• Nie Znaleziono Wyników

"Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament I"

Copied!
4
3
1
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Mariusz Rosik

"Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z

oryginału, komentarz, nowy

komentarz biblijny. Stary Testament

I

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 22, 307-309

(2)

Mariusz Rosik

JANUSZ LeMAŃSKi, KSIĘGA RODZAJU.

WSTĘP, PRZEKŁAD Z ORYGINAŁU, KOMENTARZ, NOWY

KOMENTARZ BIBLIJNY.

STARY TESTAMENT I/1, ROZDZIAŁY 1-11,

cZĘStOcHOWA 2013, SS. 571

Zadaniem biblisty jest – zgodnie z zaleceniem Soboru Watykańskiego II – takie odczy-tywanie i prezentowanie Biblii, aby spełnić kolejny z postulatów Ojców soboru: Pismo Święte „powinno być czytane i interpretowane w tym samym duchu, w jakim zostało napisane” (KO 12). Właściwe zrozumienie przesłania biblijnego, jego form, języka i kon-tekstu, w którym było przekazywane, nie może jednak być ograniczone wyłącznie do pracy na użytek wąskiego grona specjalistycznych odbiorców. Jak pisał papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini (VD 45), praca biblisty ma służyć „pogłębieniu komu-nii w służbie Słowu Bożemu”. Oznacza to, że wyniki badań naukowych nad Biblią muszą mieć swoje przełożenie praktyczne i docierać do szerokiego grona odbiorców. W ten wła-śnie nurt badań wpisuje się książka wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego, ks. Janu-sza Lemańskiego.

Obszar badawczy, w którym od początku swej pracy naukowej porusza się ks. Lemań-ski, to zasadniczo Stary Testament. Najwięcej opublikowanych tekstów dotyczy zagad-nień związanych z Pięcioksięgiem. Pięcioksiąg, a zwłaszcza Księga Rodzaju, odgrywa istotną rolę w wielu innych dziedzinach teologii, zawiera bowiem podstawowy prze-kaz antropologiczny i teologiczny, który w pozostałych księgach Biblii jest rozwijany i pogłębiany. W dorobku ks. Lemańskiego są nie tylko pozycje na temat zagadnień Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia, ale także prace poświęcone Arce Przymierza, postaciom Abrahama czy Lota.

Lata 90. ubiegłego wieku to okres, kiedy chętnie mówiono o kryzysie tradycyjnych hipotez wyjaśniających powstanie Pięcioksięgu. Monografie z lat 70. i 80. wyraźnie i przekonująco podważały panujący w tej kwestii kilkudziesięcioletni konsensus. Nadal jednak brak było przekonujących dla wszystkich nowych ustaleń. Z jednej strony odrzu-cano wtedy tradycyjne pojęcia Elohisty czy Jahwisty, a z drugiej dowodzono jedynie potrzeby radykalnej redatacji obu tych źródeł tradycji. W latach 90. dyskusja zwolenni-ków i przeciwnizwolenni-ków klasycznych teorii nabrała nowej dynamiki. Zaczęły się pojawiać także nowe opracowania z dziedziny archeologii i historii dotyczące mało znanego dotąd okresu perskiego w dziejach Judei. Ks. Lemański wiele studiów poświęcił

problema-2015 nr 22

(3)

308

tyce powstania Pięcioksięgu, przybliżając polskiemu czytelnikowi wyniki najnowszych badań obecnych w literaturze światowej.

Książka ks. Janusza Lemańskiego – komentarz do Księgi Rodzaju, a dokładniej do pierwszych jedenastu rozdziałów tej księgi, zwanych „prehistorią biblijną” – została wydana w prestiżowej serii wydawniczej Nowy Komentarz Biblijny. Redaktorzy serii (na czele z przewodniczącym ks. prof. A. Paciorkiem) postawili autorom komentarzy wysokie wymagania. Autorzy publikacji ukazujących się pod szyldem Nowego Komen-tarza Biblijnego winny sięgać po najnowsze wyniki badań nad poszczególnymi księ-gami biblijnymi, cytować najnowszą literaturę przedmiotu, przedstawiać różne hipotezy dotyczące spornych czy nierozwikłanych kwestii, a także umiejętnie dokonywać syn-tezy teologicznej przedstawianych zagadnień. Wszystko to musi dokonywać się w duchu rzetelnych badań naukowych, a jednocześnie wpisywać się w nurt ortodoksyjnej nauki Kościoła. Co więcej, autor winien samodzielnie dokonać przekładu tekstu biblijnego, w tym wypadku z języka hebrajskiego.

