• Nie Znaleziono Wyników

Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

1. Cele lekcji

a. Wiadomości

1. Uczeń zna metody zamiany procentu na ułamek i odwrotnie.

2. Uczeń zna metodę obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

b. Umiejętności Uczeń potrafi:

1. zamienić procent na ułamek i odwrotnie,

2. obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba,

3. wykorzystać poznane wiadomości i umiejętności dotyczące obliczeń procentowych do rozwiązywania zadań tekstowych.

2. Metoda i forma pracy

Pokaz, rozmowa z uczniami, ćwiczenia, praca indywidualna i w grupach

3. Środki dydaktyczne

a. karty pracy,

b. prezentacja multimedialna, c. rzutnik multimedialny, d. laptop/komputer.

4. Przebieg lekcji

a. Faza przygotowawcza

Powtórzenie podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących obliczeń procentowych: zamiana procentu na ułamek, zamiana ułamka na procent, obliczanie procentu danej liczby, porównywanie różnicowe – o ile mniej, o ile więcej, podwyżka, obniżka.

b. Faza realizacyjna

Dzisiejsze zajęcia dotyczą obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Jest to kolejna grupa obliczeń procentowych.

Przykład 1

W 28-osobowej klasie jest 7 dziewczynek. Jakim procentem klasy są dziewczynki, a jakim chłopcy?

Rozwiązanie:

Dziewczynki stanowią 28

7 uczniów klasy, czyli 4

1 . Zamieniamy ułamek na procent, jest to 25%

100% – 25% = 75%

(2)

Odp.: Dziewczynki stanowią 25% klasy, chłopcy 75% .

Aby obliczyć, jakim, procentem jednej wielkości jest druga wielkość, należy zapisać, jakim ułamkiem jest poszukiwana wielkość, a następnie zamienić ten ułamek na procent.

Rozwiązywanie zadań wspólnie na tablicy; uczniowie pracują w grupach.

Zadanie 1

Diagram przedstawia wynik sprawdzianu z matematyki w klasie Ic. Oblicz, ile procent klasy otrzymało poszczególne oceny.

Rozwiązanie:

Wszystkich uczniów jest 25

Niedostateczny:

25

2 = 0,08 = 8%

Dopuszczający:

25

3 = 0,12 = 12%

Dostateczny 25

7 = 0,28 = 28%

Dobry 25

9 = 0,36 = 36%

Bardzo dobry 25

3 = 0,12 = 12%

Celujący 25

1 = 0,04 = 4%

Odp.: W klasie Ic było 8% ocen niedostatecznych, 12% dopuszczających, 28% dostatecznych, 36%

dobrych, 12% bardzo dobrych i 4% ocen celujących.

Zadanie 2

1 kg jabłek kosztuje 2 zł, 1 kg gruszek – 3 zł, a 1 kg śliwek kosztuje 4 zł.

A. ile procent gruszki są droższe od jabłek?

B. ile procent jabłka są tańsze od gruszek?

(3)

C. ile procent śliwki są droższe od jabłek?

D. ile procent jabłka są tańsze od śliwek?

Rozwiązanie:

A. 2

1 = 50% gruszki są o 50% droższe od jabłek

B. 3

1 = 33,(3)% jabłka są o 33,(3)% tańsze od gruszek

C. 2

2 = 100% śliwki są o 100% droższe od jabłek

D. 4

2 = 50% jabłka są o 50% tańsze od śliwek

Zadanie 3

Dane są prostokąt o wymiarach 5 cm, 12 cm i kwadrat o boku długości 6 cm.

A. Jakim procentem powierzchni prostokąta jest powierzchnia kwadratu?

B. Jakim procentem powierzchni kwadratu jest powierzchnia prostokąta?

C. O ile procent powierzchnia prostokąta jest większa od powierzchni kwadratu?

D. O ile procent powierzchnia kwadratu jest mniejsza od powierzchni prostokąta?

Rozwiązanie:

Powierzchnia prostokąta P = 5 cm × 12 cm = 60 cm² Powierzchnia kwadratu P = 6 cm × 6c m = 36 cm² Różnica pól powierzchni = 24 cm²

% 60

% 60 100

36 powierzchnia kwadratu stanowi 60% powierzchni prostokąta

3% 1662

% 36 100

60 powierzchnia prostokąta to %

3

1662 powierzchni kwadratu

2% 662

% 36 100

24 powierzchnia prostokąta jest o %

3

662 większa od powierzchni kwadratu

% 40

% 60 100

24 powierzchnia kwadratu jest o 40%, mniejsza od powierzchni prostokąta

Zadanie 4

W listopadzie było 20 dni nauki szkolnej. Jakim procentem listopada są dni wolne od nauki?

