...ciągle trzeba się uczyć

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

MAJ 2015

15

...ciągle trzeba się uczyć

NNiiee m maa ddrruuggiieeggoo ttaakk rreepprreezzeennttaattyywwnneeggoo ssppoottkkaanniiaa oo cchhaa-- rraakktteerrzzee nnaauukkoowwoo--sszzkkoolleenniioowwyym m,, kkttóórreem muu –– nniieezzm miieenn-- nniiee oodd llaatt –– ttoowwaarrzzyysszzyy ttaakk dduużżee zzaaiinntteerreessoowwaanniiee śśrrooddoo-- wwiisskkaa m meeddyycczznneeggoo.. IInntteerrddyyssccyypplliinnaarrnnoośśćć ii aakkttuuaallnnoośśćć,, ttyyssiiąąccee uucczzeessttnniikkóóww,, nniiee ttyyllkkoo zz PPoollsskkii,, aa wwśśrróódd nniicchh

ttaakkżżee pprreezzeessii nnaajjppoowwaażżnniieejjsszzyycchh ttoowwaarrzzyyssttww m meeddyycczznnyycchh,, kkoonnssuullttaannccii kkrraajjoowwii rróóżżnnyycchh ddzziieeddzziinn m meeddyyccyynnyy,, pprroodduucceennccii ii ddyyssttrryybbuuttoorrzzyy sspprrzzęęttuu m meeddyycczznneeggoo..

T

egoroczna, dziewiąta edycja Kongresu Top Medical Trends (Centrum Kon- gresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich, 20–22 marca) koncentro- wała się na najnowszych trendach w medycynie i nowościach w diagnostyce i terapii. Zainteresowała ponad 4000 lekarzy. Była także okazją do prezentacji no- wych produktów leczniczych i nowoczesnego sprzętu medycznego.

Zachęcając do udziału w kongresie, prof. dr hab. Jacek Wysocki, przewodniczący Rady Naukowej Top Medical Trends 2015, i Janusz Michalak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego TMT 2015, prezes Wydawnictwa Termedia, napisali:

„Serdecznie zapraszamy już po raz dziewiąty na kongres Top Medical Trends – jed- no z najważniejszych spotkań lekarzy niemal wszystkich specjalności medycznych.

Jak co roku w ciągu trzech dni zaproszeni eksperci przybliżą uczestnikom najnow- sze trendy w medycynie. Interdyscyplinarny charakter kongresu oraz aktualność prezentowanych zagadnień to od lat wizytówka tego wydarzenia. Do grona wykła- dowców zaprosiliśmy konsultantów krajowych, prezesów towarzystw medycznych i liderów opinii. Możemy zapewnić, że nie zabraknie wielkich osobowości, uznanych naukowców i specjalistów”.

W programie ujęte zostały doniesienia z wielu dziedzin medycyny, między inny- mi rodzinnej, alergologii, endokrynologii, gastroenterologii, hepatologii, kardiolo- gii, onkologii, otolaryngologii, psychiatrii, radioterapii, reumatologii i urologii.

Po każdej sesji wykładów odbywała się dyskusja z udziałem ich słuchaczy. Do ma- teriałów konferencyjnych dołączony był świetnie zredagowany merytorycznie i opracowany graficznie „Top Medical Trends – Przewodnik Lekarza” (nr 1/2015).

To czasopismo o charakterze edukacyjno-poglądowym wydawane przez Termedię pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Jego adresatami są przede wszystkim lekarze pierwszego kontaktu, lekarze rodzinni, interniści, pedia- trzy i lekarze prowadzący prywatne praktyki.

Zawartość najnowszego numeru rekomendowana jest na okładce następująco:

„Co przyniósł ostatni rok w medycynie, nowe leki, terapie, procedury, wytyczne, konsensusy, odkrycia, dokonania”. Zwraca uwagę różnorodność tematów, wystarczy przytoczyć kilka z tytułów: Zespół jelita nadwrażliwego, Profilaktyka grypy w prak- tyce lekarza rodzinnego, owe trendy w hepatologii, Pułapki w psychiatrii – zabu- rzenia psychiczne maskujące schorzenia somatyczne, Pułapki kardiologiczne w ga- binecie lekarza praktyka, Jak radzić sobie z agresywnym pacjentem?, Co nowego w endokrynologii?, Czerniak z perspektywy lekarza rodzinnego, Zaburzenia meta- boliczne okresu menopauzy, Jak sprawnie rozpoznać i leczyć otępienie?

Bartosz Goliński, lekarz z Miejskiej Górki, w wywiadzie dla Teleskopu mówił o kongresie TMT: „Dowiadujemy się nowych rzeczy. Mamy informacje o nowych preparatach. Medycyna idzie do przodu. Nie tylko jeśli chodzi o sprzęt, lecz o tech- nologię produkcji i działanie leków. Współczesne tabletki na astmę działają zupełnie inaczej niż te sprzed trzech dekad. Dlatego ciągle trzeba się uczyć”.

Organizatorami kongresu byli Wydawnictwo Termedia, wydawca czasopisma

„Top Medical Trends – Przewodnik Lekarza” oraz Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a patro- nem naukowym Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

(AP)

Figure

Updating...

References

Related subjects :