Temat pracy został sformułowany następująco: Księga Rodzaju. Wstęp, przekład

z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament I/1, Rozdziały 1-11,

Częstochowa 2013, ss. 571). Zauważyć trzeba, że nie jest to pierwsza książka autora doty-cząca Pięcioksięgu (dokładniej Rdz 1-11), stąd bez wątpienia zalicza się on do kompetent-nych znawców przedmiotu na gruncie polskim. Tematyka związana z pierwszą księgą biblijną jest w pewnym stopniu opracowana na gruncie polskim, jednak domaga się wciąż aggiornamento. Poza wykazem skrótów, bibliografią, wstępem i indeksami praca zawiera dwie zasadnicze części noszące kolejno tytuły: Problematyka

historyczno-lite-racka oraz Tekst i komentarz. Zaproponowana struktura pracy wydaje się logiczna i nie

budzi zastrzeżeń. Struktura poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów jest niezwy-kle przejrzysta. We wstępie autor precyzuje cel swojej pracy, choć wydaje się on jasny z samej natury działa, jakim jest komentarz. Chodzi o wnikliwą analizę egzegetyczną poszczególnych fragmentów księgi (Rdz 1-11) i zgrabne podsumowania teologiczne oraz osobne, skrótowe przedstawienie teologii całej „prehistorii biblijnej”.

Co do metody – przyjmowana powszechnie do niedawna przez biblistów metoda histo-ryczno-krytyczna, dziś w wielu wypadkach wydaje się już niewystarczająca. Papieska Komisja Biblijna stwierdza: „Klasyczne posługiwanie się metodą historyczno-krytyczną ma, rzecz jasna, swoje granice. Metoda ta może być stosowana do poszukiwania sensu tekstu biblijnego jedynie w historycznych warunkach jego powstawania, jest natomiast nieprzydatna przy próbach odkrycia możliwości znaczeniowych danego tekstu przy jego odczytywaniu na późniejszych etapach historii objawienia biblijnego oraz dzie-jów Kościoła. W każdym razie metoda ta przyczyniła się do powstania dzieł o wielkiej wartości z zakresu tak egzegezy, jak teologii biblijnej” (Interpretacja Pisma Świętego

w Kościele). Wystarczy choć przez chwilę zagłębić się w lekturę komentarza autorstwa

ks. Lemańskiego, by stwierdzić, że metoda historyczno-krytyczna jest tu uzupełniona innymi metodami, począwszy od lingwistycznej, narracyjnej czy retorycznej. Cała praca ma bowiem charakter interdyscyplinarny. Autor sięga po wyniki badań egzegetycznych, ale także historycznych, archeologicznych, lingwistycznych i niejednokrotnie prezentuje studia porównawcze fragmentów Rdz 1-11 z innymi pomnikami literackimi antycznego świata.

(4)

309

Jak wspomniano, autor podzielił pracę zasadniczo na dwie części. W pierwszej omawia problematykę historyczno-literacką Księgi Rodzaju (prezentuje nazwę, strukturę i formy literackie omawianej księgi, zajmuje się problemem autorstwa i dotyka zasadniczych tematów teologicznych, zestawiając je z literaturą starożytnego Bliskiego Wschodu), w drugiej zaś przedstawia swoje tłumaczenie tekstu biblijnego wraz z obszernym komentarzem bazującym na najnowszej literaturze światowej. Ta druga część książki, w której autor prowadzi wnikliwe analizy egzegetyczne i teologiczne, oparta została na wyznaczonej wcześniej strukturze Rdz 1-11. Ks. Lemański prezentuje tu wnikliwie główne tematy prehistorii biblijnej, do których należą: stworzenie świata i człowieka oraz wygnanie z raju, zbrodnia Kaina, potop, przymierze z Noem i budowa wieży Babel. W pracy znalazło się także pięć ekskursów dotyczących obrazu Boga w człowieku,

sza-batu, symboliki liczby siedem, mitu o Adamie w tekstach biblijnych oraz koncepcji przy-mierza w tradycji kapłańskiej.

Ks. Lemański podzielił bibliografię na cztery części: źródła (biblijne i pozabiblijne), komentarze do Rdz; słowniki, gramatyki, konkordancje; literatura ogólna. Podział ten pod względem formalnym nie budzi zastrzeżeń. Zebrana literatura jest bardzo obfita. Autor dotarł do wielu pozycji trudno dostępnych. Cieszy również obfite korzystanie z

lite-ratury obcojęzycznej. Co więcej, jest to literatura najnowsza, która dopiero niedawno ujrzała światło dzienne. W ten sposób autor przybliża polskiemu czytelnikowi wyniki najnowszych badań biblistyki światowej. Operuje on poprawnym i bogatym słownic-twem, język rozprawy jest naukowy, ale także zrozumiały dla czytelnika niebędącego adeptem teologii. Z powodzeniem mogą sięgnąć po ten komentarz zarówno wybitni znawcy przedmiotu, jak i studenci teologii, którzy również odniosą znaczny pożytek.

