé Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè. Ìîñêâà; äàëåå – ÍÈÎÐ ÐÃÁ. Ô. 188, êàðòîí 4, åä. õð. 52, ë. 10. Çåðíîâ, Í. Ì. (1938), Àíãëèéñêèé áîãîñëîâ â Ðîññèè Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ Ïåðâîãî (Â. Ïàëüìåð è À.Ñ. Õîìÿêîâ). W: Ïóòü. 57. 58–83. Êýððîëë, Ë. (2013), Äíåâíèê ïóòåøåñòâèÿ â Ðîññèþ â 1867 ãîäó, èëè Ðóññêèé äíåâíèê. W: Äåìóðîâà, Í.Ì. (ðåä.-ñîñò.), Êýððîëë, Ë. Äíåâíèê ïóòåøåñòâèÿ â Ðîññèþ â 1867 ãîäó, èëè Ðóññêèé äíåâíèê; ñòàòüè è ýññå î Ëüþèñå Êýððîëëå. ×åëÿáèíñê – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 13–80. Ëåîíèä (Êðàñíîïåâêîâ), àðõèåïèñêîï (1908) Èç çàïèñîê âûñîêîïðåîñâÿùåííîãî Ëåîíèäà, åïèñêîïà ßðîñëàâñêîãî. W: Ìîñêîâñêèå öåðêîâíûå âåäîìîñòè. 44. 46. Ìóðàâüåâ, À. Í. (1850), Ïèñüìî ê Â. Ïàëüìåðó. W: ÍÈÎÐ ÐÃÁ. Ô. 188, êàðòîí 3, åä. õð. 30, ë. 9–10. Ìîñêâà. Íåêëþäîâ, Â. Ñ. (1858), Çàïèñêà â Àçèàòñêèé äåïàðòàìåíò Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë. W: ÍÈÎÐ ÐÃÁ. Ô. 188, êàðòîí 11, åä. õð. 5, ë. 95–95îá. Ïîïîâ, Å. È., ïðîò. (1849), Ïèñüìî ê À.Í. Ìóðàâüåâó. W: ÍÈÎÐ ÐÃÁ. Ô. 188, êàðòîí 9, åä. õð. 22, ë. 1–1îá. Ïîïîâ, Å. È., ïðîò. (1863), Ïèñüìî ê êíÿçþ Ñ. Í. Óðóñîâó. W: ÐÃÈÀ. Ô. 797, îï. 33, 3 ñòîë, 2 îòä., åä. õð. 247à., ë. 7îá.-8. Ïûïèí, À. Í. (2000), Ðåëèãèîçíûå äâèæåíèÿ ïðè Àëåêñàíäðå I. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ñìèðíîâà, È. Þ. (2013), Ïîåçäêà áðèòàíñêîãî ïîñëà â Êîíñòàíòèíîïîëå Ñòðýòôîðäà Êàííèíãà íà Àôîí (1850 ã.) â äîêóìåíòàõ Àðõèâà âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé èìïåðèè. W: Îòå÷åñòâåííûå àðõèâû. 4. 53–60. Ñóõîâà, Í. Þ. (2010), Ó. Ïàëìåð â Ðîññèè. W: ßêîâëåâ, À. È. (îòâ. ðåä.), Ôèëàðåòîâñêèé àëüìàíàõ. 6. 92–97. Ìîñêâà. Òàðëå Å. Â. (2003), Êðûìñêàÿ âîéíà. Ò. I. Ìîñêâà. Ôèëàðåò, ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñêèé (1862), Î ïðèíÿòèè â îáùåíèå Ïðàâîñëàâíî-Êàôîëè÷åñêîé Öåðêâè ÷ëåíà ïðîòåñòàíòñêîé Àíãëî-Èðëàíäñêîé Öåðêâè Ðè÷àðäñîíà è î ðóêîïîëîæåíèè åãî. W: ÐÃÈÀ. Ô. 832, îï. 1, åä. õð. 69, ë. 44îá.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Послание Фоме, несомненно, было написано после того, как Кли мент стал митрополитом: именно в этом смысле следует понимать слова, что он не искал славы и власти,

он включается в политическую борьбу, в ка че- стве журналиста и историка публикует статьи об истории Сербии и южных славян на Балканах, в годы Первой

10 czerwca 2008 odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa Miłośników Historii, któ­ rego głównym celem był, po upływie trzyletniej kadencji, wybór nowych

Ïàëüìåðó íåîäíîêðàòíî îáúÿñíÿëè, ÷òî ïðèíÿòèå åãî â ïðàâîñëàâèå áåç îòêàçà îò ó÷åíèÿ Àíãëèêàíñêîé Öåðêâè íåâîçìîæíî, ÷òî, êðîìå òîãî, ýòîò øàã ñî ñòîðîíû

Podstawą prawną jest wydana w 1986 roku Ustawa o ochronie powietrza oraz Techniczna in- strukcja w sprawie kontroli jakości powietrza (z niem. Ta Luft - Technische

Dlatego też lite ra tu ra dotycząca reform y studiów teologicznych i życia sem inaryjnego jest już dzisiaj bardzo obszerna?. Dla przykładu:

Auch von Irena Kamińska -Szmaj (Komunikacja polityczna – język, styl, dyskurs; Politi- sche Kommunikation – Sprache, Stil, Diskurs) werden die uns hier interessierenden Termini

Może wreszcie zachodzić taki stosunek czasowy między dwoma bytami, iż czas istnienia bytu pierwszego krzyżuje się z czasem istnienia bytu drugiego, a