Rozwiązanie:

Listopad ma 30 dni, 20 dni nauki i 10 dni wolne 3%

331

% 30 100

10

Odp.: Dni wolne od nauki stanowiły % 3

331 wszystkich dni listopada.

Zadanie 5

Obliczcie procent nieobecności w waszej klasie w dniu dzisiejszym.

Rozwiązanie:

(4)

Uczniowie obliczają, jakim procentem ich klasy są uczniowie nieobecni w danym dniu.

c. Faza podsumowująca

Podsumowanie wiadomości dotyczących obliczeń procentowych. Przypomnienie poznanych metod rozwiązywania zadań z wykorzystaniem procentów.

5. Bibliografia

Matematyka 1 dla klasy I gimnazjum – podręcznik GWO.

6. Załączniki

a. karta pracy ucznia b. zadanie domowe

Oblicz, jakim procentem uczniów twojej klasy są dziewczynki, a jakim chłopcy?

Jakim procentem uczniów twojej szkoły są uczniowie twojej klasy?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na tej lekcji dowiesz się jak odczytywać dane przedstawione w postaci diagramów procentowych.. Wykonaj zadania Obejrzyj film https://youtu.be/2jWn93WZ6eM,

Przypomnij sobie obliczanie procentu z danej wielkości , obliczanie wielkości, gdy dany jest jej procent i jakim procentem jednej wielkości jest druga.. Wykonaj zadania :

Warto zwrócid uwagę na fakt, że typ string jest niczym innym jak tablicą składającą się z określonej liczby elementów typu CHAR. Możliwe jest dośd ciekawe uzycie zmiennej

Aby obliczyć procent z danej liczby, wystarczy pomnożyć procent przez tą liczbę.. Przed wykonaniem mnożenia oczywiście zamieniamy procent

Żeby łatwiej zrozumieć dzisiejszy temat możesz wykorzystać siatki graniastosłupów z poprzedniej lekcji, które znajdują się w ćwiczeniach. Obejrzyj

Aby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba, należy obliczyć, jakim ułamkiem pierwszej liczby jest druga liczba i ułamek ten przedstawić w postaci

Aby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba, należy obliczyć, jakim ułamkiem pierwszej liczby jest druga liczba i ułamek ten przedstawić w postaci

[r]

Bilet ulgowy, którego cena stanowi 50% ceny biletu normalnego, kosztuje 29 zł5.

Obliczanie procentu danej liczby Źródło: Karim Manjra, [online], dostępny w

Oblicz, ilu uczniów uczy się każdego z języków, jeżeli każdy uczeń uczęszcza tylko na jeden rodzaj zajęć, a wszystkich uczących się jest 1200..

-zna metodę obliczania, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba, -zna sposoby zamiany ułamka na procent... b)

-rozumie pojęcie procentu liczby, -zna zasadę obliczania procentu liczby, -zna sposób zamiany procentu na ułamek... b)

-układa i rozwiązuje równanie, aby obliczyć liczbę z danego jej procentu, -oblicza 1% (lub inny) liczby i na podstawie tego dochodzi do 100% liczby, -proponuje różne

Rabat, bonifikata, opust to obniżenie normalnej ceny towaru, najczęściej wyrażone w procentach, np. dla stałych klientów lub nabywców kupujących dużą ilość towaru. Przecena

 Gracze sami ustalają strategię rozwiązywania zadań w celu zdobycia przez grupę jak największej ilości punktów,. 

Oblicz, ile samochodów każdego rodzaju zostało sprzedanych, jeżeli Opli Corsa sprzedano 510 sztuk.

Utrwalenie i powtórzenie wiadomości dotyczących obliczeń procentowych, a w szczególności metoda obliczania liczby, gdy dany jest jej procent (krótkie, proste przykłady do

Oblicz, jakim procentem uczniów twojej klasy są dziewczynki, a jakim chłopcy.. Jakim procentem uczniów twojej szkoły są uczniowie

Wody w województwie konińskim zajmują 2,2% całej powierzchni, która wynosi 5139 km 2. Oblicz, ile hektarów zajmują wody na terenie

(uczniowie lekcję wcześniej zostali podzieleni na grupy 2-3 osobowe. W ramach pracy domowej mieli zdobyć informacje na temat ofert banków dotyczących oszczędzania.).. 

- dwa ćwiczenia interaktywne - zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe, - regułę zamiany liczby dziesiętnej na ułamek zwykły..

Aby obliczyć o ile procent pierwsza wielkość jest większa od drugiej, należy obliczyć jakim procentem drugiej wielkości jest różnica między pierwszą a drugą