Sobór Watykański II zachęcał, aby przez częstą lekturę „rozbudzać serdeczne i żywe umiłowanie Pisma Świętego” (KL 24), tak aby ci wszyscy, którzy „zajmują się pracowi-cie posługą słowa, dzięki wytrwałej lekturze i starannemu studium przylgnęli do Pisma Świętego” (KO 25) i „aby tym obficiej zastawić wiernym stół słowa Bożego” (KL 51). Nie ulega wątpliwości, że książka ks. Lemańskiego spełnia te wskazania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Otóż tytuł sugeruje, że w paragrafie znajdą się informacje na temat znaczenia słowa „Żydzi” w całej Biblii (cudzysłów jest cechą charakterystyczną M. Wróbla, który

Jest to również pierwszy kom entarz polski, który w sposób naukow y omawia problem atykę Listów do K oryntian; przeznaczony jest też raczej dla specjalisów,

Niech więc pierwszą liczbą będzie 4, a drugą 9, których iloczyn będąc kwadratem - 36 - po dodaniu ich sumy daje kwadratM. Pozostaje,

Questions asked for these purposes revolved around the definition of the terms “social entrepreneurship,” “social entrepreneur” and “social enterprise,” the

And so instead, the issue our schema pertains to is this: Taking into consideration that linear time, and the structure of knowledge based on it, has its own necessary role in

I nie mam tu bynajmniej na myśli pewnego posła, niedoszłego doktora filozofii, którego enuncjacjami przed- i posmoleńskimi zachwycają się znane filozofki, na czele z

Ostateczny kształt ewentu- alnego ustawodawstwa dotycza˛cego funduszy hedge be˛dzie zalez˙ał od postawy nadzorco´w i regulatoro´w lokalnych europejskich rynko´w finansowych oraz

Il. Logo Innerpeffray Library Źródło: zrzut ekranowy strony internetowej Facebook z profilem Innerpeffray Library, http://www.facebook.. Logo Nacionalnej Biblioteki „Sw.

Durant la phase pendant laquelle les participants cherchent à comprendre le terme catherinettes, ils disent avoir déjà entendu parler de la fête Sainte-Catherine, sans

Po aksam itnej rewolucji Sasza, ju ż jako profesor U ni­ wersytetu Karola w Pradze, dość często przyjeżdżał do Krakowa, zapraszany przez Instytut Filologii

Zestawienie wyników badania dzieci (Tabele 4 i 5) w rodzinach borykających się z kryzysem upośledzenia pokazuje, że matki odbierają więcej uczuć pozytywnych a mniej negatywnych

Po trzecie, można poszerzyć populację badanych spółek o pozostałe 8 spółek z WIG-20 Okazuje się, że również w przypadku tych spółek warto zasto­ sować w

"Primenenie teorii informacii k gnoseologiczeskomu analizu.. naucznoj

II KRAJOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROBLEMOM PSYCHOLOGII W REHABILITACJI INWALIDÓW. W dn iach 23—25 stycznia

Druga część Wstępu poświęcona jest zagadnieniom związanym z Pre- historią biblijną (Rdz 1,1 – 11,26). Autor przedstawia miejsce tej jednostki w kontekście całej

Druga część Wstępu poświęcona jest zagadnieniom związanym z Pre- historią biblijną (Rdz 1,1 – 11,26). Autor przedstawia miejsce tej jednostki w kontekście całej

Personel naukowy Instytutu Socjologicznego U. Ł, w bieżącym roku aka­ demickim składa się z następujących osób: Kierownictwo Instytutu: Prof. Dr Józef Chałasiński, Zast. Dr

Właściwie w artykule o nic nie chodzi; czytamy, że przyszła moda na socjologię, że działo się to wśród sensacji i bicia w snobistyczne werble, że teraz opada otoczka

De conclusie kan worden getrokken dat, door vele interne fouten weg te nemen, de mensen efficiënter kunnen werken en de voorraad niet enorm verhoogd behoeft

Although the ©values are calculated for L12m, their use for other boat lengths (5 to 2Dm) results in only a small error for the resistance estimates. at the design

Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami" i zawiera rewizję negatywnych ocen prezentowanego tu panslawizmu, rozumianego jako wyraz poszukił wań polskiego modus

Problem konsekwencji (skutków). Nie istnieje możliwość weryfikacji wy- pracowanego rozwiązania problemu, jego implementacja wywołuje także nieprze- widywane i wielorakie

The current model of educating lawyers in Poland, aiming to prepare law students to pursue gowned professions, based on a traditional separation into the stage of academic studies